Obligacje

 • Prosty i stabilny kierunek inwestowania
 • Emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa
 • Możesz wybrać oprocentowanie stałe lub zmienne
 • Automatyczny wykup na koniec okresu inwestycji
 • Obligacje kupisz przez konto maklerskie

Jestem klientem

i mam dostęp do Mojego ING

Otwórz konto maklerskieNie jestem klientem

Najpierw otwórz konto osobiste, a następnie konto maklerskie

Otwórz konto osobiste

Nie musisz wychodzić z domu. Otwórz konto przez telefon i potwierdź swoją tożsamość za pomocą „selfie” – wszystko w aplikacji Moje ING mobile.

Oferta specjalna

Konto maklerskie w wariancie elastycznym - Obligacje Skarbowe z obniżoną prowizją

Niskie prowizje za transakcje internetowe dla obligacji

Konto maklerskie w wariancie elastycznym

Opłata miesięczna 0 zł
Prowizja za transakcje przez internet dla obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa 0,10%
(min. 5 zł)
Prowizja za pozostałe transakcje przez internet 0,30%
(min. 5 zł)
Dostęp do notowań (1 oferta) 0 zł

Jak inwestować w obligacje

Jak działają obligacje

Na podstawie obligacji skarbowej ze stałym, rocznym oprocentowaniem 0,25% i datą wykupu w październiku 2026 (PS1026), zakupionej 28 maja 2021 r.1

1

Kupujesz

28 maja 2021 r. koszt zakupu jednej obligacji na giełdzie wyniósł 950,45 zł

Co zawiera ta kwota

2

Czekasz

Inwestor trzyma obligacje do wykupu i otrzymuje co roku odsetki, po 6 latach w sumie 15 zł.

Ile pieniędzy dostaniesz

3

Zarabiasz

25 października 2026 r. emitent obligacji (np. Skarb Państwa) wykupuje każdą obligację za jej wartość nominalną 1 000 zł

Podsumowanie inwestycji

Wyliczenia opierają się na liście emisyjnym i danych rynkowych.

Koszt obligacji w chwili zakupu zawierał:

 • 948 zł – cena obligacji na giełdzie
 • 1,50 zł – narosłe odsetki, za rozpoczęty okres odsetkowy
 • 0,95 zł – prowizja biura maklerskiego

Suma: 950,45 zł

Dodatkowe informacje:
W przykładzie nie został uwzględniony podatek od narosłych odsetek, który zapłaci inwestor.
Przykład uwzględnia prowizję 0,1% i nie uwzględnia minimalnej prowizji 5 zł.

Emitent obligacji, np. Skarb Państwa wypłaca odsetki po każdym zakończonym okresie odsetkowym:

 • w październiku 2021 – 2,50 zł
 • w październiku 2022 – 2,50 zł
 • w październiku 2023 – 2,50 zł
 • w październiku 2024 – 2,50 zł
 • w październiku 2025 – 2,50 zł
 • w październiku 2026 – 2,50 zł

Suma otrzymanych odsetek: 15 zł

W tym dniu inwestor otrzymuje zwrot wartości nominalnej obligacji: 1 000 zł

Podsumowanie:

 • koszt zakupu obligacji: 950,45 zł
 • zwrot z inwestycji: 1015 zł (w tym odsetki 15 zł)
 • zysk (przed opodatkowaniem): 64,55 zł

 

Obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, dostępne na giełdzie. Obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego

Obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK)

Emitent, Bank Gospodarstwa Krajowego, jest państwowym bakiem rozwoju, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

Więcej

Obligacje Polskiego Fundusz Rozwoju (PFR)

Emitent, Polski Fundusz Rozwoju S.A., to spółka Skarbu Państwa, która koordynuje wysiłki instytucji wspierających zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju.

Więcej

Obligacje zerokuponowe

Obligacje, od których nie są wypłacane odsetki. W zamian obligacje te są sprzedawane po cenie niższej od nominału, który wynosi 1000 zł dla jednej obligacji. Twój zysk to różnica pomiędzy nominałem a ceną zakupu. Nominał, który wynosi 1000 zł dla jednej obligacji, otrzymujesz w dniu wykupu.

Jak czytać symbol obligacji?

OK0423

OK – obligacja zerokuponowa
04 – miesiąc wykupu: kwiecień
23 – rok wykupu: 2023

Obligacje z oprocentowaniem stałym

Obligacje, których oprocentowanie nie zmienia się przez cały okres inwestycji. Przynoszą stały dochód w postaci odsetek liczonych od nominału, który wynosi 1000 zł dla jednej obligacji. Odsetki wypłacane są co rok na konto maklerskie.

Jak czytać symbol obligacji?

PS0424
DS0424
WS0424

P5-letnia, D10-letnia, W20/30-letnia
S – obligacja z oprocentowaniem stałym
04 – miesiąc wykupu: kwiecień
24 – rok wykupu: 2024

Obligacje z oprocentowaniem zmiennym

Obligacje, których oprocentowanie może się zmieniać i zależy od stopy referencyjnej WIBOR 6M. Kiedy Narodowy Bank Polski zmienia stopy procentowe, zmienia się stopa WIBOR 6M. A co za tym idzie - oprocentowanie obligacji. Odsetki są wypłacane co pół roku.

Jak czytać symbol obligacji?

WZ0124

WZ – obligacja z oprocentowaniem zmiennym
01 – miesiąc wykupu: styczeń
24 – rok wykupu: 2024

Obligacje indeksowane inflacją

Obligacje, których oprocentowanie jest stałe, ale ich wartość nominalna zależy od wskaźnika inflacji w Polsce. Dodatkowo, wypłata kapitału w dniu wykupu zostanie wyrównana w oparciu o stopę inflacji z całego okresu Twojej inwestycji. Odsetki są wypłacane raz na rok.

Jak czytać symbol obligacji?

IZ0823

IZ – obligacja z oprocentowaniem stałym, indeksowana stopą inflacji
08 – miesiąc wykupu: sierpień
23 – rok wykupu: 2023

Obligacje z oprocentowaniem stałym i zmiennym


Obligacje z oprocentowaniem stałym  – ich oprocentowanie nie zmienia się przez cały okres inwestycji. Przynoszą stały dochód w postaci odsetek liczonych od nominału, który wynosi 1000 zł dla jednej obligacji. Odsetki wypłacane są co roku na konto maklerskie.

Obligacje z oprocentowaniem zmiennym – ich oprocentowanie zmienia się co 6 miesięcy i jest wyliczane jako suma stawki WIBOR 6M i stałej marży. Odsetki wypłacane są od nominału 1000 zł, co 6 miesięcy na konto maklerskie.


Emitentem obligacji jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Jak czytać symbol obligacji?

FPC0427

FPC – obligacja Banku Gospodarstwa Krajowego
04 – miesiąc wykupu: kwiecień
27 – rok wykupu: 2027

Obligacje z oprocentowaniem stałym

Obligacje, których oprocentowanie nie zmienia się przez cały okres inwestycji. Przynoszą stały dochód w postaci odsetek liczonych od nominału, który wynosi 1 000 000 zł dla jednej obligacji. Odsetki wypłacane są co rok na konto maklerskie.

Emitentem obligacji jest Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Jak czytać symbol obligacji?

PFR0324

PFR – obligacja Polskiego Funduszu Rozwoju
03 – miesiąc wykupu: marzec
24 – rok wykupu: 2024

Przegląd ryzyka

 • Jeśli stopy procentowe rosną lub tego spodziewają się w przyszłości inwestorzy, ceny obligacji na giełdzie spadają.
 • Jeśli stopy procentowe spadają lub tego spodziewają się w przyszłości inwestorzy, ceny obligacji na giełdzie rosną.

Ryzyko pojawia się jeśli posiadasz obligacje i chcesz je sprzedać na giełdzie przed terminem wykupu.

Jeśli inflacja rośnie, wcześniej wyemitowane obligacje stają się mniej atrakcyjne ponieważ inflacja zmniejsza realny zysk z inwestycji.

Wzrost lub spadek inflacji może wpłynąć na decyzje banku centralnego dotyczące stóp procentowych. Wzrost inflacji może wpłynąć na wzrost stóp procentowych a spadek inflacji na ich obniżenie. Wtedy cena obligacji na rynku zmieni się zgodnie z opisem ryzyka stopy procentowej.

Ryzyko zmienności cen obligacji na giełdzie. Jest związane z ogólnym sentymentem inwestorów, dominującym w danej chwili na rynku.

Może powodować, że cena rynkowa twoich obligacji będzie niższa od tej, którą zapłaciłeś przy zakupie. Ryzyko pojawia się, jeśli posiadasz obligacje i chcesz je sprzedać na giełdzie przed terminem wykupu.

Brak możliwości sprzedaży lub zakupu obligacji bez niekorzystnego wpływu na ich cenę. Powodem jest brak lub niewystarczająca wielkości ofert kupna lub sprzedaży obligacji na giełdzie.

W skrajnym wypadku może się zdarzyć, że nie będziesz mógł kupić lub sprzedać obligacji na giełdzie przed terminem wykupu.

Ryzyko utraty płynności finansowej emitenta, które może spowodować opóźnienie lub brak wypłaty odsetek.

W skrajnym przypadku emitent może nie zwrócić zainwestowanych pieniędzy w terminie wykupu obligacji.

Masz pytanie lub potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas

32 357 00 32
8:00 - 18:00 w dni robocze


Spotkaj się z naszym specjalistą w oddziale

Umów wizytę

Prognozowany zysk

Prognozę obliczamy wykorzystując tzw. ekwiwalent brutto – wskaźnik, który pozwala na porównywanie opłacalności inwestycji w obligacje z lokowaniem pieniędzy w inne produkty np. lokaty.

Prognoza pokazuje przewidywany roczny zysk z inwestycji. Do jej wyliczenia przyjmujemy założenia, że:

 • kupisz wszystkie obligacje dzisiaj po tej samej cenie. 
 • przetrzymasz obligacje do daty wykupu.
 • otrzymane odsetki są reinwestowane według prezentowanej prognozy.
 • dla obligacji z oprocentowaniem zmiennym, aktualną stawkę WIBOR 6M uwzględniamy dla  wszystkich przyszłych okresów odsetkowych. W rzeczywistości, stawka ta może się zmieniać.
 • codziennie sprawdzamy aktualną stawkę WIBOR 6M i jeśli się zmieniła, uwzględniamy ją w prezentowanej prognozie w pierwszym dniu roboczym po jej publikacji po to, aby prognoza była jak najbardziej zbliżona do ostatecznego wyniku Twojej inwestycji  

Uwzględniając te założenia, ostateczny wynik inwestycji prawdopodobnie będzie się różnić od prognozy.  

W wyliczeniach uwzględniamy:

 1. najlepszą cenę obligacji dostępną na Giełdzie w momencie, w którym składasz zlecenie.
 2. odsetki narosłe od początku bieżącego okresu odsetkowego do dnia rozliczenia Twojego zakupu w tzw. terminie D+2.
 3. prowizję maklerską, która obniża prognozowany zysk.
 4. informacje o terminach i wysokości wypłaty odsetek podawane w liście/prospekcie emisyjnym.

Pamiętaj, że prognoza nie pokazuje ostatecznego wyniku Twojej inwestycji. Jeśli sprzedasz obligacje przed terminem wykupu możesz utracić część zainwestowanych pieniędzy.  

W pewnych warunkach rynkowych, prognoza może być ujemna. Oznacza to, że zakup takiej obligacji z dużym prawdopodobieństwem wiązałby się z poniesieniem straty. Niektórzy inwestorzy mogą być zainteresowani zakupem takich obligacji do realizacji swoich strategii.

Ważne informacje

Tę stronę przygotowali pracownicy Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego S.A. Jest to strona informacyjna – nie zamieszczamy tu żadnych rekomendacji inwestycyjnych ani oferty zakupu czy sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego w rozumieniu:

 • Kodeksu cywilnego,
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ani
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Biura Maklerskie nie świadczy doradztwa na rzecz klientów przy żadnych transakcjach. Pracownicy Biura Maklerskiego nie mogą udzielać porad inwestycyjnych ani rekomendacji zawarcia takich transakcji.

Usługi, których opisy zamieszczamy na tej stronie, są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Oznacza to, że możesz utracić część lub nawet całość zainwestowanych pieniędzy.

Podany przykład służy wyłącznie zilustrowaniu zasad działania obligacji i nie stanowi rekomendacji zakupu.

Jako klient podejmujesz decyzje na własne ryzyko, samodzielnie też decydujesz o danej transakcji.