ING BANK ŚLĄSKI

Treść zgody

  1. Wyrażam zgodę na objęcie mnie ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU Programu ubezpieczeniowego Bezpieczna Pożyczka Gold Prim,  które  otrzymałam/otrzymałem przed zawarciem umowy ubezpieczenia.
  2. Podtrzymuję wskazanie Uprawnionych w Deklaracji ubezpieczeniowej do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców Gold (z dnia 21 grudnia 2012 roku) do otrzymania świadczenia ubezpieczeniowego.
  3. Rezygnuję z dotychczasowego ubezpieczenia w ramach Umowy Grupowego Ubezpieczenia na życie Pożyczkobiorców Gold (z dnia 21 grudnia 2012 roku). Przyjmuję do wiadomości, że ubezpieczenie to wygaśnie z ostatnim dniem miesiąca za który została opłacona składka.
  4. Upoważniam ING Bank Śląski S.A. jako Agenta TU na Życie Europa S.A. do pobierania - z rachunku do obsługi pożyczki, w terminie płatności raty pożyczki - składki ubezpieczeniowej, w wysokości zgodnej z Taryfą składek.