Informacja o CRS

Informacja na temat zgodności ING Banku Śląskiego S.A. z Ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Czym jest CRS?
Jest to standard automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (ang. Common Reporting Standard), który wymaga zgłaszania i gromadzenia informacji dotyczących rezydencji podatkowej klientów obowiązujący instytucje finansowe na całym świecie. CRS ma na celu ochronę integralności systemów podatkowych oraz walkę z unikaniem opodatkowania.

Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. z 2020 r., poz. 343 ze zm).

Obowiązki banku wynikające z CRS

Celem CRS jest ustalenie rezydencji podatkowej klientów i wymiana tych informacji pomiędzy poszczególnymi krajami zainteresowanymi. Zgodnie z wymogami CRS instytucje finansowe mają obowiązek przekazywania do lokalnej administracji podatkowej informacji o rachunkach klientów, którzy są rezydentami podatkowymi w innych krajach.

Obowiązki klientów banku w związku z CRS

Klienci zobowiązani są do przedkładania na żądanie instytucji finansowych odpowiednich dokumentów i/lub oświadczeń. 

Informacje, które klient zobowiązany jest dostarczyć do banku:

 • imię i nazwisko
 • aktualny adres zamieszkania
 • miejscowość i kraj urodzenia 
 • data urodzenia
 • numer i seria dokumentu tożsamości
 • kraj/ kraje rezydencji podatkowej
 • numer identyfikacji podatkowej tzw. TIN

Jakie informacje będziemy przekazywać

Kiedy ING Bank Śląski S.A. ustali, że rachunek prowadzony przez klienta jest rachunkiem raportowanym w świetle Ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi krajami, przekaże informacje do polskich organów podatkowych:

 • imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia osoby fizycznej lub nazwę i adres podmiotu,
 • państwa rezydencji oraz numery TIN, a w przypadku podmiotu, który zostanie zidentyfikowany jako kontrolowany przez co najmniej jedną osobę kontrolującą, będącą osobą raportowaną - imię, nazwisko, datę i miejsce urodzenia,  państwa rezydencji oraz numery TIN tej osoby,
 • numer rachunku,
 • saldo rachunku lub wartość aktywów ustalone według stanu na koniec danego roku kalendarzowego, a jeśli rachunek ten został zamknięty w ciągu tego roku kalendarzowego – według stanu przed złożeniem dyspozycji zamknięcia rachunku,
 • w zakresie rachunków powierniczych:
 1. łączną wartość brutto odsetek, dywidend oraz innych dochodów uzyskiwanych w związku z aktywami znajdującymi się na tym rachunku, a w każdym przypadku wypłacanych lub uznanych w poczet rachunku (lub w powiązaniu z tym rachunkiem) w ciągu danego roku kalendarzowego lub w innym odpowiednim okresie sprawozdawczym,
 2. łączną wartość brutto przychodów ze sprzedaży lub umorzenia aktywów wypłaconych lub uznanych w poczet rachunku w ciągu danego roku kalendarzowego lub w innym odpowiednim okresie sprawozdawczym, w odniesieniu do którego ING Bank Śląski S.A. działała jako powiernik, broker, pełnomocnik lub innego rodzaju przedstawiciel,
 • w zakresie rachunków depozytowych:
  łączną wartość brutto odsetek wpłaconych lub uznanych na rachunku w ciągu danego roku kalendarzowego lub w innym odpowiednim okresie sprawozdawczym,
 • w przypadku innych rachunków wyżej nie wymienionych:
  łączną wartość brutto wypłacaną lub uznaną w poczet rachunku w ciągu roku kalendarzowego lub w innym odpowiednim okresie sprawozdawczym, w odniesieniu do którego ING Bank Śląski S.A.  jest podmiotem zobowiązanym lub dłużnikiem, w tym łączną wartość wszelkich kwot umorzeń dokonywanych na rzecz posiadacza rachunku w ciągu roku kalendarzowego lub w innym odpowiednim okresie sprawozdawczym.

Jak złożyć oświadczenie

ING Bank wprowadził zintegrowane Oświadczenie o statusie FATCA i CRS. Informacje na temat FATCA znajdują się na stronie https://www.ing.pl/regulacje-fatca-crs

Korzystam z Mojego ING

x

Oświadczenie o statusie FATCA i CRS można złożyć w bankowości internetowej Moje ING w zakładce Moje Dane, w sekcji Dane osobiste. Zaloguj się i złóż oświadczenie.

Jeżeli złożyłeś oświadczenie wcześniej, możesz sprawdzić jego status po kliknięciu: Edytuj dane.

Nie korzystam z Mojego ING

x
 1. Pobierz Oświadczenie o statusie FATCA i CRS na swój komputer.
 2. Otwórz plik w programie Adobe Acrobat Reader. W przeglądarce internetowej może wyświetlać się nieprawidłowo.
 3. Wypełnij je w wersji elektronicznej lub papierowej.
 4. Złóż oświadczenie w placówce bankowej. Znajdź placówkę.

Masz problemy z otwarciem pliku PDF?

Zobacz, jak go rozwiązać

Widzisz następujący komunikat?

Nie otwieraj pliku w przeglądarce, lecz zapisz go na swoim komputerze (Ctrl+S) i otwórz w programie Adobe Acrobat Reader. Jego ikonka wygląda tak:


Jeśli

 • Twoje konto bankowe zostało otwarte między 1 stycznia 2016 a 30 kwietnia 2017
 • oświadczenie o statusie CRS dla klientów z okresu przejściowego 1.01.2016-30.04.2017 nie zostało złożone

Przejdź na stronę z Oświadczeniem o statusie CRS dla klientów z okresu przejściowego 1.01.2016-30.04.2017 i pobierz dokument na swój komputer. 

Masz pytania? Zadzwoń do nas

+48 32 357 00 69

Pytania dotyczące sytuacji podatkowej

W przypadku pytań i wątpliwości dotyczących CRS i indywidualnej sytuacji podatkowej, prosimy o skontaktowanie się z niezależnym doradcą podatkowym. ING Bank Śląski S.A. nie świadczy usług doradztwa podatkowego lub prawnego.

Dodatkowe informacje są dostępne na portalu OECD.