Tarcza Finansowa PFR 1.0 - umorzenia i spłaty

PFR może umorzyć nawet 100% subwencji z Programu Tarczy Finansowej 1.0, jeśli Twoja firma spełni odpowiednie warunki.

Zobacz, jak starać się o umorzenie

 

Jaką część subwencji umorzy PFR

Możesz liczyć na umorzenie od 25% do 100% kwoty subwencji. Zależy to od wielkości firmy i jej kodu PKD.

Warunki umorzeń dla mikrofirm

 • 25% subwencji - jeśli od czasu otrzymania subwencji Twoja firma nieprzerwanie prowadzi działalność gospodarczą.
 • 50% subwencji - jeśli Twoja firma nie zredukowała zatrudnienia. Jeśli średnia liczba Twoich pracowników się zmniejszyła, wartość ta będzie proporcjonalnie obniżona.
 • Do 100% subwencji - jeśli na dzień 31.12.2019 r. Twoja firma działała w branży określonej w Programie Tarczy Finansowej 2.0 oraz odnotowała co najmniej 30% spadek przychodów ze sprzedaży w okresie:

- od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub
- od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

Warunki umorzeń dla małych i średnich firm

 • 25% subwencji - jeśli od czasu otrzymania subwencji Twoja firma nieprzerwanie prowadzi działalność gospodarczą.
 • 25% - jeśli Twoja firma nie zredukowała zatrudnienia. Jeśli średnia liczba Twoich pracowników w 12 miesiącach zmniejszyła się w porównaniu do liczby podanej we wniosku o subwencję - wartość ta zostanie proporcjonalnie obniżona.
 • 25% subwencji - w przypadku straty gotówkowej na sprzedaży. 
 • Do 100% subwencji - jeśli na dzień 31.12.2019 r. Twoja firma działała w branży określonej w Programie Tarczy Finansowej 2.0 oraz odnotowała co najmniej 30% spadek przychodów ze sprzedaży w okresie:

- od 1 kwietnia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 kwietnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub
- od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. w porównaniu do okresu od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 

Stratę gotówkową określa się w zależności od formy działalności i sposobu rozliczania firmy:

 • dla MŚP prowadzących księgi rachunkowe – strata na sprzedaży odzwierciedlona w rachunku zysków i strat z wyłączeniem kosztów amortyzacji     
 • dla MŚP rozliczających się na podstawie księgi przychodów i rozchodów – odpowiada kwocie wykazanej straty
 • dla MŚP rozliczających się na podstawie karty podatkowej lub w formie ryczałtu – oblicza się ją jako skumulowany spadek przychodów ze sprzedaży.

Lista kodów PKD, które mogły się ubiegać o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej 2.0:

 • 17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
 • 18.12.Z - Pozostałe drukowanie;
 • 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
 • 18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi;
 • 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
 • 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 
 • 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; 
 • 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; 
 • 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; 
 • 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 
 • 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 
 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 
 • 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne; 
 • 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 
 • 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów; 
 • 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 
 • 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
 • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 • 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów; 
 • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 • 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
 • 74.20.Z - Działalność fotograficzna; 
 • 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 
 • 79.11.A - Działalność agentów turystycznych; 
 • 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki;
 • 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych; 
 • 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; 
 • 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej; 
 • 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
 • 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 
 • 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 
 • 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 85.59.A Nauka języków obcych;
 • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna; 
 • 86.90.D - Działalność paramedyczna; 
 • 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny; 
 • 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; 
 • 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych; 
 • 91.02.Z - Działalność muzeów;
 • 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych; 
 • 93.12.Z Działalność klubów sportowych;
 • 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; 
 • 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem; 
 • 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; 
 • 93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni; 
 • 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
 • 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 
 • 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;
 • 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

Pamiętaj, że zmiana kodu PKD musi zostać zgłoszona do właściwego rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. 

Lista działalności wykonywanych w ramach powyższych kodów PKD może zostać zmieniona, rozszerzona lub zawężona, na podstawie odpowiedniej uchwały Rady Ministrów.

Całą kwotę subwencji trzeba zwrócić, jeśli w ciągu 12 miesięcy od dnia wypłaty subwencji:

Etapy umorzenia i spłata

1

Propozycja umorzenia od PFR - najpóźniej na dzień przed pierwszym dniem na złożenie wniosku, czyli rocznicą wypłaty subwencji

Udostępnimy Ci propozycję umorzenia subwencji przygotowaną przez Polski Fundusz Rozwoju. Poinformujemy Cię o tym SMS-em i wiadomością w bankowości internetowej. Na tym etapie możesz się z nią zapoznać, ale nie uzupełnisz i nie wyślesz wniosku. 

2

Możesz złożyć wniosek - od dnia rocznicy wypłaty subwencji (przelewu na konto)

Masz 10 dni roboczych na jego wypełnienie i wysłanie.
Wniosek znajdziesz:

 • w Moim ING: Oferta ING Przedsiębiorcy > E-Urząd > Tarcza finansowa PFR > Tarcza Finansowa PFR 1.0
 • w ING Business: Przelewy i wnioski > Nowy wniosek > Wniosek o umorzenie subwencji.
3

Decyzja PFR - do 15 dni roboczych liczonych od ostatniego dnia terminu składania wniosku o umorzenie

W bankowości internetowej otrzymasz decyzję PFR.

Nieumorzona część subwencji zostanie przekształcona w produkt kredytowy. Razem z decyzją w bankowości internetowej znajdziesz harmonogram i rachunki do spłat. 

4

Spłata subwencji

Zaczynasz spłacać kwotę subwencji, która nie została umorzona.
Zobacz warunki spłaty

Warunki spłaty

 • Harmonogram spłat sporządzimy dla Ciebie na podstawie decyzji PFR określającej kwotę subwencji do zwrotu.
 • Kwotę subwencji, która podlega zwrotowi, spłacasz w nie więcej niż 24 miesięcznych nieoprocentowanych ratach. 
 • Ratę płacisz 25 dnia każdego miesiąca kalendarzowego, a jeśli przypada on w dzień wolny od pracy - w następnym dniu roboczym.
 • W przypadku opóźnienia w spłacie rat naliczymy Ci odsetki ustawowe za opóźnienie.

Jaką decyzję może podjąć PFR

 • Umorzy subwencję w wysokości zgodnej z Twoim wnioskiem
 • Odmówi umorzenia lub umorzy subwencję tylko częściowo, ale zezwoli na rozłożenie spłaty kwoty subwencji na raty
 • Rozpocznie postępowanie wyjaśniające w celu wydania finalnej decyzji i tym samym wstrzyma wystawienie harmonogramu spłat
 • Odmówi umorzenia i wezwie Cię do zwrotu całej przyznanej subwencji.

Oświadczenie wspólnika spółki cywilnej i jednoosobowej działalności gospodarczej

Jeśli jesteś wspólnikiem spółki cywilnej, który prowadzi również jednoosobową działalność gospodarczą i zawarłeś dwie Umowy Subwencji Finansowej, PFR może poprosić Cię o wypełnienie oświadczenia o powiązaniach między działalnością gospodarczą a spółką oraz potwierdzenie odrębności ksiąg i pracowników.

Ważne!

Jeśli jesteś w gronie klientów, którzy muszą złożyć takie oświadczenie, PFR nie wyda decyzji dotyczącej umorzenia Twojej subwencji do czasu otrzymania oświadczenia. Poinformujemy Cię poprzez wiadomość w bankowości internetowej, jaki dokument powinieneś dostarczyć.

Spłata nieumorzonej kwoty subwencji

Jeśli otrzymasz decyzję PFR o częściowym umorzeniu lub braku umorzenia subwencji z możliwością spłaty w ratach

 • wyślemy Ci harmonogram spłat oraz decyzję PFR 
 • wskażemy numery rachunków do spłat subwencji PFR 
 • wskażemy kwoty do spłaty oraz numery rachunków, na których, w systemach ING Business i Moje ING, możesz na bieżąco sprawdzić kwotę pozostającą do spłaty i harmonogram spłat.

Jeśli otrzymasz decyzję PFR  o braku umorzenia subwencji z wskazanym terminem jednorazowego zwrotu pieniędzy - zwróć subwencję na numer rachunku podany w decyzji PFR o przyznaniu subwencji.

Możesz złożyć dyspozycję częściowej lub całkowitej nadpłaty subwencji finansowej.

 • Jeśli jesteś użytkownikiem systemu ING Business – wypełniasz i przekazujesz do realizacji Wniosek spłaty raty kredytu” dostępny w sekcjach „Kredyty” oraz „Przelewy i Wnioski”
 • Jeśli jesteś użytkownikiem Mojego ING – wypełniasz i przekazujesz do realizacji „Wniosek spłaty raty kredytu” - znajdziesz go w szczegółach Kredytu

Możesz wybrać sposób nadpłaty:

 • spłacić najbliższe raty zgodnie z harmonogramem
 • skrócić okres kredytu o liczbę spłaconych rat
 • obniżyć wysokość wszystkich rat
 • spłacić kredyt w całości.

Treści prezentowane przez bank zostały przygotowane na podstawie informacji udostępnionych przez PFR.

ING Bank Śląski podaje na stronie informacje pochodzące ze źródeł, które uważa za wiarygodne, nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne straty wynikające z podjęcia decyzji bądź podjęcia lub zaniechania działań na podstawie tych informacji. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty finansowe i inne straty lub szkody (w tym między innymi za utratę zleceń lub zysków) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z opublikowania informacji przez PFR, w tym z częstotliwości ich publikacji bądź z faktu ich wykorzystania.

Materiały te:

 • stanowią informacje o charakterze ogólnym, nieodnoszące się do konkretnych osób i podmiotów
 • nie stanowią porady specjalistycznej ani prawnej.