ETF – Exchange Traded Fund Fundusze notowane na giełdzie

 • Odzwierciedlają zachowanie indeksu giełdowego
 • Notowane na giełdzie
 • Ograniczone ryzyko straty dzięki zakupie całego indeksu
 • Niższa opłata za zarządzanie
 • ETF kupisz przez konto maklerskie

Jestem klientem

i mam dostęp do Mojego ING

Otwórz konto maklerskieNie jestem klientem

Najpierw otwórz konto osobiste, a następnie konto maklerskie

Otwórz konto osobiste

Nie musisz wychodzić z domu. Otwórz konto przez telefon i potwierdź swoją tożsamość za pomocą „selfie” – wszystko w aplikacji Moje ING mobile.

Korzyści ETF

Zadaniem funduszu ETF (Exchange Traded Fund) jest jak najlepsze odwzorowanie zachowania się indeksu giełdowego.

Konto w wariancie elastycznym

Opłata miesięczna 0 zł
Prowizja od pozostałych zleceń przez internet 0,30%
(min. 5 zł)
Dostęp do notowań (1 oferta) 0 zł

Jednostki ETF notowane są na giełdzie i cały czas widzisz ich aktualną cenę. Dzięki temu możesz reagować na zmiany natychmiast.

Nie zastanawiasz się, jakie akcje kupić. Dzięki ETF kupujesz cały indeks giełdowy. W ten sposób ograniczasz ryzyko.

ETF-y dostępne na giełdzie w Warszawie

Indeks 20 największych polskich firm na GPW w Warszawie.

 • ETFBW20TR – Agio Funds

Indeks pochodny do indeksu WIG20.

 • ETFBW20ST – Agio Funds

Indeks pochodny do indeksu WIG20.

 • ETFBW20LV – Agio Funds

Indeks 40 średnich polskich firm na GPW w Warszawie

 • ETFBM40TR - Agio Funds

Indeks pochodny do indeksu sWIG80.

 • ETFBS80TR – Agio Funds

Indeks obejmuje spółki nowych technologii notowane na Głównym Rynku z takich sektorów jak: biotechnologia, gry, informatyka i telekomunikacja oraz nowe technologie.

 • ETFBWTECH - Agio Funds

Indeks hurtowych polskich obligacji skarbowych.

ETFBTBSP - Agio Funds

Najważniejszy niemiecki indeks akcji. Pokazuje trendy 40 największych firm na giełdzie we Frankfurcie.

 • ETFDAX – Lyxor

Indeks giełdy w Nowym Jorku. W jego skład wchodzi 500 największych firm amerykańskich.

 • ETFSP500 – Lyxor
 • ETFBSPXPL (ETF z zabezpieczeniem ryzyka kursowego USD/PLN) – Agio Funds

Indeks grupujący największe spółki niefinansowe w USA.

 • ETFBNDXPL (ETF z zabezpieczeniem ryzyka kursowego USD/PLN) - Agio Funds

Wiedza o ETF

Wskaźnik dla porównania wyniku inwestycji. Dla ETF benchmarkiem jest indeks giełdowy, o który ten ETF jest oparty. Celem ETF-a nie jest pobicie benchmarku, tylko jego naśladowanie.

Wartość obliczana na podstawie wyceny akcji wybranych spółek giełdowych. Przedstawia ogólną koniunkturę na giełdzie lub stan jakiegoś sektora spółek. Przykładowe indeksy:

WIG – indeks warszawskiej GPW, pokazujący zachowanie prawie wszystkich notowanych spółek

WIG20 – prezentuje 20 największych polskich spółek

WIG20TR – od WIG20 różni się tym, że do jego wartości dopisywane są wypłacane przez spółki dywidendy.

WIG20short – indeks pochodny do indeksu WIG20. Jego wartości zależą od wartości indeksu WIG20. Kształtuje się symetrycznie do indeksu WIG20, np. przy spadku WIG20 o 10 pkt, WIG20short rośnie o 10 pkt.

mWIG40TR – prezentuje 40 średnich polskich spółek. Do jego wartości dopisywane są wypłacone przez spółki dywidendy.

sWIG80TR – prezentuje 80 mniejszych polskich spółek. Do jego wartości dopisywane są wypłacone przez spółki dywidendy.

DAX – niemiecki indeks największych 40 spółek

S&P500 – amerykański indeks grupujący 500 największych spółek

Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) jest dwóch emitentów ETF.

Lyxor – emituje ETF na DAX i S&P500.

Agio – emituje ETF na WIG20TR, mWIG40TR, sWIG80TR, WIG20short, WIG20lev, WIGtechTR, TBSP, S&P500 i NASDAQ-100.

ETF-y są notowane na GPW w systemie notowań ciągłych. To oznacza, że ich cena zmienia się dynamicznie przez całą sesję, tak jak zmienia się kurs indeksu. Animator cały czas dostarcza oferty zakupu i sprzedaży.

Najczęściej dom maklerski lub sam fundusz, który przez całą sesję na giełdzie wystawia zlecenia zakupu i sprzedaży. Animator dostarcza płynność, tak aby łatwo można było kupić i sprzedać ETF. Animator zapewnia stały spread.

Różnica w cenie pomiędzy ofertą kupna i ofertą sprzedaży. Przy ETF za stały poziom spread’u odpowiada animator.

Zarządzanie ETF wiąże się z opłatą pobieraną przez emitenta - czyli fundusz. Jest ona niższa niż opłaty za zarządzanie tradycyjnymi funduszami akcyjnymi. Biuro Maklerskie nie ma udziału w tej opłacie.

Opłaty za zarządzanie (wynagrodzenie dla funduszu) i administrowanie ETF (koszty funduszu) wynoszą od 0,15% do 0,6% w skali roku. Dla funduszu ETF opartego o WIG20short opłata wynosi 2%. Opłata jest naliczana i uwzględniana w cenie ETF.

Biuro Maklerskie od transakcji kupna i sprzedaży pobiera prowizję. To jedyna opłata jaką pobiera Biuro Maklerskie.

Dywidenda to zysk spółki wypłacany jej akcjonariuszom. W przypadku ETF dywidenda może być „dopisywana” do wartości certyfikatu lub nie. Informacje o tym znajdziesz w dokumencie Kluczowe informacje dla każdego ETF.

Ryzyko błędu naśladowania – choć ETF ma za zadanie jak najwierniej odwzorować zachowania określonego indeksu, w praktyce zawsze występują niewielkie różnice pomiędzy stopą zwrotu ETF a stopą tego indeksu. Różnica ta określana jest jako błąd naśladowania (ang. tracking error). Im niższa jest wartość błędu naśladowania, tym lepsze jest odzwierciedlenie wyników benchmarku.

Kupując i sprzedając ETF nie płacisz od razu podatku od zysku tak jak przy umarzaniu funduszy otwartych.

Zysk jest obliczany ze wszystkich Twoich inwestycji na giełdzie i łączy się z wynikiem na innych instrumentach giełdowych np. akcjach. Po zakończonym roku otrzymujesz PIT do rozliczenia z urzędem skarbowym. Np. masz zysk na ETF 1000 zł, a stratę na akcjach 500 zł, to podatek zapłacisz od 500 zł

To sposób w jaki ETF dobiera instrumenty finansowe, aby zapewnić naśladowanie indeksu. ETF-y wykorzystują do tego jedną z trzech metod:

 • fundusz kupuje spółki z tego indeksu w takich proporcjach, aby portfel z nich złożony zachowywał się tak jak indeks – jest to metoda pełnej replikacji (ang. full replication);
 • fundusz kupuje spółki z tego indeksu, ale tylko te mające największy wpływ na indeks  - jest to metoda reprezentatywnej próbki (ang. representative sampling);
 • fundusz dobiera spółki spoza indeksu, na którym jest oparty (np. akcje spółek amerykańskich w ETF-ie, które mają odwzorować indeks niemiecki), ale jego celem dalej jest odzwierciedlenie zachowania replikowanego indeksu – jest to metoda syntetycznej replikacji (ang. synthetic replication).

Masz pytanie lub potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami

Zadzwoń do nas

32 357 00 32
8:00 - 18:00 w dni robocze


Spotkaj się z naszym specjalistą w placówce bankowej – miejscu spotkań

Umów wizytę

Ryzyko inwestowania w ETF

ETF może być niezgodny z Twoimi: wiedzą, doświadczeniem, sytuacją finansową, tolerancją ryzyka lub Twoimi celami inwestycyjnymi.

Biuro Maklerskie nie gwarantuje, że zrealizujesz swoje cele inwestycyjne funduszy czy uzyskasz określone wyniki inwestycyjne. Inwestycje w ETF obarczone są ryzykiem inwestycyjnym z możliwością utraty zainwestowanych środków.

Wszystkie ryzyka związane z inwestowaniem w ETF opisane są w dokumencie Kluczowe informacje dla inwestorów.

Zanim zainwestujesz, zapoznaj się z dokumentami: prospektem informacyjnym,  Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów (KID) oraz ostatnim zaudytowanym rocznym lub półrocznym sprawozdaniem finansowym funduszu.

Ważne informacje

Tę stronę przygotowali pracownicy Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego S.A. Jest to strona informacyjna – nie zamieszczamy tu żadnych rekomendacji inwestycyjnych ani oferty zakupu czy sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego w rozumieniu:

 • Kodeksu cywilnego,
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ani
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Biuro Maklerskie nie świadczy doradztwa na rzecz klientów przy żadnych transakcjach. Pracownicy Biura Maklerskiego nie mogą udzielać porad inwestycyjnych ani rekomendacji zawarcia takich transakcji.