Faktoring jest sprawdzonym rozwiązaniem dla firm, które:

Prowadzą sprzedaż
z odroczonym terminem płatności

Dynamicznie się rozwijają
i chcą sfinansować udzielane przez siebie
kredyty kupieckie

Chcą  zabezpieczyć się
przed skutkami nieterminowego regulowania
należności przez odbiorców

Chcą  zabezpieczyć się
przed ryzykiem niewypłacalności odbiorców

Prowadzą działalność charakteryzyjącą się
sezonowymi wahaniami sprzedaży

Chcą zlecić wyspecjalizowanej firmie obsługę
i zarządzanie należnościami

Zakres oferty

ING Commercial Finance kupuje należności powstałe w wyniku dostawy towarów lub usług z odroczonym terminem zapłaty do
wcześniej uzgodnionych odbiorców (krajowych lub zagranicznych) oraz oferuje korzyści dopasowane do Państwa potrzeb:

W zakresie finansowania należności i płynności finansowej

 • Faktoring klasyczny - finansujemy należności, wypłacając Państwu zaliczkę niezwłocznie po ich otrzymaniu. Pozostała kwota należności wypłacana jest po dokonaniu spłaty przez odbiorcę.
 • Faktoring obsługowy - nie finansujemy przekazanych nam należności. Zapłatę za należność otrzymują Państwo po dokonaniu spłaty przez odbiorcę.
 • Faktoring wymagalnościowy - finansujemy należności, wypłacając zaliczkę zgodnie z Państwa preferencjami, niezwłocznie po ich otrzymaniu, w terminie płatności lub w innym terminie na Państwa wniosek. Pozostała kwota należności wypłacana jest po dokonaniu spłaty przez odbiorcę.

W zakresie rozliczeń należności

 • Faktoring - ewidencjonujemy przekazywane przez Państwa należności i rozliczamy spłaty dokonywane do nas przez odbiorców, jednocześnie informując Państwa o bieżącym stanie należności.
 • In house faktoring - ewidencjonujemy należności, ale nie ingerujemy w sposób rozliczeń ustalony z odbiorcami. Informacje o dokonanych spłatach odbiorców pozyskują Państwo niezwłocznie poprzez dostęp do wyciągów bankowych z naszego rachunku. Nadal prowadzą Państwo rozliczenia, jednocześnie cyklicznie przekazując do nas aktualny stan należności.

W zakresie ryzyka niewypłacalności odbiorcy

 • Faktoring z regresem - ryzyko braku spłaty przez odbiorcę lub niewypłacalności odbiorcy pozostaje po Państwa stronie (regres).
 • Faktoring bez regresu - przejmujemy ryzyko przewlekłej zwłoki w zapłacie bezspornej co do istnienia należności lub niewypłacalności prawnej odbiorcy. Przejęcie przez nas ryzyka oparte jest na:
  - ubezpieczeniu należności, jakiego dokonujemy w ramach naszej polisy ubezpieczeniowej,
  - ubezpieczeniu należności w ramach Państwa polisy ubezpieczeniowej, jesli taką Państwo posiadają.

Komunikacja

Komunikacja pomiędzy Państwem a nami odbywa się przez internet - specjalną platformę, poprzez którą przekazują nam Państwo należności, my zaś dostarczamy kompleksowych informacji o ich dalszych rozliczeniach.

Zobacz także

Faktoring odwrócony

Cykliczne finansowanie wierzytelności z odroczonym terminem płatności

Więcej

ING Commercial Finance

Oferta faktoringu dla firm

Więcej

Doradztwo dla branż

Skontaktuj się z ekspertem sektorowym

Więcej