ING BANK ŚLĄSKI

Obligacje Skarbowe

 • Gwarantowane przez emitenta (Skarb Państwa)
 • Prosty i stabilny kierunek inwestowania
 • Możliwość wyboru zmiennego lub stałego oprocentowania
 • Automatyczny wykup pod koniec okresu inwestycji
 • Nominał 1000 zł - wartość każdej kupionej obligacji na koniec inwestycji

Oferta specjalna

Konto maklerskie w wariancie elastycznym - Obligacje Skarbowe z obniżoną prowizją

Niska prowizja od zleceń przez internet dla obligacji skarbowych

Konto w wariancie elastycznym

Opłata miesięczna 0 zł
Prowizja od zleceń przez internet dla obligacji skarbowych
Promocja trwa do 31 grudnia 2020
0,10%
(min. 3 zł)
Prowizja od pozostałych zleceń przez internet 0,30%
(min. 3 zł)
Dostęp do notowań (1 oferta) 0 zł

Skorzystaj

Jak inwestować w obligacje

Zobacz film

 

Jak działają obligacje skarbowe

Na podstawie obligacji skarbowej ze stałym, rocznym oprocentowaniem 0,75% i datą wykupu w kwietniu 2025 (PS0425), zakupionej 1 czerwca 2020 r.1

1

Kupujesz

1 czerwca 2020 r. koszt zakupu jednej obligacji na giełdzie wyniósł 1 009,81 zł

Co zawiera ta kwota

2

Czekasz

Inwestor trzyma obligacje do wykupu i otrzymuje co roku odsetki

Ile pieniędzy dostaniesz

3

Zarabiasz

25 kwietnia 2025 r. Skarb Państwa wykupuje każdą obligację za jej wartość nominalną 1 000 zł

Podsumowanie inwestycji

Wyliczenia opierają się na liście emisyjnym i danych rynkowych.

Koszt obligacji w chwili zakupu zawierał:

 • 1008 zł – cena obligacji na giełdzie
 • 0,80 zł – narosłe odsetki, za rozpoczęty okres odsetkowy
 • 1,01 zł – prowizja biura maklerskiego

Suma: 1 009,81 zł

Dodatkowe informacje:
W przykładzie nie został uwzględniony podatek od narosłych odsetek, który zapłaci inwestor.
Przykład uwzględnia prowizję 0,1% i nie uwzględnia minimalnej prowizji 3 zł.

Skarb Państwa wypłaca odsetki po każdym zakończonym okresie odsetkowym:

 • w kwietniu 2021 – 7,50 zł
 • w kwietniu 2022 – 7,50 zł
 • w kwietniu 2023 – 7,50 zł
 • w kwietniu 2024 – 7,50 zł
 • w kwietniu 2025 – 7,50 zł

Suma otrzymanych odsetek: 37,50 zł

W tym dniu inwestor otrzymuje zwrot wartości nominalnej obligacji: 1 000 zł

Podsumowanie:

 • koszt zakupu obligacji: 1 009,81 zł
 • zwrot z inwestycji: 1 037,50 zł (w tym odsetki 37,50 zł)
 • zysk (przed opodatkowaniem): 27,69 zł

 

Obligacje skarbowe dostępne na giełdzie

Obligacje zerokuponowe

Obligacje, od których nie są wypłacane odsetki. W zamian obligacje te są sprzedawane po cenie niższej od nominału, który wynosi 1000 zł dla jednej obligacji. Twój zysk to różnica pomiędzy ceną zakupu a nominałem, który wynosi 1000 zł dla jednej obligacji. Nominał otrzymujesz w dniu wykupu obligacji.

Jak czytać symbol obligacji?

OK0720

OK – obligacja zerokuponowa
07 – miesiąc wykupu: lipiec
20 – rok wykupu: 2020

Obligacje z oprocentowaniem stałym

Obligacje, których oprocentowanie nie zmienia się przez cały okres inwestycji. Przynoszą stały dochód w postaci odsetek liczonych od nominału, który wynosi 1000 zł dla jednej obligacji. Odsetki wypłacane są co rok na konto maklerskie.

Jak czytać symbol obligacji?

PS0424
DS0424
WS0424

P5-letnia, D10-letnia, W20/30-letnia
S – obligacja z oprocentowaniem stałym
04 – miesiąc wykupu: kwiecień
24 – rok wykupu: 2024

Obligacje z oprocentowaniem zmiennym

Obligacje, których oprocentowanie może się zmieniać i zależy od stopy referencyjnej WIBOR 6M. Kiedy Narodowy Bank Polski zmienia stopy procentowe, zmienia się stopa WIBOR 6M. A co za tym idzie - oprocentowanie obligacji. Odsetki są wypłacane co pół roku.

Jak czytać symbol obligacji?

WZ0124

WZ – obligacja z oprocentowaniem zmiennym
01 – miesiąc wykupu: styczeń
24 – rok wykupu: 2024

Obligacje indeksowane inflacją

Obligacje, których oprocentowanie jest stałe, ale ich wartość nominalna zależy od wskaźnika inflacji w Polsce. Dodatkowo, wypłata kapitału w dniu wykupu zostanie wyrównana w oparciu o stopę inflacji z całego okresu Twojej inwestycji. Odsetki są wypłacane raz na rok.

Jak czytać symbol obligacji?

IZ0823

IZ – obligacja z oprocentowaniem stałym, indeksowana stopą inflacji
08 – miesiąc wykupu: sierpień
23 – rok wykupu: 2023

Przegląd ryzyka

 • Jeśli stopy procentowe rosną lub tego spodziewają się w przyszłości inwestorzy, ceny obligacji na giełdzie spadają.
 • Jeśli stopy procentowe spadają lub tego spodziewają się w przyszłości inwestorzy, ceny obligacji na giełdzie rosną.

Ryzyko pojawia się jeśli posiadasz obligacje i chcesz je sprzedać na giełdzie przed terminem wykupu.

Jeśli inflacja rośnie, wcześniej wyemitowane obligacje skarbowe stają się mniej atrakcyjne ponieważ inflacja zmniejsza realny zysk z inwestycji.

Wzrost lub spadek inflacji może wpłynąć na decyzje banku centralnego dotyczące stóp procentowych. Wzrost inflacji może wpłynąć na wzrost stóp procentowych a spadek inflacji na ich obniżenie.

Ryzyko zmienności cen obligacji skarbowych na giełdzie. Jest związane z ogólnym sentymentem inwestorów, dominującym w danej chwili na rynku.

Może powodować, że cena rynkowa twoich obligacji będzie niższa od tej, którą zapłaciłeś przy zakupie. Ryzyko pojawia się, jeśli posiadasz obligacje i chcesz je sprzedać na giełdzie przed terminem wykupu.

Brak możliwości sprzedaży lub zakupu obligacji skarbowych bez niekorzystnego wpływu na ich cenę. Powodem jest brak lub niewystarczająca wielkości ofert kupna lub sprzedaży obligacji na giełdzie.

W skrajnym wypadku może się zdarzyć, że nie będziesz mógł kupić lub sprzedać obligacji na giełdzie przed terminem wykupu.

Ryzyko utraty płynności finansowej emitenta – Skarbu Państwa, które może spowodować opóźnienie lub brak wypłaty odsetek.

W skrajnym przypadku emitent może nie zwrócić zainwestowanych pieniędzy w terminie wykupu obligacji skarbowych.

Jeśli jesteś naszym klientem

Otwórz konto maklerskie w Moim ING w wariancie elastycznym

Otwórz konto maklerskie


Jeśli nie jesteś naszym klientem

Krok 1. Załóż online konto osobiste z bankowością internetową

Otwórz konto osobiste

Lub przez telefon, w aplikacji Moje ING. Tam możesz założyć konto na selfie.

Możesz też wpisać „Moje ING mobile” w wyszukiwarce sklepu z aplikacjami.

Krok 2. Otwórz konto maklerskie

W Moim ING przejdź do Oferty, wybierz Inwestycje i Konto maklerskie.


Masz pytania? Zadzwoń: 801 127 3013 lub 32 357 00 323
Infolinia biura maklerskiego jest dostępna w dni robocze od 8:00 do 18:00
Koszt połączenia wg stawek operatorów

Wiedza o obligacjach

Tzw. "cena brudna" jest to cena czysta (cena rynkowa) powiększona o odsetki, które narosły od dnia ostatniej wypłaty odsetek. Taką cenę zapłacisz kupując obligacje skarbowe na giełdzie. 

Im więcej dni minęło od wypłaty ostatnich odsetek, tym więcej narosłych w tym czasie odsetek zapłacisz drugiej stronie transakcji.

W takiej sytuacji, przy kolejnej wypłacie odsetek, zostanie potrącony 19% podatek również od tych narosłych odsetek, które wypłaciłeś drugiej stronie transakcji.

Ten zapłacony podatek spowoduje, że Twój zysk będzie mniejszy.

Cena czysta to cena jednej obligacji, którą płacisz kupując ją na giełdzie. Może być wyższa lub niższa od ceny nominalnej. Cena rynkowa to procent jej wartości nominalnej, która wynosi 1000 zł.

Na przykład: jeśli cena obligacji wynosi 99,90 to oznacza, że wartość jednej obligacji na giełdzie wynosi 999,00 zł.

Instytucja, która emituje obligacje i zaciąga w ten sposób dług u osób, które takie obligacje kupują. Dla obligacji skarbowych emitentem jest Skarb Państwa Rzeczpospolitej Polskiej.

Dokument, który określa szczegółowe warunki emisji pojedynczej obligacji. Listy emisyjne są dostępne na stronie Ministerstwa Finansów

Odsetki, które narosły od dnia ostatniej wypłaty odsetek. Odsetki narastają każdego dnia.

Wartość obligacji, od której liczone są wypłacane odsetki. Jest to równocześnie wartość obligacji, którą Skarb Państwa musi zwrócić przy wykupie obligacji.

Jest to tzw. dłużny papier wartościowy, emitowany przez Skarb Państwa, który jest reprezentowany przez Ministra Finansów.

Skarb Państwa sprzedając obligacje, pożycza w ten sposób określoną kwotę od osób, które je kupują. Zobowiązuje się je zwrócić w ustalonym terminie przez wykup obligacji i zapłacenie odsetek.

Twój przychód z inwestycji w obligacje skarbowe. Odsetki są naliczane od wartości nominalnej obligacji skarbowych, czyli od kwoty 1000 zł. Odsetki wypłaca emitent, czyli Skarb Państwa. Odsetki są wypłacane na Twoje konto maklerskie.

Okres, w którym za posiadanie obligacji skarbowej są wypłacane odsetki. Dla obligacji skarbowych może to być pół roku lub rok. To oznacza, że jeśli posiadasz obligacje to odsetki będą wypłacane co pół roku lub raz na rok. Okresy odsetkowe są podane w liście emisyjnym dla każdej obligacji.

Oprocentowanie określa, jaką wielkość odsetek otrzyma klient od Skarbu Państwa za zakup obligacji skarbowych.

Zysk z inwestycji w obligacje skarbowe w skali roku. Na wysokość rentowności ma wpływ oprocentowanie obligacji, cena zakupu obligacji, wysokość narosłych odsetek do dnia zakupu i termin do wykupu. Przy wyliczaniu rentowności zakłada się dalsze inwestowanie otrzymanych odsetek. W związku z powyższymi czynnikami, wynik Twojej inwestycji może się różnić.

Procentowa zmiana cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowany przez Główny Urząd Statystyczny.

Termin, w którym Skarb Państwa zwraca nabywcom obligacji pieniądze wraz z pozostałymi, narosłymi odsetkami.

6-miesięczna stopa referencyjna, po jakiej banki działające w Polsce są gotowe udzielić pożyczek innym bankom. WIBOR 6M jest często bazą dla oprocentowania kredytów.

Ważne informacje

Tę stronę przygotowali pracownicy Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego S.A. Jest to strona informacyjna – nie zamieszczamy tu żadnych rekomendacji inwestycyjnych ani oferty zakupu czy sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego w rozumieniu:

 • Kodeksu cywilnego,
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ani
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Biura Maklerskie nie świadczy doradztwa na rzecz klientów przy żadnych transakcjach. Pracownicy Biura Maklerskiego nie mogą udzielać porad inwestycyjnych ani rekomendacji zawarcia takich transakcji.

Usługi, których opisy zamieszczamy na tej stronie, są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Oznacza to, że możesz utracić część lub nawet całość zainwestowanych pieniędzy.

Podany przykład służy wyłącznie zilustrowaniu zasad działania obligacji i nie stanowi rekomendacji zakupu.

Jako klient podejmujesz decyzje na własne ryzyko, samodzielnie też decydujesz o danej transakcji.

2 Informacja na podstawie danych Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
(http://www.kdpw.pl/pl/kdpw_stream/statystyki/Strony/RachPap.aspx; dostępne po rejestracji).
Porównanie ilości otwartych kont maklerskich na koniec 2018 i 2019 roku z wyłączeniem kont pozyskanych przez domy/biura maklerskie w wyniku przejęcia lub połączenia z innym Domem/Biurem Maklerskim.