Ubezpieczenie firmy

 • Ochrona majątku firmy, Ciebie i pracowników
 • Szeroki zakres ochrony, dopasowany do potrzeb
 • Bez szacowania majątku firmy i innych formalności
 • Do kupienia w 5 minut - przez telefon

Ubezpieczenie od: 

Ubezpiecz firmę przez telefon

Po kliknięciu przekierujemy Cię na stronę formularza kontaktowego Avivy.

Ubezpiecz firmę

Warto ubezpieczyć firmę

Ochrona w razie pożaru i innych zdarzeń losowych

Ubezpieczenie chroni aż przed 18 zdarzeniami, w tym także gradem, przepięciami, upadkiem drzew lub innych przedmiotów. 

Ochroną objęte jest mienie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą lub należące do ubezpieczonego, w tym budynki, maszyny, sprzęt, mienie osób trzecich i środki pieniężne.

Aviva pokrywa również koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, rozbiórki, demontażu, wywozu, składowania, utylizacji oraz poszukiwania przyczyn szkody.

Ochrona w razie kradzieży z włamaniem i rabunku

Obejmuje firmowe mienie ruchome, czyli maszyny, urządzenia i wyposażenie, nakłady adaptacyjne, środki obrotowe i mienie osób trzecich.

Ubezpieczenie pokrywa też koszty naprawy uszkodzonych zabezpieczeń w przypadku włamania.

Ochrona Odpowiedzialności Cywilnej (OC)

Obejmuje odpowiedzialność deliktową i kontraktową. 

 • OC deliktowe - odpowiedzialność za czyn niedozwolony, który nieumyślnie popełnił ubezpieczony. Np. firma w trakcie wymiany okien uszkodziła samochód należący do osoby trzeciej, zaparkowany pod firmą.
 • OC kontraktowe - odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Wracając do przykładu z oknami - jeżeli firma wyrządzi szkody w związku z nieprawidłową wymianą okien, wtedy będzie odpowiadać zgodnie z odpowiedzialnością kontraktową.

Aviva pokrywa też dodatkowe koszty wynagrodzenia rzeczoznawców oraz niezbędnych kosztów sądowych.

Ochrona w razie śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku

Dla Ciebie lub pracowników.

Do 100 000 zł.

Ochrona sprzętu elektronicznego

Z formułą all risks, czyli od wszystkich zdarzeń losowych.

Nawet do sumy 2 000 000 zł.

Zakres ochrony

Masz do wyboru 2 warianty ochrony, które różnią się zakresem i wysokością składki.

Który wariant ochrony wybrać

Który wariant ochrony jest dla Ciebie?

Pakiet Partner w Biznesie jest dla firm, których:

 • wartość posiadanego mienia nie przekracza 3 mln zł, łącznie na wszystkie miejsca (lokalizacje) ubezpieczenia
 • obrót roczny nie przekracza 3 mln zł

Partner w Biznesie Plus jest dla:

 • Przedsiębiorców, których łączna wartość mienia podlegającego ubezpieczeniu nie przekracza:
  - 10 mln zł na jedno miejsce ubezpieczenia
  - 20 mln zł na wszystkie miejsca ubezpieczenia
 • Osób fizycznych posiadających budynki lub lokale na wynajem dla celów prowadzenia działalności gospodarczej
 

Partner w biznesie

4 ryzyka w pakiecie, wybierasz sumę ubezpieczenia w ramach każdego.

Partner w biznesie plus

Wybierasz dowolne ryzyka, suma ubezpieczenia zależy od wartości mienia.

Ochrona mienia od pożaru
i innych zdarzeń losowych

Do wyboru:

 • 50 000 zł
 • 100 000 zł
 • 200 000 zł
 • 400 000 zł
 • do 10 000 000 zł na jedną lokalizację
 • do 20 000 000 zł na wszystkie lokalizacje
Ochrona mienia od kradzieży
z włamaniem i rozboju

Do wyboru:

 • 10 000 zł
 • 30 000 zł
 • 50 000 zł
 • 100 000 zł
do 2 000 000 zł
OC

Do wyboru:

 • 50 000 zł
 • 100 000 zł
 • 200 000 zł
 • 400 000 zł
do 2 000 000 zł
Śmierć w wyniku NW

Do wyboru:

 • 50 000 zł
 • 100 000 zł
-
Elektronika - all risks - do 2 000 000 zł

Niech biznes się kręci

Ubezpiecz firmę

Ważne informacje

 • Dokumenty

 • Zgłoszenie szkody

 • Pełnomocnictwo

Dokumenty

x

Zaniem podejmiesz decyzję o zawarciu umowy ubezpieczenia, zapoznaj się z dokumentacją ubezpieczeniową.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Karta informacyjna

Karta Produktu Ubezpieczeniowego

Zgłoszenie szkody

x

Szkodę zgłoś bezpośrednio ubezpieczycielowi, najszybciej jak to możliwe.

Szkodę możesz zgłosić:

 • na adres e-mail: bok@aviva.pl
 • na adres: Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. ul. Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

Pełnomocnictwo

x

ING Bank Śląski S.A. jest upoważniony na podstawie udzielonego pełnomocnictwa w ramach umowy agencyjnej do zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela.