Ochrona danych osobowych

ING Bank Śląski S.A. (Bank) przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami o ochronie danych osobowych i dokłada wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych podczas przetwarzania.

Szczegóły:

Polityka prywatności

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych klientów

Klauzula informacyjna dotycząca reprezentantów, pełnomocników i dostawców zabezpieczeń

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych kontrahentów (stron cywilno-prawnych)

Informacja o przetwarzaniu przez ING Bank Śląski S.A. danych osobowych dla akcjonariuszy, osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu lub wykonujących prawa z akcji

Informacja o przetwarzaniu przez ING Banku Śląskiego S.A danych osobowych dla beneficjentów dyspozycji na wypadek śmierci

Informacja dla akcjonariuszy ING Banku Śląskiego S.A., których akcje zapisane są w rejestrze sponsora emisji, prowadzonym przez Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego S.A.

Informacja dla klientów upadłych domów maklerskich Sur5net i Certus

Informacja dla osób, które opłaciły dyspozycję w Biurze Maklerskim i nie została ona wykonana

Informacja dla akcjonariuszy spółek, dla których Biuro Maklerskie ING Banku Śląskiego S.A. prowadziło rejestr sponsora emisji i akcje zostały przymusowo wykupione lub zostały wypłacone dywidendy z tych akcji

Wniosek o przeniesienie danych osobowych (przez klienta)

Wniosek o przeniesienie danych osobowych (przez bank)

Wniosek o dostęp do danych osobowych, których administratorem jest ING Bank Śląski S.A. wraz z uzyskaniem kopii danych

 

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych:

Lilianna Rother-Obrączka
abi@ingbank.pl

Adres do korespondencji:
ING Bank Śląski S.A.
ul. Sokolska 34
40-086 Katowice
Inspektor Ochrony Danych

 

Wykaz przedsiębiorców wykonujących na rzecz ING Banku Śląskiego S.A. czynności, o których mowa w art. 6a ust.1 i 7 w związku z art. 111 b ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 128 ze zm.)

Wykaz insourcerów