Komunikat dot. Decyzji Prezesa UOKiK nr RBG-10/2018 z 8.08.2018 r.

Otrzymaliśmy decyzję Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nr RBG-10/2018 z 8 sierpnia 2018 roku. W związku z tą decyzją Bank zobowiązał się do podjęcia działań:

 • zawierania z klientami aneksów do umowy rachunku albo umowy rachunku i umowy o kartę wydaną do tego rachunku oraz dokonanie indywidualnego rozliczenia opłat i prowizji, które weszły w życie od 1 stycznia 2014 r. do 1 marca 2017 r. i zwrotu klientom: różnicy pobranej opłaty lub prowizji wynikającej z jej podwyższenia lub zmiany sposobu jej naliczania oraz nowo wprowadzonej pobranej opłaty lub prowizji. Sprawdź szczegółowe informacje dot. aneksowania i rozliczenia opłat/prowizji 
 • przyznanie klientom rekompensaty publicznej w postaci zwolnienia z pobierania opłat za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju, dokonane kartą debetową wydaną do rachunku, kartą przedpłaconą lub kredytową - od 29 października do 28 listopada 2018 r. Sprawdź  szczegółowe informacje dotyczące rekompensaty 

 

 

Informacje szczegółowe

 • Aneksowanie i rozliczenie opłat/prowizji

 • Rekompensaty

Aneksowanie i rozliczenie opłat/prowizji

Kogo dotyczy aneksowanie umów i zwrot pobranych opłat/prowizji

Klientów indywidualnych, którzy otrzymają w Moim ING informację w tej sprawie, oraz przed 1 marca 2017 r.:

 • mieli rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w PLN, EUR, USD, GBP (dalej rachunek) lub byli użytkownikami karty wydanej do rachunku
 • byli użytkownikami systemu bankowości internetowej 
 • wyłącznie przez ten system byli informowani przez bank o proponowanych zmianach opłat i prowizji dotyczących rachunku – które weszły w życie od 1 stycznia 2014 r. do 1 marca 2017 r.

i pozostaną stroną umowy rachunku lub umowy o kartę w momencie podpisania aneksu.

 

Co należy zrobić

Po otrzymaniu informacji w systemie Moje ING, od 1 października do 30 listopada 2018 r. należy udać się do wybranego przez siebie oddziału banku w celu podpisania aneksu i rozliczenia opłat/prowizji (o ile zostały pobrane). 

Jakich zmienianych opłat/prowizji dotyczy zwrot

Zwrot obejmie różnicę w opłacie/prowizji wynikającą z jej podwyższenia lub zmiany sposobu jej naliczania oraz nowo wprowadzoną opłatę/prowizję. Chodzi o te opłaty i prowizje, które zostały pobrane od klientów w wyniku wymienionych poniżej zmian - od chwili wprowadzenia zmiany opłaty i prowizji do dnia zawarcia aneksu.

Wprowadzone zmiany to:

 • Podwyższenie łącznej kwoty transakcji, która zwalnia z opłaty za kartę - od 29 marca 2015 r.
 • Podwyższenie opłaty za wypłatę gotówki w bankomatach i kasach banków za granicą i/albo w walucie innej niż PLN dla kart Visa zbliżeniowa, Debit MasterCard Zbliżeniowa - od 29 stycznia 2016 r.
 • Podwyższenie opłaty za wypłatę gotówki w bankomatach i kasach banków za granicą i/albo w walucie innej niż PLN dla kart Maestro w EUR - od 29 stycznia 2016 r.
 • Wprowadzenie opłaty za sprawdzenie salda w pozostałych bankomatach w kraju, innych niż bankomaty banku i sieci Planet Cash - od 29 stycznia 2016 r.
 • Podwyższenie opłaty za wypłatę gotówki w bankomatach i kasach innych banków lub podmiotów w kraju (z wyjątkiem bankomatów sieci Planet Cash) – dla kart płatniczych i dla Platformy Mobilnej BLIK - od 29 stycznia 2016 r.
 • Wprowadzenie prowizji za przewalutowanie kartowej transakcji bezgotówkowej dokonanej w walucie innej niż waluta rachunku - od 29 stycznia 2016 r.
 • Wprowadzenie opłaty za sprawdzenie salda w bankomacie za granicą - od 1 marca 2017 r.
 • Podwyższenie opłaty za prowadzenie Konta z Lwem Klasycznego - od 29 marca 2015 r.
 • Podwyższenie opłaty miesięcznej za prowadzenie Konta z Lwem Premium dla klientów niekorzystających z Ofert: Premium, Private Banking, Wealth Management - od 29 stycznia 2016 r.
 • Podwyższenie opłaty za wpłaty/wypłaty gotówki w oddziale dla kont oszczędnościowo-rozliczeniowych w walucie obcej - od 1 marca 2017 r.
 • Wprowadzenie opłaty za przelewy w oddziale dla Konta z Lwem Komfort - od 1 marca 2017 r.
Jeśli klient nie zdecyduje się na podpisanie aneksu

Jeśli osoba, która otrzymała informację w Moim ING nie zdecyduje się na podpisanie aneksu/aneksów, będzie mogła nadal korzystać z usług na zasadach określonych w obowiązujących w dniu otrzymania niniejszej informacji:

 • umowach rachunku, umowach o kartę
 • Regulaminie świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków płatniczych dla osób fizycznych (wcześniej występujący pod nazwą Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych dla osób fizycznych)
 • Tabeli Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego S.A. dla osób fizycznych.

Nie będziemy mogli indywidualnie rozliczyć opłat i prowizji oraz ich zwrotu.

Rekompensaty

Rekompensata polega na zwolnieniu z pobierania opłat za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju - od 29 października do 28 listopada 2018 r. 

Kogo dotyczy rekompensata 

Klientów, którzy otrzymają informację w tej sprawie i:

 • 12 czerwca 2016 r. byli stroną zawartej z bankiem umowy o kartę: debetową wydaną do rachunku lub przedpłaconą, lub kredytową
 • będą stroną przynajmniej jednej z ww. umów w terminie, w którym nastąpi realizacja rekompensaty.

Co należy zrobić

Skorzystanie z rekompensaty nie wymaga żadnych działań ze strony klienta. Bank nie będzie pobierał opłat za wypłaty gotówki ze wszystkich bankomatów w kraju - zrealizowane od 29 października do 28 listopada 2018 r. 

Pytania i odpowiedzi

 • Z tytułu jakich prowizji/opłat należy się zwrot?

  Zmiana prowizji

  Data zmiany

  Do zwrotu

  Tytuł prowizyjny w TOiP obowiązującym od 03.09.-18.11.2018 r.

  Podwyższenie łącznej kwoty transakcji, która zwalnia z opłaty za kartę

  2015-03-29

  7 PLN przy  transakcjach w POS pomiędzy 200 a 300 PLN

  Rozdział III, Część a, Punkt 1.2 b,c,e,f

   

  Podwyższenie opłaty za wypłatę gotówki w bankomatach i kasach banków za granicą i/albo w walucie innej niż PLN dla kart Visa Zbliżeniowa,  Debit MasterCard Zbliżeniowa

  2016-01-29

  Różnica pomiędzy 6% kwoty wypłaty a 3% kwoty wypłaty

  Rozdział III, Część a, Punkt 1.12 d

  dla kart VISA zbliżeniowa, Debit MasterCard Zbliżeniowa

   

  Podwyższenie opłaty za wypłatę gotówki w bankomatach i kasach banków za granicą i/albo w walucie innej niż PLN dla kart Maestro w EUR

  2016-01-29

  Różnica pomiędzy 6% kwoty wypłaty min. 9 PLN a 3% kwoty wypłaty
  min. 5 PLN

  Rozdział III, Część a, Punkt 1.12 d

  dla kart Maestro w EUR

  Wprowadzenie opłaty za sprawdzenie salda w pozostałych bankomatach w kraju (innych niż bankomaty Banku i sieci Planet Cash)

  2016-01-29

  1,5 PLN za sprawdzenie salda

  Rozdział III, Część a,  Punkt 1.13 b

  Podwyższenie opłaty za wypłatę gotówki w bankomatach i kasach innych banków lub podmiotów w kraju (z wyjątkiem bankomatów sieci Planet Cash) – dla kart płatniczych i dla Platformy Mobilnej BLIK

  2016-01-29

  2,5 PLN
  Za każdą drugą i kolejne wypłaty kartą do konta
  Za każdą drugą i kolejne wypłaty BLIKIEM

  Rozdział III, Część a, Punkt 1.12 c

  dla Kont z Lwem Direct

  Rozdział IV, Punkt 4.6 b

  dla Kont z Lwem Direct

  Wprowadzenie prowizji za przewalutowanie kartowej transakcji bezgotówkowej dokonanej w walucie innej niż waluta rachunku

  2016-01-29

  3% transakcji

  Rozdział III, Część a, Punkt 1.10

  Wprowadzenie opłaty za sprawdzenie salda w bankomacie za granicą

  2017-03-01

  1,5 PLN za sprawdzenie salda

  Rozdział III, Część a, Punkt 1.13 b

  Podwyższenie opłaty za prowadzenie Konta z Lwem Klasycznego

  2015-03-29

  3 PLN (różnica między 13-10)

  za prowadzenie konta Klasycznego

  Rozdział I, Część a, Punkt 2

  dla Kont z Lwem Klasycznych

  Podwyższenie opłaty miesięcznej za prowadzenie Konta z Lwem Premium dla klientów nie korzystających z Ofert: Premium, Private Banking, Wealth Management

  29-01-2016

  30 PLN za prowadzenie konta

  Rozdział I, Część a, Punkt 2

  dla Kont z Lwem Premium

  Podwyższenie opłaty za wpłaty/wypłaty gotówki w oddziale dla kont oszczędnościowo-rozliczeniowych w walucie obcej

  01-03-2017

  9 PLN

  za wpłatę/wypłatę za drugą i koleją wpłatę/wypłatę

  Rozdział I, Część b, Punkt 1.1 oraz 2.1 dla Rachunków Oszczędnościowo-Rozliczeniowych w walutach obcych

  Wprowadzenie opłaty za przelewy w oddziale dla konta Komfort

  01-03-2017

  9 PLN za przelew

  Rozdział I, Część b, Punkt 3.1 a oraz 3.2.1 a dla Kont z Lwem Komfort

 • Czy dowiem się przez telefon lub e-mail, jaką otrzymam kwotę zwrotu?

  Nie, takiej informacji możemy Ci udzielić tylko w oddziale i tylko przy podpisaniu aneksu do umowy. 

   

 • Gdzie się dowiem, jaką otrzymam kwotę zwrotu opłaty/prowizji?

  Dowiesz się o tym tylko w oddziale banku i tylko przy podpisaniu aneksu do umowy. 
  Wysokość zwracanej opłaty/prowizji obliczamy na dzień, w którym podpisujesz aneks do umowy, dlatego tej kwoty nie możemy podać wcześniej.

 • Jaką otrzymam kwotę zwrotu opłaty/prowizji?

  Wysokość zwracanej opłaty/prowizji obliczamy na dzień, w którym podpiszesz aneks do umowy, dlatego tej kwoty nie możemy podać wcześniej.  Wysokość obejmuje:

  • różnicę pobranej opłaty lub prowizji wynikającej z jej podwyższenia lub zmiany sposobu jej naliczania oraz 
  • nowo wprowadzoną pobraną opłatę lub prowizję.

  Wysokość zwrotu dotyczy wprowadzonych/zmienionych opłat i prowizji od 1 stycznia 2014 r. do 1 marca 2017 r. 

  Poniżej na przykładach, jak będzie obliczana wysokość zwrotu:

  Przykład 1

  1 marca 2017 r. wprowadziliśmy opłatę za przelew w oddziale z Konta z Lwem Komfort. Jeśli pobraliśmy opłatę za taki przelew, to otrzymasz zwrot tej opłaty od 1 marca 2017 r.

   

  Przykład 2:

  29 marca 2015 r. podwyższyliśmy łączną kwotę transakcji, która zwalnia z opłaty za kartę:

  • przy transakcji kartą na łączną kwotę w przedziale od 200 do 300 zł - otrzymasz zwrot opłat pobranych od 29 marca 2015 r. 
  • przy transakcji kartą na łączną kwotę mniejszą niż 200 zł – nie otrzymasz zwrotu opłaty.
  • przy transakcji kartą na łączną kwotę większą niż 300 zł – nie pobraliśmy opłaty, więc nic nie zwrócimy.

   

  Przykład 3

  29 marca 2015 r. podwyższylismy opłatę za prowadzenie Konta z Lwem Klasycznego. Jeśli pobraliśmy opłatę w wysokości 13 zł, a wcześniej było 10 zł, to otrzymasz zwrot 3 zł różnicy od 29 marca 2015 r. 

   

  Zwroty dotyczą tylko tych opłat, które rzeczywiście pobraliśmy i są zaksięgowane w historii konta. 
  Może wystąpić sytuacja, że nie zwrócimy opłaty/prowizji. Wówczas tylko podpiszesz aneks, akceptując aktualne regulacje.

 • Czy muszę udokumentować, że pobraliście mi opłaty/prowizje podlegające zwrotom?

  Nie, nie musisz. 

 • Inny klient ING dostał informację o możliwości zawarcia aneksu, dlaczego ja nie dostałem?
  Zawieranie aneksu i zwrot opłat/prowizji dotyczy tylko tych klientów, którzy przed 1 marca 2017 r.:
  • mieli rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w PLN, EUR, USD, GBP lub byli użytkownikami karty wydanej do rachunku
  • byli użytkownikami systemu bankowości internetowej 
  • wyłącznie przez ten system byli informowani przez bank o proponowanych zmianach opłat i prowizji dotyczących rachunku – które weszły w życie od 1 stycznia 2014 r. do 1 marca 2017 r.

  i pozostaną stroną umowy rachunku lub umowy o kartę w momencie podpisania aneksu.

 • Czy jeśli nie podpiszę aneksu, to opłaty i prowizje będą naliczane wg niższych stawek?

  Nie. Brak podpisania aneksu nie spowoduje stosowania niższych stawek, które były przed zmianami. 
  Nadal korzystasz z rachunku i karty na zasadach określonych w dokumentach obowiązujących na moment otrzymania informacji o możliwości zawarcia aneksu, takich jak:

  • zawarte umowy rachunku, umowy o kartę
  • Regulamin świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków płatniczych dla osób fizycznych
  • Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego S.A. dla osób fizycznych.

  Niestety, nie będziemy mogli rozliczyć ewentualnego zwrotu opłat i prowizji.

 • Dlaczego dostałem tylko taką kwotę zwrotu?

  Kwota zwrotu obejmuje tylko:

  • różnicę pobranej opłaty lub prowizji wynikającej z jej podwyższenia lub zmiany sposobu jej naliczania oraz 
  • nowo wprowadzoną pobraną opłatę lub prowizję.

  Nie zawsze otrzymasz zwrot pełnej kwoty pobranej prowizji/opłaty. Niektóre kwoty zwrotu zależą od wprowadzonej zmiany w opłatach i np. są tylko różnicą między wcześniej pobieraną opłatą a podwyższoną opłatą. Ważna jest też data wprowadzenia zmiany, od której obliczany jest zwrot. Może się zdarzyć, że nie pobraliśmy opłat, wtedy oczywiście nie możemy ich zwrócić.

 • Co muszę zrobić, jeśli nie zgadza mi się kwota zwrotu opłaty/prowizji?

  Kwota zwrotu, która jest na aneksie do umowy, została obliczona z uwzględnieniem wielu warunków.

  Co bierzemy pod uwagę:

  • czy dana opłata/prowizja była rzeczywiście pobrana i ile razy
  • czy dana opłata/prowizja była nowo wprowadzona (wtedy oddamy całość) czy podwyższona (wtedy oddamy różnicę)
  • czy konto, z którego pobraliśmy opłaty/prowizje nie jest zamknięte (jeśli tak, to umowa nie może być aneksowana i wtedy zwrot Ci nie przysługuje)
  • datę wprowadzenia nowej lub zmienionej opłaty/prowizji (zwrot obliczamy tylko od określonej daty)
  • w jaki sposób przesyłaliśmy informację o zmianach opłat/prowizji (jeśli listem papierowym, to opłaty/prowizji nie zwrócimy).
 • Co się stanie, jeśli nie podpiszę aneksu?

  Nadal możesz korzystać z rachunków i kart na dotychczasowych zasadach określonych w:

  • zawartych umowach rachunku, umowach o kartę,
  • Regulaminie świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków płatniczych dla osób fizycznych
  • Tabeli Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego S.A. dla osób fizycznych.

  Niestety, nie będziemy mogli indywidualnie rozliczyć i zwrócić opłat i prowizji.

 • Czy mogę nie dostać żadnego zwrotu mimo zawarcia aneksu?

  Tak. Może się zdarzyć, że nie pobraliśmy opłat/prowizji. Wtedy oczywiście nie możemy ich zwrócić. Dokładna kwota zwrotu opłaty/prowizji będzie wskazana w aneksie do umowy.

   

   

 • Czy ktoś może za mnie załatwić sprawę aneksu i zwrotu?

  Aneks może podpisać posiadacz rachunku lub osoba, której posiadacz nadał uprawnienia do tego rachunku.

 • Czy mogę po 30 listopada podpisać aneks?

  Nie, 30 listopada 2018 roku to ostatni dzień na zawarcie aneksu.

 • Czy można załatwić zawarcie aneksu w sposób korespondencyjny?

  Nie, aneks możesz podpisać tylko w oddziale banku. 

 • Ile mam czasu na podpisanie aneksu?

  Aneks możesz podpisać od 1 października do 30 listopada 2018 r. Zwrot otrzymasz do 30 dni od zawarcia aneksu. 

 • Ile czasu ma bank na zwrot prowizji/opłat?

  Mamy 30 dni od dnia zawarcia aneksu. 

 • Jakie muszę mieć dokumenty aby podpisać aneks i otrzymać zwrot?

  Wystarczy, że weźmiesz ze sobą dokument potwierdzający tożsamość.

 • Nie mogę podejść do oddziału we wskazanym terminie w celu zawarcia aneksu – co wtedy?

  Aneks do umowy możesz podpisać tylko od 1 października do 30 listopada 2018 r. w oddziale banku. Jeśli będzie Ci przysługiwał zwrot, otrzymasz go do 30 dni od podpisania aneksu.

 • W jaki sposób będzie wypłacona rekompensata?

  Rekompensata publiczna nie będzie wypłacana w formie gotówki/przelewu. Będzie polegała na tym, że 29 października do 28 listopada 2018 r. nie będziemy pobierali opłat za wypłaty gotówki kartą ze wszystkich bankomatów w kraju.

 • Czy otrzymam rekompensatę, jeśli nie mam już karty w ING?

  Nie, aby skorzystać z rekompensaty, musisz mieć kartę. Od 29 października do 28 listopada 2018 r. nie pobierzemy opłat za wypłaty gotówki kartami ze wszystkich bankomatów w kraju.

 • Czy mogę dostać zwrot opłat/prowizji w gotówce?

  Nie. Zwrot wypłacimy przelewem na konto, do którego został podpisany aneks.

 • Skąd będę wiedzieć, że należy mi się rekompensata?

  Poinformujemy Cię o tym w październiku 2018 r. w wiadomości w Moim ING, listownie albo w oddziale banku.

RozwińZwiń

W tych oddziałach możesz podpisać aneks

Pobierz listę