Czy wiesz, czym grozi samowola budowlana?

Prawo bardzo rygorystycznie traktuje wszystkie czynności związane z budową oraz kupnem nieruchomości. Przestrzeganie przepisów leży w Twoim interesie.

W poniższym zestawieniu znajdziesz informacje na temat m.in.:

  • samowoli budowlanej,
  • formy umowy notarialnej,
  • księgi wieczystej.

1. Pozwolenie na budowę

Wszystkie prace budowlane, które wpływają na zmianę konstrukcji budynku, wymagają zatwierdzenia przez administrację państwową.

2. Samowola budowlana

Wszystkie roboty budowlane wykonywane bez wymaganych decyzji są traktowane jako samowola budowlana. Mogą być karane grzywną lub nawet nakazem przywrócenia stanu pierwotnego (sprzed rozpoczęcia prac).

Obecnie przepisy prawa umożliwiają zalegalizowanie samowoli, jednak warunkują to zgodnością powstałego budynku z normami oraz dokonaniem wpłaty określonej sumy na rzecz Skarbu Państwa.

3. Oddanie do użytkowania

Nielegalne jest użytkowanie budynku bez wyrażenia na to zgody przez właściwy organ państwowy.

4. Zmiany w projekcie

Wszelkie powstałe w trakcie robót zmiany konstrukcyjne mogą zostać wprowadzone za zgodą osób nadzorujących budowę, a następnie zgłoszone w formie tzw. inwentaryzacji powykonawczej do organu wydającego pozwolenie na użytkowanie. Jeżeli zmiany te nie są sprzeczne z prawem, to nie powinien on mieć do nich zastrzeżeń.

5. Forma umowy notarialnej

Zgodnie z kodeksem cywilnym wszystkie umowy dotyczące obrotu nieruchomościami powinny być sporządzane pod rygorem nieważności w formie aktu notarialnego.

6. Księga wieczysta

Księga wieczysta jest zbiorem akt prowadzonym przez właściwy terytorialnie sąd rejonowy, w którym zawarte są wszystkie informacje dotyczące położenia, charakteru, własności oraz obciążeń nieruchomości.
 

Księga wieczysta jest niezbędna w przypadku korzystania z kredytu hipotecznego, gdyż tylko w niej może być "umieszczona" hipoteka stanowiąca jego zabezpieczenie.
 

W naszym systemie prawnym funkcjonuje tzw. "jawność ksiąg wieczystych". Oznacza to, że każdy zainteresowany ma prawo wglądu do danej księgi i nie można powoływać się na jej nieznajomość.
 

Księga wieczysta składa się z czterech działów, w których kolejno są opisywane:

  • położenie, powierzchnia i charakter gospodarczy nieruchomości (dział I),
  • właściciel nieruchomości, rodzaj własności i udziały poszczególnych współwłaścicieli (dział II),
  • obciążenia nieruchomości oraz inne jej ograniczenia wpływające na możliwości w dysponowaniu nią poza hipotekami (dział III), które są wpisywane w dziale IV.

W przypadku zabezpieczenia w postaci hipoteki na nieruchomości bardzo istotne jest, aby działy III i IV były wolne od wszelkich obciążeń. Ograniczają one bowiem możliwości Banku w dochodzeniu roszczeń w przypadku nieterminowej obsługi zadłużenia.

Zobacz także inne poradniki