Załóż w pakieciei zyskaj podwójnie

Zakładając Konto Oszczędnościowe w pakiecie z Kontem Osobistym korzystasz dwa razy.

8% na Otwartym Koncie Oszczędnościowym w ofercie specjalnej "Bonus na start" dla kwot poniżej 400 tys. zł przez 3 miesiące od założenia konta.

Oprocentowanie zmienne, obliczane w skali roku. Zapoznaj się z regulaminem oferty1.

oraz do 250 zł za otwarcie konta osobistego za spełnienie łącznie wszystkich warunków promocji opisanych w regulaminie „Do 250 zł za otwarcie konta Direct albo Komfort" albo „Do 250 zł za otwarcie konta Mobi”2.

 

Jak zgarnąć do 250 zł?


Konto Direct albo Komfort - jeśli masz więcej niż 26 lat

Zyskasz 120 zł, jeśli:

 • do 30 marca 2023 r.  Założysz konto Direct albo Komfort z kartą do konta i Kontem Oszczędnościowym,
 • do 30 czerwca 2023 r.  zrobisz transakcje bezgotówkowe na łączną kwotę min. 1 000 zł .

oraz dodatkowe 130 zł, jeśli do 30 czerwca 2023 r.:

 • zapłacisz min. 3 razy BLIKIEM za zakupy w Internecie,
 • otrzymasz w każdym z 3 dowolnych miesięcy trwania promocji łączny wpływ na min. 1 000 zł,
 • założysz min. 1 cel oszczędnościowy, na którym odłożysz min. 300 zł.

Zapoznaj się z regulaminem promocji „Do 250 zł za otwarcie konta Direct albo Komfort”oraz spełnij warunki promocji. 

Upewnij się, że w dniu przystąpienia do promocji masz udzielone zgody marketingowe – zrobisz to w Moim ING3.


Konto Mobi - jeśli masz 18-26 lat

Zyskasz 120 zł, jeśli:

 • do 30 marca 2023 r. założysz konto Mobi z kartą do konta i Kontem Oszczędnościowym,
 • do 31 maja 2023 r. zrobisz min. 10 transakcji bezgotówkowych.

oraz dodatkowe 130 zł, jeśli do 31 maja 2023 r.:

 • z wymienionych 10 transakcji bezgotówkowych, min. 3 zrobisz BLIKIEM w Internecie,
 • założysz Smart Savera, na którym odłożysz min. 30 zł.

Zapoznaj się z regulaminem promocji „Do 250 zł za otwarcie konta Mobi"oraz spełnij wszystkie warunki.

Upewnij się, że w dniu przystąpienia do promocji masz udzielone zgody marketingowe – zrobisz to w Moim ING3

Zakładam

Wybierz swobodny dostęp do oszczędności bez zbędnych opłatZa prowadzenie konta oszczędnościowego


Za wszystkie przelewy pomiędzy kontem oszczędnościowym a osobistym w aplikacji Moje ING3


Za wypłaty BLIKIEM z bankomatów ING Banku Śląskiego i Planet Cash

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Polecenie przelewu SEPA – to przelew europejski - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)
 • Polecenie przelewu w walucie obcej – to - przelew walutowy - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to - kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.
 • Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – to - wyciąg z konta - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.

Oprocentowanie zmienne, obliczane w skali roku. Dotyczy Otwartego Konta Oszczędnościowego w PLN, zakładanego w ING Banku Śląskim na warunkach określonych w regulaminie oferty specjalnej „Bonus na start” i obowiązuje dla kwot poniżej 400 tys zł., przez 3 miesiące od założenia konta. Po upływie tego okresu dla powyższego konta obowiązywać będzie oprocentowanie standardowe. Zapoznaj się z regulaminem.

Zapoznaj się z regulaminami promocji ING Banku Śląskiego „Do 250 zł za otwarcie konta Direct albo Komfort”.

Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING Banku Śląskiego, a aplikacja Moje ING – jest jej wersją na urządzenia mobilne.