Tarcza Finansowa PFR 2.0 dla MŚP - umorzenia i spłaty

Polski Fundusz Rozwoju rozpoczął wydawanie decyzji o umorzeniu subwencji dla mikro, małych i średnich firm w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0.

Komunikat PFR dla MŚP

PFR wyda firmom jedną z trzech decyzji, tj.: 

  • określenie kwoty subwencji, której nie trzeba zwracać (w tym decyzja o całkowitym umorzeniu) 
  • wezwanie do zwrotu całej subwencji albo 
  • informację o zidentyfikowaniu przez PFR okoliczności, które uniemożliwiają ustalenie wysokości subwencji podlegającej umorzeniu. Wówczas PFR poprosi beneficjenta o dalsze wyjaśnienia.

Zasady rozliczenia MŚP

Całkowite umorzenie subwencji finansowej otrzymają MŚP, które łącznie spełnią oba poniższe warunki: 

  • nieprzerwane utrzymanie działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 r. 
  • oraz rozliczenie nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej.

MŚP były zobowiązane do zwrotu nieumorzonej część subwencji finansowej do 15 września 2022 r.

MŚP, które nie zwróciły nadwyżki otrzymanej subwencji finansowej do 30 czerwca 2022 r., powinny niezwłocznie uregulować zobowiązanie wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi począwszy od 1 lipca 2022 r. 

Ważne!
Pieniądze należało zwrócić na numer konta wskazany w decyzji. To inne konto niż rachunek, z którego bank przelewał subwencję. 

Pełna treść komunikatu na stronie PFR

Masz pytania dotyczące procesu rozliczeń?

Treści prezentowane przez bank zostały przygotowane na podstawie informacji udostępnionych przez PFR.

ING Bank Śląski podaje na stronie informacje pochodzące ze źródeł, które uważa za wiarygodne, nie ponosi jednak odpowiedzialności za ewentualne straty wynikające z podjęcia decyzji bądź podjęcia lub zaniechania działań na podstawie tych informacji. W szczególności nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty finansowe i inne straty lub szkody (w tym między innymi za utratę zleceń lub zysków) wynikające bezpośrednio lub pośrednio z opublikowania informacji przez PFR, w tym z częstotliwości ich publikacji bądź z faktu ich wykorzystania.

Materiały te:

  • stanowią informacje o charakterze ogólnym, nieodnoszące się do konkretnych osób i podmiotów
  • nie stanowią porady specjalistycznej ani prawnej.