Tablica ogłoszeń

Opłaty i oprocentowanie

Konta osobiste

Oszczędności i inwestycje

Karty i płatności

 • Zwiększamy limit płatności kartą bez PIN-u do 100 zł
 • Informacja o usłudze chargeback

  Płacisz kartą za usługi lub zakupy? Organizator odwołał wycieczkę lub koncert? Towar w paczce jest niezgodny z zamówieniem? Spróbuj skontaktować się ze sprzedawcą i wyjaśnić sprawę. Jeśli Ci się nie uda – zgłoś się do nas. Chargeback jest jak parasol ochronny. Dzięki niemu możemy pomóc Ci odzyskać pieniądze, kiedy nie uda Ci się samodzielnie wyjaśnić sprawy z usługodawcą.

  Reklamacji podlegają transakcje w bankomatach i terminalach - te w sklepach stacjonarnych, jak i te, które zrobisz przez internet. Zarówno reklamacja jak i postępowanie chargeback są darmowe. Chargeback jest dostępny dla wszystkich klientów i każdego rodzaju karty.

  Przygotuj historię korespondencji z usługodawcą – będziemy jej potrzebować. Informacje o pozostałych dokumentach znajdziesz tu. Visa lub Mastercard pomogą nam wyjaśnić Twoją sprawę po tym, jak przekażesz nam komplet dokumentów. Zwykle trwa to około 3 miesięcy. Jednak sporo zależy od tego, od kogo próbujemy odzyskać Twoje pieniądze. Czas ten może się wydłużyć. Jeśli tak się stanie, poinformujemy Cię o tym.

  Jeśli płaciłeś kartą, a usługodawca nie wywiązał się z umowy, którą zawarliście, skontaktuj się z nami. Możesz:

  Dokumenty w sprawie chargeback możesz nam wysłać w wiadomości w Moim ING lub przynieść do placówki.

 • Informacja o Ustawie o usługach płatniczych

  Ustawa o usługach płatniczych

  24 października 2011 r. weszła w życie ustawa o usługach płatniczych (Dz. U. Nr 119, poz. 1175), (zwana dalej: Ustawą). Przepisy Ustawy implementują do krajowego porządku prawnego postanowienia dyrektywy 2007/64/WE o usługach płatniczych w ramach rynku wewnętrznego (Payment Services Directive). Dyrektywa PSD ujednolica zasady wykonywania transakcji płatniczych w państwach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), przeprowadzanych w walutach tych państw. Stanowi ona kluczowy element Jednolitego Obszaru Płatności w Euro – SEPA (Single Euro Payments Area), tworząc jego fundament prawny.

  Ustawa o usługach płatniczych określa:

  • warunki świadczenia usług płatniczych, w tym wymogi dotyczące przejrzystości postanowień umownych i obowiązków informacyjnych w zakresie świadczenia usług płatniczych,
  • prawa i obowiązki stron umów o świadczeniu usług płatniczych,
  • zakres odpowiedzialności z tytułu wykonywania usług płatniczych.

  Ustawa przewiduje 12-miesięczny okres przejściowy, co oznacza, że do 24 października 2012 r. Banki mają czas na dostosowanie działalności w obszarze obowiązków informacyjnych oraz praw i obowiązków w zakresie świadczenia usług płatniczych.

  Katalog usług objętych Ustawą

  Ustawa obejmuje następujące usługi płatnicze:

  • wpłata i wypłata gotówkowa na / z rachunków bankowych dokonywana w walucie rachunku,
  • polecenie przelewu w złotych lub walutach państw członkowskich kierowane do tych państw (w tym przelewy otrzymane z tych państw),
  • stałe zlecenie,
  • polecenie zapłaty,
  • transakcje realizowane za pośrednictwem kart, systemów bankowości elektronicznej.

  Korzyści dla Klientów

  Wśród korzyści, które dla konsumentów i przedsiębiorców niesie ze sobą ustawa, należy wymienić:

  • szybsze elektroniczne przelewy w euro: od listopada 2011 r. obowiązuje już w Banku zasada wykonywania zleceń w terminie D+1 (gdzie D oznacza dzień, w którym nastąpił moment otrzymania zlecenia) stosowana w odniesieniu do przelewów walutowych w walucie euro kierowanych na rachunek prowadzony w innym banku w kraju lub do któregokolwiek państwa członkowskiego, złożonych poprzez system bankowości internetowej w trybie standardowym. Dla Klienta zasada D+1 oznacza, że wykonanie takiego przelewu walutowego następuje poprzez uznanie rachunku banku odbiorcy najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po dniu otrzymania zlecenia (dzień D). Dla zleceń składanych w formie papierowej  termin wykonania wydłuża się o jeden dzień, czyli wynosi D+2;
  • udostępnienie środków: obowiązek niezwłocznego uznania rachunku odbiorcy kwotą transakcji w walucie państwa członkowskiego z datą waluty zgodną z datą uznania rachunku banku;
  • uznawanie pełnej kwoty: przekazywana jest pełna kwota, zgodnie z oznaczeniem w zleceniu płatniczym, bez żadnych potrąceń;
  • ograniczenie opcji kosztowych:
   • w odniesieniu do przelewów  walutowych wychodzących wykonywanych w walucie któregokolwiek państwa członkowskiego i gdy rachunek odbiorcy prowadzony jest w jednym z państw członkowskich a przelew jest w walucie innej niż waluta rachunku płatnika, tj. wymaga przeliczenia waluty, płatnik może dokonać wyboru sposobu naliczenia opłat zgodnie z zasadą;
    - SHA (dzielone) – opłaty i prowizje dzielone są odpowiednio pomiędzy płatnika i odbiorcę (płatnik ponosi opłaty i prowizje ING Banku Śląskiego a odbiorca ponosi wszystkie pozostałe opłaty i prowizje), albo
    - OUR (nasze) – opłaty i prowizje pokrywane są wyłącznie przez płatnika.
   • w odniesieniu do przelewów walutowych wykonywanych w walucie któregokolwiek państwa członkowskiego i gdy rachunek odbiorcy prowadzony jest w jednym z państw członkowskich, które to przelewy nie wiążą się z przeliczaniem waluty (waluta przelewu zgodna z walutą rachunku płatnika), płatnik i odbiorca ponoszą opłaty i prowizje określone w umowie zawartej odpowiednio z bankiem płatnika i bankiem odbiorcy (obowiązuje wyłącznie zasada SHA).
  • zwiększoną ochronę Klienta: m.in. poprzez poszerzenie zakresu informacji o zawartej umowie oraz o indywidualnej transakcji płatniczej, które muszą być udostępniane Klientowi.
 • Komunikat w sprawie realizacji zagranicznych zleceń płatniczych:
 • Informacja o stawkach opłaty interchange
 • Zaprzestanie obsługi czeków

  Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 czerwca 2013r. ING Bank Śląski zaprzestaje obsługi skupu i inkasa wszystkich rodzajów czeków w odniesieniu do Klientów Indywidualnych oraz Przedsiębiorców.
  Prosimy o uwzględnienie tego w Państwa planach oraz przepraszamy za utrudnienia.

 • Komunikat dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. (dedykowany zarówno dla Klienta indywidualnego, jak i Przedsiębiorców)
 • Lista krajów stosujących numer rachunku w formacie IBAN

Bankowość internetowa

Placówki bankowe i gotówka

Relacje inwestorskie

Pozostałe

 • Informacja o uczestniczeniu banku w BFG

  ING Bank Śląski S.A. jest uczestnikiem systemu obowiązkowego gwarantowania środków pieniężnych. Jego celem jest zapewnienie deponentom wypłaty, do wysokości określonej ustawą, środków gwarantowanych w razie ich niedostępności. Zasady funkcjonowania systemu określone są w Ustawie z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji.

  Informacja o uczestniczeniu Banku w BFG

 • Załącznik do Regulaminów i Ogólnych warunków dotyczący Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • Wykaz państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego - EOG
 • Komunikat dla amerykańskich osób fizycznych

  Wiele z amerykańskich regulacji dotyczących papierów wartościowych, jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub innych tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania, podatków oraz świadczenia usług związanych z w/w instrumentami  wywołuje w praktyce skutki mające zasięg eksterytorialny.

  W konsekwencji, ING Bank Śląski S.A. („Bank”) jako podmiot działający poza terytorium USA, aby móc świadczyć usługi związane z wyżej wskazanymi instrumentami finansowymi na rzecz amerykańskich osób fizycznych, musiałby posiadać odpowiednio dostosowane do prawa amerykańskiego procedury obsługi tych Klientów, w szczególności  w zakresie  obowiązku raportowania do USA niektórych informacji o tych osobach i ich transakcjach. Wprowadzenie w Banku tego rodzaju procedur, uwzględniających wymogi wynikające z regulacji USA, zostało ocenione  jako niezgodne z obecnie obowiązującym w Polsce prawem i nie jest możliwe  bez wprowadzenia w nim stosownych zmian.

  Przed nawiązaniem relacji z danym podmiotem oraz w czasie jej trwania Bank ocenia ryzyko świadczenia usług temu podmiotowi. Mając na uwadze wyniki tego rodzaju oceny w odniesieniu do amerykańskich osób fizycznych , ING Bank Śląski S.A. z przyczyn biznesowych nie świadczy tym osobom usług związanych z wyżej wskazanymi instrumentami finansowymi.

  Powyższe dotyczy wyłącznie świadczenia usług inwestycyjnych związanych z wyżej wskazanymi instrumentami finansowymi i nie będzie miało wpływu na inne usługi finansowe oferowane przez Bank amerykańskim osobom fizycznym.

 • Reklamacje - informacja dla klienta

  Szanowny kliencie,

  jeśli działania banku nie odpowiadają Twoim oczekiwaniom, poinformuj nas o tym niezwłocznie. Reklamacje postrzegamy jako źródło informacji, które służą podnoszeniu jakości świadczonych przez nas usług.

  Jak skontaktować się z nami w sprawie reklamacji?

  Prosimy o kierowanie ewentualnych reklamacji:

  • w formie elektronicznej poprzez system bankowości internetowej,
  • ustnie - telefonicznie 32 357 00 69 albo osobiście w placówce banku - miejscu spotkań,
  • w formie pisemnej - osobiście w placówce banku - miejscu spotkań albo przesyłką pocztową na adres:

  ING Bank Śląski S.A., SCCC
  ul. Sokolska 34
  40-086 Katowice

  Potwierdzenie złożenia reklamacji przekazujemy telefonicznie, przez system bankowości internetowej, ustnie w placówce banku - miejscu spotkań lub w postaci papierowej.

  W jaki sposób powiadamiamy o rozpatrzeniu reklamacji?

  Wybierz wygodny dla Ciebie sposób udzielenia odpowiedzi:

  • pisemny – wyślemy odpowiedź na Twój adres korespondencyjny (lub adres firmy)
  • elektroniczny w Moim ING – gdy odpowiedź będzie gotowa, wyślemy na Twój telefon komórkowy powiadomienie (jeśli masz naszą aplikację i włączone powiadomienia).

  Gdy klikniesz w powiadomienie i zalogujesz się do aplikacji, trafisz bezpośrednio do miejsca z odpowiedzią.
   
  Powiadomienie nie przyszło?

  1. Zaloguj się do Mojego ING i przejdź do swojego profilu
  2. Kliknij Moje dokumenty, a nstępnie "Otwórz moje dokumenty" i potwierdź swoją tożsamość.
  3. Odpowiedź na reklamację czeka na Ciebie w zakładce Dokumenty bankowe.

  W jakim terminie udzielamy odpowiedzi na reklamacje?

  Odpowiedź na reklamację otrzymasz najpóźniej w dniu, który podaliśmy Ci podczas przyjęcia zgłoszenia.
   
  Na odpowiedź mamy:

  • 15 dni roboczych – jeżeli reklamacja dotyczy usług płatniczych,
  • 30 dni kalendarzowych– w pozostałych przypadkach.

   
  Jeżeli przypadek jest szczególnie skomplikowany, ten czas może się wydłużyć. Nie powinien jednak przekroczyć:

  • 35 dni roboczych – jeżeli reklamacja dotyczy usług płatniczych
  • 90 dni kalendarzowych – jeżeli reklamacja dotyczy danych osobowych
  • 60 dni kalendarzowych – w pozostałych przypadkach.

   
  Jeśli Twoją reklamację będziemy rozpatrywać dłużej, napiszemy do Ciebie. Wyjaśnimy przyczyny opóźnienia i podamy nowy termin zakończenia sprawy.

  Jaki sprawdzić status złożonej reklamacji?

  Aby sprawdzić, na jakim etapie jest Twoja reklamacja: ·

  • napisz do nas na czacie
  • lub zadzwoń pod numer 32 357 00 69 (infolinia dostępna 24/7).

  Co zrobić jeśli nie zgadzasz się z otrzymaną odpowiedzią na reklamację?

  Jeśli nie zgadzasz się z odpowiedzą na reklamację, to możesz zgłosić odwołanie w wybrany przez Ciebie sposób:

  • w formie elektronicznej poprzez system bankowości internetowej
  • ustnie - telefonicznie 32 357 00 69 albo osobiście w placówce banku - miejscu spotkań
  • w formie pisemnej - osobiście w placówce banku - miejscu spotkań albo przesyłką pocztową na adres:

  ING Bank Śląski S.A., SCCC
  ul. Sokolska 34
  40-086 Katowice

  Twoje dane osobowe z reklamacji

  Jeżeli złożysz reklamację Administratorem Twoich danych będzie ING Bank Śląski SA z siedzibą w Katowicach kod 40-086, ul. Sokolska 34 (zwany dalej: Bankiem). Dane te będą przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji, oraz w celach przewidzianych przepisami prawa, w tym w celu archiwizacyjnym. Odbiorcą danych mogą być podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa, lub na podstawie odrębnie wyrażonej zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i każda osoba ma prawo dostępu do treści jej danych oraz ich Poprawiania.