Komunikat ZBP w sprawie tzw. brexitu

14 lut 2019

Szanowni Państwo,

mamy dla Państwa ważne informacje w sprawie tzw. brexitu, czyli wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej (UE).

Dlaczego o tym piszemy

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zobowiązał banki do przekazania informacji o możliwych konsekwencjach brexitu. Poniżej znajdą Państwo komunikat przygotowany przez sektor bankowy o tym, jaki może to mieć wpływ na bankowość i przelewy międzynarodowe.

Komunikat dla klientów w związku z wystąpieniem Wielkiej Brytanii z UE i możliwością realizacji scenariusza „hard brexit”/„no deal”1.

29 marca 2017 r. Wielka Brytania ogłosiła zamiar wystąpienia z UE. Może to w istotny sposób wpłynąć na status i sytuację prawną obywateli, przedsiębiorstw i organów publicznych − zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w tym w Polsce. Na dzień publikacji tego komunikatu nie jest możliwe jednoznaczne określenie trybu, w jakim Wielka Brytania wystąpi z UE. Najbardziej prawdopodobne wydaje się zaistnienie jednego z dwóch wariantów:

  • wyjście Wielkiej Brytanii z UE na podstawie umowy o wystąpieniu, a następnie negocjacje porozumienia handlowego;
  • tzw. no deal / hard brexit („twardy brexit”, „brexit bezumowny”) – sytuacja, w której negocjacje między UE a Wielką Brytanią nie zakończą się porozumieniem i wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE nie zostanie uregulowane żadną umową.

Pierwszy wariant opiera się na uzgodnionej 25 listopada 2018 r. umowie między UE i Wielką Brytanią przewidującej okres przejściowy, podczas którego Wielka Brytania będzie miała dostęp do rynku wewnętrznego UE (tak, jakby była państwem członkowskim), ale nie będzie mogła uczestniczyć w procesach decyzyjnych UE i w pracach instytucji UE. Okres przejściowy miałby trwać od 30 marca 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. − z możliwością przedłużenia o rok lub dwa lata.

Do hard brexitu może dojść w konsekwencji decyzji brytyjskiego Parlamentu z 15 stycznia 2019 roku o odrzuceniu umowy z UE. Jeśli do 29 marca 2019 r. decyzja ta zostanie utrzymana, oznaczać to będzie wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE bez określenia żadnych szczególnych zasad, czyli sytuację, gdy Wielka Brytania stanie się od 30 marca 2019 r. godz. 00.00 czasu środkowoeuropejskiego tzw. „państwem trzecim”, niebędącym Państwem Członkowskim UE, w odniesieniu do którego m.in. przestanie być stosowane całe prawo unijne.

Kierując się odpowiedzialnością wobec Państwa, podjęliśmy stosowne działania w celu analizy wpływu ewentualnego „hard brexit” na naszą działalność oraz Państwa sytuację.

Podkreślić należy, że wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE może pociągnąć za sobą pewne trudne do oszacowania na tym etapie zmiany gospodarcze, w tym wzrost zmienności cen instrumentów finansowych czy też zmiany kursów walutowych, co − biorąc pod uwagę relacje między bankami a klientami − może mieć wpływ na zobowiązania wynikające ze stosunków umownych.

Ponadto wystąpienie Wielkiej Brytanii z UE może też wpłynąć na możliwość stosowania w umowach finansowych i instrumentach finansowych wskaźników referencyjnych publikowanych przez podmioty z Wielkiej Brytanii. Jednak zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 z 8 czerwca 2016 r.2 , opracowaliśmy i będziemy na bieżąco monitorować plany awaryjne w tym obszarze.

Realizacja scenariusza „hard brexit” może także narazić podmioty mające siedzibę w Wielkiej Brytanii m.in. na utratę możliwości świadczenia usług dla podmiotów z krajów UE, w tym usług płatniczych. Warto też brać pod uwagę, że Wielka Brytania przestanie także być członkiem Jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA). Jeśli więc nie zostanie podpisane żadne odrębne porozumienie regulujące tę kwestię, to należy się spodziewać, że polecenia przelewu SEPA i przelewy TARGET nie będą realizowane na rachunki w Wielkiej Brytanii.

Jednocześnie informujemy, że sam brexit − niezależnie od jego formuły − nie będzie miał wpływu na prawa klienta, w tym możliwość odstąpienia od umowy lub jej zmiany zarówno na zasadach ogólnych określonych w prawie, jak i w umowie.

Na bieżąco monitorujemy rozwój sytuacji związanej z brexitem i jego potencjalne skutki. Odpowiednie zmiany legislacyjne oraz podjęcie ewentualnych działań zapobiegawczych leży jednak także po stronie właściwych organów państwa.

Ponadto pragniemy przypomnieć, że zgodnie z obowiązującą Ustawą z 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji, środki obywateli Wielkiej Brytanii złożone w polskich bankach (niezależnie od ich miejsca zamieszkania) są objęte gwarancją depozytów do 100 000 EUR na zasadach określonych w tej Ustawie.

Uzupełnienie powyższego komunikatu przez ING Bank Śląski

Zgodnie z przepisami Konto z Lwem Podstawowy Rachunek Płatniczy działa tylko w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Dlatego, jeśli Wielka Brytania przestanie być członkiem EOG, nie będą Państwo mogli wysyłać przelewów do Wielkiej Brytanii z tego konta, a wydane do niego karty płatnicze nie będą działały w Wielkiej Brytanii.

Wystąpienie Wielkiej Brytanii z SEPA oznaczałoby, że przelewy w euro wysyłane z Polski do Wielkiej Brytanii będą traktowane jak przelewy w innych walutach, czyli jako „przelew walutowy poza krajem”. Cena takiego przelewu jest inna, a czas realizacji może być dłuższy w porównaniu do przelewu SEPA lub TARGET3 4 5.

Co dalej

Według naszej wstępnej analizy działania Wielkiej Brytanii nie powodują żadnych zmian w umowach kont, tabelach opłat i prowizji ani regulaminach. Nie muszą więc Państwo nic robić.

 

1 Przez taką sytuację należy rozumieć wystąpienie Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, w ramach którego ustaną między innymi  kontakty handlowe i polityka migracyjna dotychczas prowadzone w ramach przepisów UE i nastąpi powrót do umów obowiązujących przed przystąpieniem Wielkiej Brytanii do UE.

2 Rozporządzenie  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/1011 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie indeksów stosowanych jako wskaźniki referencyjne w instrumentach finansowych i umowach finansowych lub do pomiaru wyników funduszy inwestycyjnych.

3 Dla klienta indywidualnego, warunki wykonywania przelewów są określone w Regulaminie świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków płatniczych dla osób fizycznych (szczególnie w §36-39), a ceny są określone w Tabeli Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych (Rozdział I, tabela b), punkt 3).

4 Dla klienta firmowego, warunki wykonywania przelewów są określone w Regulaminie świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków bankowych (szczególnie w §31-34), a ceny są określone w Tabeli Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna (Rozdział I, tabela b), punkt 3).

5 Dla klienta korporacyjnego, warunki wykonywania przelewów są określone w Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych w ING Banku Śląskim S.A.(szczególnie w §31), a ceny są określone w Tabeli Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla rezydentów i nierezydentów będących osobami prawnymi i jednostkami nie posiadającymi osobowości prawnej (Rozdział IV, pkt. 2).   

Zobacz także