Linia kredytowa z gwarancją BGK

 • Gwarancja de minimis jest zabezpieczeniem spłaty linii kredytowej
 • Możesz korzystać z linii kredytowej do 200 000 zł przez aż 36 miesięcy
 • Do 30 czerwca 2023 roku nie zapłacisz prowizji na rzecz BGK za udzielenie gwarancji
 • Nie musisz zastawiać swojego majątku na rzecz banku

Jestem klientem
i mam dostęp do bankowości internetowej

Złóż wniosek


Skontaktuj się ze specjalistą

Zostaw numer


Spotkaj się ze specjalistą w Oddziale ds. Przedsiębiorców

Umów spotkanie

Kto może wnioskować o Linię kredytową z gwarancją de minimis?

Przedsiębiorcy, którzy:

 • prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą
 • posiadają rachunek firmowy od min. 6 miesięcy
 • do 1 lutego 2020 roku nie mieli zaległości ZUS, US
 • są rezydentami
 • należą do sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, to znaczy, że zatrudniają mniej niż 249 pracowników i spełniają wymogi definicji unijnej rozporządzenie Komisji UE nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. załącznik I dot. uznania niektórych rodzajów pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu - Dz.Urz.UEL.2014.187.1 z dnia 26.06.2014 r.
 • posiadają zdolność kredytową
 • posiadają niewykorzystany limit w ramach pomocy de minimis
 • nie są wpisani w Bankowym Rejestrze Niesolidnych Klientów
 • nie mają obowiązku zwrotu niezgodnej z prawem pomocy (na mocy decyzji Komisji Europejskiej)

Jak otrzymać Linię kredytową z gwarancją de minimis?

1

Składasz wniosek

Wypełnij wniosek przez internet, jeśli prowadzisz jednoosobową działalność gospodarczą i masz założoną bankowość elektroniczną. Wniosek możesz także złożyć w oddziale ds. Przedsiębiorców.

2

Uzupełniasz dokumenty

Do wniosku o linię kredytową (i załączników) dołączysz wniosek o udzielenie gwarancji wraz z załącznikami.

3

Analizujemy wniosek

Rozpatrujemy Twój wniosek i dołączone dokumenty.

4

Podpisujesz umowę

Umowę podpiszesz w oddziale ds. Przedsiębiorców bez względu na to gdzie składałeś wniosek.

Potrzebne dokumenty

icon

Masz problemy z otwarciem pliku PDF?

Zobacz, jak go rozwiązać

Widzisz następujący komunikat?

Nie otwieraj pliku w przeglądarce, lecz zapisz go na swoim komputerze (Ctrl+S) i otwórz w programie Adobe Acrobat Reader. Jego ikonka wygląda w ten sposób:

 • Dokument tożsamości

Jeśli nie jesteś klientem banku (nie masz żadnego produktu w ING)

Książka Przychodów i Rozchodów

 • PIT-36/36L(wraz załącznikiem PIT/B) lub KPiR z rozliczonymi stanami magazynowymi za rok ubiegły
 • KPiR za zakończone miesiące bieżącego roku

Jeśli chcesz zwiększyć swoją zdolność kredytową i uwzględnić amortyzację:

 • Ewidencja środków trwałych lub strony z KPiR potwierdzające wysokość amortyzacji za okres, za jaki przyjmowane są dane finansowe do analizy (KPiR/PIT). 

Ryczałt

 • PIT-28 wraz z załącznikami za rok ubiegły i  karty ewidencji przychodów za wszystkie miesiące roku bieżącego roku.
 • Oświadczenie o wysokości kosztów działalności gospodarczej (zawarte we wniosku kredytowym)

Karta Podatkowa

 • Aktualna decyzja o wymiarze podatku
 • Oświadczenie o wysokości przychodów, kosztów działalności gospodarczej (zawarte we wniosku kredytowym)

Deklaracja podatkowa PIT musi posiadać potwierdzenie złożenia w Urzędzie Skarbowym (pieczątka z US lub dowód nadania listu poleconego lub wydrukowane UPO).

Jeśli główny rachunek firmy (rachunek przez który przechodzi większość transakcji firmy) jest prowadzony w innym banku:

 • Wyciąg bankowy za okres 6 ostatnich zamkniętych miesięcy.

Jeśli chcesz konsolidować kredyt lub przenieść linię kredytową z innego banku:

 • Umowa kredytowa wraz z aneksami,
 • Harmonogram spłat rat (dla produktów spłacanych w ratach).

W przypadku samozatrudnienia:

 • Świadectwo pracy u poprzedniego pracodawcy,
 • Umowa o świadczenie usług z poprzednim pracodawcą zawarta na min.12 miesięcy w ramach aktualnie prowadzonej działalności gospodarczej.

Jeśli dodatkowo osiągasz dochody z tytułu umowy o pracę:

 • Oświadczenie o dochodach - jeśli wynagrodzenie wpływa na konto ING (pobierz wzór)

  albo
 • Zaświadczenie o dochodach - jeśli wynagrodzenie nie wpływa na konto w ING (pobierz wzór).

Jeśli masz rozdzielność majątkową i wnioskujesz o kwotę większą niż 100 000 zł:

 • Umowa majątkowa małżeńska w formie aktu notarialnego lub na podstawie postanowienia sądu.

Jeśli prowadzisz dodatkową działalność gospodarczą lub Twój małżonek prowadzi działalność gospodarczą, a nie masz rozdzielności majątkowej:

 • Dokumenty finansowe firmy powiązanej zgodne z formą opodatkowania tej firmy,
 • Wypełniony i podpisany formularz firmy powiązanej (pobierz wzór),
 • Pełnomocnictwo i zgoda na zawarcie umowy/aneksu (pobierz wzór).

Dokument dotyczący potwierdzenia płatności na rzecz ZUS/US: 

 • Zaświadczenie o niezaleganiu z płatnościami wobec ZUS/US lub
 • Wyciąg bankowy za okres 6 ostatnich zamkniętych miesięcy jeśli płatności są z rachunku w innym banku.

Jeśli korzystasz z ulgi podatkowej IP BOX 

 • Załącznik PIT/IP

 • Wniosek o udzielenie przez BGK gwarancji spłaty kredytu - pobierz wzór
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz wzór

Skontaktuj się z nami,

jak Ci wygodnie

Porozmawiajmy

Skontaktuj się ze specjalistą

zadzwoń 32 357 00 96

8:00-18:00 w dni robocze
Koszt połączenia wg stawek operatora.

Koszty i zakres gwarancji

Koszty

x

Koszty na rzecz banku

Rodzaj linii Oprocentowanie
Linia kredytowa (bez zabezpieczenia) marża od 6% + WIBOR 1M
Linia kredytowa (z zabezpieczeniem) marża od 4% + WIBOR 1M

Prowizja wynosi 2,5% (min. 250 zł). Pobierana jednorazowo za 3-letni okres kredytowania. 

 

Koszty na rzecz BGK

Okres Wysokość prowizji na rzecz BGK
do 30.06.2023 0,00% (od kwoty gwarancji)
od 01.07.2023  0,50% (od kwoty gwarancji)

Prowizja pobierana jest z góry za rozpoczęty okres roczny funkcjonowania gwarancji.

Zakres gwarancji

x

Gwarancja zabezpiecza 80% wysokości linii kredytowej (bez odsetek oraz innych kosztów) – na okres do 39 miesięcy.

Wysokość przyznanej gwarancji dla przedsiębiorcy zależy od limitu pomocy de minimis przyznanego w ostatnich 3 latach (bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzednie lata podatkowe) i łącznie nie może przekroczyć:

 •  100 000 EUR jeśli działasz w sektorze transportu drogowego
 •  200 000 EUR dla pozostałych sektorów

Zabezpieczeniem gwarancji jest deklaracja wekslowa wraz z wekslem własnym in blanco przedsiębiorcy na rzecz BGK.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Warunkach uzyskania w Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytu w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de minimis.

To jest oferta dla jednoosobowych działalności gospodarczych, które korzystają z uproszczonych zasad księgowości. Prowadzisz spółkę lub korzystasz z pełnej księgowości?
Porozmawiaj z naszym specjalistą pod numerem 32 357 00 24 lub znajdź Oddział ds. korporacyjnych