Dla Dostawców ING Banku Śląskiego

ING Bank Śląski S.A. dokonuje wyboru dostawców na zasadzie równej szansy, w oparciu o obiektywne kryteria, a także współpracuje z dostawcami w sposób otwarty i uczciwy, stosując się do warunków umów.

ING Bank Śląski S.A. kieruje się działaniami zgodnymi z etyką biznesu, dążąc do przejrzystych relacji z dostawcami.

Jednocześnie ING Bank Śląski S.A. oczekuje od dostawców, by wprowadzili i przestrzegali standardy socjalne oraz standardy z zakresu ochrony środowiska określone w: „Kodeksie postępowania dla dostawców ING Banku Śląskiego S.A.”, zwanym dalej Kodeksem. W przypadku różnic pomiędzy warunkami określonymi w Kodeksie, a obowiązującymi przepisami prawa, obowiązuje zawsze standard wyższy.

Kodeks stosuje się do wszystkich dostawców, bez względu na miejsce prowadzenia działalności.

Każdy dostawca ING Banku Śląskiego S.A. deklaruje przestrzeganie standardów zawartych w poniższym Kodeksie.

Kodeks Postępowania dla dostawców ING Banku Śląskiego S.A.

 1. Zgodność z przepisami prawaDostawcy Banku przestrzegają przepisów obowiązującego prawa.
 2. Przestrzeganie praw człowiekaDostawcy Banku przestrzegają przepisów związanych z prawami człowieka.
 3. Przestrzeganie praw pracowniczychDostawcy Banku zobowiązują się przestrzegać obowiązujących ich przepisów prawa pracy w stosunku do swoich pracowników, w tym przepisów dotyczących płacy minimalnej umożliwiającej utrzymanie, maksymalnego dopuszczalnego czasu pracy, a także respektować godność osobistą i prywatność pracownika. Ponadto dostawcy są zobligowani do przestrzegania uznanych międzynarodowo praw człowieka.
 4. Zakaz pracy przymusowejDostawcom Banku nie wolno w żaden sposób osiągać korzyści z pracy przymusowej ani jej tolerować, stosować kar cielesnych lub innych niedozwolonych praktyk dyscyplinarnych. Dostawcy Banku nie mają prawa zmuszać do pracy, ani wywierać nacisku w tym zakresie.
 5. Zakaz zatrudniania dzieciDostawcy Banku nie mogą z mocy obowiązującego prawa zatrudniać dzieci poniżej 16 roku życia. Dostawcy Banku zgodnie z konwencjami Międzynarodowej Organizacji Pracy mogą zatrudniać dzieci, tylko w okolicznościach w pełni chroniących je przed ewentualnym wyzyskiem, zagrożeniem moralnym i fizycznym, długotrwałym narażeniem zdrowia oraz w przypadkach nie stanowiących przeszkody w edukacji.
 6. Zakaz dyskryminacjiDostawcy Banku nie mogą nikogo dyskryminować m.in. ze względu na rasę, klasę społeczną, narodowość, religię, upośledzenie, płeć, orientację seksualną oraz poglądy polityczne.
 7. Ochrona środowiskaDostawcy Banku dążą do minimalizowania obciążenia środowiska w ramach prowadzonej przez siebie działalności i podejmują działania zmierzające do jego poprawy.
 8. Zakaz korupcjiDostawcy Banku są zobowiązani do przestrzegania prawa antykorupcyjnego, a także do działań wykluczających przesłanki niemerytoryczne oraz interesy prywatne w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
 9. Wolność zrzeszania sięDostawcy Banku zapewniają swoim pracownikom prawo do zrzeszania się w legalnych organizacjach. Uczciwe relacje u dostawcy są podstawą do dialogu pomiędzy jego pracownikami a kadrą zarządzającą.
 10. Zdrowie i bezpieczeństwoDostawcy Banku zapewniają swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a jeśli oferują miejsce zamieszkania jest ono zgodne z ogólnie przyjętymi normami.
 • Dostawcy ING Banku Śląskiego S.A. posiadają stosowne polityki bądź procedury obejmujące postulaty zawarte w Kodeksie.
 • Dostawcy ING Banku Śląskiego S.A. na żądanie ING Banku Śląskiego winni wykazać przestrzeganie zasad zawartych w Kodeksie, w tym posiadanie odpowiednich polityk bądź procedur w zakresie postulatów wskazanych w Kodeksie.
 • ING Bank Śląski S.A. bądź wyznaczona przez niego firma audytorska ma prawo do przeprowadzenia audytu u Dostawcy w odniesieniu do przestrzegania zasad zawartych w Kodeksie.
 • W przypadku złamania zasad zawartych w Kodeksie przez Dostawcę, ING Bank Śląski S.A. ma prawo żądać od Dostawców planu naprawczego w ciągu 30 dni od stwierdzenia przez ING Bank Śląski S.A. złamania przez Dostawcę zasad opisanych w Kodeksie. W przypadku nie przedstawienia planu naprawczego bądź dalszego naruszenia powyższych zasad, ING Bank Śląski S.A. będzie uprawniony do wypowiedzenia umów z Dostawcą.
 • Ponadto Dostawcy ING Banku Śląskiego S.A. gwarantują przestrzeganie powyższych zasad zawartych w Kodeksie przez swoich podwykonawców, jeśli posługują się nimi przy realizacji przedmiotu umowy zawartej z ING Bankiem Śląskim S.A.

Jeżeli bliskie są Państwu powyższe zasady, a jednocześnie chcecie Państwo zostać dostawcą kwalifikowanym ING Banku Śląskiego S.A. prosimy o zapoznanie się z poniższym:

W związku z zamiarem poszerzenia bazy aktualnych dostawców oraz zwiększenia konkurencyjności ofert, ING Bank Śląski S.A. wdrożył proces Kwalifikacji Dostawców.

Celem tego procesu jest weryfikacja kontrahentów pod kątem możliwości nawiązania współpracy oraz w konsekwencji stworzenie Bazy Dostawców Kwalifikowanych.

Bank oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.