Prezentowane stopy procentowe obowiązują w stosunku rocznym (p.a.)

 • Rachunki oszczędnościowe i lokaty

 • Kredyty, Karty kredytowe, Pożyczki

 • Odsetki od zadłużenia przeterminowanego

 • Komunikat w sprawie wysokości stopy referencyjnej

 • Rachunki osobiste

Rachunki oszczędnościowe i lokaty

Oprocentowanie produktów znajdujących się w bieżącej ofercie Banku prezentujemy poniżej.

Rachunki oszczędnościowe w PLN
Lokaty w PLN
Rachunki oszczędnościowe w walutach obcych
Lokaty w walutach obcych

Sprawdź oprocentowanie produktów wycofanych z oferty Banku

Rachunki oszczędnościowe w PLN

 

Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus w PLN

 
dla nowych środków, objętych ofertą specjalną zgodnie
Regulaminem oferty specjalnej "Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus"
  2,50%
dla pozostałych środków, niespełniających warunków Regulaminu oferty specjalnej "Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus"   0,70%

Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN

 
Oprocentowanie w ramach oferty "Bonus na start"  poniżej 100 000 zł 2,50%
Oprocentowanie standardowe   0,70%

Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium w PLN

 
poniżej 100 000 zł   0,50%
od 100 000 do 199 999,99 zł   0,80%
od 200 000 do 499 999,99 zł   0,90%
od 500 000 zł do 999 999,99 zł   1,00%
od 1 000 000 zł   1,10%

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego w PLN

0,70%

Smart Saver o zmiennej stopie procentowej w PLN

 
do 5 000 zł   2,50%
powyżej 5 000 zł   0,70%

Lokaty w PLN

 
Lokata Terminowa o stałej stopie procentowej dla posiadaczy Otwartego Konta Oszczędnościowego  
3 miesiące od 1 000 zł 0,50%
6 miesięcy od 1 000 zł 0,75%
12 miesięcy od 1 000 zł 1,00%
24 miesiące od 1 000 zł 1,00%
Lokata w ramach Lokaty z Funduszem o stałej stopie procentowej w PLN  
Lokata terminowa 3m   3,00%
Lokata terminowa 3m Premium   3,25%

Rachunki oszczędnościowe w walutach obcych

 
Otwarte Konto Oszczędnościowe o zmiennej stopie procentowej
Otwarte Konto Oszczędnościowe o zmiennej stopie procentowej w EUR   0,01%
Otwarte Konto Oszczędnościowe o zmiennej stopie procentowej w USD   0,10%
Otwarte Konto Oszczędnościowe o zmiennej stopie procentowej w GBP   0,25%
Otwarte Konto Oszczędnościowe Premium o zmiennej stopie procentowej w EUR  
poniżej 25 000 EUR   0,01%
od 25 000 EUR   0,05%

Lokaty w walutach obcych

 

Lokata Terminowa o stałej stopie procentowej w EUR

 
12 miesięcy od 500 EUR 0,10%
24 miesiące od 500 EUR 0,10%

Lokata Terminowa o stałej stopie procentowej w USD

 
12 miesięcy od 500 USD 0,20%
24 miesiące od 500 USD 0,30%

 

Oprocentowanie środków na rachunkach lokat terminowych

(lokaty standardowe, lokaty niestandardowe) wypłacanych przed upływem okresu umownego
 
dla lokat prowadzonych w PLN   0,00%
dla lokat prowadzonych w EUR   0,00%
dla lokat prowadzonych w USD   0,00%

Kredyty, Karty kredytowe, Pożyczki

Kredyty / Karty kredytowe dla Klientów indywidualnych

Informacje ważne na dzień: 3.04.2018 r.

Karty kredytowe dla Umów i Aneksów do umów o karty kredytowe zawartych od dnia 4 marca 2013r.

Złota karta kredytowa VISA Stopa referencyjna NBP 1,5% + marża 8,50%  - 10,00%
RRSO: 10,82%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu zostało wyliczone przy założeniu: limit kredytowy w kwocie 18 580  zł uruchomiony w dniu 20 stycznia 2018r.  poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 6 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 10,00%, całkowity koszt kredytu 1546,15  zł (w tym: odsetki  1466,15  zł, opłata za użytkowanie karty 100 zł, którą Klient poniesie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy i doliczona będzie do ostatniej raty). Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 20 126,15.

Karta kredytowa MasterCard Stopa referencyjna NBP 1,5% + marża 8,50% - 10,00%
RRSO: 11,01%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu zostało wyliczone przy założeniu: limit kredytowy w kwocie 6 200 zł uruchomiony w dniu 20 stycznia 2018r.  poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 26 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 10,00%, całkowity koszt kredytu 513,20 zł (w tym: odsetki  463,20 zł, opłata za użytkowanie karty 50 zł, którą Klient poniesie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy i doliczona będzie do ostatniej raty). Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 6 713,20 zł

Karta kredytowa Visa Stopa referencyjna NBP 1,5% + marża 8,50% - 10,00%
RRSO: 10,63%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu zostało wyliczone przy założeniu: limit kredytowy w kwocie 6 070 zł uruchomiony w dniu 20 stycznia 2018r.  poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 26 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 10,00%, całkowity koszt kredytu 511,95 zł (w tym: odsetki  476,95 zł, opłata za użytkowanie karty 35 zł, którą Klient poniesie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy i doliczona będzie do ostatniej raty). Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 6 581,95 zł

Platynowa karta kredytowa Stopa referencyjna NBP 1,5% + marża 8,50% - 10,00%
RRSO: 11,61%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla reprezentatywnego przykładu zostało wyliczone przy założeniu: limit kredytowy w kwocie 51 430 zł uruchomiony w dniu 20 stycznia 2018r.  poprzez dokonanie transakcji bezgotówkowej, spłata zadłużenia będzie dokonywana w 12 ratach wynikających z cyklu rozliczeniowego przypadającego na 26 dzień miesiąca w kwocie minimalnej spłaty, oprocentowanie zmienne w stosunku rocznym: 10,00%, całkowity koszt kredytu 4 492,35 zł (w tym: odsetki  3 842,35 zł, opłata za użytkowanie karty 650 zł, którą Klient poniesie najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania umowy i doliczona będzie do ostatniej raty). Całkowita kwota do zapłaty przez Klienta wynosi 55 922,35 zł.

Informacja dotycząca Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) została podana przez ING Bank Śląski S.A. na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Dla prezentowanych powyżej wartości, przyjęto dodatkowo następujące założenia:

 1. Umowa o kartę będzie zawarta na okres 12 miesięcy licząc od dnia 20 stycznia 2018r., obie strony umowy wypełnią w całości i w terminie wynikające z niej zobowiązania,
 2. Odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są zawsze równe rzeczywistej liczbie dni i wyrażone są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych),
 3. Wynik obliczeń podawany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
 4. Bank naliczy odsetki od niespłaconej transakcji bezgotówkowej od dnia rozliczenia transakcji do dnia całkowitej spłaty kredytu,
 5. Klient nie zamówi karty dodatkowej w procesie kredytowym, a karta będzie dostarczona do klienta przesyłką pocztową,
 6. Klient nie ponosi kosztów ubezpieczeń,
 7. Stopa oprocentowania limitu do karty oraz opłaty uwzględniane przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania pozostaną niezmienione przez cały czas obowiązywania umowy.

Karty kredytowe dla Umów i Aneksów do umów o karty kredytowe zawartych do dnia 3 marca 2013r.

Złota karta kredytowa VISA 10,00%
Karta kredytowa MasterCard 10,00%
Karta kredytowa VISA 10,00%
Karta kredytowa Visa Classic 10,00%
Platynowa karta kredytowa 10,00%

Limit zadłużenia dla Umów i Aneksów do umów o limit zadłużenia w Koncie zawartych od dnia 4 marca 2013r.

Limiz zadłużenia w koncie  RRSO 1: 10,90%
poniżej 1500 PLN Stopa referencyjna NBP 1,5% + marża 8,50% - 10,00%
od 1500 PLN do 4 999 PLN Stopa referencyjna NBP 1,5% + marża 8,50%  – 10,00%
od 5000 PLN do 49 999 PLN Stopa referencyjna NBP 1,5% + marża 8,50% – 10,00%
od 50 000 PLN Stopa referencyjna NBP 1,5% + marża 8,25% – 9,75%
od 50 000 PLN z zabezpieczeniem finansowym Stopa referencyjna NBP 1,5% + marża 7,50% - 9,00%

1. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 10,90% dla reprezentatywnego przykładu - zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (limitu) w KONCIE Direct w wysokości 4 600 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 10,00%, umowa zawarta w dniu 20.01.2018 r. na okres kredytowania 12 miesięcy, limit w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania, odsetki płatne każdego 20. dnia miesiąca, jednorazowa spłata kapitału na koniec okresu kredytowania. Całkowity koszt kredytu wynosi 476,76 zł, na który składają się: odsetki w wysokości 458,76 zł, prowizja za udzielenie limitu w wysokości 0 zł, opłata za prowadzenie rachunku w okresie kredytowania w wysokości 0 zł, opłata za przelew dokonany jednorazowo na rachunek w innym Banku w wysokości 9 zł, prowizja za wpłatę gotówkową w kasie Banku dokonaną jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysokości 9 zł, zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Posiadacza Konta wynosi 5 076,76 zł.

Limit zadłużenia w koncie (Oferta Premium) 

Klient Premium RRSO 2: 10,53% 

od 50 000 PLN do 250 000 PLN stopa referencyjna NBP + marża 8,00% - na dzień 5 marca 2015r – 9,50%

2. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO)  wynosi 10,53%  dla reprezentatywnego przykładu - zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (limitu) w KONCIE Premium w wysokości 66 020 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 9,50%, umowa zawarta w dniu 20.01.2018 r. na okres kredytowania 12 miesięcy, limit w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania, odsetki płatne każdego 20. dnia miesiąca, jednorazowa spłata kapitału na koniec okresu kredytowania. Całkowity koszt kredytu wynosi 6614,71 zł, na który składają się: odsetki w wysokości 6254,71 zł, prowizja za udzielenie limitu w wysokości 0 zł, opłata za prowadzenie rachunku 30 zł miesięcznie (360 zł w całym okresie kredytowania), opłata za przelew dokonany jednorazowo na rachunek w innym Banku w wysokości 0 zł, prowizja za wpłatę gotówkową w kasie Banku dokonaną jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysokości 0 zł, zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Posiadacza Konta wynosi 72 634,71 zł..

Klient Private Banking RRSO 3: 9,98%

 od 50 000 PLN do 250 000 PLN stopa referencyjna NBP + marża 7,50% - na dzień 5 marca 2015r. – 9,00%

3. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,98% dla reprezentatywnego przykładu - zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (limitu) w KONCIE Premium w wysokości 66 020 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 9,00%, umowa zawarta w dniu 20.01.2018 r. na okres kredytowania 12 miesięcy, limit w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania, odsetki płatne każdego 20. dnia miesiąca, jednorazowa spłata kapitału na koniec okresu kredytowania. Całkowity koszt kredytu wynosi 6285,56 zł, na który składają się: odsetki w wysokości 5925,56 zł, prowizja za udzielenie limitu w wysokości 0 zł, opłata za prowadzenie rachunku 30 zł miesięcznie (360zł w całym okresie kredytowania),  opłata za przelew dokonany jednorazowo na rachunek w innym Banku w wysokości 0 zł, prowizja za wpłatę gotówkową w kasie Banku dokonaną jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysokości 0 zł, zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Posiadacza Konta wynosi 72 305,56 zł.

Klient Wealth Management RRSO 4: 9,43%

 od 50 000 PLN do 250 000 PLN stopa referencyjna NBP + marża 7,00% - na dzień 5 marca 2015r.– 8,50%

4. Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 9,43% dla reprezentatywnego przykładu - zostało wyliczone przy następujących założeniach: całkowita kwota kredytu (limitu) w KONCIE Premium w wysokości 66 020 zł, oprocentowanie zmienne w wysokości 8,50%, umowa zawarta w dniu 20.01.2018 r. na okres kredytowania 12 miesięcy, limit w pełni wykorzystany przez cały okres kredytowania, odsetki płatne każdego 20. dnia miesiąca, jednorazowa spłata kapitału na koniec okresu kredytowania. Całkowity koszt kredytu wynosi 5956,35 zł, na który składają się: odsetki w wysokości 5596,35 zł, prowizja za udzielenie limitu w wysokości 0 zł, opłata za prowadzenie rachunku 30 zł miesięcznie (360zł w całym okresie kredytowania),  opłata za przelew dokonany jednorazowo na rachunek w innym Banku w wysokości 0 zł, prowizja za wpłatę gotówkową w kasie Banku dokonaną jednorazowo na koniec okresu kredytowania w wysokości 0 zł, zgodnie z obowiązującą na dzień podpisania umowy Tabelą Opłat i Prowizji. Całkowita kwota do zapłaty przez Posiadacza Konta wynosi 71 976,35 zł.

Limit zadłużenia w KONCIE dla Umów i Aneksów do umów o limit zadłużenia w Koncie zawartych do dnia 3 marca 2013r.

do 4 999 PLN 10,00%
od 5000 PLN do 49 999 PLN 10,00%
od 50 000 PLN 10,00%
od 50 000 PLN z zabezpieczeniem finansowym 10,00%

Pożyczka pieniężna (Klient Indywidualny)

Kwota pożyczki
(bez kredytowanej prowizji)

Oprocentowanie
bez ubezpieczenia pożyczki
Oprocentowanie
z ubezpieczeniem pożyczki
od 1 000 zł do 20 000 zł 8,99% 8,49%
powyżej 20 000 zł
do 60 000 zł
8,59%  8,09%
powyżej 60 000 zł
do 100 000 zł
8,29%  7,79%
powyżej 100 000 zł
do 160 000 zł
7,79%  -

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 19,40%, dla reprezentatywnego przykładu pożyczki pieniężnej dla Klienta Stałego (wg definicji TOiP), przy następujących założeniach: okres kredytowania 47 miesięcy, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 8595 zł, całkowita kwota do zapłaty 12 083,98 zł, oprocentowanie zmienne 8,49%, całkowity koszt pożyczki 3488,98 zł (w tym: prowizja 600,79 zł, odsetki 1677,94 zł, ubezpieczenie w ramach Ubezpieczenia na życie do pożyczek gotówkowych „Pakiet Srebrny/Pakiet Złoty” 1210,25 zł, suma opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w wysokości 0 zł poniesionych za okres 3 miesięcy, dzięki czemu prowizję za udzielenie pożyczki stanowi powyższa kwota), 46 miesięcznych rat równych 231,36 zł oraz ostatnia, 47. rata w wysokości 257,11 zł, płatne 29. dnia miesiąca.
Kalkulacja została dokonana na dzień 17 kwietnia 2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

 

 

Pożyczka pieniężna (Klient Premium)

Kwota pożyczki bez ubezpieczenia
​(bez kredytowanej prowizji)
Oprocentowanie bez ubezpieczenia pożyczki Oprocentowanie z ubezpieczeniem pożyczki
od 1 000 zł do 20 000 zł 7,74% 7,24%
powyżej 20 000 zł
do 60 000 zł
7,34% 6,84%
powyżej 60 000 zł
do 100 000 zł
7,04% 6,54%
powyżej 100 000 zł
do 250 000 zł
6,54% -

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 8,20%  dla reprezentatywnego przykładu pożyczki pieniężnej dla Klienta Stałego w Ofercie Premium (wg definicji TOiP), przy następujących założeniach: okres kredytowania 43 miesiące, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 45 344 zł, całkowita kwota do zapłaty 52 213,09 zł, oprocentowanie zmienne 7,34%, całkowity koszt pożyczki 6869,09 zł (w tym: prowizja 448,91 zł, odsetki 6420,18 zł, suma opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w wysokości 0 zł poniesionych za okres 1 miesiąca, dzięki czemu prowizja za udzielenie pożyczki posiada powyższą wysokość), 42 miesięczne raty po 1214,26 zł oraz ostatnia rata 43 w wysokości 1214,17 zł, płatne do 20. dnia miesiąca. 
Kalkulacja została dokonana na dzień 20 stycznia 2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

 

Pożyczka pieniężna (Klient Private Banking)

Kwota pożyczki ​
(bez kredytowanej prowizji)
Opocentowanie bez ubezpieczenia pożyczki Oprocentowanie z ubezpieczeniem pożyczki
od 1 000 zł do 20 000 zł 7,24% 6,74%
powyżej 20 000 zł
do 60 000 zł
6,84% 6,34%
powyżej 60 000 zł
do 100 000 zł
6,54% 6,04%
powyżej 100 000 zł
do 250 000 zł
6,04% -

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 6,74%  dla reprezentatywnego przykładu pożyczki pieniężnej dla Klienta Stałego w Ofercie Private Banking (wg definicji TOiP), przy następujących założeniach: okres kredytowania 55 miesięcy, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 87 131 zł, całkowita kwota do zapłaty 101 070,82 zł, oprocentowanie zmienne 6,54%, całkowity koszt pożyczki 13 939,82 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 13 939,82 zł, suma opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w wysokości 0 zł poniesionych za okres 1 miesiąca, dzięki czemu prowizja za udzielenie pożyczki posiada powyższą wysokość), 54 miesięczne rat równych po 1837,65 zł oraz ostatnia rata 55 w wysokości 1837,72 zł, płatne do 20. dnia miesiąca.  
Kalkulacja została dokonana na dzień 20 stycznia 2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

 

Pożyczka pieniężna (Klient Wealth Management)

Kwota pożyczki ​
(bez kredytowanej prowizji)
Oprocentowanie bez ubezpieczenia pożyczki Oprocentowanie z ubezpieczeniem pożyczki
od 1 000 zł do 20 000 zł 6,99% 6,49%
powyżej 20 000 zł
do 60 000 zł
6,59% 6,09%
powyżej 60 000 zł
do 100 000 zł
6,29% 5,79%
powyżej 100 000 zł
do 250 000 zł
5,79% -

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) wynosi 5,95% dla reprezentatywnego przykładu pożyczki pieniężnej dla Klienta Stałego w Ofercie Wealth Management (wg definicji TOiP) przy następujących założeniach: okres kredytowania 51 miesięcy, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 175 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 197 823,48 zł, oprocentowanie zmienne 5,79%, całkowity koszt pożyczki 22 823,48 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 22 823,48 zł, suma opłat za prowadzenie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w wysokości 0 zł poniesionych za okres 1 miesiąca, dzięki czemu prowizja za udzielenie pożyczki posiada powyższą wysokość), 50 miesięcznych rat równych po 3878,89 zł oraz ostatnia rata 51 w wysokości 3878,98 zł, płatne do 20. dnia miesiąca.  
Kalkulacja została dokonana na dzień 20 stycznia 2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

 

Informacja dotycząca Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (RRSO) została podana przez ING Bank Śląski S.A. na podstawie reprezentatywnego przykładu, zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim z dnia 12 maja 2011 r. Dla prezentowanych powyżej wartości, przyjęto dodatkowo następujace założenia:

 1. Umowa będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, zaś obie Strony wypełniać będą w całości i w terminie wynikające z niej zobowiązania (w przypadku ich naruszenia powstać mogą dodatkowe zobowiązania wskazane w niniejszej Umowie),
 2. odstępy czasu między datami przyjętymi dla obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania są zawsze równe rzeczywistej liczbie dni i wyrażane są w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni (366 dni w przypadku lat przestępnych),
 3. wynik obliczeń podawany jest z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku,
 4. obowiązująca w dacie zawarcia Umowy stopa oprocentowania pożyczki oraz prowizje i opłaty uwzględniane przy ustalaniu rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, pozostaną niezmienione przez cały czas obowiązywania Umowy.

 

Pożyczka pieniężna Private Banking

  PRZEDMIOT ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI, dla którego stroną umowy są podmioty Grupy ING w Polsce. PRZEDMIOT ZABEZPIECZENIA POŻYCZKI, dla którego stroną umowy są podmioty nie należące Grupy ING w Polsce.
Kwota pożyczki (w PLN) 300 000 - 499 000 WIBOR 3M + marża 4,3% WIBOR 3M + marża 5,3%
Kwota pożyczki (w PLN) 500 000 - 1 499 999 WIBOR 3M + marża 4,0% WIBOR 3M + marża 5,0%
Kwota pożyczki (w PLN) 1 500 000 - 2 999 999 WIBOR 3M + marża 3,5% WIBOR 3M + marża 4,5%
Kwota pożyczki (w PLN) powyżej 3 000 000 WIBOR 3M + marża 2,8% WIBOR 3M + marża 3,8%

Oprocentowanie zmienne PLN - oferta standardowa

Kredyt hipoteczny 4,28%
RRSO: 4,79%
Pożyczka hipoteczna 6,28%
RRSO: 6,95%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu hipotecznego w ofercie standardowej, zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,79%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 27 lat, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 133 110,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 232 415,93 zł, oprocentowanie zmienne 4,28% w tym: stopa referencyjna WIBOR 6M 1,78% oraz marża 2,50% (marża jest podwyższana o 0,05 pp. do czasu wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 99 305,93 zł (w tym: prowizja 2529,09 zł, odsetki 91 724,81 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) i opłata sądowa za wpis hipoteki 219 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 4153,03 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 680 zł (dla nieruchomości stanowiącej dom), 324 miesięczne raty równe po 693,87 zł po ustanowieniu zabezpieczenia, kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 166 387,50 zł.
Kalkulacja została dokonana na dzień 3 kwiecień 2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki hipotecznej w ofercie standardowej, zabezpieczonego hipoteką wynosi 6,95%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 22 lata, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 192 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 346 553,45 zł, oprocentowanie zmienne 6,28% w tym: stopa referencyjna WIBOR 6M 1,78% oraz marża 4,50% (marża jest podwyższana o 0,05 pp. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy pożyczki), całkowity koszt pożyczki 154 553,45 zł (w tym: prowizja 3648 zł, odsetki 145 824,34 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) i opłata sądowa za wpis hipoteki 219 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych 4442,11 zł (kwota za cały okres kredytowania przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 420 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), 240 miesięczne raty równe po 1407,46 zł ustanowieniu zabezpieczenia, pożyczka wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 240 000,00 zł.
Kalkulacja została dokonana na dzień 3 kwiecień 2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

Oprocentowanie zmienne PLN - oferta "Łatwy start"

Kredyt hipoteczny 4,18%
RRSO: 4,56%
Pożyczka hipoteczna 6,18%
RRSO: 6,62%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu hipotecznego w ofercie Łatwy start, zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,56%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 15 lat, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 100 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 137 217,63 zł, oprocentowanie zmienne 4,18% w tym: stopa referencyjna WIBOR 6M 1,78% oraz marża 2,40% (marża jest podwyższana o 0,05 pp. do czasu wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 37 217,63 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 34 841,03 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) i opłata sądowa za wpis hipoteki 219 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 1737,60 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 420 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0 zł, koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0 zł, 180 miesięcznych rat równych po 749,04 zł po ustanowieniu zabezpieczenia, kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 125 000,00 zł.
Kalkulacja została dokonana na dzień 3 kwiecień 2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki hipotecznej w Łatwy start, zabezpieczonego hipoteką wynosi 6,62%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 20 lat, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 110 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 195 189,62 zł, oprocentowanie zmienne 6,18% w tym: stopa referencyjna WIBOR 6M 1,78% oraz marża 4,40% (marża jest podwyższana o 0,05 pp. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy pożyczki), całkowity koszt pożyczki 85 189,62 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 82 005,66 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) i opłata sądowa za wpis hipoteki 219 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych 2544,96 zł (kwota za cały okres kredytowania przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 420 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0 zł, koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0 zł, 240 miesięczne raty równe po 799,95 zł po ustanowieniu zabezpieczenia, pożyczka wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 137 500,00 zł.
 Kalkulacja została dokonana na dzień 3 kwiecień 2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

Oprocentowanie zmienne PLN - oferta "Lekka rata"

Kredyt hipoteczny 3,88%
RRSO: 4,38%
Pożyczka hipoteczna 5,88%
RRSO: 6,49%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu hipotecznego w ofercie Lekka rata, zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,38%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 24 lat, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 150 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 238 509,06 zł, oprocentowanie zmienne 3,88% w tym: stopa referencyjna WIBOR 6M 1,78% oraz marża 2,10% (marża jest podwyższana o 0,05 pp. do czasu wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 88 509,06 zł (w tym: prowizja 2 850 zł, odsetki 80 858,46 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) i opłata sądowa za wpis hipoteki 219 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 4161,60 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 420 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0 zł, koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0 zł, 288 miesięczne raty równe po 801,51 zł po ustanowieniu zabezpieczenia, kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 187 500,00 zł.
Kalkulacja została dokonana na dzień 3 kwiecień 2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki hipotecznej w ofercie Lekka rata, zabezpieczonego hipoteką wynosi 6,49%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 24 lata i 7 miesięcy, całkowita kwota pożyczki (bez kredytowanych kosztów) 120 200,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 234 026,65 zł, oprocentowanie zmienne 5,88% w tym: stopa referencyjna WIBOR 6M 1,78% oraz marża 4,10% (marża jest podwyższana o 0,05 pp. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy pożyczki), całkowity koszt pożyczki 113 826,65 zł (w tym: prowizja 2283,80 zł, odsetki 107 488,25 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) i opłata sądowa za wpis hipoteki 219 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych 3415,60 zł (kwota za cały okres kredytowania przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 420 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0 zł, koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0 zł, 295 miesięcznych rat równych po 771,75 zł po ustanowieniu zabezpieczenia, pożyczka wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 150 250,00 zł. 
Kalkulacja została dokonana na dzień 3 kwiecień 2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

 

 

Oprocentowanie zmienne PLN - oferta "Mieszkaj bez kompromisów (Lekka rata)"

Kredyt hipoteczny 3,47%
RRSO: 4,30%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu hipotecznego w ofercie „Mieszkaj bez kompromisów” Lekka rata, zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,30%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 30 lat, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 234 400,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 412 277,40 zł, oprocentowanie zmienne 3,47 % w tym: stopa referencyjna WIBOR 6M 1,78% oraz marża 1,69% (marża jest podwyższana o 0,3 pp. do czasu wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 177 877,40 zł (w tym: prowizja 3961,36 zł, odsetki 147 334,71 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) i opłata sądowa za wpis hipoteki 219 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 8123,37 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 420 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0 zł, koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0 zł, ubezpieczenia spłaty kredytu "Opcja Życie Plus" 17 818,96 zł, 342 miesięczne raty równe po 1080,17 zł po ustanowieniu zabezpieczenia, kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 293 000,00 zł.
Kalkulacja została dokonana na dzień 3 kwiecień 2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

 

Oprocentowanie zmienne PLN - oferta "Mieszkaj bez kompromisów (łatwy start)"

Kredyt hipoteczny 3,63%
RRSO: 4,34%

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla kredytu hipotecznego w ofercie „Mieszkaj bez kompromisów” Łatwy start, zabezpieczonego hipoteką wynosi 4,34%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 25 lat, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 200 000,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 323 231,90 zł, oprocentowanie zmienne 3,63% w tym: stopa referencyjna WIBOR 6M 1,78% oraz marża 1,85% (marża jest podwyższana o 0,05 pp. do czasu wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 6 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 123 231,90 zł (w tym: prowizja 0 zł, odsetki 104 710,16 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) i opłata sądowa za wpis hipoteki 219 zł, ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych zawarte za pośrednictwem banku 5779,20 zł (przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości), opłata za usługę wyceny nieruchomości zlecanej przez bank 420 zł (dla nieruchomości stanowiącej mieszkanie), opłata za prowadzenie konta Direct 0 zł, koszt przelewu przychodzącego i wychodzącego wykonanego w systemie bankowości internetowej w wysokości 0 zł, ubezpieczenia spłaty kredytu "Opcja Życie Plus" 12 103,54 zł, 300 miesięcznych rat równych po 1015,59 zł po ustanowieniu zabezpieczenia, kredyt wymaga zabezpieczenia w wysokości minimum 250 000,00 zł.
Kalkulacja została dokonana na dzień 3 kwiecień 2018 r. na reprezentatywnym przykładzie. Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości odsetek przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia.

* ING Bank Śląski S.A., ul. Sokolska 34, Katowice. Dodatkowe informacje: www.ing.pl , Infolinia 801 111 888 (całkowity koszt połączenia według stawek operatora) lub oddział Banku. Powyższa informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, a ma charakter wyłącznie informacyjny.

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego

Zasady naliczania odsetek od zaległych zobowiązań – dla Klienta Indywidualnego

Zasady naliczania odsetek podwyższonych: 

Produkt

Data podpisania umowy lub aneksu

Wysokość odsetek podwyższonych

Kredyty i karty kredytowe 
z wyjątkiem limitu zadłużenia w koncie
1 stycznia 2016 lub później 14% dla wszystkich produktów 
= 2 x (stopa referencyjna NBP 1,5% + 5,5 pkt proc.)
Kredyty i karty kredytowe 
z wyjątkiem limitu zadłużenia w koncie
31 grudnia 2015 lub wcześniej

10% dla produktów złotówkowych 
= 4 x stopa lombardowa NBP 2,5%

5% dla produktów w obcych walutach 
= 2 x stopa lombardowa NBP 2,5%

Dla rachunków otwartych od 14 listopada 2016
Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
Karty przedpłacone
Limit zadłużenia w koncie
14 listopada 2016 lub później 14% dla wszystkich produktów
= 2 x (stopa referencyjna NBP 1,5% + 5,5 pkt proc.)
Dla rachunków otwartych przed 14 listopada 2016
Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe
Karty przedpłacone
Limit zadłużenia w koncie

Rachunki oszczędnościowe
bez względu na datę

10% dla produktów złotówkowych
= 4 x stopa lombardowa NBP 2,5%

5% dla produktów w obcych walutach
= 2 x stopa lombardowa NBP 2,5%

Odsetki podwyższone obliczamy według zmiennej stropy procentowej w stosunku rocznym.

Odsetki podwyższone (karne) w tej chwili nie mogą przekroczyć odsetek maksymalnych za opóźnienie, które wynoszą :

14% 
= 2 x (stopa referencyjna NBP 1,5% + 5,5 pkt proc.)

Co dalej
Jeśli zmienią się stopy NBP (lombardowa lub referencyjna), automatycznie zmienią się też odsetki podwyższone.

Obecne stopy NBP
Wszystkie stopy procentowe NBP znajdują się w Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego.

Podstawa prawna
Kodeks cywilny i Zarządzenie Prezesa Zarządu Banku nr Fin/55/2016 

Komunikat w sprawie wysokości stopy referencyjnej

Komunikat w sprawie wysokości stopy referencyjnej

Informacja o zmianie wysokości stopy referencyjnej

Informacja o zmianie wysokości stopy referencyjnej ING Bank Śląski S.A. uprzejmie informuje, iż na podstawie decyzji Rady Polityki Pieniężnej z dnia 4.03.2015r. wysokość stopy referencyjnej uległa obniżeniu o 0,50 pp. i na dzień 5 marca 2015 r. wynosi 1,50% w skali rocznej.

Wobec powyższego zgodnie z postanowieniami Umów oraz Aneksów do umów o pożyczkę / Umów oraz Aneksów do umów o limit zadłużenia w Koncie/ Umów oraz Aneksów do umów o wydanie karty kredytowej zawartych z ING Bankiem Śląskim S.A., które przewidują zmianę wysokości oprocentowania wskutek zmiany stopy referencyjnej obniżeniu ulega wysokość zmiennej stopy procentowej o 0,50 pp., tj. o wysokość, o którą zmieniła się stopa referencyjna.

 

Rachunki osobiste

Rachunki osobiste
Rachunek osobisty w PLN
Konto z Lwem (Direct, Klasyczne, Komfort, Student) 0,00%
Rachunek osobisty w EUR 0,00%
Rachunek osobisty w USD 0,00%