Oprocentowanie - Komunikat w sprawie wysokości stopy referencyjnej

Prezentowane stopy procentowe obowiązują w stosunku rocznym (p.a.)

Informacja o zmianie wysokości stopy referencyjnej

ING Bank Śląski S.A. uprzejmie informuje, iż na podstawie decyzji Rady Polityki Pieniężnej z dnia 7.09.2022 r. wysokość stopy referencyjnej uległa podwyższeniu o 0,25 pp. i na dzień 8.09.2022 r. wynosi 6,75% w skali roku.

Wobec powyższego zgodnie z postanowieniami Umów oraz Aneksów do umów o pożyczkę / Umów oraz Aneksów do umów o limit zadłużenia w Koncie/ Umów oraz Aneksów do umów o wydanie karty kredytowej zawartych z ING Bankiem Śląskim S.A., które przewidują zmianę wysokości oprocentowania wskutek zmiany stopy referencyjnej podwyższeniu ulega wysokość zmiennej stopy procentowej o 0,25 pp., tj. o wysokość, o którą zmieniła się stopa referencyjna.