Wzór oświadczenia przedstawiciela ustawowego osoby małoletniej

Oświadczam, że wyrażam zgodę na  zawieranie przez małoletniego Posiadacza rachunku:

  1. umów o wszelkie  karty płatnicze, oferowane przez Bank  z dowolną funkcjonalnością, które są  określone w obowiązującym na dzień zawierania umowy „Komunikacie dla posiadaczy rachunków określonych w Regulaminie świadczenia przez ING Bank Śląski S.A. usług w ramach prowadzenia rachunków płatniczych dla osób fizycznych”, (dalej: Komunikat)  i  oferowane przez Bank  do rachunków  oszczędnościowo-rozliczeniowych posiadanych przez małoletniego w chwili składania Oświadczenia, jak i takich rachunków, których będzie posiadaczem po złożeniu Oświadczenia (dalej: rachunek),
  2. aneksów do umów, o których mowa w pkt 1,
  3. aneksów do umów o wszelkie karty płatnicze z dowolną funkcjonalnością, które zostały zawarte przeze mnie przed złożeniem niniejszego oświadczenia,
  4. umów ubezpieczenia do kart płatniczych wydanych do rachunku, oferowanych przez Bank jako Agenta ubezpieczeniowego.

oraz na:

  1. zamawianie, usuwanie, pobieranie, instalowanie i korzystanie  z - udostępnianych przez Bank lub inny podmiot - aplikacji mobilnych lub obcych działających  na urządzeniach przenośnych, takich jak telefon komórkowy, tablet, smartfon,  które to aplikacje służą do rejestrowania w nich  kart  płatniczych, oferowanych przez Bank  do rachunku, w celu dokonywania kartami transakcji przy wykorzystaniu tych aplikacji.
  2. dodawanie, oferowanych przez Bank  do rachunku kart  płatniczych, w udostępnianych przez Bank lub inny podmiot aplikacjach mobilnych lub obcych, działających  na urządzeniach przenośnych, takich jak telefon komórkowy, tablet, smartfon, w celu dokonywania kartami transakcji przy  wykorzystaniu tych aplikacji,  usuwanie tych kart ze wspomnianych aplikacji.

Oświadczam, że jestem świadomy, że w chwili składania niniejszej zgody,  Bank nie udostępnia  małoletniemu Posiadaczowi rachunku możliwości zawierania umów o których mowa w punkcie 4 powyżej.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulacjami dla kart płatniczych oferowanych przez Bank do rachunku. Regulacje te są prezentowane na stronie internetowej Banku i  będą obowiązywały małoletniego Posiadacza rachunku po zawarciu umowy o kartę płatniczą.

Bank oświadcza, że oferta kart płatniczych określonych w Komunikacie może ulec zmianie w okresie pomiędzy złożeniem niniejszej zgody a zawarciem umowy o kartę płatniczą.

Oświadczam, że jestem przedstawicielem ustawowym wyżej wymienionej osoby małoletniej. Ponadto oświadczam, że za moją odrębną zgodą osoba małoletnia zawarła z Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 Ireland (Google),  umowę o aplikację płatniczą do wydanej dla niej przez ING Bank Śląski SA (Bank) karty debetowej. W związku z powyższym wyrażam zgodę, aby osoba małoletnia upoważniła Bank do przekazania danych i informacji Google objętych tajemnicą bankową. Wiem, że Aplikacja Google Pay umożliwia zapisanie kart płatniczych (debetowych) wydanych przez Bank w telefonie/urządzeniu osoby małoletniej. Przed udzieleniem tej zgody przeczytałem projekt upoważnienia, jakie będzie udzielać osoba małoletnia. Ponadto wyrażam zgodę, aby osoba małoletnia mogła cofnąć powyższe upoważnienie ze skutkami w postaci wstrzymania wykonywania usługi Google Pay, a w konsekwencji braku możliwości dokonywania transakcji kartami wydanymi przez Bank, które zostały zapisanymi w Google Pay i rozwiązania lub wypowiedzenia przez Google umowy o usługę Google Pay.

<podpis przedstawiciela ustawowego>

<podpis pracownika banku>