• Rachunki bieżące, oszczędnościowe

  • Lokaty terminowe

  • Kredyty / Karty kredytowe

  • Odsetki od zadłużenia przeterminowanego

  • Komunikat w sprawie wysokości stopy referencyjnej

Rachunki bieżące, oszczędnościowe

Oprocentowanie produktów znajdujących się w bieżącej ofercie Banku prezentujemy poniżej. Sprawdź oprocentowanie produktów wycofanych z oferty Banku

Rachunki bieżące, oszczędnościowe

Rachunek w PLN/USD/EUR/GBP

 
KONTO Z LWEM w PLN/USD/EUR/GBP   nieoprocentowane

Otwarte Konto Oszczędnościowe w PLN

0,05%

Rachunki oszczędnościowe w walutach obcych

 
Otwarte Konto Oszczędnościowe w EUR   0,01%
Otwarte Konto Oszczędnościowe w USD   0,01%
Otwarte Konto Oszczędnościowe w GBP   0,01%

Lokaty terminowe

Lokaty terminowe

Lokaty terminowe w PLN o stałej stopie %  
1 miesiąc: od 1 000 zł 0,05%
6 miesięcy: od 1 000 zł 0,05%
12 miesięcy: od 1 000 zł 0,05%


Lokaty terminowe wycofane z oferty

(oprocentowanie obowiązuje od dnia prolongaty)

Lokaty terminowe w PLN o stałej stopie %  
1 miesiąc: od 1 000 zł 0,01%
6 miesięcy: od 1 000 zł 0,01%
12 miesięcy: od 1 000 zł 0,01%
24 miesiące: od 1 000 zł 0,01%

Lokaty terminowe w EUR o stałej stopie %

 
6 miesięcy: od 500 EUR 0,01%
12 miesięcy: od 500 EUR 0,01%
24 miesiące: od 500 EUR 0,01%

Lokaty terminowe w USD o stałej stopie %

 
6 miesięcy: od 500 USD 0,01%
12 miesięcy: od 500 USD 0,01%
24 miesiące: od 500 USD 0,01%

Kredyty / Karty kredytowe

Kredyty / Karty kredytowe

Linia kredytowa dla Przedsiębiorców (bez zabezpieczenia)

zmienne oprocentowanie obliczane jest na podstawie wysokości indeksu WIBOR* i marży

Standardowa linia kredytowa dla Przedsiębiorców marża od 5,5% + WIBOR 1M prowizja: 2% (minimum 200 zł)

Linia kredytowa dla Przedsiębiorców z zabezpieczeniem 

zmienne oprocentowanie obliczane jest na podstawie wysokości indeksu WIBOR* i marży

Linia kredytowa dla Przedsiębiorców marża od 3,5% + WIBOR 1M prowizja: 2% (minimum 200 zł)

Pożyczka dla Przedsiębiorców (bez zabezpieczenia)

zmienne oprocentowanie obliczane jest na podstawie wysokości indeksu WIBOR* i marży

Pożyczka dla Przedsiębiorców (bez zabezpieczenia) marża od 5% + WIBOR 3M/6M prowizja: od 0%

Pożyczka dla Przedsiębiorców (z zabezpieczeniem)

zmienne oprocentowanie obliczane jest na podstawie wysokości indeksu WIBOR* i marży

Pożyczka dla Przedsiębiorców (z zabezpieczeniem) marża od 2,5% + WIBOR 3M/6M prowizja: od 0%

Pożyczka dla Profesjonalistów

Pożyczka dla Profesjonalistów marża od 3% prowizja: od 0%

Kredyt dla wspólnot mieszkanowych

Kredyt dla wspólnot mieszkaniowych marża od 1,5%  + WIBOR 3M/6M prowizja: od 0%
ECO kredyt dla wspólnot mieszkaniowych marża od 1,5%  + WIBOR 3M/6M prowizja: 0%

Karta kredytowa VISA dla Przedsiębiorców

Stopa referencyjna NBP + marża 7,1%  

Odsetki od zadłużenia przeterminowanego

Nowe zasady naliczania odsetek od zaległych zobowiązań – dla Przedsiębiorców

Nowe zasady naliczania odsetek podwyższonych:

Produkt

Data podpisania umowy lub aneksu

Wysokość odsetek podwyższonych

Kredyty i karty kredytowe 
z wyjątkiem linii kredytowej

1 stycznia 2016 lub później 11,2% dla wszystkich produktów 
= 2 x (stopa referencyjna NBP 0,1% + 5,5 pkt proc.)
Kredyty i karty kredytowe 
z wyjątkiem linii kredytowej

31 grudnia 2015 lub wcześniej

2% dla produktów złotówkowych 
= 4 x stopa lombardowa NBP 0,5%

1% dla produktów w obcych walutach
= 2 x stopa lombardowa NBP 0,5%

Dla rachunków otwartych 14 listopada 2016 lub później
Rachunki rozliczeniowe
Karty przedpłacone
Linia kredytowa
14 listopada 2016 lub później 11,2% dla wszystkich produktów
= 2 x (stopa referencyjna NBP 0,1% + 5,5 pkt proc.)
Dla rachunków otwartych przed 14 listopada 2016

Rachunki rozliczeniowe
Karty przedpłacone
Linia kredytowa
Rachunki oszczędnościowe

bez względu na datę

2% dla produktów złotówkowych 
= 4 x stopa lombardowa NBP 0,5%

1% dla produktów w obcych walutach 
= 2 x stopa lombardowa NBP 0,5%

Odsetki podwyższone obliczamy według zmiennej stropy procentowej w stosunku rocznym.

Odsetki podwyższone (karne) w tej chwili nie mogą przekroczyć odsetek maksymalnych za opóźnienie, które wynoszą :

11,2% 
= 2 x (stopa referencyjna NBP 0,1% + 5,5 pkt proc.)

Co dalej
Jeśli zmienią się stopy NBP (lombardowa lub referencyjna), automatycznie zmienią się też odsetki podwyższone.

Obecne stopy NBP
Wszystkie stopy procentowe NBP znajdują się w Dzienniku Urzędowym Narodowego Banku Polskiego.

Podstawa prawna
Kodeks cywilny i Zarządzenie Prezesa Zarządu Banku nr Fin/55/2016 

Komunikat w sprawie wysokości stopy referencyjnej

Komunikat w sprawie wysokości stopy referencyjnej

Informacja o zmianie wysokości stopy referencyjnej

ING Bank Śląski S.A. uprzejmie informuje, iż na podstawie decyzji Rady Polityki Pieniężnej z dnia 28.05.2020r. wysokość stopy referencyjnej uległa obniżeniu o 0,40 pp. i na dzień 29 maja 2020 r. wynosi 0,1% w skali rocznej.

Wobec powyższego zgodnie z postanowieniami Umów oraz Aneksów do umów o kartę kredytową VISA dla przedsiębiorców zawartych z ING Bankiem Śląskim S.A., które przewidują zmianę wysokości oprocentowania wskutek zmiany stopy referencyjnej obniżeniu ulega wysokość zmiennej stopy procentowej o 0,40 pp., tj. o wysokość, o którą zmieniła się stopa referencyjna.