Obligacje

 • Prosty i stabilny kierunek inwestowania
 • Emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa
 • Automatyczny wykup na koniec okresu inwestycji
 • Obligacje kupisz przez konto maklerskie
 • Prowizja za zakup i sprzedaż 0,2% (min. 5 zł)

Jestem klientem

i mam dostęp do Mojego ING

Otwórz konto maklerskieNie jestem klientem

Najpierw otwórz konto osobiste, a następnie konto maklerskie

Otwórz konto osobiste

Nie musisz wychodzić z domu. Otwórz konto przez telefon i potwierdź swoją tożsamość za pomocą „selfie” – wszystko w aplikacji Moje ING mobile.

Jak inwestować w obligacje

Dostępne przez konto maklerskie obligacje emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa

Obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK)

Emitent, Bank Gospodarstwa Krajowego, jest państwowym bakiem rozwoju, którego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski.

Więcej

Obligacje Polskiego Fundusz Rozwoju (PFR)

Emitent, Polski Fundusz Rozwoju S.A., to spółka Skarbu Państwa, która koordynuje wysiłki instytucji wspierających zrównoważony rozwój społeczny i gospodarczy kraju.

Więcej

Obligacje zerokuponowe

Obligacje, od których nie są wypłacane odsetki. W zamian obligacje te są sprzedawane po cenie niższej od nominału, który wynosi 1000 zł dla jednej obligacji. Twój zysk to różnica pomiędzy nominałem a ceną zakupu. Nominał, który wynosi 1000 zł dla jednej obligacji, otrzymujesz w dniu wykupu.

Jak czytać symbol obligacji?

OK0423

OK – obligacja zerokuponowa
04 – miesiąc wykupu: kwiecień
23 – rok wykupu: 2023

Obligacje z oprocentowaniem stałym

Obligacje, których oprocentowanie nie zmienia się przez cały okres inwestycji. Przynoszą stały dochód w postaci odsetek liczonych od nominału, który wynosi 1000 zł dla jednej obligacji. Odsetki wypłacane są co rok na konto maklerskie.

Jak czytać symbol obligacji?

PS0424
DS0424
WS0424

P5-letnia, D10-letnia, W20/30-letnia
S – obligacja z oprocentowaniem stałym
04 – miesiąc wykupu: kwiecień
24 – rok wykupu: 2024

Obligacje z oprocentowaniem zmiennym

Obligacje, których oprocentowanie może się zmieniać i zależy od stopy referencyjnej WIBOR 6M. Kiedy Narodowy Bank Polski zmienia stopy procentowe, zmienia się stopa WIBOR 6M. A co za tym idzie - oprocentowanie obligacji. Odsetki są wypłacane co pół roku.

Jak czytać symbol obligacji?

WZ0124

WZ – obligacja z oprocentowaniem zmiennym
01 – miesiąc wykupu: styczeń
24 – rok wykupu: 2024

Obligacje indeksowane inflacją

Obligacje, których oprocentowanie jest stałe, ale ich wartość nominalna zależy od wskaźnika inflacji w Polsce. Dodatkowo, wypłata kapitału w dniu wykupu zostanie wyrównana w oparciu o stopę inflacji z całego okresu Twojej inwestycji. Odsetki są wypłacane raz na rok.

Jak czytać symbol obligacji?

IZ0823

IZ – obligacja z oprocentowaniem stałym, indeksowana stopą inflacji
08 – miesiąc wykupu: sierpień
23 – rok wykupu: 2023

Obligacje z oprocentowaniem stałym i zmiennym


Obligacje z oprocentowaniem stałym  – ich oprocentowanie nie zmienia się przez cały okres inwestycji. Przynoszą stały dochód w postaci odsetek liczonych od nominału, który wynosi 1000 zł dla jednej obligacji. Odsetki wypłacane są co roku na konto maklerskie.

Obligacje z oprocentowaniem zmiennym – ich oprocentowanie zmienia się co 6 miesięcy i jest wyliczane jako suma stawki WIBOR 6M i stałej marży. Odsetki wypłacane są od nominału 1000 zł, co 6 miesięcy na konto maklerskie.


Emitentem obligacji jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

Jak czytać symbol obligacji?

FPC0427

FPC – obligacja Banku Gospodarstwa Krajowego
04 – miesiąc wykupu: kwiecień
27 – rok wykupu: 2027

Obligacje z oprocentowaniem stałym

Obligacje, których oprocentowanie nie zmienia się przez cały okres inwestycji. Przynoszą stały dochód w postaci odsetek liczonych od nominału, który wynosi 1 000 000 zł dla jednej obligacji. Odsetki wypłacane są co rok na konto maklerskie.

Emitentem obligacji jest Polski Fundusz Rozwoju S.A.

Jak czytać symbol obligacji?

PFR0324

PFR – obligacja Polskiego Funduszu Rozwoju
03 – miesiąc wykupu: marzec
24 – rok wykupu: 2024

Nauka inwestowania z ING

Więcej o tym, jak działa giełda przeczytasz w Nauce inwestowania. Znajdziesz tu prosto przedstawioną wiedzę, która pomoże Ci stworzyć własne, komfortowe podejście do inwestowania. 

Lista obligacji

Poniższa lista jest poglądowa. Zawarte w niej dane giełdowe są opóźnione o co najmniej 15 minut. Aktualne dane rynkowe sprawdzisz na swoim koncie maklerskim.

Sprawdź, jak czytać prognozę zysku.

Prognoza zysku

Prognozę obliczamy wykorzystując tzw. ekwiwalent brutto – wskaźnik, który pozwala na porównywanie opłacalności inwestycji w obligacje z lokowaniem pieniędzy w inne produkty np. lokaty. Prognoza pokazuje przewidywany roczny zysk z inwestycji. Do jej wyliczenia przyjmujemy założenia, że:

 • kupisz wszystkie obligacje dzisiaj po tej samej cenie
 • przetrzymasz obligacje do daty wykupu
 • otrzymane odsetki są reinwestowane według prezentowanej prognozy
 • dla obligacji z oprocentowaniem zmiennym, aktualną stawkę WIBOR 6M uwzględniamy dla wszystkich przyszłych okresów odsetkowych. W rzeczywistości, stawka ta może się zmieniać.
 • codziennie sprawdzamy aktualną stawkę WIBOR 6M i jeśli się zmieniła, uwzględniamy ją w prezentowanej prognozie w pierwszym dniu roboczym po jej publikacji po to, aby prognoza była jak najbardziej zbliżona do ostatecznego wyniku Twojej inwestycji

Uwzględniając te założenia, ostateczny wynik inwestycji prawdopodobnie będzie się różnić od prognozy. W wyliczeniach uwzględniamy:

 1. najlepszą cenę obligacji dostępną na Giełdzie w momencie, w którym składasz zlecenie
 2. odsetki narosłe od początku bieżącego okresu odsetkowego do dnia rozliczenia Twojego zakupu w tzw. terminie D+2
 3. prowizję maklerską, która obniża prognozowany zysk
 4. informacje o terminach i wysokości wypłaty odsetek podawane w liście/prospekcie emisyjnym

Pamiętaj, że prognoza nie pokazuje ostatecznego wyniku Twojej inwestycji. Jeśli sprzedasz obligacje przed terminem wykupu możesz utracić część zainwestowanych pieniędzy.

W pewnych warunkach rynkowych, prognoza może być ujemna. Oznacza to, że zakup takiej obligacji z dużym prawdopodobieństwem wiązałby się z poniesieniem straty. Niektórzy inwestorzy mogą być zainteresowani zakupem takich obligacji do realizacji swoich strategii.

Poczekaj chwilę, przygotowujemy listę obligacji

Przegląd ryzyka

 • Jeśli stopy procentowe rosną lub tego spodziewają się w przyszłości inwestorzy, ceny obligacji na giełdzie spadają.
 • Jeśli stopy procentowe spadają lub tego spodziewają się w przyszłości inwestorzy, ceny obligacji na giełdzie rosną.

Ryzyko pojawia się jeśli posiadasz obligacje i chcesz je sprzedać na giełdzie przed terminem wykupu.

Jeśli inflacja rośnie, wcześniej wyemitowane obligacje stają się mniej atrakcyjne ponieważ inflacja zmniejsza realny zysk z inwestycji.

Wzrost lub spadek inflacji może wpłynąć na decyzje banku centralnego dotyczące stóp procentowych. Wzrost inflacji może wpłynąć na wzrost stóp procentowych a spadek inflacji na ich obniżenie. Wtedy cena obligacji na rynku zmieni się zgodnie z opisem ryzyka stopy procentowej.

Ryzyko zmienności cen obligacji na giełdzie. Jest związane z ogólnym sentymentem inwestorów, dominującym w danej chwili na rynku.

Może powodować, że cena rynkowa twoich obligacji będzie niższa od tej, którą zapłaciłeś przy zakupie. Ryzyko pojawia się, jeśli posiadasz obligacje i chcesz je sprzedać na giełdzie przed terminem wykupu.

Brak możliwości sprzedaży lub zakupu obligacji bez niekorzystnego wpływu na ich cenę. Powodem jest brak lub niewystarczająca wielkości ofert kupna lub sprzedaży obligacji na giełdzie.

W skrajnym wypadku może się zdarzyć, że nie będziesz mógł kupić lub sprzedać obligacji na giełdzie przed terminem wykupu.

Ryzyko utraty płynności finansowej emitenta, które może spowodować opóźnienie lub brak wypłaty odsetek.

W skrajnym przypadku emitent może nie zwrócić zainwestowanych pieniędzy w terminie wykupu obligacji.

Masz pytanie lub potrzebujesz pomocy?

Porozmawiajmy

Zadzwoń do nas

32 357 00 20
8:00 - 20:00 w dni robocze
8:00 - 16:00 w soboty


Zamów kontakt
 

Zostaw numer


Spotkaj się z naszym specjalistą w placówce bankowej – miejscu spotkań
 

Umów wizytę


Porozmawiajmy na czacie

Zaloguj się do Mojego ING.

Rozpocznij czat

 

Ważne informacje

Tę stronę przygotowali pracownicy Biura Maklerskiego ING Banku Śląskiego S.A. Jest to strona informacyjna – nie zamieszczamy tu żadnych rekomendacji inwestycyjnych ani oferty zakupu czy sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego w rozumieniu:

 • Kodeksu cywilnego,
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ani
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Biura Maklerskie nie świadczy doradztwa na rzecz klientów przy żadnych transakcjach. Pracownicy Biura Maklerskiego nie mogą udzielać porad inwestycyjnych ani rekomendacji zawarcia takich transakcji.

Usługi, których opisy zamieszczamy na tej stronie, są obarczone ryzykiem inwestycyjnym. Oznacza to, że możesz utracić część lub nawet całość zainwestowanych pieniędzy.

Jako klient podejmujesz decyzje na własne ryzyko, samodzielnie też decydujesz o danej transakcji.

Prognoza zysku

Prognozę obliczamy wykorzystując tzw. ekwiwalent brutto – wskaźnik, który pozwala na porównywanie opłacalności inwestycji w obligacje z lokowaniem pieniędzy w inne produkty np. lokaty. Prognoza pokazuje przewidywany roczny zysk z inwestycji. Do jej wyliczenia przyjmujemy założenia, że:

 • kupisz wszystkie obligacje dzisiaj po tej samej cenie
 • przetrzymasz obligacje do daty wykupu
 • otrzymane odsetki są reinwestowane według prezentowanej prognozy
 • dla obligacji z oprocentowaniem zmiennym, aktualną stawkę WIBOR 6M uwzględniamy dla wszystkich przyszłych okresów odsetkowych. W rzeczywistości, stawka ta może się zmieniać.
 • codziennie sprawdzamy aktualną stawkę WIBOR 6M i jeśli się zmieniła, uwzględniamy ją w prezentowanej prognozie w pierwszym dniu roboczym po jej publikacji po to, aby prognoza była jak najbardziej zbliżona do ostatecznego wyniku Twojej inwestycji

Uwzględniając te założenia, ostateczny wynik inwestycji prawdopodobnie będzie się różnić od prognozy. W wyliczeniach uwzględniamy:

 1. najlepszą cenę obligacji dostępną na Giełdzie w momencie, w którym składasz zlecenie
 2. odsetki narosłe od początku bieżącego okresu odsetkowego do dnia rozliczenia Twojego zakupu w tzw. terminie D+2
 3. prowizję maklerską, która obniża prognozowany zysk
 4. informacje o terminach i wysokości wypłaty odsetek podawane w liście/prospekcie emisyjnym

Pamiętaj, że prognoza nie pokazuje ostatecznego wyniku Twojej inwestycji. Jeśli sprzedasz obligacje przed terminem wykupu możesz utracić część zainwestowanych pieniędzy.

W pewnych warunkach rynkowych, prognoza może być ujemna. Oznacza to, że zakup takiej obligacji z dużym prawdopodobieństwem wiązałby się z poniesieniem straty. Niektórzy inwestorzy mogą być zainteresowani zakupem takich obligacji do realizacji swoich strategii.