PSD2 – od 14.09. ważne zmiany w bankowości dla firm

26 sie 2019

Nowy sposób logowania do ING Business i dodatkowa autoryzacja transakcji, to tylko niektóre ze zmian, jakie wprowadzamy w związku z wejściem w życie unijnej dyrektywy PSD2. Przeczytaj, co czeka Ciebie i Twoją firmę od 14 września.

Co się zmienia

Logowanie do ING Business

 • Jeżeli logujesz się za pomocą loginu i hasła, dodatkowo poprosimy Cię o wprowadzenie kodu z SMS:

 • Jeżeli do logowania wykorzystujesz certyfikat, to dla Ciebie nic się nie zmieni - już teraz logujesz się z wykorzystaniem silnego uwierzytelnienia.
 • Niezależnie od metody logowania, skrócimy czas trwania sesji z 30 do 5 minut - jeśli w tym czasie nie wykonasz żadnej akcji, system automatycznie Cię wyloguje.

Karty

 • Od 14 września niektóre transakcje zbliżeniowe poniżej 50 PLN potwierdzisz kodem PIN (do tej pory nie było to konieczne).
 • Zmniejszymy do 50 EUR kwotę, powyżej której to my, a nie Ty, odpowiadamy za nieautoryzowane transakcje (wcześniej było to 150 EUR).
 • Odbiorca płatności nie będzie mógł naliczać dodatkowych opłat za płatności kartami płatniczymi (zwłaszcza debetowymi i kredytowymi), w których wysokość opłaty interchange jest regulowana.
 • Odbiorca płatności może zablokować pieniądze na Twojej karcie, dopiero, gdy zatwierdzisz kwotę transakcji (dotyczy w szczególności rezerwacji hotelowych oraz wypożyczalni samochodów).
 • Częściej będziesz proszony o umieszczenie karty płatniczej w terminalu (w przypadku dokonywania płatności zbliżeniowej).

Wpłatomaty

 • Od 14 września wpłaty do niektórych wpłatomatów będziesz musiał potwierdzić kodem PIN (do tej pory nie było to konieczne), a do końca roku będziesz podawać PIN w każdym wpłatomacie.

Terminale

 • Od 14 września przy płatnościach zbliżeniowych poniżej 50 PLN w terminalu płatniczym właściciel karty będzie musiał podać kod PIN do karty (do tej pory nie było to konieczne). O tym, które transakcje będą wymagały dodatkowej autoryzacji zdecyduje wystawca karty.
 • Może się częściej zdarzać sytuacja, w której konieczne będzie umieszczenie karty płatniczej w terminalu (w przypadku dokonywania płatności zbliżeniowej).
 • Jako użytkownik terminala nie będziesz mógł doliczać dodatkowych opłat za płatności kartami płatniczymi (zwłaszcza debetowymi i kredytowymi), w których wysokość opłaty interchange jest regulowana.

Reklamacje

 • W przypadku nieautoryzowanej transakcji po 14 września zwrócimy Ci jej kwotę nie później, niż do końca dnia roboczego następującego po dniu stwierdzenia wystąpienia takiej transakcji lub jej zgłoszenia.

O wszelkich innych zmianach, które wpływają na sposób korzystania z naszych produktów i usług, będziemy Cię informować na bieżąco.

Dlaczego wprowadzamy zmiany

Zgodnie z PSD2 mamy obowiązek stosować tzw. silne uwierzytelnienie, czyli dodatkowe potwierdzenie logowania oraz transakcji wykonywanych kartami.

Więcej informacji na stronie ing.pl/psd2dlafirm 

______________________________________________________________________________

PSD2 - important changes in business banking

The new way of logging into ING Business and additional authorization of card transactions are just some of the changes we are introducing starting from 14th September caused by EU PSD2 directive.

What is changing

Logging into ING Business

 • If you log in with a login and password, we will additionally ask you to enter the SMS code:

 • If you use a certificate to log in, nothing will change for you – you already log in using the strong customer authentication.
 • Regardless of the logging method, we will shorten the duration of each session from 30 to 5 minutes – if you take no action during this time, the system will automatically log you out.

Cards

 • From the 14th of September you will have to confirm some of the contactless transactions below 50 PLN with a PIN code (until now it was not necessary).
 • The amount below which it is us and not you who will be responsible for the unauthorized transactions will be reduced to 50 EUR (previously it was 150 EUR).
 • The transferee will not be able to charge any additional fees for the payments done with payment cards (especially the debit and credit ones) where the interchange fee is regulated.
 • The transferee can block the funds on your card, once you have approved the transaction amount (it refers especially to hotel bookings and car rentals).
 • You will be more often asked to insert the payment card into the terminal (when making contactless transactions).

Cash deposit machines

 • From the 14th of September you will have to confirm the deposits made at some of the CDMs with a PIN code (until now it was not necessary). Till the end of the year each transaction at the CMD will be confirmed with a PIN code.

Terminals

 • From the 14th of September when making contactless transactions below 50 PLN via a payment terminal the owner of the card will have to enter the card PIN code (until now it was not necessary). The payment card issuer will decide which transactions will need the additional authorization.
 • You will be more often asked to insert the card into the terminal (when making the contactless payment).
 • As a user of the terminal you will not be able to add any additional payment fees when paying with payment cards (especially the debit and credit ones) if the interchange fee is regulated.

Complaints

 • In the case of an unauthorized transaction after the 14th of September we will send you the transaction amount back not later than at the end of the working day after the day when such a transaction was discovered.

We will keep you informed about all the changes which influence the way of using our products and services.

Why we’re making changes?

According to PSD2, we are required to use strong customer authentication, i.e. additional confirmation of logging in and card transactions.

More information on changes: ing.pl/psd2dlafirm  

Zobacz także