Czy wiesz, co jest niezbędne przy budowie bądź kupnie nieruchomości?

Zarówno podczas budowy, jak i kupna nieruchomości, warto wiedzieć:

 • jakie dokumenty są niezbędne,
 • gdzie się po nie zwrócić,
 • o czym pamiętać przy załatwiania formalności.

Wszelkie informacje na ten temat znajdziesz w naszym poradniku hipotecznym.

1. Budowa domu na własnym gruncie

Co jest niezbędne? Gdzie się zwrócić? O czym powinieneś pamiętać?
1. Wypis i wyrys z planu miejscowego Gmina - Wydział Architektury i Urbanistyki Opłata administracyjna
2. Decyzja o warunkach zabudowy Gmina - Wydział Architektury i Urbanistyki Wymagana w przypadku, gdy nie ma planu miejscowego.
3. Mapa geodezyjna Starostwo - Wydział Geodezji albo Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
4. Odpis z księgi wieczystej Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Opłata sądowa (odpis wydawany jest tylko osobom, które wykażą, że mają interes prawny w jego uzyskaniu).
5. Wypis z ewidencji gruntów Gmina - Wydział Geodezji
Starostwo - Wydział Geodezji
Opłata administracyjna (wypis wydawany jest tylko osobom, które wykażą, że mają interes prawny w jego uzyskaniu).
6. Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej Starostwo - Wydział Gospodarki Gruntami Bez opłat, jeśli wyłączasz do 0,05 ha pod budowę domu jednorodzinnego.
7. Pozwolenie na budowę Starostwo - Wydział Architektury i Budownictwa Wnioskując o wydanie pozwolenia musisz dołączyć projekt, oświadczenie o posiadaniu prawa do nieruchomości oraz - gdy nie masz planu - decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
8. Zmiana decyzji o pozwoleniu na budowę Starostwo - Wydział Architektury i Budownictwa Konieczna, gdy planujesz wprowadzić istotne zmiany w projekcie.
9. Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę Starostwo - Wydział Architektury i Budownictwa Konieczna jest zgoda poprzedniego inwestora.
10. Dziennik budowy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Jest niezbędny do prowadzenia prac budowlanych. Przerwy pomiędzy wpisami powyżej 24 miesięcy decydują o wygaśnięciu pozwolenia na budowę.
11. Zgłoszenie zakończenia robót budowlanych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Do użytkowania możesz przystąpić, jeśli urząd w ciągu 21 dni od złożenia formularza zgłoszenia nie wniesie w związku z tym sprzeciwu.
12. Pozwolenie na użytkowanie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Jeżeli jest wymagane (na podstawie pozwolenia na budowę lub odrębnych przepisów).
13. Nadanie numeru nieruchomości Gmina - Wydział Geodezji  
14. Wpis do księgi wieczystej Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Wraz z wnioskiem musisz złożyć dokumenty potwierdzające taki wpis (np. zaświadczenie Banku o zabezpieczeniu kredytu w formie hipoteki).
15. Meldunek Gmina - Wydział Spraw Obywatelskich  

2. Zakup nieruchomości

Co jest niezbędne? Gdzie się zwrócić, o czym pamiętać?
1. Kontrola dokumentacji prawnej i technicznej nieruchomości Zbywca, pośrednik
Kontrola powinna dotyczyć:
 • wpisów w księdze wieczystej nieruchomości,
 • pozwolenia na użytkowanie (w przypadku nowych obiektów),
 • wypisu z ewidencji gruntów,
 • zaświadczeń spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym zbywcy prawie własnościowym do lokalu i spójności zapisów poszczególnych dokumentów.
Dokumentację możesz wtórnie zweryfikować we właściwych urzędach:
 • sąd rejonowy - przegląd księgi wieczystej,
 • spółdzielnia mieszkaniowa - zaświadczenie o prawie własnościowym,
 • urząd miasta - wypis i wyrys z ewidencji gruntów.
2. Umowa przedwstępna Zbywca
Umowa ta czasami występuje w formie aktu notarialnego. Powinna się w niej znaleźć informacja o terminie zawarcia ostatecznej umowy sprzedaży. Zwróć uwagę na zapisy dotyczące stanu prawnego i technicznego nieruchomości.
3. Umowa kupna-sprzedaży nieruchomości Kancelaria notarialna
Gdy korzystasz z usług pośrednika, nie musisz samodzielnie załatwiać wszystkich formalności związanych z przygotowaniem umowy. Jeżeli prowadzisz transakcję samodzielnie, musisz pamiętać o wcześniejszym zarezerwowaniu terminu umowy u notariusza. Opłaty notarialne i skarbowe ponosisz Ty - kupujący.
4. Wpis do księgi wieczystej Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
Wniosek o założenie księgi wieczystej i zmianę wpisu prawa własności jest już zawarty w treści aktu notarialnego. Wyjątek stanowi spółdzielcze prawo do lokalu bez księgi wieczystej, dla której założenia wniosek musisz złożyć indywidualnie, a wraz z nim dokumenty potwierdzające taki wpis (np. zaświadczenie Banku o zabezpieczeniu kredytu w formie hipoteki).
5. Członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej Spółdzielnia Mieszkaniowa
Opłata członkowska - warunkiem nabycia nieruchomości spółdzielczej jest uzyskanie statusu członka spółdzielni. Może ona nie wyrazić zgody na przyjęcie nowych członków, jednak dzieje się tak tylko w bardzo odosobnionych przypadkach.
6. Meldunek Gmina - Wydział Spraw Obywatelskich

3. Budowa z deweloperem lub spółdzielnią mieszkaniową

Co jest niezbędne? Gdzie się zwrócić, o czym pamiętać?
1. Kontrola dokumentacji prawnej i technicznej nieruchomości Deweloper, Spółdzielnia Mieszkaniowa
Kontrola powinna dotyczyć wpisów w księdze wieczystej nieruchomości, pozwolenia na budowę, podstaw prawnych działania dewelopera i spójności zapisów poszczególnych dokumentów. Dokumentację możesz wtórnie zweryfikować we właściwych urzędach:
 • Sąd Rejonowy - przegląd księgi wieczystej,
 • Wydział Architektury Starostwa Powiatowego - pozwolenie na budowę.
2. Umowa o wybudowanie i przeniesienie własności nieruchomości Przed podpisaniem umowy zapoznaj się dokładnie z jej treścią i zweryfikuj pod kątem praw i obowiązków, jakie nakłada na strony.
3. Zgłoszenie zakończenia robót budowlanych Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - wszelkie formalności załatwia deweloper.
  Do użytkowania możesz przystąpić, jeśli urząd w ciągu 21 dni od złożenia formularza zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu.
4. Pozwolenie na użytkowanie Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - wszelkie formalności załatwia deweloper.
Jeżeli jest wymagane (na podstawie pozwolenia na budowę lub odrębnych przepisów).
5. Umowa kupna-sprzedaży nieruchomości Kancelaria notarialna
W przypadku większości umów z deweloperem obowiązek doprowadzenia do takiej umowy ciąży na wykonawcy. Opłaty notarialne i skarbowe ponosisz Ty - kupujący.
6. Wpis do księgi wieczystej Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
Wniosek o założenie księgi wieczystej jest już zawarty w treści aktu notarialnego. Musisz złożyć dokumenty potwierdzające taki wpis (np. zaświadczenie Banku o zabezpieczeniu kredytu w formie hipoteki).
7. Meldunek Gmina - Wydział Spraw Obywatelskich