ING BANK ŚLĄSKI

Treść zgody

  1. Wyrażam zgodę na objęcie mnie ochroną ubezpieczeniową zgodnie z WU Programu Ubezpieczeniowego Bezpieczny Kredyt – opcja Mini Prim albo opcja Maxi Prim,  które otrzymałam/ otrzymałem przed zawarciem Umowy Ubezpieczenia.
  2. Podtrzymuję wskazanie uprawnionych w Deklaracji ubezpieczeniowej do Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Kredytobiorców oraz Umowy grupowego ubezpieczenia Kredytobiorców (obie umowy z dnia 31 lipca 2008 roku).
  3. Rezygnuję z dotychczasowego ubezpieczenia w ramach Umowy grupowego ubezpieczenia na życie Kredytobiorców oraz Umowy grupowego ubezpieczenia Kredytobiorców (obie umowy z dnia 31 lipca 2008 roku). Przyjmuję do wiadomości, że ubezpieczenie to wygaśnie z ostatnim dniem miesiąca za który została opłacona składka.
  4. Upoważniam ING Bank Śląski S.A. jako Agenta TU na Życie Europa S.A. oraz TU Europa S.A. do pobierania - z rachunku do obsługi kredytu, w terminie płatności raty kredytu - składki ubezpieczeniowej, w wysokości zgodnej z Taryfą składek.