Poznaj interesujące Cię zagadnienia dotyczące kredytów

Przygotowaliśmy dla Ciebie słownik kredytowy. Osoby zainteresowane ofertą kredytową banku znajdą tutaj objaśnienie kluczowych terminów i zagadnień. Warto je znać.

 • Całkowity koszt kredytu

  Łączna kwota wszystkich odsetek, prowizji i innych opłat, które kredytobiorca zobowiązany jest ponieść w związku z zaciąganym kredytem, pożyczką lub innym produktem

 • Karta kredytowa

  Jest to karta płatnicza, której wydanie jest związane z przyznaniem limitu kredytowego przez bank.

  W odróżnieniu od karty debetowej, posiadając kartę kredytową możesz korzystać ze środków, których aktualnie nie masz na rachunku, do wysokości limitu kredytowego przyznanego przez bank. Okresowo, najczęściej co miesiąc, bank udostępni Ci wyciąg z dokonanych operacji wraz z informacjami dotyczącymi spłaty.

 • Kredyt hipoteczny — dokumentacja kredytowa

  Zanim bank udzieli Ci kredytu na inwestycje mieszkaniowe, musi nabrać pewności, że jesteś osobą wiarygodną. Sprawdzi czy posiadasz źródło dochodów pozwalające na dobrowolną spłatę kredytu, czy wniosłeś lub jesteś w stanie wnieść minimalny wkład własny, a przede wszystkim czy dana inwestycja/transakcja ma miejsce i jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 • Kredyt hipoteczny — Kosztorys

  Kosztorys jest integralną częścią umowy. Tworzony na potrzeby kredytu bankowego stanowi zazwyczaj załącznik do umowy, który w myśl jej postanowień nie może być w trakcie budowy zmieniany.

  Oznacza to, że podczas tworzenia kosztorysu trzeba realnie ocenić koszty poszczególnych robót. Jeżeli kwota kredytu nie pokrywa całego kosztu budowy, a Ty przedstawisz potwierdzenie posiadania niezbędnych środków w celu uzupełnienia braków, bank może zażądać tzw. naprzemiennego finansowania. Polega to na tym, że po uruchomieniu transzy kredytu powinieneś zainwestować część własnych środków, aby móc liczyć na uruchomienie następnej części kredytu.

 • Kredyt hipoteczny — przedmiot kredytowania

  W zależności od rodzaju inwestycji zakres wymaganych dokumentów także jest zróżnicowany. Niezbędne jest przedstawienie dokumentów: 

  • potwierdzających prawo własności nieruchomości - odpis z księgi wieczystej, wyrys i wypis z ewidencji gruntów, zaświadczenie o przysługującym prawie własnościowym, itp., 
  • związanych z transakcją nabycia - akt notarialny, umowa przedwstępna dla przyszłych umów kupna-sprzedaży, 
  • potwierdzających zgodność inwestycji z prawem - pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dziennik budowy, 
  • potwierdzających koszt inwestycji już poniesiony - rachunki, pokwitowania zapłaty, 
  • potwierdzających koszt inwestycji do poniesienia - kosztorys, umowy z wykonawcą, deweloperem, harmonogram budowy.
 • Kredyt hipoteczny — raty kredytu

  Kredyty hipoteczne spłacane są w ratach zawierających odsetki za okres pomiędzy terminami płatności oraz część kapitału kredytu (wyjątek stanowią kredyty budowlano-hipoteczne).

  Wyróżnia się kilka rodzajów rat:

  • Raty annuitetowe - to raty uśrednione, których łączna wysokość jest stała, a w poszczególnych ratach zmienia się wysokość kapitału i odsetek. Raty annuitetowe są obecnie najczęściej stosowane.
  • Raty malejące - wysokość kapitału spłacanego co miesiąc jest stała, natomiast w związku ze zmniejszaniem się salda kredytu maleją raty odsetkowe, co w sumie daje zmniejszanie się całej raty. 
  • Raty rosnące - harmonogram spłaty kredytu jest ustalany tak, aby raty stanowiły na początku spłaty najmniejsze obciążenie i stopniowo rosły. Raty rosnące są obecnie bardzo rzadko stosowane.
 • Kredyt hipoteczny — Wkład własny

  Wkład własny to posiadane przez Ciebie środki możliwe do sfinansowania części inwestycji. Najczęściej banki określają minimum, które musi zostać wniesione. Udzielając kredytu na korzystniejszych warunkach bank chce uzyskać potwierdzenie, że druga strona jest w stanie zainwestować własne środki i tym samym zwiększyć swoją wiarygodność finansową.

  • Udokumentowanie - jako wkład własny przyjmowane są głównie środki już poniesione (zadatek, cena zakupu działki, potwierdzenia zakupu materiałów budowlanych), środki w gotówce możliwe do zainwestowania, jak również majątek przeznaczony do sprzedaży. Możliwe jest także udokumentowanie poniesionego wkładu własnego poprzez określenie jego wysokości w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego na potrzeby banku. 
  • Nadwyżka - zdarza się, że po zakończeniu robót budowlanych na rachunku kredytowym dostępne są jeszcze środki. W takiej sytuacji niektóre banki (w tym ING Bank Śląski) wyrażają zgodę na dowolne zadysponowanie nimi (np. wyposażenie nowego lokum). Jeżeli jednak zrezygnujesz z tych środków, to wysokość kredytu, rat i odsetek są bezpłatnie przeliczane. Powoduje to mniejsze obciążenie z tytułu spłaty zobowiązania.
  • Ubezpieczenie wkładu własnego - niektóre banki zgadzają się na udzielenie kredytu nawet wtedy, gdy nie masz możliwości wniesienia wkładu własnego. W takiej sytuacji wymagają jego ubezpieczenia. Musisz zatem liczyć się ze zwiększeniem kosztów kredytu i wysokości miesięcznego obciążenia finansowego.
  • Wyższy kredyt czy sprzedaż majątku - powinieneś dokładnie rozważyć które rozwiązanie będzie dla Ciebie korzystniejsze: niższa kwota kredytu i wniesienie w inwestycję środków ze sprzedaży posiadanego już mieszkania, czy też wyższy kredyt bez wnoszenia wkładu własnego? Obie opcje mają swoje plusy i minusy, dlatego decyzja podjęta w tej kwestii powinna być dobrze przemyślana.
 • Kredyt hipoteczny — źródło dochodów

  W zależności od rodzaju źródła dochodów zmienia się zakres oraz liczba wymaganych dokumentów. W przypadku umowy o pracę czy emerytury potrzebne dokumenty ograniczają się do jednego, góra dwóch – zaświadczenie o wysokości dochodów, decyzja i odcinek z emerytury, ewentualnie świadectwo pracy.

  Jeżeli natomiast prowadzisz własną działalność gospodarczą, konieczne jest przedstawienie m.in. dokumentów statutowych firmy (wpis do ewidencji, REGON, umowa spółki), zaświadczeń o braku zaległości wobec Skarbu Państwa (ZUS, Urząd Skarbowy) aż do weryfikacji dochodów włącznie (kopie rocznych zeznań podatkowych).

 • Kredyt konsolidacyjny

  Jest to kredyt łączący kilka zaciągniętych kredytów w jeden. Ułatwia to spłatę zobowiązań łącząc je w jedną, zazwyczaj niższą, comiesięczną ratę.

 • Marża

  To składowa części oprocentowania kredytu udzielanego przez bank. Marża banku to wartość, jaką bank zarabia udzielając Ci kredytu.

 • Nadmierne zadłużenie

  Polega na zaciągnięciu kredytów, których spłata z powodu ich liczby lub zbyt dużej wartości staje się ogromnym obciążeniem dla domowego budżetu.

 • Oprocentowanie

  Jest to cena, jaką płacisz bankowi za pożyczenie środków finansowych. Oprocentowanie naliczane jest od momentu uruchomienia kredytu do jego całkowitej spłaty od bieżącego salda kredytu.

 • Oprocentowanie promocyjne

  Oprocentowanie promocyjne jest obecnie bardzo często stosowane przez banki. Proponowane jest Klientom w pierwszym okresie po podpisaniu umowy kredytowej (najczęściej 12 miesięcy, choć stosowane są także inne okresy). Po upływie takiego okresu kredyt jest oprocentowany według stopy powszechnie obowiązującej dla danego kredytu w danym banku.

 • Oprocentowanie zmienne

  Stosowane jest niemalże we wszystkich kredytach mieszkaniowych długoterminowych. Oprocentowanie kredytu jest podane w określonej wysokości na dzień zawierania umowy wraz ze sposobem i terminami jego zmiany.

 • Przewłaszczenie

  Jest to forma zabezpieczenia wierzytelności polegająca na przeniesieniu przez dłużnika prawa własności swojej rzeczy na wierzyciela.

 • Restrukturyzacja zadłużenia

  Obie strony umowy kredytowej - klient i bank – mogą za obopólną zgodą zmienić niektóre warunki kredytu: zawiesić spłacanie rat na pewien czas lub też uzupełnić zabezpieczenia (poręczenie członka rodziny lub przewłaszczenie).

 • Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO)

  RRSO to faktyczny koszt kredytu w ujęciu rocznym. Uwzględnia ona wszelkie koszty ponoszone przez kredytobiorcę: odsetki, prowizje oraz inne opłaty, które wpływają na koszt kredytu. RRSO uwzględnia również terminy płatności i termin udostępnienia pieniędzy kredytobiorcy.

 • Spread walutowy

  Jest to różnica pomiędzy kursem kupna a sprzedaży danej pary walut (np. CHF/PLN) w kwotowaniu w banku lub kantorze. Kurs kupna to cena, po jakiej daną walutę bank może kupić od klienta, a kurs sprzedaży określa za ile daną walutę możemy kupić od banku.

 • Stawki oprocentowania

  Na wysokość oprocentowania składają się wskaźnik rynkowy (np. WIBOR) oraz marża banku. Często zdarza się, że bank opiera swoje oprocentowanie na stawkach ustalanych przez zarząd banku na podstawie sytuacji na rynku międzybankowym i sytuacji gospodarczej państwa. Stawka taka jest podawana jako łączna wartość zawierająca już marżę banku.

 • Stopa oprocentowania

  Jest to miernik przychodu, jaki przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym. W przypadku sektora bankowego mamy:

  • stopy oficjalne banku centralnego - w Polsce ich wysokość ustala Rada Polityki Pieniężnej
   oraz
  • stopy rynkowe - oprocentowanie kredytów i depozytów pomiędzy bankami.

  Występują również:

  • stopa nominalna - oficjalne oprocentowanie,
  • stopa realna - oprocentowanie pomniejszone o wartość inflacji.

  Przy wyliczaniu oprocentowania kredytów i depozytów (ich stóp procentowych) banki posługują się stopą podstawową (lub bazową), której wartość ustalana jest indywidualnie w banku - na ogół w oparciu o stopy rynkowe.

 • Upadłość konsumencka

  Mogą ogłosić ją jedynie osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej, a w kłopoty z zadłużeniem popadły wyłącznie na skutek wyjątkowych i niezależnych od nich zdarzeń losowych. Upadłość można ogłosić raz na 10 lat.

 • Wakacje kredytowe

  To możliwość zawieszenia spłaty kredytu na określony czas (np. jeden miesiąc w ciągu roku lub przez kilka miesięcy raz na kilka lat).

 • Zdolność kredytowa

  Jest to kwota, którą w opinii banku jesteś w stanie przeznaczyć na spłatę udzielonego kredytu.

  W celu obliczenia zdolności kredytowej bank potrzebuje następujących danych:

  • źródła dochodu - konieczne jest przedstawienie zaświadczeń oraz innych dokumentów pozwalających na ocenę wysokości uzyskiwanego dochodu,
  • umowa o pracę - weryfikacja dochodu określająca także okres zatrudnienia, stanowisko itp., 
  • działalność gospodarcza - kopie zeznań rocznych, zaświadczenie o wysokości dochodu wystawione przez Urząd Skarbowy, 
  • emerytura - aktualna decyzja o rewaloryzacji oraz odcinek emerytury, 
  • renta - decyzja o przyznaniu renty i odcinek renty. 
  • zobowiązania - miesięczne obciążenia budżetu domowego z tytułu posiadanych zobowiązań wpływają w znaczący sposób na Twoje możliwości finansowe, dlatego banki żądają potwierdzenia wysokości wszystkich zobowiązań (limity, pożyczki odnawialne, karty kredytowe, itp.),
  • koszty stałe - niezależnie od posiadanych (lub nie) zobowiązań, banki przyjmują pewną wartość, która stanowi część dochodu przeznaczanego „na życie”. Kwota ta jest uzależniona od liczby osób pozostających na Twoim utrzymaniu, Twojego dochodu oraz deklarowanych kosztów. Koszty stałe zawsze pomniejszają dochód i tym samym powodują ograniczenie możliwości obsługi rat kredytowych.
 • Wysokość oprocentowania

  Uzależniona jest od różnych czynników, m.in. od wysokości wkładu własnego, kwoty kredytu, okresu spłaty, wysokości Twoich dochodów.

 • Cel kredytowania
  <div class="faqAnswer" id="faqAnswer_59428"> <p>W ramach grupy kredyt&oacute;w zabezpieczonych hipoteką przeznaczonych na cele mieszkaniowe wyr&oacute;żnić można:</p> <ul class="list_style_2"> <li><strong>Kredyty hipoteczne</strong></li> </ul> <ul style="margin-left: 10px;"> <li><strong>Przeznaczone na nabycie już zakończonych inwestycji</strong> - zakup nieruchomości, wykup nieruchomości od Sp&oacute;łdzielni Mieszkaniowych, zakład&oacute;w pracy, gmin, Skarbu Państwa, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej lub stanowiące mienie komunalne czy spłatę innych kredyt&oacute;w mieszkaniowych.</li> <li><strong>Przeznaczone na spłatę innych zobowiązań nie związanych z&nbsp;celami mieszkaniowymi</strong> (kredyt konsolidacyjny).</li> <li><strong>Przeznaczone na refinansowanie udokumentowanych koszt&oacute;w celu mieszkaniowego</strong> poniesionych do 12 miesięcy wstecz licząc od daty złożenia wniosku kredytowego.</li> <li><strong>Przeznaczone na sfinansowanie trwałego wyposażenia mieszkania</strong>, np. mebli kuchennych na miarę wraz z&nbsp;wbudowanymi urządzeniami AGD, sauny, kominka, klimatyzacji, itp.</li> </ul> <ul class="list_style_2"> <li><strong>Kredyty budowlano-hipoteczne</strong></li> </ul> <ul style="margin-left: 10px;"> <li><strong>Przeznaczone są na sfinansowanie nieruchomości</strong>, kt&oacute;re jeszcze nie zostały oddane do użytkowania lub wymagają wykonania pewnych prac budowlanych (remont, modernizacja nieruchomości).</li> </ul> <ul class="list_style_2"> <li><strong>Pożyczka hipoteczna</strong></li> </ul> <ul style="margin-left: 10px;"> <li>Odrębnym produktem bankowym jest <a class="link_style_1" href="/indywidualni/kredyty-i-pozyczki/pozyczka-hipoteczna" target="_top">pożyczka hipoteczna</a>. Jest ona także udzielana w&nbsp;oparciu o&nbsp;zabezpieczenie hipoteczne, jednakże - w&nbsp;przeciwieństwie do kredytu - nie ma konieczności wskazywania jej przeznaczenia.</li> </ul> <p>W połączeniu z&nbsp;każdym celem kredytu hipotecznego lub budowlano-hipotecznego można także uzyskać dodatkową kwotę (maksymalnie 30% wartości nieruchomości) z&nbsp;tytułu <strong>refinansowania koszt&oacute;w</strong> związanych z&nbsp;nieruchomością. Łączna kwota kredytu wraz z&nbsp;refinansowaniem nie może przekroczyć 70% wartości nieruchomości. W&nbsp;powyższym przypadku Bank nie wymaga udokumentowania koszt&oacute;w związanych z&nbsp;nieruchomością. Przy kredytach budowlano-hipotecznych wypłata części środk&oacute;w przeznaczonych na refinansowanie następuje po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.</p> </div>
 • Dokumentacja kredytowa

  Zanim Bank udzieli Ci kredytu na inwestycje mieszkaniowe, musi nabrać pewności, że jesteś osobą wiarygodną. Sprawdzi czy posiadasz źródło dochodów pozwalające na dobrowolną spłatę kredytu, czy wniosłeś lub jesteś w stanie wnieść minimalny wkład własny, a przede wszystkim czy dana inwestycja/transakcja ma miejsce i jest prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

  • Źródło dochodów
   W zależności od rodzaju źródła dochodów zmienia się zakres oraz ilość wymaganych dokumentów. W przypadku umowy o pracę czy emerytury potrzebne dokumenty ograniczają się do jednego, góra dwóch – zaświadczenie o wysokości dochodów, decyzja i odcinek z emerytury, ewentualnie świadectwo pracy. Jeżeli natomiast prowadzisz własną działalność gospodarczą, konieczne jest przedstawienie m.in. dokumentów statutowych firmy (wpis do ewidencji, REGON, umowa spółki), zaświadczeń o braku zaległości wobec Skarbu Państwa (ZUS, Urząd Skarbowy) aż do weryfikacji dochodów włącznie (kopie rocznych zeznań podatkowych).
  • Przedmiot kredytowania
   W zależności od rodzaju inwestycji katalog wymaganych dokumentów także jest zróżnicowany. Niezbędne jest przedstawienie dokumentów:
  • potwierdzających prawo własności nieruchomości - odpis z księgi wieczystej, wyrys i wypis z ewidencji gruntów, zaświadczenie o przysługującym prawie własnościowym, itp.,
  • związanych z transakcją nabycia - akt notarialny, umowa przedwstępna dla przyszłych umów kupna-sprzedaży,
  • potwierdzających zgodność inwestycji z prawem - pozwolenie na budowę, pozwolenie na użytkowanie, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dziennik budowy,
  • potwierdzających koszt inwestycji już poniesiony - rachunki, pokwitowania zapłaty,
  • potwierdzających koszt inwestycji do poniesienia - kosztorys, umowy z wykonawcą, deweloperem, harmonogram budowy.
  • Kosztorys
   Kosztorys jest integralną częścią umowy. Tworzony na potrzeby kredytu bankowego stanowi zazwyczaj załącznik do umowy, który w myśl jej postanowień nie może być w trakcie budowy zmieniany. Oznacza to, że podczas tworzenia kosztorysu trzeba realnie ocenić koszty poszczególnych robót. Jeżeli kwota kredytu nie pokrywa całego kosztu budowy, a Ty przedstawisz potwierdzenie posiadania niezbędnych środków w celu uzupełnienia braków, Bank może zażądać tzw. naprzemiennego finansowania. Polega to na tym, że po uruchomieniu transzy kredytu powinieneś zainwestować część własnych środków, aby móc liczyć na uruchomienie następnej części kredytu.
  • Majątek (Wkład własny)
   Jako wkład własny przyjmowane są głównie środki już wniesione (zadatek, kwota przeznaczona na zakup działki, potwierdzenia zakupu materiałów budowlanych), ale także środki w gotówce możliwe do zainwestowania, jak również majątek przeznaczony do sprzedaży. Możliwe jest także udokumentowanie wysokości poniesionego wkładu własnego poprzez jej określenie w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę na potrzeby Banku.
 • Konieczność zakończenia inwestycji

  Większość banków zgadza się na udzielenie kredytu danej osobie pod warunkiem, że środki kredytu wraz z udokumentowanym wkładem własnym wystarczą na zakończenie inwestycji w określonym czasie.

  Istotne jest, aby finansowana nieruchomość osiągnęła pełną wartość (co jest możliwe po zakończeniu wszelkich prac budowlanych) w celu uniknięcia komplikacji związanych z zapłatą tylko części ceny nieruchomości (przy zakupie).

  Podstawową sprawą jest jednak ochrona Klienta przed niedogodnościami wynikającymi ze skredytowania tylko części inwestycji (problem ten głównie dotyczy inwestycji budowlanych). Powoduje to albo wydłużenie czasu inwestycji, albo znaczny wzrost ogólnych kosztów powodowanych zaciąganiem przez kredytobiorcę kolejnych małych kredytów. Na korzyść kredytu większego przemawia także fakt, że ciężar obsługi kredytu przypada na okres po zakończeniu inwestycji, kiedy to nieruchomość nie wymaga już dużych nakładów.

 • Koszty kredytu
  <div class="faqAnswer" id="faqAnswer_59425"> <p><strong>Do koszt&oacute;w kredytu zaliczają się:</strong></p> <ul style="margin-left: 10px;"> <li><strong>Prowizja za rozpatrzenie wniosku</strong> - niekt&oacute;re banki, w&nbsp;momencie składania wniosku, żądają wniesienia opłaty w&nbsp;celu zabezpieczenia przed wycofaniem się z&nbsp;kredytu po podjęciu decyzji kredytowej. W&nbsp;przypadku nie podpisania umowy kredytowej opłata ta nie jest zwracana.<br /> &nbsp;</li> <li><strong>Prowizja przygotowawcza</strong> - pobierana jest zazwyczaj jednorazowo przy podpisywaniu umowy kredytowej jako &bdquo;zapłata&rdquo; za wszystkie czynności związane z&nbsp;procesem udzielenia kredytu. Większość bank&oacute;w daje możliwość skredytowania prowizji, dzięki czemu nie musisz jej wpłacać na rzecz banku ze środk&oacute;w własnych.<br /> &nbsp;</li> <li><strong>Odsetki</strong> - jest to &bdquo;cena&rdquo; płacona za możliwość korzystania z&nbsp;pieniędzy banku. Wysokość odsetek jest determinowana gł&oacute;wnie kosztami, jakie ponosi bank, aby uzyskać środki finansowe na Tw&oacute;j kredyt.<br /> &nbsp;</li> <li><strong>Prowizja rekompensacyjna</strong> - prowizja płacona przez Klienta w&nbsp;przypadku wcześniejszej spłaty kredytu. Rekompensuje ona Bankowi utracone w&nbsp;przyszłości odsetki, na podstawie kt&oacute;rych określa on swoje przewidywane dochody z&nbsp;tytułu prowadzonej działalności.<br /> &nbsp;</li> <li><strong>Prowizja za zmiany w&nbsp;umowie kredytowej</strong> - zapisy umowy mogą być na wniosek stron zmieniane. Niekt&oacute;re z&nbsp;nich są bezpłatne (np. w&nbsp;ING Banku Śląskim w&nbsp;przypadku nadpłaty kredytu automatycznie przeliczane są raty kredytu), a&nbsp;za niekt&oacute;re może zostać pobrana prowizja (np. wydłużenie okresu spłaty, itp.).<br /> &nbsp;</li> <li><strong>Opłata za prowadzenie rachunku</strong> - rachunek kredytowy nie może istnieć samodzielnie. Dlatego konieczne jest funkcjonowanie obok niego rachunku bieżącego. Jeżeli nie posiadasz w&nbsp;Banku rachunku osobistego (ROR), konieczne jest otwarcie tzw. atrapy &ndash; nie oprocentowanego rachunku służącego tylko do obsługi kredytu, za kt&oacute;rego prowadzenie Bank nie pobiera opłaty.<br /> &nbsp;</li> <li><strong>Zabezpieczenia kredytu</strong> - ryzyko niespłacenia kredytu r&oacute;wnoważą ustanowione zabezpieczenia. Ich ustanowieniu towarzyszą koszty, kt&oacute;rych wysokość jest niezależna od Banku, np. koszty weksli, polis ubezpieczenia nieruchomości, koszty ustanowienia hipoteki, ubezpieczenia na życie, koszty ubezpieczenia kredytu, itp.<br /> &nbsp;</li> <li><strong>Opłaty skarbowe</strong> - koszty ponoszone na rzecz Skarbu Państwa w&nbsp;związku z&nbsp;ustanawianymi zabezpieczeniami. Ich wysokość jest jednakowa niezależnie od tego, w&nbsp;jakim banku zaciągany jest kredyt (np. ustanowienie lub wykreślenie hipoteki).</li> </ul> <p>Istnieje możliwość sfinansowania dodatkowych koszt&oacute;w związanych z&nbsp;kredytem przez ING Bank Śląski - o&nbsp;szczeg&oacute;ły&nbsp;<a class="link_style_3_color_1" data-title="Umów się z doradcą" href="https://e.ingbank.pl/formularz?newForm=true&amp;potrzeba=033&amp;from=http://ing.pl/indywidualni/kredyty-i-pozyczki/kredyt-hipoteczny">pytaj&nbsp;doradcę</a>.</p> <p><a class="link_style_3_color_1" href="/indywidualni/kredyty-i-pozyczki/kredyt-hipoteczny#tab=4" target="_top">Sprawdź aktualną wysokość opłat i&nbsp;prowizji</a></p> </div>
 • Maksymalna kwota kredytu

  Wysokość kredytu, który można uzyskać w Banku, jest ograniczana poprzez koszt, wartość nieruchomości oraz Twoją zdolność kredytową.

  • Koszt - najczęściej określane jest pewne minimum środków, które trzeba zainwestować w przedmiot kredytowania (nieruchomość), aby Bank mógł sfinansować resztę. W niektórych przypadkach możliwe jest sfinansowanie 100% kosztu inwestycji.
    
  • Wartość nieruchomości - aby zapewnić sobie możliwość przymusowej spłaty kredytu w formie sprzedaży nieruchomości, Bank określa każdorazowo jej wartość (realną cenę, jaką może za nią uzyskać). Dodatkowo ogranicza maksymalną kwotę kredytu do określonej części wartości (najczęściej 80%).
    
  • Zdolność kredytowa
 • Nadpłata kredytu

  Poza bieżącą spłatą rat, wynikającą z harmonogramu kredytowego, masz prawo do wcześniejszej spłaty kredytu. Nadpłata taka jest często obciążona prowizją rekompensacyjną naliczaną w całym okresie kredytowania lub przez pewną jego część.

  Po dokonaniu nadpłaty zmniejsza się saldo kredytu, co powoduje, że musi ulec zmianie harmonogram spłaty (ustalony dla pierwotnej kwoty kredytu). W zależności od banku i rodzaju kredytu, odbywa się to poprzez skrócenie okresu spłaty lub proporcjonalne zmniejszenie rat (np. ING Bank Śląski).

  Mimo wpłaty prowizji od wcześniejszej spłaty, nadpłata daje Ci zysk polegający na zmniejszeniu się wysokości płaconych odsetek. Szczególnie jest to odczuwalne przy kredytach z bardzo długim terminem spłaty. Zysk ten jest jednak dostrzegalny dopiero po całkowitej spłacie kredytu i porównaniu odsetek zapłaconych z planowanymi na początku kredytu.

 • Oprocentowanie

  Oprocentowanie to cena, jaką płacisz bankowi za "pożyczenie" środków finansowych. Oprocentowanie naliczane jest od momentu uruchomienia kredytu do jego całkowitej spłaty od bieżącego salda kredytu.

  Wysokość oprocentowania uzależniona jest od różnych czynników, m.in. od wysokości wkładu własnego, kwoty kredytu, okresu spłaty, wysokości Twoich dochodów.

  Oprocentowanie stałe oznacza, że przez cały okres kredytowania bank gwarantuje, iż nie ulegnie ono zmianie. Oprocentowanie stałe jest korzystne w szczególności, kiedy przewidywane są gwałtowne skoki oprocentowania. W kredytach długoterminowych, takich jak kredyty hipoteczne, oprocentowanie stałe nie jest polecane i rzadko stosowane ze względu na nikłe możliwości przewidzenia tendencji zmian oprocentowania na rynku międzybankowym.

  Oprocentowanie zmienne jest stosowane niemalże we wszystkich kredytach mieszkaniowych długoterminowych. Oprocentowanie kredytu jest podane w określonej wysokości na dzień zawierania umowy wraz ze sposobem i terminami jego zmiany.

  Oprocentowanie promocyjne jest obecnie bardzo często stosowane przez banki. Proponowane jest Klientom w pierwszym okresie po podpisaniu umowy kredytowej (najczęściej 12 miesięcy, choć stosowane są także inne okresy). Po upływie takiego okresu kredyt jest oprocentowany według stopy powszechnie obowiązującej dla danego kredytu w danym banku.

  Stawki oprocentowania - na wysokość oprocentowania składają się wskaźnik rynkowy (np. WIBOR) oraz marża banku. Często zdarza się, że bank opiera swoje oprocentowanie na stawkach ustalanych przez zarząd banku na podstawie sytuacji na rynku międzybankowym i sytuacji gospodarczej państwa. Stawka taka jest podawana jako łączna wartość zawierająca już marżę banku.

  Zmiany oprocentowania - termin zmiany oprocentowania i możliwości banku co do wielkości jego zmiany określa umowa kredytowa (najczęściej stosowane są zmiany co 3, 6 i 12 miesięcy). Po zmianie oprocentowania bank informuje Kredytobiorcę o jego nowej wysokości oraz o wielkości raty, jaką przez kolejny okres będzie płacił.

  Rozważając możliwość skorzystania z kredytu, wiele osób ma dylemat: wybrać długi czy krótki okres spłaty i jak się to odnosi do całkowitego kosztu kredytu?

  Odpowiadając sobie na to pytanie powinieneś rozważyć wszystkie plusy i minusy obu opcji i zdecydować się na tę, która będzie dla Ciebie najbardziej korzystna:

  • Przy wyborze długiego okresu kredytowania całkowity koszt odsetkowy kredytu jest stosunkowo wysoki, co jest spowodowane długoletnim „korzystaniem” ze środków udostępnionych przez bank. Jednak niska rata kredytu pozwala na lepsze wykorzystanie budżetu domowego i zaoszczędzenie środków. To z kolei pozwala na dokonanie wcześniejszej spłaty kredytu (i zmniejszenie w ten sposób płaconych odsetek) oraz - co ma istotne znaczenie - na dokonanie dodatkowych nakładów na świeżo nabytą nieruchomość lub realizację innych inwestycji.

  • Przy podjęciu decyzji o krótkim okresie spłaty powinieneś mieć na uwadze to, że niskie koszty kredytu w ogólnym rozrachunku są uzyskiwane wysokim obciążeniem miesięcznym. Wybór takiej opcji powoduje ograniczenia w budżecie i może doprowadzić do zachwiania Twojej płynności finansowej. Przy podejmowaniu decyzji należy także pamiętać, że w trakcie spłaty kredytu istnieje mozliwość skrócenia lub wydłużenia okresu kredytowania.
 • Raty kredytu

  Kredyty hipoteczne spłacane są w ratach zawierających odsetki za okres pomiędzy terminami płatności oraz część kapitału kredytu (wyjątek stanowią kredyty budowlano-hipoteczne).

  Wyróżnia się kilka rodzajów rat:

  • Annuitetowe - są to raty uśrednione, których wysokość łączna jest stała, a w poszczególnych ratach zmienia się wysokość kapitału i odsetek. Raty annuitetowe są obecnie najczęściej stosowane.
    
  • Malejące - wysokość kapitału spłacanego co miesiąc jest stała, natomiast w związku ze zmniejszaniem się salda kredytu maleją raty odsetkowe, co w sumie daje zmniejszanie się całej raty.
    
  • Rosnące - harmonogram spłaty kredytu jest ustalany tak, aby raty stanowiły na początku spłaty najmniejsze obciążenie i stopniowo rosły. Raty rosnące są obecnie bardzo rzadko stosowane.
 • Ryzyko kursowe

  ING Bank Śląski posiada w swojej ofercie produkty hipoteczne udzielane w złotych.

  Skorzystanie z kredytu w złotówkach oznacza, że nie ponosisz żadnych dodatkowych kosztów związanych z ryzykiem kursowym.

  Produkty hipoteczne indeksowane kursem waluty obcej są obciążone ryzykiem kursowym. Warto pamiętać o poniższych kwestiach:

  • Kwota raty kredytu indeksowanego kursem waluty obcej jest podana w tej walucie, a jej spłata odbywa się poprzez zapłatę jej równowartości w walucie rodzimej. W przypadku zwyżki kursu danej waluty rata kredytu także wzrasta, nawet w sytuacji, kiedy nie jest podwyższana stopa procentowa kredytu. Zatem wzrost raty ma bezpośredni wpływ na Twój miesięczny budżet.
    
  • Zmiana kursu waluty wpływa na wysokość salda kapitału w złotówkach. Wzrost kursu spowoduje wzrost kwoty kapitału pozostającego do spłaty.
    
  • Gdy kredyt wypłacany jest w transzach, należy pamiętać, że są one uruchamiane wg aktualnego kursu waluty. Może to skutkować otrzymaniem niższej niż wnioskowana kwoty kredytu (w przypadku spadku wartości kursu).

  Pamiętaj również, że kredyty/pożyczki indeksowane uruchamiane są po kursie kupna danej waluty (cenie skupu tej waluty przez bank). Natomiast spłata następuje po kursie sprzedaży (cenie nabycia danej waluty w banku). Różnica pomiędzy tymi kursami to dodatkowy koszt, który trzeba wziąć pod uwagę przy wyborze produktu indeksowanego kursem waluty obcej.

 • Wkład własny

  Wkład własny to posiadane przez Ciebie środki możliwe do sfinansowania części inwestycji. Najczęściej banki określają minimum, które musi zostać wniesione. Udzielając kredytu na korzystniejszych warunkach bank chce uzyskać potwierdzenie, że druga strona jest w stanie zainwestować własne środki i tym samym zwiększyć swoją wiarygodność finansową.

  • Udokumentowanie

  Jako wkład własny przyjmowane są głównie środki już poniesione (zadatek, cena zakupu działki, potwierdzenia zakupu materiałów budowlanych), ale także środki w gotówce możliwe do zainwestowania, jak również majątek przeznaczony do sprzedaży. Możliwe jest także udokumentowanie poniesionego wkładu własnego poprzez określenie jego wysokości w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego na potrzeby banku.

  • Nadwyżka

  Zdarza się, że po zakończeniu robót budowlanych na rachunku kredytowym dostępne są jeszcze środki. W takiej sytuacji niektóre banki (w tym ING Bank Śląski) wyrażają zgodę na dowolne zadysponowanie nimi (np. wyposażenie nowego lokum). Jeżeli jednak zrezygnujesz z tych środków, to wysokość kredytu, rat i odsetek są bezpłatnie przeliczane. Powoduje to mniejsze obciążenie z tytułu spłaty zobowiązania.

  • Ubezpieczenie wkładu własnego

  Niektóre banki zgadzają się na udzielenie kredytu nawet wtedy, gdy nie masz możliwości wniesienia 15% wkładu własnego. Pamiętaj, że zawsze trzeba mieć min. 10% wkładu własnego – jedynie pozostałe 5% można ubezpieczyć. Musisz zatem liczyć się ze zwiększeniem kosztów kredytu i wysokości raty.

  • Wyższy kredyt czy sprzedaż majątku?

  Powinieneś dokładnie rozważyć które rozwiązanie będzie dla Ciebie korzystniejsze: niższa kwota kredytu i wniesienie w inwestycję środków ze sprzedaży posiadanego już mieszkania, czy też wyższy kredyt bez wnoszenia wkładu własnego? Obie opcje mają swoje plusy i minusy, dlatego też decyzja podjęta w tej kwestii powinna być dobrze przemyślana.

 • Zabezpieczenia

  W przypadku mieszkaniowych kredytów hipotecznych i budowlano-hipotecznych najczęściej są stosowane następujące zabezpieczenia:

  • Hipoteka - zabezpieczenie główne w przypadku kredytów hipotecznych polegające na obciążeniu nieruchomości na rzecz banku.
    
  • Ubezpieczenie nieruchomości - w przypadku zabezpieczeń na majątku Kredytobiorcy, takim jak hipoteka czy zastaw, bank ma obowiązek (na podstawie Prawa Bankowego) zadbać o to, aby przedmiot zabezpieczenia nie uległ zniszczeniu. Dlatego konieczne jest ubezpieczanie nieruchomości od zdarzeń losowych.
    
  • Weksel - papier wartościowy wystawiany przez dłużnika i upoważniający bank do domagania się zapłaty wynikającej z niego należności, gdy spełnione są określone przesłanki. W przypadku najczęściej stosowanego weksla in blanco kwota oraz inne elementy nie są od razu wpisywane na wekslu, lecz określane przez strony w deklaracji wekslowej.
    
  • Polisa na życie - aby zminimalizować ryzyko utraty możliwości odzyskania należności w wyniku śmierci Kredytobiorcy, niektóre banki - jako obowiązkowe lub dodatkowe zabezpieczenie kredytu - stosują cesję praw z polisy na życie.

   UWAGA: Polisa na życie nie może być jedynym zabezpieczeniem kredytu ze względu na brak możliwości dochodzenia roszczeń za życia ubezpieczonego w przypadku, gdy przestaje on spłacać kredyt.
    
  • Ubezpieczenie kredytu - ze względu na długi okres oczekiwania na wpis hipoteki, czyli ustanowienie głównego zabezpieczenia kredytu, bank umożliwia wcześniejsze jego uruchomienie pod warunkiem ustanowienia zabezpieczenia tymczasowego. Wygasa ono w momencie przedstawienia potwierdzenia wpisu hipoteki.

   Najczęściej stosowanym zabezpieczeniem w takiej sytuacji jest ubezpieczenie kredytu polegające na tym, że w zamian za zapłaconą składkę zakład ubezpieczeń przejmuje na siebie ryzyko niespłacenia kredytu i zobowiązuje się w zastępstwie Kredytobiorcy uregulować należności wobec banku.

   Poza opisanym wyżej ubezpieczeniem kredytu występuje również ubezpieczenia dobrowolne od ryzyka utraty pracy Kredytobiorcy lub ubezpieczenie wkładu własnego. Wszelkie formalności związane z tym zabezpieczeniem są dokonywane przez bank.
    
  • Inne - banki w stosunku do kredytów mieszkaniowych akceptują także inne zabezpieczenia, np. zastaw na samochodzie, przewłaszczenie, a także poręczenie wekslowe lub cywilne.

Zobacz także inne poradniki