ING BANK ŚLĄSKI

Regulaminy

Rachunki/konta
Regulaminy i komunikaty w zakresie świadczenia usług w ramach rachunków w złotych i walutach wymienialnych.

Ubezpieczenie do Konta z Lwem
Podstawowe postanowienia umów oraz ogólne warunki ubezpieczenia.

Systemy bankowości internetowej i mobilnej
Regulaminy i komunikaty świadczenia usług w zakresie systemów bankowości internetowej i mobilnej.

Pożyczki i kredyty
Ogólne warunki udzielania i spłaty pożyczek i kredytów.

Karty
Ogólne warunki wydawania i użytkowania kart płatniczych do rachunku, kredytowych i przedpłaconych.

Lokaty
Regulaminy, komunikaty i ogólne warunki otwierania i prowadzenia lokat.

Konta oszczędnościowe
Regulaminy i komunikaty w zakresie prowadzenia rachunków oszczędnościowych.

Lokata z Funduszem
Regulaminy i komunikaty dla posiadaczy Lokaty z Funduszem.

Obsługa Funduszy Inwestycyjnych
Regulaminy i komunikaty w zakresie usług przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub odkupienia tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania.

Biuro Maklerskie
Regulamin, Tabela opłat i prowizji, komunikat i pozostałe regulacje związane ze świadczeniem usług maklerskich.

Inne dokumenty
Pozostałe regulaminy, komunikaty, dodatkowe informacje, wzory oświadczeń, zaświadczeń i potwierdzeń.