Jak działają podpowiedzi przelewów?

Moje ING pamięta o rachunkach, a Ty pamiętaj o zaakceptowaniu zgód na marketing i włączeniu powiadomień PUSH na swoim telefonie dla aplikacji Moje ING mobile. Bez nich nie skorzystasz z podpowiedzi płatności.

My podpowiadamy, ale to Ty wybierasz, jak zapłacisz rachunki

Możesz je zaplanować w aplikacji Moje ING mobile albo zapłacić od ręki.

Czego potrzebujesz, by ułatwić sobie płacenie

Powiadomienie o nadchodzącej płatności może otrzymać klient, któremu system wygenerował podpowiedź przelewu na podstawie analizy historii transakcji. Aby otrzymywać powiadomienia, trzeba mieć wyrażoną zgodę marketingową, brak sprzeciwu na profilowanie i włączoną funkcję push w telefonie, na którym zainstalowana jest aplikacja Moje ING – wersja usługi bankowości elektronicznej przeznaczona na urządzenie mobilne.

Na tej stronie używamy nazw handlowych usług powiązanych z rachunkiem płatniczym. Zobacz, jakim terminom określonym przepisami prawa odpowiadają, by upewnić się, że tak samo rozumiemy ich znaczenie.

Rozwiń i zapoznaj się z nimi
 • Prowadzenie konta - prowadzenie rachunku płatniczego –  to usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy - polecenie przelewu - to usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – polecenie przelewu wewnętrznego – to usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie - zlecenie stałe – to usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – polecenie przelewu wewnętrznego –  to usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – polecenie przelewu - to usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Płatność kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłata kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – wpłata gotówki – to usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – wypłata gotówki –  to usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – kredyt w rachunku płatniczym - to usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, która umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.