Informacja dla klientów Lartiq Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. (poprzednio Trigon TFI S.A.)

6 lis 2019

Zgodnie z sankcją administracyjną wydaną 5 listopada 2019 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego w postaci cofnięcia Lartiq Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych S.A. (poprzednio Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.) zezwolenia na wykonywanie działalności, fundusze inwestycyjne zarządzane dotychczas przez Towarzystwo reprezentowane są przez depozytariuszy tych funduszy.

W związku z powyższym ING Bank Śląski S.A. reprezentuje następujące fundusze:

 1. LARTIQ MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 2. LARTIQ POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 3. LARTIQ PROFIT VII NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 4. LARTIQ PROFIT IX NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 5. LARTIQ PROFIT XX NIESTANDARYZOWANY SEKUR YTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 6. LARTIQ PROFIT XXI NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 7. LARTIQ PROFIT XXII NIESTANDARYZOWANY SEK URYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 8. LARTIQ PROFIT XXIII NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 9. LARTIQ PROFIT XXIV NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 10. LARTIQ PROFIT XXX NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Lartiq TFI S.A. przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust. 1 ustawy, wobec czego traci ono umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw. Z uwagi na nadany decyzji Komisji rygor natychmiastowej wykonalności, od dnia wydania decyzji (tj. 5.11.2019 r.) o cofnięciu zezwolenia, Lartiq TFI S.A. nie może podejmować jakichkolwiek czynności związanych z reprezentowaniem, czy zarządzaniem funduszami.

Fundusze inwestycyjne dotychczas zarządzane przez Lartiq TFI S.A., zgodnie z art. 68 ust. 1 zd. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, nie emitują oraz nie wykupują certyfikatów inwestycyjnych. Stosownie do art. 68 ust. 1b. Ustawy, jeżeli termin wykupu certyfikatów inwestycyjnych zgodnie ze statutem funduszu inwestycyjnego zamkniętego przypada w okresie, w którym fundusz jest reprezentowany przez depozytariusza, wykup może być przeprowadzony pod warunkiem, że płynność aktywów funduszu na to pozwala. O zamiarze wykupu lub o wykupie certyfikatów inwestycyjnych depozytariusz reprezentujący fundusz informuje zgodnie z przyjętym w statucie funduszu inwestycyjnego sposobem udostępniania informacji o funduszu do publicznej wiadomości oraz na swojej stronie internetowej.

Okres, przez który depozytariusz reprezentuje dany fundusz, zgodnie z art. 68 ust. 2 Ustawy, może trwać maksymalnie 3 miesiące od wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia. Po upływie tego okresu, jeżeli zarządzanie poszczególnymi funduszami nie zostanie przejęte przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, ulegną one rozwiązaniu. W tym okresie depozytariusz, kierując się interesem uczestników funduszy, będzie poszukiwać towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które przejmie zarządzanie danym funduszem.

Obecnie depozytariusz, w tym w szczególności ING Bank Śląski SA, pełni funkcję reprezentanta funduszy, co oznacza, że nie podejmuje decyzji inwestycyjnych w takim zakresie, w jakim robiło to towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

Do głównych obowiązków depozytariusza należy teraz:

 • zapewnienie ciągłości operacyjnej,
 • podejmowanie działań na rzecz pozyskania płynności oraz poszukiwanie towarzystwa, które przejmie zarządzanie funduszami.  

Reprezentant podejmuje niezwłocznie wszystkie niezbędne czynności mające na celu ściągnięcie należności funduszu inwestycyjnego i zaspokojenie zobowiązań funduszu inwestycyjnego względem uczestników funduszu lub innego funduszu inwestycyjnego oraz do zapewnienia, aby fundusz inwestycyjny realizował w terminie wykup certyfikatów inwestycyjnych, o ile została podjęta decyzja o wykupie certyfikatów inwestycyjnych.

Jeśli w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania przez KNF decyzji o cofnięciu Lartiq TFI S.A. zezwolenia na prowadzenie działalności (tj. do 5 lutego 2020 r.) inne towarzystwo nie przejmie zarządzania funduszami, to zgodnie z Ustawą fundusze zostaną postawione w stan likwidacji. Likwidatorem będzie depozytariusz, o ile KNF nie wyznaczy innego podmiotu.

Zobacz także