ING BANK ŚLĄSKI

Informacja o przetwarzaniu przez ING Bank Śląski S.A. danych osobowych w związku z monitoringiem wizyjnym

 

ING Bank Śląski – administrator danych osobowych

W związku z tym ING Bank Śląski SA (Bank) informuje, że jest administratorem danych osobowych osób, których wizerunek jest nagrywany. Bank ma siedzibę w Katowicach, kod pocztowy 40-086, ul. Sokolska 34, strona: www.ingbank.pl. Możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc - najlepiej z dopiskiem ,,Inspektor Ochrony Danych” - na adres pocztowy Banku lub adres elektroniczny: abi@ing.pl. Możesz też skorzystać z adresu poczty elektronicznej Banku:  info@ing.pl lub numeru telefonu: 801 222 222.

Ty – czyli osoba, której wizerunek jest nagrywany.

Bank nie prowadzi automatycznej analizy wizerunków w celu identyfikacji osób objętych monitoringiem (osób, których wizerunek jest nagrywany) ale zastrzega sobie prawo do takiego ustalenia oraz prawo ustalenia innych danych, o ile to będzie konieczne dla realizacji celów monitoringu.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane z monitoringu.

Bank prowadzi monitoring wizyjny w celu w bezpieczeństwa mienia lub osób w budynku oraz jego bezpośrednim otoczeniu. W ramach tego celu, Bank może podejmować działania w celu ustalenia danych osobowych osoby naruszającej zasady bezpieczeństwa osób lub mienia, w tym informować o danych osoby, podmioty poszkodowane lub ponoszące odpowiedzialność w celu związanym z dochodzeniem lub zabezpieczeniem roszczeń lub policję, organy wymiaru sprawiedliwości lub ochrony prawnej.

Każda osoba, której wizerunek jest nagrywany, w okresie przechowania nagrania, ma prawo:

 • żądania od Banku potwierdzenia czy jej dane są przetwarzane, a jeśli ma to miejsce prawo dostępu do dotyczących jej danych, które były nagrane w ramach monitoringu; ponadto osoba ta ma prawo do sprostowania danych, o ile okazałyby się niezgodne ze stanem rzeczywistym, a nadto w przypadkach przewidzianych prawem do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych.
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Sprzeciw zostanie rozpatrzony przez Bank. 
 • do przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych, z tym, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej i będzie ono realizowane w zakresie technicznie możliwym. Pierwsza kopia danych jest bezpłatna. Dla przeniesienia danych z uwagi na inne przepisy prawa np. bankowego, może być wymagane uzyskanie zgody Klienta lub innej osoby lub spełnienie innych warunków wymaganych tymi przepisami. Bank może żądać doprecyzowania informacji lub czynności, których dotyczy żądanie. Realizując żądanie przenoszenia danych lub uzyskania kopii danych, Bank przekazuje je informując o użytym formacie elektronicznym lub nośniku. 

Bank zastrzega, że realizacja powyższych praw jest możliwa, o ile osoba, której dane dotyczą poda  datę lub przybliżoną godzinę oraz miejsce w którym jej wizerunek mógł być nagrany. 

Dodatkowe postanowienia 

 1. Okres przetwarzania danych z monitoringu jest niezbędny do realizacji celów monitoringu w granicach prawnie dozwolonych, nie dłużej niż trzy miesiące. 
 2. Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. Organem takim w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. W związku z monitoringiem nie ma obowiązku podawania Bankowi danych osobowych, chyba, że żądanie dostarczenia tych danych jest związane z zapewnieniem bezpieczeństwa osób lub zabezpieczenia mienia lub postępowaniem związanym z poniesieniem szkody lub wyrządzeniem krzywdy lub czynem zabronionym przez prawo.
 4. Odbiorcami danych mogą być osoby lub podmioty poszkodowane lub ponoszące odpowiedzialność w celu związanym z dochodzeniem lub zabezpieczeniem roszczeń; policja; organy wymiaru sprawiedliwości lub ochrony prawnej. Dane z monitoringu nie są przekazywane do innych krajów.
 5. Bank może przetwarzać dane z monitoringu także w innych celach (cele drugorzędne) takie jak:
  • przeniesienie danych do archiwum,
  • audyty lub postępowania wyjaśniające,
  • wdrożenie mechanizmów kontroli biznesowej, zarządczej,
  • pozostałe badania statystyczne lub badania historyczne, lub naukowe,
  • doradztwo biznesowe, ekonomiczne lub prawne, które jest świadczone dla Banku

Ta informacja realizuje obowiązek prawny. Nie wymaga ona żadnego działania.

Podstawa prawna
Art.6 ust.1 lit. f. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Dz.U. UE L.2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r., stosuje się od dnia 25 maja 2018 r. (nazywamy je Rozporządzeniem).