Limit zadłużenia w koncie

 • Debet możesz otrzymać przez system bankowości internetowej
 • 0 zł za udzielenie Limitu w koncie
 • Do 6-krotności Twoich dochodów netto, maksymalnie do 50 000 zł
 • Każdy wpływ na konto odnawia dostępny limit

Jestem klientem
i mam dostęp do bankowości internetowej

Uruchom online


Nie jestem klientem

Otwórz konto


Porozmawiaj ze specjalistą
Zostaw numer, oddzwonimy do Ciebie

Zamów kontakt


Spotkaj się ze specjalistą w placówce bankowej - miejscu spotkań

Wybierz placówkę bankową - miejsce spotkań

Jak uruchomić limit?

1

Złóż wniosek

Wypełnij wniosek online. Wniosek o limit złożysz także w placówce bankowej - miejscu spotkań

2

Ustalamy warunki

Ustalimy szczegóły oferty dotyczącej Twojego limitu w koncie.

3

Limit dostępny na Twoim koncie

Możesz korzystać z debetu.

Koszty

Oprocentowanie

x

Limit zadłużenia dla Umów i Aneksów do umów o limit zadłużenia w koncie zawieranych od 8 września 2022r.

  Oprocentowanie
Limit zadłużenia w koncie Stopa referencyjna NBP 6,75% + marża 9,75%  16,50%

Opłaty i prowizje

x
Konto Direct, Komfort, Mobi  
Udzielenie limitu zadłużenia 0 zł
Obsługa limitu zadłużenia (opłata roczna) 1,8% kwoty przyznanego limitu, min. 68 zł.
Podwyższenie limitu zadłużenia 1,8% kwoty o jaką podwyższany jest limit, min. 68 zł
Sporządzenie na Twój wniosek aneksu do umowy limitu zadłużenia w koncie (jeśli zwiększasz limit, nie pobierzemy tej opłaty)

20 zł

Konto Active  
Udzielenie limitu zadłużenia 0 zł
Obsługa limitu zadłużenia (opłata roczna) 1,5% kwoty przyznanego limitu, min. 68 zł.
Podwyższenie limitu zadłużenia 1,5% kwoty o jaką podwyższany jest limit,
min. 68 zł.
Sporządzenie na Twój wniosek aneksu do umowy limitu zadłużenia w koncie (jeśli zwiększasz limit, nie pobierzemy tej opłaty)

20 zł

Weź limit zadłużenia

Uruchom Limit

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 18,28% dla reprezentatywnego przykładu, przy następujących założeniach: umowa zawarta w dniu 1.02.2023 r. na okres kredytowania 12 miesięcy, limit w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania, odsetki płatne każdego 28. dnia miesiąca, jednorazowa spłata kapitału na koniec okresu kredytowania, całkowita kwota kredytu (limitu) w KONCIE Direct 4999,00 zł, oprocentowanie zmienne 16,50%, całkowity koszt kredytu 842,54 zł (w tym:  prowizja za udzielenie limitu 0 zł, odsetki 822,54 zł, opłata za prowadzenie rachunku w okresie kredytowania 0 zł, opłata za przelew dokonany jednorazowo na rachunek w innym Banku w wysokości 10 zł, prowizja za wpłatę gotówkową w kasie Banku dokonaną jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysokości 10 zł (zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji). Całkowita kwota do zapłaty przez Posiadacza Konta 5841,54 zł.
Kalkulacja została dokonana na dzień 1. lutego 2023 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Polecenie przelewu SEPA – to przelew europejski - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)
 • Polecenie przelewu w walucie obcej – to - przelew walutowy - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to - kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.
 • Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – to - wyciąg z konta - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.