Rejestr akcjonariuszy

 • jeśli jesteś spółką niepubliczną i masz rachunek bankowy w ING założymy i poprowadzimy rejestr akcjonariuszy Twojej firmy
 • minimalna liczba dokumentów potrzebnych do założenia
 • bez dodatkowych dokumentów KYC (know your customer) lub MIFiD
 • wszystkie formalności online w bankowości internetowej
 • rejestr prowadzony przez bank powierniczy, który gwarantuje bezpieczeństwo
 • bez konieczności otwierania rachunków pieniężnych – dla celów wypłaty dywidendy wykorzystamy Twój rachunek bankowy

Pamiętaj!

Elektroniczny rejestr akcjonariuszy jest wymagany przez zmiany w Kodeksie Spółek Handlowych. Musi być dostępny dla akcjonariuszy i emitenta od 1 marca 2021. Jeśli prowadzisz niepubliczną spółkę akcyjną lub komandytowo-akcyjną to musisz wybrać kto poprowadzi rejestr w przypadku Twojej firmy oraz potwierdzić ten wybór uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

Jak skorzystać z oferty

1

Skontaktuj się z nami

2

Podpisz umowę

w bankowości internetowej w module Dokumenty i wiadomości poprzez złożenie podpisu elektronicznego.

3

Przekaż dokumenty

Przekaż nam wszystkie wymagane dokumenty poprzez bankowość internetową ING Business

Skontaktuj się z naszymi specjalistami
rejestrakcji@ing.pl

lub ze swoim doradcą.

Bezpieczeństwo

Udostępniamy usługę prowadzenia rejestru akcjonariuszy w ramach obszaru banku powierniczego. ING Bank Śląski S.A. jest jednym z największych, najdłużej działających i najlepiej ocenianych banków prowadzących działalność powierniczą w Polsce. Na rachunkach papierów wartościowych, w rejestrach i sejfach przechowujemy publiczne i niepubliczne instrumenty finansowe o łącznej wartości ponad stu miliardów złotych.

Opłaty

Opłaty pobierane w cyklach miesięcznych lub jednorazowo z rachunku bankowego spółki emitenta.

Rozwiń i zapoznaj się z nimi
Pozycja Opłata
Utworzenie rejestru 250 zł za samodzielny wpis w aplikacji / 1000 zł za dostarczenie pliku wsadowego w uzgodnionym formacie
Miesięczna opłata za prowadzenie rejestru dla:  
od 1 do 5 akcjonariuszy 300 zł
od 6 do 20 akcjonariuszy 400 zł
od 21 do 50 akcjonariuszy 500 zł
51 i więcej akcjonariuszy indywidualna wycena
Opłata za wypłatę dywidendy 500 zł
Opłata za obsługę prawa poboru, split/reverse split, merger 500 zł
Podwyższenie kapitału 500 zł + 25 zł za każdego akcjonariusza

Wydanie świadectwa rejestrowego, wyciągu, zestawienia transakcji

samodzielny wydruk z systemu - bez opłat

wersja papierowa zamówiona w banku - 75 zł
Informacja z rejestru

samodzielny wydruk z systemu - bez opłat

wersja papierowa zamówiona w banku - 75 zł
Blokada akcji 50 zł
Zmiana wpisu w rejestrze polegająca na przejściu akcji lub praw zastawniczych na inną osobę albo na ustanowieniu na akcji ograniczonego prawa rzeczowego

samodzielnie wykonana w systemie - 50 zł

zlecona do realizacji przez bank – 300 zł

W przypadku uzasadnionych wątpliwości prowadzącego rejestr co do przejścia praw, dodatkowe koszty dokumentacji ponosi akcjonariusz 

Przeniesienie własności akcji na podstawie postępowania spadkowego

20 zł za każdego spadkobiercę
Inne czynności  indywidualna wycena 

Masz pytania?

Sprawdź najczęściej pojawiające się pytania

Zobacz FAQ

lub skontaktuj się z naszymi specjalistami, pomogą Ci podjąć decyzję

Zobacz kontakt

Najcześciej zadawane pytania

 • Jak przebiega proces dematerializacji?

  Pozbawienie akcji formy dokumentów dokonywane jest przez emitenta po wykonaniu wszystkich czynności związanych z przyjęciem dokumentów od akcjonariusza (za pokwitowaniem) oraz wpisaniem akcji do Rejestru Akcjonariuszy.

  Przepisy nie określają szczegółowo czynności jakie powinny być wykonane. Naszym zdaniem emitent powinien zabezpieczyć kopie (skany) akcji, a następnie protokolarnie zniszczyć lub nieodwracalnie oznaczyć zarejestrowane akcje. Przed podjęciem tych działań zalecamy zasięgnięcie porady prawnej. Zwracamy uwagę iż określenie „dematerializacja” w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi ma odmienne znaczenie i dotyczy rejestracji papierów wartościowych w KDPW.

 • Co mam zrobić po podpisaniu umowy?

  Zgodnie z Art. 16. Ustawy z 30.08.2019 o zmianie KSH:

  • Spółka wzywa akcjonariuszy pięciokrotnie do złożenia dokumentów akcji w spółce oraz udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki.
  • Wezwania, o których mowa powyżej, nie mogą być dokonywane w odstępie dłuższym niż miesiąc oraz krótszym niż dwa tygodnie. Pierwsze wezwanie powinno nastąpić do 30 września 2020 r.
  • Złożenie dokumentów akcji w spółce odbywa się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi
 • Gdzie i w jaki sposób przekazywać dokumenty wymagane przez bank?

  Dokumenty wymagane przez Bank najwygodniej przesłać w formie elektronicznej, wiadomością wiążącą w systemie bankowości elektronicznej ING Business. Jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie jest możliwe przesłanie dokumentów w ten sposób, prosimy kontaktować się z Bankiem w sposób wskazany w zał. 2 do umowy. 

 • W jaki sposób będziemy mieli dostęp do rejestru?

  Bank udostępni emitentom zdalny dostęp do Rejestru Akcjonariuszy w terminie umożliwiającym wprowadzenie informacji o akcjach i akcjonariuszach do systemu Banku z odpowiednim wyprzedzeniem przed otwarciem rejestru w dniu 1 marca 2021r. O sposobie korzystania z systemu będziemy informować emitentów w indywidualnych komunikatach oraz/lub za pomocą strony internetowej.

 • Jak możemy nadać dostęp wybranym przez nas osobom do rejestru?

  Dostęp będzie realizowany na zasadach przyjętych w bankowości internetowej. Wybrani użytkownicy muszą być użytkownikami ING Business, na podstawie formularza dostępnego online uprawniony użytkownik powinien sporządzić schematy akceptacji konfigurujące role w rejestrze czyli uprawnienia do wprowadzania zmian/dostępu do aplikacji przyporządkowane do konkretnego użytkownika.

 • Czy bank będzie pośredniczył w wypłacie dywidendy?

  Zgodnie z art. Art. 32810 KSH, Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, chyba że statut stanowi inaczej. Jeśli zatem wolą emitenta jest zachowanie dotychczasowego sposobu wypłaty dywidendy bezpośrednio do akcjonariuszy, należy zmienić postanowienia Statutu Spółki.

 • W jaki sposób będzie przebiegał proces wypłaty dywidendy?

  Dywidenda wypłacana będzie na rachunki akcjonariuszy w kwocie wynikającej ze stanu posiadania akcji na datę ustalenia prawa do dywidendy oraz statusu podatkowego akcjonariusza. Stan posiadania akcji ustala Bank na podstawie rejestru akcjonariuszy, a status podatkowy emitent będącego również płatnikiem podatku dochodowego od wypłacanych dywidend. Zestawienie płatności ustalonych przez Emitenta generowane będzie w standardowej formie pliku z płatnościami.

 • Na jaki adres e-mail spółki Bank będzie wysyłał fakturę VAT . Czy otrzymamy jakiś formularz do wypełnienia?

  Faktury w formie elektronicznej wysyłane będą na adres e-mail wskazany w formularzu z danymi potrzebnymi do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy, składanym przed otwarciem rejestru czyli datą 1 marca 2021r.

 • Z kim mogę się kontaktować w kwestiach operacyjnych po podpisaniu umowy (nr telefonu, adres e-mail) ?

  Dane kontaktowe Banku w sprawach dotyczących Rejestru Akcjonariuszy zawarte są w załączniku nr. 2 do Umowy