• Rachunki bankowe przedsiębiorstw, JST oraz korporacji

  • Depozyty korporacyjne w PLN (dot. m.in. lokat z prologatą)

  • Komunikat w sprawie odsetek podwyższonych

  • Stopa depozytowa Europejskiego Banku Centralnego

Rachunki bankowe przedsiębiorstw, JST oraz korporacji

Środki zgromadzone na rachunkach bieżących w PLN, EUR oraz w pozostałych walutach (USD, GBP, CHF) są nieoprocentowane.

Depozyty korporacyjne w PLN (dot. m.in. lokat z prologatą)

Liczba dni

<5 tys.-
25 tys.)
<25 tys.-
50 tys.)
<50 tys.-
100 tys.)
<100 tys. i powyżej)

7-13

n/a

n/a

n/a

0,07%

14-29

n/a

n/a

0,10%

0,20%

30-89

n/a

0,13%

0,20%

0,20%

90-179

n/a

0,20%

0,20%

0,20%

180-269

0,20%

0,20%

0,20%

0,20%

270-365

0,20%

0,20%

0,20%

0,20%

Powyższe stopy procentowe dotyczą depozytów korporacyjnych z automatyczną prolongatą, założonych przed 23 sierpnia 2019 r. Obecnie nie oferujemy usługi zakładania nowych depozytów korporacyjnych. 

Komunikat w sprawie odsetek podwyższonych

ING Bank Śląski S.A. informuje, że zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Prezesa Zarządu Banku nr Korp/829/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r,  wprowadza się jako obowiązujące w ING Banku Śląskim S.A. wysokość odsetek podwyższonych od niespłaconego w terminie zadłużenia w PLN i walucie wymienialnej obowiązującej dla klientów z segmentu Klientów korporacyjnego i  strategicznego  w wysokości dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie to odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych).

Powyższe oprocentowanie jest zmienne oraz ustalone w stosunku rocznym.

Zmiana wysokości stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego powoduje zmianę wysokości odsetek podwyższonych, od dnia obowiązywania nowej wysokości stopy referencyjnej, określonego w uchwale Rady Polityki Pieniężnej.

Stopa depozytowa Europejskiego Banku Centralnego

Aktualnie (od 18 września 2019r.) wartość stopy depozytowej Europejskiego Banku Centralnego wynosi -0,5% w skali roku.
Szczegóły znajdują się na stronie EBC: 
http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html  

 

Currently (since 18 September 2019) the deposit facility rate of European Central Bank equals -0.5% p.a.
Please refer to EBC website for more details:
http://www.ecb.europa.eu/home/html/index.en.html

Zobacz także