Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

 • Dla osób, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej i muszą spłacać raty kredytu mieszkaniowego
 • Wsparcie jest wypłacane maksymalnie przez 36 miesięcy
 • Kwota wsparcia to nie więcej niż 2 000 zł miesięcznie
 • Przed złożeniem wniosku, musisz wypełnić ankietę. Dzięki niej dowiesz się, czy kwalifikujesz się do wsparcia

Jak działa FWK

 • Wsparcie jest wypłacane maksymalnie przez 36 miesięcy. 
 • Kwota wsparcia wynosi tyle, ile raty kapitałowe i odsetkowe kredytu mieszkaniowego, ale nie więcej niż 2 000 zł miesięcznie.
 • Wsparcie zwracasz po 2 latach karencji (liczonych od daty kiedy FWK przestał wypłacać wsparcie). Zwrot spłacasz przez 12 kolejnych lat, w równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach.
 • Ustawa wprowadza także możliwość uzyskania promesy oraz pożyczki na spłatę kredytu, jeśli sprzedasz nieruchomość, która jest zabezpieczeniem kredytu mieszkaniowego. Pożyczką pokryjesz różnicę pomiędzy kwotą kredytu a ceną sprzedaży nieruchomości. Maksymalna kwota pożyczki to 72 000 zł.

Wsparciem objęci są kredytobiorcy, którzy mają kredyty mieszkaniowe (hipoteczne lub budowlano-hipoteczne), zabezpieczone hipoteką.
Cele tych kredytów nie mogą być związane z działalnością gospodarczą lub prowadzeniem gospodarstwa rolnego.
Kredyty mieszkaniowe muszą być przeznaczone na sfinansowanie:

 • nabycia, budowy, przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, oraz adaptacji pomieszczeń lub budynków niemieszkalnych na cele mieszkalne
 • nabycia spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej albo prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego w spółdzielni mieszkaniowej
 • remontu domu jednorodzinnego albo lokalu mieszkalnego, o których mowa w pkt 1 i 2
 • nabycia działki budowlanej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego
 • nabycia działki rolnej albo jej części pod budowę domu jednorodzinnego, położonej w całości albo części na terenie przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową, zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku gdy teren, na którym położona jest działka rolna albo jej część, nie został objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – nabycia działki albo jej części przeznaczonej pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na podstawie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
 • udziału w kosztach budowy mieszkań przez towarzystwa budownictwa społecznego
 • innego celu związanego z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych. Dodatkowo kredytobiorcy posiadają udzielony przez bank kredyt zabezpieczony hipoteką udzielony na spłatę kredytu mieszkaniowego.

Kiedy możesz otrzymać wsparcie

Aby uzyskać wsparcie, musisz spełnić przynajmniej jeden z poniższych warunków (tzw. przesłankę):

 • co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status bezrobotnego w dniu złożenia wniosku o wsparcie
 • miesięczna rata przekracza 50% miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego
 • miesięczny dochód gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczną ratę kredytu nie przekracza 1552 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego lub 1200 zł na każdą osobę dla gospodarstwa wieloosobowego.

We wniosku o wsparcie wskaż tylko jedną przesłankę.

Kiedy nie możesz otrzymać wsparcia

 • jeżeli sam rozwiązałeś umowę o pracę lub rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło bez wypowiedzenia i z winy pracownika, w trybie art. 52 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z późn. zm.)
 • jeżeli jeden z kredytobiorców uzyskał już wsparcie na zasadach określonych w ustawie. Nie dotyczy sytuacji gdy wsparcie nie jest już udzielane, a okres udzielonego wsparcia nie przekroczył 35 miesięcy
 • jeżeli umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana
 • jeśli przysługuje Ci świadczenie z tytułu utraty pracy, wynikające z ubezpieczenia spłaty kredytu, które gwarantuje wypłatę świadczenia na wypadek utraty pracy
 • jeżeli w dniu złożenia wniosku o wsparcie:
  a) jesteś właścicielem innego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego lub byłeś nim w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
  b) masz spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub miałeś takie prawo w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
  c) posiadasz roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadałeś takie roszczenie w okresie 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
 • jeżeli prowadzone są czynności egzekucyjne z przedmiotu kredytowania.

Jak złożyć wniosek

1

Wypełnij ankietę

Przejdź do ankiety, żeby dowiedzieć się, czy kwalifikujesz się do wsparcia. Na końcu ankiety znajdziesz wniosek.

2

Wypełnij wniosek

Wypełnij wniosek, który jest na końcu ankiety.

3

Poczekaj na decyzję

Otrzymasz SMS-a z informacją, czy przysługuje Ci wsparcie w ramach FWK.

4

Umów się na spotkanie

Jeśli przysługuje Ci wsparcie w ramach FWK, przyjdź do placówki bankowej - miejsca spotkań, żeby podpisać umowę. Pamiętaj, że musisz wcześniej umówić spotkanie. Umów spotkanie

Pytania i odpowiedzi

Czy kwalifikuję się do skorzystania ze wsparcia?

Tak. Możesz ubiegać się o wsparcie w ramach FWK, jeśli korzystasz z zawieszenia spłaty kredytu.

Pieniądze, które Bank Gospodarstwa Krajowego przekaże w zawieszonych miesiącach, przeznaczymy na spłatę rat Twojego kredytu po okresie zawieszenia. 

Tak, pod warunkiem, że jednym z kredytów, spłaconych w ramach konsolidacji, był kredyt mieszkaniowy zabezpieczony hipoteką.

Tak, możesz skorzystać ze wsparcia, jeśli masz kredyt mieszkaniowy indeksowany walutą obcą (CHF, EUR, USD).

Nie. Zapisy ustawy jednoznacznie wskazują, że jeśli masz prawa do innej nieruchomości (m.in. lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego), nie możesz skorzystać ze wsparcia w ramach FWK.

Jeśli masz domek letniskowy, możesz skorzystać z prawa do wsparcia w ramach FWK.

Niestety nie można w takim przypadku skorzystać ze wsparcia. Zapisy ustawy wskazują, że posiadanie prawa do innej nieruchomości nie pozwala na skorzystanie ze wsparcia w ramach FWK.

Przed złożeniem wniosku

Wniosek złożysz wygodnie przez internet. Przeczytaj szczegóły w sekcji Jak złożyć wniosek

Jeśli nie chcesz składać wniosku przez internet, musisz przyjść do placówki bankowej - miejsca spotkań i złożyć wniosek w formie papierowej.

Wniosek w formie papierowej znajdziesz na:

Wniosek możesz złożyć samodzielnie. Podczas wypełniania wniosku elektronicznego, poprosimy Cię o informacje o każdym kredytobiorcy.

Natomiast umowa musi być podpisana przez Ciebie i wszystkich współkredytobiorców, z którymi prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe. Umowę podpiszecie w placówce bankowej - miejscu spotkań. 

 

Weryfikacja wniosku trwa maksymalnie 21 dni kalendarzowych. Jeśli poprosimy Cię uzupełnienie złożonego wniosku, to mamy dodatkowe 14 dni kalendarzowych na ponowną weryfikację.

Przyjęcie i weryfikacja wniosku a także podpisanie umowy jest bezpłatne.
Jedynie w przypadku opóźnień w spłacie rat wsparcia zapłacisz odsetki karne.

Przed sprzedażą kredytowanej nieruchomości możesz wystąpić do banku o przyrzeczenie udzielenia pożyczki na spłatę zadłużenia (brakującej kwoty do całkowitej spłaty kredytu w przypadku sprzedaży kredytowanej nieruchomości). Przyrzeczenie to jest nazywane promesą. 
Warunkiem ubiegania się o udzielenie promesy jest zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży.
W terminie 14 dni od dnia sprzedaży kredytowanej nieruchomości, musisz dostarczyć do banku umowę sprzedaży. Na podstawie tej umowy dostaniesz pożyczkę.
 

W danym momencie możesz skorzystać z jednej umowy o wsparcie. Istnieje możliwość podpisania kilku następujących po sobie umów o udzielenie wsparcia - możesz wskazywać różne przesłanki do udzielenia. Każda taka umowa musi być poprzedzona złożeniem nowego wniosku o udzielenie wsparcia. Łączny czas wypłaty wsparcia wszystkich tych umów nie może przekroczyć 36 miesięcy.

Ustawa nie przewiduje takiego rozwiązania. Możesz jednak gromadzić pieniądze w czasie wypłaty wsparcia, co pozwoli Ci przyspieszyć terminową spłatę 100 rat i wcześniej zakończyć etap zwrotu udzielonego wsparcia.

Ustawa nie przewiduje takiego rozwiązania. Umowa o wsparcie zostaje udzielona na 36 miesięcy.

Okres ten skróci się w przypadku wygaśnięcia przesłanki, na podstawie której dostajesz wsparcie lub w przypadku wystąpienia wykluczenia po zawarciu umowy o udzielenie wsparcia. 

W czasie rozpatrywania wniosku o udzielenie wsparcia nie możemy wypowiedzieć umowy. W przypadku podjęcia takiej decyzji, wypowiedzenie nie będzie mieć żadnych skutków prawnych dla kredytobiorcy.

Do gospodarstwa domowego wliczamy kredytobiorcę, który ubiega się o wsparcie oraz inne osoby, które stale z nim mieszkają.

Wsparcie z FWK pozwala na:

 • w czasie wypłaty wsparcia zmniejszą się comiesięczne koszty związane ze spłata raty
 • skorzystanie z nieoprocentowanego wsparcia finansowego, którego spłata jest rozciągnięta w czasie (pamiętaj jednak, że w przyszłości zwrot wsparcia będzie dodatkowym obciążeniem Twojego budżetu domowego),
 • umorzenie nawet 44 rat spłacanego wsparcia (w przypadku terminowej spłaty 100 rat).
   

Dodaj wszystkie Twoje dochody netto (na rękę) oraz osób, z którymi mieszkasz i prowadzisz wspólne gospodarstwo domowe. Wysokość dochodów musi być z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Nie uwzględniaj zasiłków i świadczeń.
Szczegółowe informacje znajdziesz w ustawie o pomocy społecznej (Dz.U. 2004.64.593, z późn. zm.).
 

Po złożeniu wniosku

W ciągu 30 dni od sprzedaży nieruchomości, która jest przedmiotem kredytowania, musisz zwrócić kwotę wsparcia do Banku Gospodarstwa Krajowego.

Możesz wystąpić do Rady Funduszu o dodatkową weryfikację odrzuconego przez bank wniosku. Zrobisz to za pośrednictwem kredytodawcy (banku), w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o odrzuceniu wniosku.

Rada Funduszu dokonuje dodatkowej weryfikacji wniosku niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania prośby o ponowną weryfikację. Rada Funduszu poinformuje o decyzji Ciebie i kredytodawcę (bank). 
Jeśli ocena wniosku pozostanie bez zmian, musisz zapłacić 100 zł (termin i numer konta wskaże Rada Funduszu).

Tak. Jeśli spłacisz terminowo 100 rat, to masz prawo do umorzenia pozostałych rat. 100 rat możesz też spłacić za jednym razem.