Najczęściej zadawane pytania

 • Jak nadać uprawnienia do szczegółów konta VAT?

  Poniżej znajdziesz instrukcję pokazującą, jak w bankowości internetowej ING Business nadać uprawnienia do szczegółów konta VAT.

  Dodanie uprawnienia do szczegółów konta VAT w systemie ING Business

 • Jak wykonać płatność w mechanizmie podzielonej płatności?

  W ING Business udostępniliśmy dedykowaną formatkę „podzielona płatność, która pomoże w uzupełnieniu wymaganych informacji. Wykonując płatność, uzupełnij formatkę przelewu o:

  • kwotę brutto
  • kwotę VAT
  • numer faktury
  • NIP odbiorcy

  Przeksięgowania na odpowiednie konta następują automatycznie na podstawie tytułu przelewu. Środki na pokrycie kwoty VAT pobierzemy z konta VAT. W przypadku niewystarczającej ilości pieniędzy na koncie VAT, pobierzemy je z konta rozliczeniowego powiązanego z kontem VAT.

 • Jak wykonać płatność w mechanizmie podzielonej płatności, jeśli faktura wystawiona jest w walucie?

  W ING Business możesz wykonać taką płatność za pomocą dwóch oddzielnych przelewów. Kwotę netto w walucie przelejesz za pomocą formatki „przelew walutowy” lub „przelew europejski”. Kwotę VAT w złotówkach za pomocą formatki „podzielona płatność”.

 • Czy jest możliwe zwolnienie pieniędzy z konta VAT?

  Zwolnienie środków możliwe jest tylko za zgodą Urzędu Skarbowego:

  • decyzję z US otrzymamy za pośrednictwem aplikacji OGNIVO,
  • niezwłocznie i automatycznie dokonamy księgowań,
  • jeżeli na koncie VAT będzie niższa kwota niż wynikająca z decyzji US, przelew zrobimy do wysokości salda (zgodnie z zapisami Ustawy).
 • Jak wykonać płatność w mechanizmie podzielonej płatności do Urzędu Skarbowego?

  W przelewie do Urzędu Skarbowego, który opłaca podatek VAT, kwotę automatycznie pobierzemy z konta VAT. Jeśli pieniądze na koncie VAT nie będę wystarczające na pokrycie płatności, brakującą część pobierzemy z konta rozliczeniowego.

  Nie będziemy automatycznie regulowali Twoich zobowiązań wobec Urzędu Skarbowego.

  Będzie również możliwość importu zleceń płatniczych.

 • Jak wykonać płatność w mechanizmie podzielonej płatności do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych?

  Od 1 listopada będzie można wykonać przelew do ZUS w mechanizmie podzielonej płatności W przelewie opłacającym składkę do ZUS kwotę składki automatycznie pobierzemy z konta VAT. Jeśli pieniądze na koncie VAT nie będą wystarczające na pokrycie płatności, brakującą część pobierzemy z konta rozliczeniowego.

 • Czy mogę zapłacić w mechanizmie podzielonej płatności kartą?

  Nie ma takiej możliwości. W przypadku konieczności zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności możesz zapłacić przelewem „podzielona płatność” w ING Business.

 • Czy mogę złożyć dyspozycje wykonania podzielonej płatności za pomocą WebService?

  Tak. Udostępniliśmy nowy Metastandard uzupełniony o zmiany dotyczące podzielonej płatności.

  Zmiany w Metastandardzie WebService obejmują:

  • komunikat DomesticTransfer (pole „Kategoria zlecenia” w request, s. 68) oraz specyfikacja tytułu płatności (s. 72),
  • Response komunikatu GetMCReport – dodatkowe znaczniki w raporcie SIMP (s. 154).
 • Jaka jest struktura plików do importu płatności do systemu bankowego?
  <p>Poniżej znajdziesz formaty plik&oacute;w importu i eksportu. Formaty obwiązują od momentu udostępnienia mechanizmu podzielonej płatności, czyli od 1 lipca 2018 roku.</p> <p class="link_to_file pdf"><a href="/_fileserver/item/1122959"><span class="file_name">Formaty plik&oacute;w importu i&nbsp;eksportu wykorzystywane w&nbsp;ING Business</span></a></p> <p>Klienci mają możliwość testowania paczek importu w ING Business (Administracja i Narzędzia –> Import/Eksport -> Przetestuj plik importu)</p>
 • Czy w jednym pliku mogę zlecać przelewy w mechanizmie podzielonej płatności i zwyczajne?

  Tak, w tym samym pliku ze zleceniami mogą znajdować się oba typy zleceń.

 • Jaka jest struktura wyciągów bankowych do rachunków VAT?

  Do kont VAT dostępne są wyciągi w formacie pdf oraz MT940. Struktura wyciągów nie ulegnie zmianie, dodaliśmy jedynie nowe kody transakcji Split Payment na wyciągu w formacie MT940.

 • Jak mechanizm podzielonej płatności wpływa na System Identyfikacji Masowych Płatności (SIMP)?

  Każde konto rozliczeniowe, na którym księgowane są wpłaty z kont wirtualnych ma podpięte konto VAT.

  Model księgowań pojedynczych

  Płatność wykonywana na konto wirtualne i zrealizowana przez zleceniodawcę w mechanizmie podzielonej płatności zostanie zaksięgowana w kwocie brutto na dedykowanym koncie rozliczeniowym. Następnie wartość kwoty VAT, znajdująca się w tytule transakcji, zostanie przeksięgowana na konto VAT.

  Transakcja z mechanizmem podzielonej płatności ma zachowany ten sam tytuł płatności na koncie rozliczeniowym oraz na koncie VAT.

  Model księgowań zbiorczych

  Płatności wykonane na konta wirtualne i zrealizowane przez zleceniodawcę w mechanizmie podzielonej płatności zostaną zaksięgowane jako suma wszystkich transakcji w kwocie brutto na koncie rozliczeniowym (proces bez zmian), zgodnie z ustaloną w umowie godziną konsolidacji transakcji. Następnie zbiorcza sumę z kwoty VAT, zostanie przeksięgowana z konta rozliczeniowego na konto VAT.

  Schemat procesu księgowania transakcji SIMP w modelu księgowań zbiorczych

  Tytuł transakcji zbiorczej księgowanej na koncie rozliczeniowym w przypadku pojawienia się płatności z mechanizmem podzielonej płatności, będzie przyjmował strukturę tytułu płatności zgodną ze standardem.

  Format pola tytułem dla transakcji zbiorczej księgowanej na rachunku rozliczeniowym, będzie prezentował następujące informacje: /VAT/10n,2n/IDC/14x/INV/35x/TXT/33x
  gdzie:
  /VAT/ suma kwoty VAT
  /IDC/ numer rozliczeniowy banku oraz kod SIMP klienta
  /INV/ nazwa pliku wynikowego SIMP
  /TXT/ tytuł transakcji zbiorczej oraz ilość transakcji

  Poniżej udostępniamy formaty plików wynikowych SIMP oraz przykłady plików z transakcjami z mechanizmem podzielonej płatności.

  Formaty obowiązują od momentu udostępnienia mechanizmu podzielonej płatności, czyli od 1 lipca 2018 roku.

 • Jak mechanizm podzielonej płatności wpływa na polecenie zapłaty?

  Zmiany dla płatnika

  To Ty decydujesz czy polecenie zapłaty, które obciąży Twoje konto, będzie w mechanizmie podzielonej płatności. Ustalasz to bezpośrednio ze swoim odbiorcą.

  Musisz wyrazić zgodę na wykonanie polecenia zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności z Twojego konta.

  Jeśli Twoje konto zostało obciążone w mechanizmie podzielonej płatności, możesz odwołać tę transakcję. Zwrot nastąpi w następujący sposób: kwota netto wpłynie na konto rozliczeniowe, kwota VAT na konto VAT.

  Zmiany dla odbiorcy

  Musisz uzyskać zgodę płatnika na obciążenie jego konta w mechanizmie podzielonej płatności. Forma zgody jest dowolna i nie ma wpływu na udzieloną wcześnie zgodę na polecenie zapłaty.

  W szczegółach płatności pojawiają się dodatkowe słowa kodowe: INV nr faktury oraz VAT – kwota VAT.

  Format pola tytułem dla MPP: /VAT/10n,2n/IDC/14x/INV/35x/IDP/20x/TXT/33x

  n – dozwolone cyfry (0-9)
  x – dowolny znak dozwolony dla systemu Elixir
  IDC – NIP

  Pola są zmiennej długości. Przykładowe polecenie zapłaty w pliku wynikowym:

  Mechanizm podzielonej płatności
  "02","97105014451000002328225764","EDIFICATOR SP Z O O|UL. ZAKLIKI Z MYDLNIK 16|30-198 KRAKÓW|","20171109","20171117","11320.28","/VAT/10,23/IDC/5261040337/INV/11/IDP/6762280389/TXT/|PACKAGEID=535754;CNo=503868-6X-0;In|vNo=|30206/FC/10/2017","/ODM/02/ITER/03","535754"

  Zwykłe polecenie zapłaty
  "02","97105014451000002328225764","EDIFICATOR SP Z O O|UL. ZAKLIKI Z MYDLNIK 16|30-198 KRAKÓW|","20171109","20171117","11320.28","/NIP/5261040337/IDP/6762280389/TXT/|PACKAGEID=535754;CNo=503868-6X-0;In|vNo=|30206/FC/10/2017","/ODM/02/ITER/03","535754"

 • Jak będę mógł zlecić płatności w formie komunikatu SWIFT MT101?
  1. Dyspozycja wykonania podzielonej płatności komunikatem MT101.

   Aby zlecenie zostało wykonane jako płatność podzielona, komunikat SWIFT MT101 musi zawierać następujące informacje:

   • w polu 23E: Instruction Code – kod zgodnie ze schematem: 23E:OTHR/VAT53
   • w polu 70: Remittance Information – zgodnie z formatem zawartym w pliku.

   W ING Business przygotowaliśmy formatkę ułatwiającą utworzenie komunikatu MT101 spełniającego wymogi dyspozycji podzielonej płatności. Jest również możliwość importu komunikatu MT101 z pliku.

   Komunikaty MT101, które otrzymamy zgodnie z powyższym schematem, będziemy realizować jako podzieloną płatność.

  2. Przelewy do Urzędu Skarbowego za należności VAT, zlecane komunikatem MT101, muszą mieć prawidłowo sformatowany tytuł płatności.

   Prawidłowy format umożliwi nam pobranie kwoty VAT z Twojego konta VAT. Jeśli środki na koncie VAT nie będę wystarczające na pokrycie płatności, brakującą część pobierzemy z konta rozliczeniowego.

   Jeśli format nie będzie zgodny z wymaganą strukturą, kwota VAT zostanie pobrana z konta rozliczeniowego.

   Wymagany format pola 70:
   :70:/TI/N1070002939/OKR/15M01/SFP/VAT/TXT/ Podatek VAT

   Gdzie:

   • zawsze muszą wystąpić obowiązkowe słowa kodowe /TI/, /OKR/ i /SFP/,
   • musi być zachowana kolejność słów kodowych /TI/, /OKR/, /SFP/, /TXT/.

    

 • Jak wykonać płatność w mechanizmie podzielonej płatności za kilka faktur od jednego dostawcy?

  W ING Business możesz wykonać taką płatność za pomocą formatki przelewu „podzielona płatność”. W polu, w którym dotychczas wpisywałeś numer faktury należy wpisać okres płatności np. miesiąc kalendarzowy, okres nie może być krótszy niż jeden dzień i nie dłuższy niż jeden miesiąc. Pozostałe wymagane informacje są bez zmian.

icon

Ważne!

 

 • Jednym przelewem w mechanizmie podzielonej płatności możesz zapłacić za jedną fakturę, jej część albo za kilka faktur od jednego wystawcy
 • Nie podawaj na fakturach numeru konta VAT.
 • Nie możesz przelać pieniędzy z rachunku rozliczeniowego na konto VAT.
 • Pieniądze z konta VAT możesz wykorzystać wyłącznie do:
  1. zapłaty za faktury VAT, stosując mechanizm podzielonej płatności,
  2. zapłaty podatku VAT, zobowiązań z tytułu CIT, PIT, akcyzy oraz cła do Urzędu Skarbowego.
  3. zapłaty z tytułu składek do ZUS
  4. przekazania środków na swój rachunek VAT prowadzony w innym banku, tzw. przekazanie własne
    
 • Jeżeli posiadasz więcej niż jedno konto VAT w ING, możesz przelewać pieniądze pomiędzy tymi rachunkami.

Jak zrobić przelew w split payment

Pieniędzmi z konta VAT możesz zapłacić m.in. za fakturę w ramach mechanizmu podzielonej płatności (split payment) lub podatek VAT do urzędu skarbowego. Korzystasz wtedy z dostępnej na nim kwoty.

Zapłata za fakturę

x
1

Wybierz typ przelewu

Wybierasz z listy typ przelewu: podzielona płatność

lub możesz wybrać: podzielona płatność na formatce przelew krajowy.

2

Wybierz konto

Wybierasz rachunek, z którego chcesz zrobić przelew

Pokażemy Ci powiązany z nim rachunek VAT i dostępną na nim kwotę. Przelew wykonujesz na kwotę brutto. W tytule płatności uzupełniasz dane: kwota VAT, NIP kontrahenta i numer faktury.

3

Zatwierdź

Zatwierdzasz

Kwotę VAT pobierzemy z rachunku VAT. Jeśli kwota na nim będzie za niska, uzupełnimy ją z powiązanego rachunku rozliczeniowego. Z rachunku rozliczeniowego pobierzemy część płatności nie pokrytą z rachunku VAT - musisz mieć na nim wystarczającą kwotę na pokrycie tej części.

Przelew do Urzędu Skarbowego

x
1

Wybierz typ przelewu

Wybierasz z listy typ przelewu: przelew podatkowy

2

Wybierz konto

Wybierasz rachunek rozliczeniowy, z którego chcesz zrobić przelew

Pokażemy Ci powiązany z nim rachunek VAT i dostępną na nim kwotę.

3

Uzupełnij dane

Uzupełniasz dane przelewu

Wybierasz numer formularza podatkowego, uzupełniasz pozostałe niezbędne dane i zatwierdzasz przelew. Jeśli należność można zapłacić za pomocą środków z rachunku VAT to pobierzemy je z niego. Jeśli będzie na nim za mało pieniędzy, kwotę przelewu uzupełnimy z rachunku rozliczeniowego.

Przelew wewnętrzny

x

Możesz go wykonać, jeżeli masz więcej niż jeden rachunek VAT w ING Banku Śląskim.

1

Wybierz typ przelewu

Wybierasz z listy typ przelewu: przelew wewnętrzny

2

Wybierz konto

Wybierasz rachunek VAT, na który chcesz przelać pieniądze

Pokażemy Ci Twoje rachunki do wyboru wraz z rachunkami rozliczeniowymi powiązanymi z rachunkiem VAT.

3

Uzupełnij dane

Uzupełniasz dane

Wpisujesz kwotę i zatwierdzasz przelew. Tytuł płatności zostanie automatycznie uzupełniony: przekazanie własne.

Możesz również zlecić przelew split payment poprzez ING Business w paczce lub poprzez WebService. Zobacz jak

Aktualności

Zmiany w przepisach dotyczących rachunków VAT

1 października 2021 wchodzą w życie zmiany, które umożliwiają wykonanie „przekazania własnego” w ramach wszystkich posiadanych rachunków VAT, również tych prowadzonych w innym banku.

To już pewne! Obowiązkowy split payment od 1 listopada 2019 r.

Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (split payment) zacznie obowiązywać od 1 listopada br. Ustawa o podatku od towarów i usług została podpisana przez Prezydenta RP.

Więcej

Zmiany w split payment jednak od 1 listopada

Rząd poinformował o przesunięciu daty wdrożenia  obowiązkowego split payment.

Więcej

Informacja o planowanych zmianach w Split Payment

W 2018 roku Polska wystąpiła do Komisji Europejskiej o zgodę na wprowadzenie w naszym kraju obligatoryjnego mechanizmu ‘split payment’, czyli mechanizmu podzielonej płatności. W lutym 2019 r. Rada ds. gospodarczych i finansowych UE (ECOFIN) wydała na to zgodę.

Więcej

Jak działa konto VAT w naszym banku?


Każda firma, posiadająca konto rozliczeniowe w PLN musi mieć konto VAT, nawet jeżeli nie rozlicza VAT-u.


Zakładamy jedno konto VAT wspólne dla wszystkich kont rozliczeniowych Twojej firmy w PLN.


Konto VAT zakładamy automatycznie – nie musisz składać wniosku.


Stan konta VAT i powiązanych z nim kont rozliczeniowych sprawdzisz w ING Business.


Konto jest prowadzone bez dodatkowych opłat.


Jeżeli potrzebujesz dodatkowe konta VAT, możesz złożyć wniosek w ING Business