Sprawozdanie Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A
O b e j m u j ą c e s p r a w o z d a n i e z d z i a ł a l n o ś c i I N G B a n k u Ś l ą s k i e g o S . A .
w 2 0 2 1 r o k u
2
|
ING Bank Śląski S.A.
|
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2021 roku
Spis treści
Wprowadzenie 3