Rejestr akcjonariuszy

 • jeśli jesteś spółką niepubliczną i masz rachunek bankowy w ING, założymy i poprowadzimy rejestr akcjonariuszy Twojej firmy
 • dostępy do rejestru dla emitenta i akcjonariuszy online 
 • minimalna liczba dokumentów potrzebnych do założenia, bez dodatkowych dokumentów KYC (know your customer) lub MIFiD
 • wszystkie formalności online w bankowości internetowej
 • rejestr prowadzony przez bank powierniczy, który gwarantuje bezpieczeństwo
 • bez konieczności otwierania rachunków pieniężnych – dla celów wypłaty dywidendy wykorzystamy Twój rachunek bankowy
 • to więcej niż rejestr akcjonariuszy – dodatkowe możliwości związane z rejestrowaniem zdarzeń korporacyjnych takich jak walne zgromadzenia czy prawa poboru

Pamiętaj!

Jak skorzystać z oferty

1

Skontaktuj się z nami

2

Podpisz umowę

w bankowości internetowej w module Dokumenty i wiadomości poprzez złożenie podpisu elektronicznego.

3

Przekaż dokumenty

Przekaż nam wszystkie wymagane dokumenty poprzez bankowość internetową ING Business.

4

Zaloguj się

Logowanie do aplikacji dla Emitenta

Logowanie do aplikacji dla Akcjonariusza

Nie wiesz, jak się zalogować? Zobacz film.

 

Bezpieczeństwo

Opłaty

Opłaty pobierane w cyklach miesięcznych z rachunku bankowego Spółki (emitenta):

Rozwiń

Pozycja Opłata Naliczanie
Utworzenie Rejestru Nie mniej niż 250 zł za dostarczenie pliku wsadowego w uzgodnionym formacie / nie mniej niż 250 zł za utworzenie Rejestru w inny sposób  jednorazowo
Za świadczenie Usługi rejestru dla:    
Do 5 akcjonariuszy 300 zł miesięcznie
Od 6 do 20 akcjonariuszy 400 zł miesięcznie
Od 21 do 50 akcjonariuszy 500 zł miesięcznie
Powyżej 50 akcjonariuszy Indywidualna wycena (opłata ustalona indywidualnie)

miesięcznie

Wypłata dywidendy 500 zł jednorazowo
Obsługa prawa poboru, warrantów split/reverse split, fuzje i przejęcia, zmiana wartości nominalnej 500 zł jednorazowo
Podwyższenie, obniżenie kapitału – emisje i umorzenie akcji 500 zł jednorazowo
Rejestracja akcjonariusza w związku z podwyższeniem kapitału lub ujawnieniem akcji 25 zł za akcjonariusza jednorazowo
Wydanie świadectwa rejestrowego, zaświadczenia, potwierdzenia blokady wyciągu z rejestru, zestawienia transakcji samodzielny wydruk z systemu - bez opłat
wersja papierowa/elektroniczna zamówiona w banku - 100 zł
jednorazowo
Informacja z rejestru samodzielny wydruk z systemu - bez opłat
wersja papierowa/elektroniczna zamówiona w banku - 100 zł
jednorazowo
Blokada akcji 50 zł jednorazowo
Zmiana wpisu w rejestrze na żądanie polegają w szczególności na przejściu akcji lub praw zastawniczych na inną osobę albo o ustanowieniu na akcji ograniczonego prawa rzeczowego

ustalona indywidualnie, nie mniej niż 300 zł

W przypadku uzasadnionych wątpliwości prowadzącego rejestr co do przejścia praw, dodatkowe koszty dokumentacji ponosi akcjonariusz.
 

jednorazowo
Przeniesienie własności akcji na podstawie postępowania spadkowego 20 zł za każdego spadkobiercę jednorazowo
Inne czynności Indywidualna wycena jednorazowo

Dokumenty

Masz pytania?

Sprawdź najczęściej pojawiające się pytania

Zobacz FAQ

lub skontaktuj się z naszymi specjalistami, pomogą Ci podjąć decyzję

Zobacz kontakt

 • Z kim mogę skontaktować się w sprawie otwarcia rejestru dla spółki?

  Prosimy o kontakt z Twoim  Doradcą w ING,  który przedstawi ofertę  świadczenia usługi prowadzenia rejestru akcjonariuszy przez nasz bank. Zapytania ofertowe mogą być również kierowane  bezpośrednio na adres dedykowanej skrzynki e-mail: rejestrakcji@ing.pl
   

 • Gdzie znajdę draft umowy, regulamin oraz wzory formularzy niezbędnych do otwarcia rejestru?

  Wszelkie informacje o usłudze, wraz ze wzorami dokumentów ( umowa, regulamin, formularz danych o Emitencie, formularz Oświadczenia akcjonariusza, zasady korzystania z rejestru  oraz inne ) znajdziesz w sekcji Dokumenty na stronie https://www.ing.pl/korporacje/rejestr-akcjonariuszy
   

 • W jaki sposób mogę podpisać umowę?

  Umowa podpisywana jest przez strony elektronicznie w ramach standardowego procesu ING. Draft umowy z danymi spółki  udostępniany jest w bankowości internetowej ING Business: zakładka Dokumenty i wiadomości. 


  Uwaga: Dokument może być podpisany  przez osoby uprawnione ze strony emitenta, które są użytkownikami bankowości internetowej i mają nadane stosowne uprawnienia. 
   

 • Gdzie i w jaki sposób mogę przekazać dokumenty, formularze wymagane przez bank?

  Dokumenty, formularze prosimy  przesłać do nas poprzez system bankowości internetowej ING Business jako Wiadomość wiążąca, wybierając grupę wiadomości „Rejestr Akcjonariuszy” oraz podgrupę „otwarcie rejestru” lub „prowadzenie rejestru” zależnie od etapu współpracy.

  Jeśli z jakichkolwiek przyczyn nie jest możliwe przesłanie dokumentów w ten sposób, prosimy o kontakt z nami poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail rejestrakcji@ing.pl 
   

 • W jaki sposób akcjonariusz ma podpisać Oświadczenie? Czy akceptowany jest podpis kwalifikowany?

  Oświadczenia akcjonariuszy powinny być podpisane podpisem kwalifikowanym lub w formie skanu podpisanego odręcznie oświadczenia, przy czym to Emitent potwierdza właściwe umocowanie i autentyczność podpisu pod oświadczeniem akcjonariusza.
   

 • Z kim mogę  kontaktować się w kwestiach operacyjnych po podpisaniu umowy?

  Wszelkie pytanie prosimy kierować na adres e-mail: rejestrakcji@ing.pl. 
   

 • W jaki sposób nadawany jest dostęp do Aplikacji, w której jest prowadzony elektroniczny rejestr akcjonariuszy?

  Na adres e-mail użytkowników wskazanych w dokumentacji przez Emitenta wysyłany jest link oraz hasło dostępu do Aplikacji. Wkrótce uruchomiona zostanie dodatkowa opcja logowania bezpośrednio przez bankowość elektroniczną.
   

 • W jaki sposób spółka (Emitent) może wyznaczyć pełnomocnika?

  Formularz Pełnomocnictwa dla Emitenta jest do pobrania w sekcji Dokumenty na stronie https://www.ing.pl/korporacje/rejestr-akcjonariuszy. Podpisany formularz przekaż nam
  poprzez system bankowości internetowej ING Business jako Wiadomość wiążąca, wybierając grupę wiadomości „Rejestr Akcjonariuszy”
   

 • W jaki sposób akcjonariusz spółki może wyznaczyć pełnomocnika?

  Formularz Pełnomocnictwa dla akcjonariusza (osoba fizyczna/osoba prawna)  jest do pobrania w sekcji Dokumenty na stronie https://www.ing.pl/korporacje/rejestr-akcjonariuszy.
  Podpisany formularz przekaż nam poprzez system bankowości internetowej  ING Business jako Wiadomość wiążącą, wybierając grupę wiadomości „Rejestr Akcjonariuszy”.
   

 • Czy wynagrodzenie banku za usługę prowadzenia rejestru akcjonariuszy będzie podlegało podatkowi VAT?

  Tak, faktura za usługę prowadzenia rejestru akcjonariuszy będzie powiększona o podatek VAT
   

 • W jaki sposób otrzymam fakturę VAT?

  Fakturę wysyłamy elektronicznie na adres e-mail wskazany w dokumentacji (np. formularz) przez spółkę (Emitenta).
   

 • W jaki sposób mogę zmienić adres e-mail do wysyłki faktury VAT?

  Do aktualizacji adresu fakturowego można wykorzystać wniosek „formularz danych o emitencie”. Wypełniony formularz  prosimy przekazać za pośrednictwem bankowości internetowej ING Business jako Wiadomość wiążąca; Grupa wiadomości: Rejestr akcjonariuszy; podgrupa :prowadzenie rejestru.

  Opcjonalnie można przesłać wypełniony wniosek na adres e-mail rejestakcji@ing.pl podpisany przez reprezentacje spółki z użyciem podpisu kwalifikowanego.
   

 • W jaki sposób akcjonariusz spółki może korzystać z rejestru akcjonariuszy?

  Dostępu do Aplikacji udzielamy na życzenie akcjonariusza, przy czym z takim życzeniem może do nas wystąpić akcjonariusz lub jego reprezentant wskazany w Oświadczeniu akcjonariusza.
  Życzenie nadania dostępu wskazanemu akcjonariuszowi do rejestru możemy zrealizować również na podstawie informacji o takiej potrzebie otrzymanej za pośrednictwem Emitenta.
   

 • Czy bank będzie pośredniczył w wypłacie dywidendy?

  Zgodnie z art. Art. 32810 KSH, Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji za pośrednictwem podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, chyba że statut stanowi inaczej. Jeśli zatem wolą emitenta jest zachowanie dotychczasowego sposobu wypłaty dywidendy bezpośrednio do akcjonariuszy, należy zmienić postanowienia Statutu Spółki.
   

 • Czy można zmienić podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy?

  Rozwiązanie przez spółkę umowy o prowadzenie rejestru akcjonariuszy jest dopuszczalne jedynie pod warunkiem zawarcia nowej umowy z innym podmiotem. 
   

 • W jaki sposób mogę otrzymać aktualny wyciąg z rejestru?

  Wyciąg z rejestru można  wygenerować i pobrać w aplikacji Rejestr Akcjonariuszy w module Raporty. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, skontaktuj się z nami wysyłając wiadomość rejestrakcji@ing.pl.
   

 • W jaki sposób mogę otrzymać świadectwo rejestrowe?

  Świadectwa rejestrowe są generowane w systemie przez pracownika banku na podstawie wiadomości wiążącej wysłanej przez bankowość internetową lub wiadomość email na adres rejestrakcji@ing.pl. Wpisz prośbę o wydanie świadectwa, podając takie szczegóły jak rodzaj i dane akcji, cel wydania świadectwa, okres na jaki blokowane mają być akcje.
   

 • Na jakiej podstawie i w jakim terminie dokonywane są wpisy oraz zmiany w rejestrze akcjonariuszy?

  Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy dokonuje wpisu w rejestrze akcjonariuszy na żądanie spółki lub osoby mającej interes prawny w dokonaniu wpisu, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie tygodnia od dnia otrzymania żądania. Jeżeli dokonanie wpisu wymaga usunięcia przeszkody, wpis powinien być dokonany w terminie tygodnia od dnia jej usunięcia. 
  Osoba żądająca wpisu jest obowiązana przedłożyć podmiotowi prowadzącemu rejestr akcjonariuszy dokumenty uzasadniające dokonanie wpisu. Podstawę dokonania wpisu stanowi także oświadczenie akcjonariusza o zobowiązaniu do przeniesienia akcji albo obciążenia akcji ograniczonym prawem rzeczowym. Podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy bada treść i formę dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu. Nie ma obowiązku badania zgodności z prawem oraz prawdziwości dokumentów uzasadniających dokonanie wpisu, w tym podpisów zbywcy akcji lub osób ustanawiających ograniczone prawo rzeczowe na akcji, chyba że poweźmie w tym względzie uzasadnione wątpliwości. Przy dokonywaniu wpisów do rejestru akcjonariuszy podmiot prowadzący rejestr akcjonariuszy uwzględnia ograniczenia co do rozporządzania akcją. 

 

Skontaktuj się z naszymi specjalistami
rejestrakcji@ing.pl

lub ze swoim doradcą.