Zakres oferty

ING Commercial Finance w ramach dedykowanego dla Państwa (odbiorcy) programu faktoringu odwróconego, zapewnia cykliczne finansowanie wierzytelności z odroczonym terminem płatności na rzecz wielu dostawców (krajowych i zagranicznych).

Warunki finansowania

 • finansowanie 100% wartości brutto wierzytelności
 • możliwość finansowania odbiorcy po terminie płatności wierzytelności w ramach dozwolonego okresu dodatkowego
 • koszty finansowania, w zależności od struktury transakcji dostosowanej do potrzeb, mogą być ponoszone przez dostawców lub/i odbiorcę

Dwa modele finansowania dostawców

1. Automatyczne

 • automatyczna realizacja zapłaty na rachunek dostawcy bezpośrednio po otrzymaniu informacji o wierzytelności od odbiorcy
 • bezobsługowy proces finansowania wierzytelności z punktu widzenia dostawcy

2. Na żądanie dostawcy

 • realizacja zapłaty wierzytelności po złożeniu dyspozycji przez dostawcę poprzez dedykowaną platformę internetową
 • finansowanie należności dostosowane do aktualnych potrzeb dostawcy
 • niezadysponowane wierzytelności są regulowane przez ING Commercial Finance w terminie ich płatności

Przystąpienie do usługi

 1. Zawarcie umowy faktoringu odwróconego pomiędzy Państwem (odbiorcą) a ING Commercial Finance.
 2. Złożenie propozycji finansowania dostawcom.
 3. Włączenie dostawcy do transakcji po uprzednim wyrażeniu przez niego pisemnej zgody (niewymaganej w przypadku ponoszenia całości kosztów przez odbiorcę).

Schemat działania faktoringu odwróconego

 1. Odebranie przez Państwa towaru lub usługi oraz faktury, weryfikacja dostawy i dostarczonej dokumentacji.
 2. Poprzez dedykowaną platformę internetową przekazują nam Państwo elektronicznie informacje o wybranych i bezspornych należnościach przysługujących dostawcom.

3. Realizujemy zapłatę wierzytelności przed terminem płatności na rzecz wybranych dostawców, potrącając przy tym koszty finansowania.
4. Państwo wpłacają do nas kwotę wierzytelności w oryginalnym terminie płatności lub w uzgodnionym okresie dodatkowym.

Korzyści z faktoringu odwróconego w ING Commercial Finance

Korzyści dla odbiorców

x

Możliwość negocjowania korzystniejszych warunków z dostawcą, w szczególności terminów płatności

Zacieśnienie współpracy z dostawcą

Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw poprzez poprawę płynności dostawcy

Redukcja operacji związanych ze spłatą swoich zobowiązań - jeden przelew
do ING Commercial Finance zamiast wielu przelewów do wielu dostawców

Możliwość uzyskania dodatkowego okresu po terminie płatności na spłatę zobowiązania
do ING Commercial Finance

Korzystanie z benefitów oferowanych przez dostawców z tytułu przedterminowej zapłaty
za wierzytelność (skonto)

Korzyści dla dostawców

x

Przyspieszona zapłata za należności
z odroczonym terminem zapłaty

Brak oceny kredytowej i zabezpieczeń oraz związanych z tym formalności

Poprawa płynności
i bezpieczeństwa finansowego

Finansowanie bez regresu dzięki zamianie należności handlowych
w środki pieniężne w wyniku otrzymanego finansowania

Poprawa wskaźników
finansowych

Zobacz także

Trade finance services

Globalne rozwiązania dla korporacji

Więcej

ING Commercial Finance

Oferta faktoringu dla firm

Więcej

Doradztwo dla branż

Skontaktuj się z ekspertem sektorowym

Więcej