Tarcza finansowa dla firm 2.0

Program wsparcia Polskiego Funduszu Rozwoju S.A., w którym możesz się ubiegać o przyznanie subwencji dla swojej firmy, jeśli ucierpiała podczas drugiej fali COVID-19.

Złóż wniosek

Zobacz jak się odwołać

Program wsparcia dla firm finansowany i realizowany przez Polski Fundusz Rozwoju SA. 

Kto może ubiegać się o subwencję

Tarcza Finansowa PFR dla mikrofirm

Dla firm zatrudniających od 1 do 9 pracowników

Sprawdź szczegóły

Tarcza Finansowa PFR dla małych i średnich firm

Dla firm zatrudniających od 10 do 249 pracowników

Sprawdź szczegóły

Branże PKD, które mogą ubiegać się o wsparcie w ramach Tarczy Finansowej PFR

Jeżeli poszukujesz wsparcia dla dużych firm (zatrudniasz od 250 osób lub Twój obrót jest wyższy niż 50 mln euro lub suma bilansowa jest wyższa niż 43 mln euro) skontaktuj się bezpośrednio z Polskim Funduszem Rozwoju.

Jak przygotować się do złożenia wniosku?

Przygotuj informacje niezbędne do złożenia wniosku

Zobacz listę 

Załóż dodatkowy rachunek w ING Business lub Moje ING

Dlaczego warto?

icon

Ważne


Zanim złożysz wniosek o subwencję, wyślij plik JPK_V7M lub JPK_V7K do organu podatkowego. Od złożenia plików do złożenia wniosku o subwencję musi upłynąć do 7 dni - organ podatkowy potrzebuje czasu na ich przetworzenie i przekazanie danych do PFR.

 

Jak złożyć wniosek o subwencję

1

Wniosek o subwencję złożysz w bankowości internetowej

Udostępniliśmy możliwość złożenia wniosku o subwencję w ING Business oraz Moje ING. Wniosek możesz złozyć do 28 lutego 2021 r.

Złóż wniosek

icon

Ważne


Jeśli wniosek będzie składała osoba nieumocowana zgodnie z CEIDG/KRS, gdy reprezentacja firmy jest wieloosobowa lub gdy wniosek jest składany na rzecz Spółki Cywilnej, załącz na wniosku pełnomocnictwo podpisane elektronicznymi podpisami kwalifikowanymi zgodnie z reprezentacją. W przypadku Spółki Cywilnej, gdy wnioskuje jeden z jej wspólników Pełnomocnictwo powinno zawierać podpisy pozostałych wspólników.

Wszystkie podpisy kwalifikowane muszą być złożone na jednym dokumencie.

PFR nie dopuszcza podpisu kwalifikowanego w formacie xades.

Pełnomocnictwo

Instrukcja wypełniania i podpisywania Pełnomocnictwa

2

Przekazujemy Twój wniosek do Polskiego Funduszu Rozwoju

Fundusz rozpatruje wniosek i może:

 • przyznać Ci subwencję w kwocie o jaką wnioskujesz – wtedy poinformujemy Cię o przyznanej kwocie subwencji i przelejemy pieniądze na Twoje konto firmowe,
 • przyznać Ci niższą kwotę np. jeśli dane we wniosku będą się różnić od tych które ma ZUS lub US – wtedy poinformujemy Cię o przyznanej kwocie subwencji i przelejemy pieniądze na Twoje konto firmowe. Odwołanie od tej decyzji będziesz mógł złożyć od 1 lutego 2021.
 • odrzucić Twój wniosek – poinformujemy Cię, których warunków zdaniem PFR Twoja firma nie spełniła. Po spełnieniu warunków np. uregulowaniu należności możesz ponownie złożyć wniosek.
3

Decyzję, jaką podejmie PFR przekażemy Ci w wiadomości w bankowości internetowej.

 

Odwołanie od decyzji PFR

Możesz złożyć odwołanie od decyzji PFR w sprawie subwencji z Tarczy Finansowej 2.0, jeśli:

 • Twoja firma otrzymała niższą kwotę subwencji niż zapisana we wniosku
 • chcesz zawnioskować o dodatkowe wsparcie, jeśli firma otrzymała całą kwotę, o jaką wnioskowała, ale nie była to maksymalna pomoc, jaka jej przysługuje według zasad Programu. 

Zobacz jak się odwołać

Masz pytania dotyczące procesu składania wniosku?

 • Sprawdź odpowiedzi na najczęstsze pytania na stronie PFR 
 • Nasza infolinia dla firm 32 357 47 41 działa w godzinach od 8:00-18:00 w dni robocze.

 

Relacja z webinaru - Jak skorzystać z Tarczy Finansowej PFR 2.0?

Z naszego webinaru dowiesz się:

 • Kto i w jaki sposób może skorzystać z Tarczy Finansowej PFR 2.0
 • Jakim branżom przysługuje wsparcie?
 • Jakie są warunki przystąpienia do programu?
 • Jak przygotować się do złożenia wniosku?

Oglądaj webinar, na którym eksperci ING wyjaśniają krok po kroku te kwestie.

Zobacz relację

Treści prezentowane przez bank zostały przygotowane na podstawie informacji udostępnionych przez PFR.

ING Bank Śląski podaje na stronie informacje pochodzące ze źródeł, które uważa za wiarygodne, nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne straty wynikające z podjęcia decyzji bądź podjęcia lub zaniechania działań na podstawie tych informacji. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty finansowe i inne straty lub szkody (w tym między innymi za utratę zleceń lub zysków) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z opublikowania informacji przez PFR, w tym z częstotliwości ich publikacji bądź z faktu ich wykorzystania.

Materiały te:

 • stanowią informacje o charakterze ogólnym, nieodnoszące się do konkretnych osób i podmiotów
 • nie stanowią porady specjalistycznej ani prawnej.

Korzystasz z Mojego ING?

Zaloguj się i złóż wniosek

Moje ING


Korzystasz z ING Business?

Przed złożeniem wniosku o subwencję możesz samodzielnie otworzyć dodatkowy rachunek rozliczeniowy wnioskiem w ING Business lub Moje ING. Po jego otwarciu, wskaż numer rachunku we wniosku o subwencję. Środki wypłacone z PFR bezpośrednio na ten rachunek będą wyłączone spod egzekucji komorniczych. Otwarcie takiego rachunku może ułatwić rozliczenie przyznanej subwencji. Rachunek nie może zostać zamknięty do czasu spłaty subwencji. Opłata za rachunek jest zgodna z TOiP.

Przed złożeniem wniosku przygotuj następujące dane:

1. Liczbę zatrudnionych pracowników na umowę o pracę na dzień 31 grudnia 2019. W przypadku braku zatrudnienia w tym dniu, będziesz mógł wskazać zatrudnienie na dzień 31 lipca 2020, wielkość obrotów netto oraz sumę bilansową netto w 2019 roku (o ile prowadzisz taką ewidencję)

2. Dane firmowe: NIP, REGON, KRS, numer PKD ujawniony w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, który kwalifikuje Cię do programu. Kod PKD nie musi być przeważającym kodem PKD Twojej działalności. Przygotuj też dane korespondencyjne firmy (adres oraz e-mail), które chcesz wskazać PFR do kontaktu z Tobą.

3. Deklaracje na potrzeby UOKIK – wielkość Przedsiębiorstwa zgodnie z załącznikiem I do GBER (deklaracja ta nie jest powiązana z wielkością firmy kwalifikującą Cię do Programu), forma prawna firmy oraz kod TERYT gminy dla siedziby Twojej firmy

4. Dane w celu porównania spadku przychodów (możesz wskazać okres, w którym zanotowałeś największy spadek obrotów):

 • dane za okres od 1 października do 31 grudnia 2020  roku do tego samego okresu w 2019 albo,
 • dane za okres od 1 kwietnia do 31 grudnia 2020 roku do tego samego okresu w 2019

5. W przypadku, gdy Twoja firma kwalifikuje się na potrzeby Programu jako MŚP, będziesz musiał wskazać

 • wysokość przychodów NETTO w miesiącach kalendarzowych:
  • styczeń, luty, marzec, listopad grudzień 2019
  • listopad grudzień 2020
  • styczeń, luty, marzec 2021 (w przypadku Przychodów za miesiąc kalendarzowy, za który na dzień wnioskowania nie ma informacji o jego wysokości musisz oszacować wysokość Przychodów wedle swojej najlepszej wiedzy)
 • wysokość kosztów stałych w miesiącach kalendarzowych:
  • listopad, grudzień 2020
  • styczeń, luty, marzec 2021 (w przypadku miesięcy, dla których nie ma tej informacji w chwili wnioskowania, musisz oszacować ich wysokość wedle swojej najlepszej wiedzy)

6. Dane osoby, która będzie zawierać umowę z PFR w imieniu Twojej firmy. W przypadku, gdy wniosek będzie składała osoba nieumocowana zgodnie z CEIDG/KRS, reprezentacja firmy jest wieloosobowa lub wniosek jest składany na rzecz Spółki Cywilnej będziesz musiał załączyć na wniosku Pełnomocnictwo podpisane elektronicznymi podpisami kwalifikowanymi zgodnie z reprezentacją a w przypadku Spółek Cywilnych przez wszystkich jej wspólników. Jeśli Twoja firma jest spółką komandytową lub komandytowo-akcyjną a jej komplementariuszem jest inna spółka, we wniosku musisz załączyć dodatkowo jej KRS.

Ważne! Zanim złożysz wniosek o subwencję, wyślij plik JPK_V7M lub JPK_V7K do organu podatkowego. Od złożenia plików do złożenia wniosku o subwencję musi upłynąć do 7 dni - organ podatkowy potrzebuje czasu na ich przetworzenie i przekazanie danych do PFR.

Pełną listę dokumentów zajdziesz również w instrukcji jak złozyć wniosek.

Pracownicy, którzy biorą udział w wyliczeniu statusu mikrofirm/MŚP, muszą być zatrudnieni na dzień 31 grudnia 2019 r., - a w przypadku braku jakiegokolwiek pracownika na tę datę - na dzień 31 lipca 2020 r.

Pracownik to osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Za pracowników nie są uważane osoby na urlopach macierzyńskich, ojcowskich, rodzicielskich, wychowawczych i zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego.

Na potrzeby wyliczania kwoty subwencji finansowej, przez pracownika rozumie się osobę fizyczną:

 • która zgodnie z przepisami polskiego prawa pozostaje z przedsiębiorcą w stosunku pracy oraz, która była zgłoszona przez przedsiębiorcę do ubezpieczenia społecznego na dzień ustalania stanu zatrudnienia na potrzeby określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej przysługującej przedsiębiorcy, z zastrzeżeniem, że stan zatrudnienia określa się w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, lub 
 • współpracującą z przedsiębiorcą, niezależnie od formy prawnej tej współpracy (w szczególności na podstawie umów cywilnoprawnych, takich jak umowa zlecenia lub umowa o dzieło), oraz za którą przedsiębiorca odprowadza składki na ubezpieczenia społeczne na dzień ustalania stanu zatrudnienia przedsiębiorcy dla potrzeb określenia maksymalnej wysokości subwencji finansowej.

icon

Decyzja o rozszeżeniu wsparcia o 9 dodatkowych braż

Rada Ministrów podjęła decyzję o rozszerzeniu wsparcia w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla mikro, małych i średnich firm o 9 dodatkowych branż, szczególnie poszkodowanych przez sytuację związaną z COVID-19.

Pomoc zostanie skierowana również do przedsiębiorców posiadających następujące kody PKD: 

 • 46.42.Z Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia;
 • 47.72.Z Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych; 
 • 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;
 • 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;
 • 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 • 85.59.A Nauka języków obcych;
 • 93.12.Z Działalność klubów sportowych;
 • 96.01.Z Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich;

Powyższe kody PKD nie muszą być przeważającymi kodami działalności gospodarczej.


W dniu 31 grudnia 2019 roku, 1 listopada 2020 r. oraz w dniu złożenia wniosku o udzielenie subwencji finansowej, Twoja działalność musi być prowadzona w zakresie jednego lub więcej niżej wskazanych kodów PKD:

 • 17.29.Z - Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury;
 • 18.12.Z - Pozostałe drukowanie;
 • 18.13.Z - Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku;
 • 18.14.Z - Introligatorstwo i podobne usługi;
 • 49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany;
 • 47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach; 
 • 47.76.Z - Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
 • 47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach; 
 • 47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach; 
 • 47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach; 
 • 56.21.Z - Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering);
 • 55.10.Z - Hotele i podobne obiekty zakwaterowania; 
 • 55.20.Z - Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania; 
 • 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne; 
 • 56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne; 
 • 56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna; 
 • 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów; 
 • 59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów; 
 • 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
 • 74.20.Z - Działalność fotograficzna; 
 • 77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego; 
 • 79.11.A - Działalność agentów turystycznych; 
 • 79.12.Z - Działalność organizatorów turystyki;
 • 79.11.B - Działalność pośredników turystycznych; 
 • 79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych; 
 • 79.90.B - Działalność w zakresie informacji turystycznej; 
 • 79.90.C - Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
 • 82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów; 
 • 85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych; 
 • 85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;
 • 85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
 • 86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna; 
 • 86.90.D - Działalność paramedyczna; 
 • 90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych- zespół muzyczny; 
 • 90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych; 
 • 90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych; 
 • 91.02.Z - Działalność muzeów;
 • 93.11.Z - Działalność obiektów sportowych; 
 • 93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej; 
 • 93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem; 
 • 93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki; 
 • 93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni; 
 • 93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana; 
 • 93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna; 
 • 96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej,

  Pamiętaj, że zmiana kodu PKD musi zostać zgłoszona do właściwego rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zmiany. 

  Lista działalności wykonywanych w ramach powyższych kodów PKD może zostać zmieniona, rozszerzona lub zawężona, na podstawie odpowiedniej uchwały Rady Ministrów.

  W trakcie wypełniania wniosku o subwencje finansową z PFR, należy wskazać 7-cyfrowy identyfikator TERC, będący częścią rejestru TERYT (Krajowy rejestr urzędowy podziału terytorialnego kraju), w odniesieniu do gminy, na terenie której  znajduje się siedziba Twojej firmy.

  Korzystając ze strony internetowej  możesz go samodzielnie znaleźć wybierając kolejno województwo, powiat oraz gminę. Po kliknięciu „wyszukaj” należy przekopiować na wniosek numer znajdujący się w kolumnie TERC.