• Składając wniosek o subwencję, sprawdź, czy od przesłania deklaracji VAT-7 minęły 4 dni kalendarzowe, a w przypadku podatników rozliczających się kwartalnie z VAT, co najmniej 7 dni kalendarzowych od złożenia JPK_VAT za bazowy miesiąc, od którego wyliczane będą straty w składanym wniosku. Wysłanie wniosku o subwencję wcześniej może być przyczyną odrzucenia go przez PFR.
  • Przed złożeniem wniosku o subwencję możesz samodzielnie otworzyć dodatkowy rachunek rozliczeniowy wnioskiem w ING Business lub Moje ING. Po jego otwarciu, numer rachunku należy wskazać we wniosku o subwencję. Środki wypłacone z PFR bezpośrednio na ten rachunek będą wyłączone spod egzekucji komorniczych. Otwarcie takiego rachunku może ułatwić rozliczenie przyznanej subwencji.

Więcej o sposobie obliczania wysokości subwencji dowiesz się na stronie Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. i w Przewodniku po Tarczy Finansowej PFR.

Korzystasz z Mojego ING?

Zaloguj się i złóż wniosek

Moje ING


Korzystasz z ING Business?

Kto może ubiegać się o subwencję?

Tarcza Finansowa PFR dla mikrofirm

Dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników

Sprawdź szczegóły

Tarcza Finansowa PFR dla małych i średnich firm

Dla firm zatrudniających do 249 pracowników

Sprawdź szczegóły

Pracownicy, którzy biorą udział przy wyliczeniu statusu mikrofirmy/MŚP, muszą być zgłoszeni do ZUS z kodami ubezpieczenia: 0110, 0111, 0125, 0126, na dzień 31 grudnia 2019 r.

Jeżeli poszukujesz wsparcia dla dużych firm (zatrudniasz od 250 osób lub Twój obrót jest wyższy niż 50 mln euro lub suma bilansowa jest wyższa niż 43 mln euro) skontaktuj się bezpośrednio z Polskim Funduszem Rozwoju.

Jak działa proces przyznawania subwencji?

1

Składasz wniosek o subwencję w bankowości internetowej

Podczas wypełniania wniosku, system automatycznie poda maksymalną kwotę subwencji, o którą możesz się starać. Możesz zdecydować, czy ubiegasz się o maksymalną kwotę czy o niższą.

System wygeneruje również umowę, którą już na tym etapie podpisujesz.

2

Przekazujemy Twój wniosek do Polskiego Funduszu Rozwoju

Fundusz rozpatruje wniosek - przyznaje subwencję lub odrzuca wniosek.

3

Decyzję, jaką podejmie PFR przekażemy Ci w wiadomości w bankowości internetowej.

 

icon

Fundusz może:

  • przyznać Ci subwencję w kwocie o jaką wnioskujesz – wtedy poinformujemy Cię o przyznanej kwocie subwencji i przelejemy pieniądze na Twoje konto firmowe,
  • przyznać Ci niższą kwotę np. jeśli dane we wniosku będą się różnić od tych które ma ZUS lub US – wtedy poinformujemy Cię o przyznanej kwocie subwencji i przelejemy pieniądze na Twoje konto firmowe. Możesz złożyć odwołanie od tej decyzji.
  • odrzucić Twój wniosek – poinformujemy Cię, których warunków zdaniem PFR Twoja firma nie spełniła. Po spełnieniu warunków np. uregulowaniu należności możesz ponownie złożyć wniosek.

Zobacz jak możesz się odwołać

Dokumenty

Przewodnik dla mikro, małych i średnich firm po Tarczy Finansowej PFR 

Określenie liczby pracowników - definicje - Tarcza Finansowa PFR 

Instrukcja - Jak złożyć wniosek w Moim ING

Instrukcja - Jak złożyć wniosek w ING Business

 

Dodatkowe oświadczenia do potwierdzenia Twojego umocowania

W przypadku, gdy wniosek o subwencję składa w Twoim imieniu osoba inna niż umocowana według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Twoja firma posiada reprezentację wieloosobową, musisz dodatkowo, zgodnie z umową subwencji złożyć pełnomocnictwo lub oświadczenie. Pamiętaj, że:

  • pełnomocnictwo może być złożone w dowolnym czasie do 31.12.2020 r. ale z datą dokumentu pełnomocnictwa nie późniejszą niż na dzień złożenia wniosku o subwencję,
  • oświadczenie wystawić należy po złożeniu wniosku o subwencję finansową, jeśli nie miałeś wcześniej udzielonego pełnomocnictwa osobie wnioskującej. Oświadczenie musi podpisać osoba lub osoby umocowane według Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo pełnomocnik.

Dokument (Pełnomocnictwo albo Oświadczenie) można opatrzyć podpisem kwalifikowanym elektronicznym lub poświadczyć podpisy notarialnie.   

Dokument -  opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, możesz przesłać na adres PFR.subwencje.oswiadczenia@ing.pl, dokument w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi możesz przedłożyć w banku  - w terminie  do dnia 31.12.2020r.

Wzór pełnomocnictwa

Wzór oświadczenia

Masz pytania dotyczące procesu składania wniosku?

Treści prezentowane przez bank zostały przygotowane na podstawie informacji udostępnionych przez PFR.

ING Bank Śląski podaje na stronie informacje pochodzące ze źródeł, które uważa za wiarygodne, nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne straty wynikające z podjęcia decyzji bądź podjęcia lub zaniechania działań na podstawie tych informacji. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty finansowe i inne straty lub szkody (w tym między innymi za utratę zleceń lub zysków) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z opublikowania informacji przez PFR, w tym z częstotliwości ich publikacji bądź z faktu ich wykorzystania.

Materiały te:

  • stanowią informacje o charakterze ogólnym, nieodnoszące się do konkretnych osób i podmiotów
  • nie stanowią porady specjalistycznej ani prawnej.