Historia

1 lipca
ING przedstawia nową Deklarację Ekologiczną.

23 lipca
Zamknięcie Transakcji nabycia 45% akcji NN Investment Partners TFI S.A. przez ING Investment Holding (Polska) S.A. spółkę bezpośrednio zależną od ING Banku Śląskiego S.A.

2 stycznia
Decyzja KNF o zezwoleniu na rozpoczęcie działalności ING Banku Hipotecznego.

18 grudnia
Zawarcie umów zmierzających do nabycia 45% akcji NN Investment Partners TFI S.A.

20 marca
Wpis spółki ING Bank Hipoteczny do KRS.

26 lutego
Akt zawiązania spółki ING Bank Hipoteczny.

16 stycznia
Decyzja KNF o zgodzie na utworzenie ING Banku Hipotecznego.

19 grudnia
ING Bank Śląski publikuje Deklarację ekologiczną. W Deklaracji ING Bank Śląski zobowiązuje się do wspierania projektów związanych z ochroną środowiska obejmujących m.in. politykę wycofywania się z finansowania nowych inwestycji związanych z węglem energetycznym, która została przyjęta przez bank w 2015 roku.

1 września
ING Bank Śląski S.A. przejmuje Bieszczadzką SKOK w Sanoku.

31 maja
Włączenie Domu Maklerskiego ING Securities S.A. w struktury ING Banku Śląskiego S.A. Działalność niemaklerska, reklamowa i edukacyjna prowadzona dotychczas przez ING Securities S.A. zostaje przeniesiona na Nowe Usługi S.A.
 
19 kwietnia
Brunon Bartkiewicz obejmuje stanowisko Prezesa Zarządu Banku.

10 lutego
ING Bank Śląski S.A. sprzedaje 20% akcji ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego S.A. na rzecz ING Continental Europe Holdings B.V.

19 grudnia
ING Bank Śląski S.A. emituje drugą serie obligacji o wartości 300 mln zł w ramach Programu emisji zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą w 2012 roku.

6 grudnia
ING Bank Śląski S.A. emituje pierwszą serie obligacji o wartości 565 mln zł w ramach Programu emisji zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą w 2012 roku.

19 kwietnia
Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego S.A. wyraziła zgodę na ustanowienie Programu emisji własnych dłużnych papierów wartościowych o wartości 5 mld zł.

29 grudnia
ING Banku Śląskiego S.A. podpisuje umowę nabycia wszystkich akcji ING ABL Polska S.A. posiadającej 100% kapitału zakładowego spółek ING Lease (Polska) Sp. z o.o. oraz ING Commercial Finance Polska S.A., których przedmiotem działalności jest leasing oraz faktoring. Akcje zostały nabyte od ING Lease Holding N.V. z siedzibą w Amsterdamie. Przeniesienie praw własności na Bank nastąpiło 01 stycznia 2012 r.

18 listopada
Data pierwszego notowania akcji ING Banku Śląskiego S.A. po dokonaniu splitu w stosunku 1:10.

31 października
Zmiana struktury kapitału zakładowego w wyniku podziału akcji ING Banku Śląskiego S.A. w stosunku 1 do 10 zostaje wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach. Po dokonaniu splitu kapitał zakładowy, wynoszący 130.100.000,00 (sto trzydzieści milionów sto tysięcy) złotych, dzieli się na 130.100.000 akcji o wartości nominalnej 1,00 (jeden) zł każda akcja. Przed powyższą zmianą wartość nominalna jednej akcji wynosiła 10 (dziesięć) zł.

31 października
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wydaje postanowienie o połączeniu ING Banku Śląskiego S.A. z ING Bankiem Hipotecznym S.A. Połączenie zostało dokonane przez przeniesienie całego majątku ING Banku Hipotecznego S.A. na ING Bank Śląski S.A. W związku z tym, że ING Bank Śląski S.A. posiadał wszystkie akcje ING Banku Hipotecznego S.A. połączenie zostało dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego.

23 lutego
Małgorzata Kołakowska obejmuje stanowisko Prezes Zarządu Banku.

18 marca
ING Bank N.V. za pośrednictwem GPW sprzedaje 1 661 141 akcji ING Banku Śląskiego S.A. zmniejszając tym samym swój udział w ogólnej liczbie akcji i głosów na WZA z 87,77% do 75,00%. Oferta została przeznaczona dla polskich inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych oraz dla instytucji międzynarodowych. Decyzja Grupy ING o sprzedaży części akcji była wypełnieniem zobowiązania złożonego wcześniej polskim władzom nadzorczym.

9 czerwca
Brunon Bartkiewicz obejmuje stanowisko Prezesa Zarządu Banku.

1 października
ING Bank Śląski S.A. podpisuje z ING Bank N.V. z siedzibą w Amsterdamie (ING Bank N.V.) umowę wniesienia aportem przedsiębiorstwa ING Bank N.V. Oddział w Warszawie do ING Banku Śląskiego S.A. jako pokrycie akcji objętych w podwyższonym kapitale zakładowym. ING Bank N.V. wnosi Przedsiębiorstwo jako wkład niepieniężny na pokrycie objętych przez siebie w podwyższonym kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. 3 750 000 akcji serii B o wartości nominalnej 10,00 zł każda i cenie emisyjnej 265,00 zł.

17 września
Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego rejestruje podwyższenie kapitału akcyjnego ING Banku Śląskiego S.A. na kwotę 37 500 000 zł. Po podwyższeniu kapitał akcyjny ING Banku Śląskiego S.A. wynosi 130 100 000 zł i dzieli się na 13 010 000 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 10,00 zł każda akcja. ING Bank N.V. posiada 11 418 641 akcji i głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy ING Banku Śląskiego S.A., co stanowi 87,77% kapitału akcyjnego i tyle samo procent ogólnej liczby głosów na WZA Spółki.

6 września
Bank Śląski, będąc członkiem Grupy ING i realizując jej strategię, rozpoczyna działalność pod nowym szyldem ING Bank Śląski S.A.

22 sierpnia
Zakończenie subskrybcji i dokonanie przydziału akcji serii B Banku Śląskiego S.A. W związku z podjęciem 28 czerwca 2001 r. na WZA BSK uchwały o wyłączeniu prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy, całą emisję obejmie ING Bank N.V. w drodze subskrybcji prywatnej, w następstwie złożonego 20 sierpnia zapisu, w zamian za wkład niepieniężny w postaci oddziału ING w Warszawie.

20 sierpnia
ING Bank N.V. składa w DM BSK S.A. zapis na akcje serii B w liczbie 3 750 000 o wartości nominalnej 10 zł każda i cenie emisyjnej 265 zł. Zapis stanowi przyjęcie oferty nabycia akcji tej emisji.

1 sierpnia
W wyniku transakcji giełdowych ING Bank N.V. posiada 82,81% liczby akcji i tyle samo procent ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

28 czerwca
Na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Banku Śląskiego zostają podjęte uchwały o nowej emisji akcji w celu przeprowadzenia przejęcia przez Bank Śląski oddziału ING Bank N.V. w Warszawie. W wyniku realizacji procesu połączenia zostaje wyemitowanych 3 750 000 akcji na okaziciela serii B za aport w postaci oddziału ING Bank N.V. w Warszawie. Nowa emisja akcji zostaje w całości objęta przez ING Bank N.V.

18 czerwca
ING Bank N.V. kupuje 34 817 akcji Banku Śląskiego S.A. W wyniku nabycia ING Bank N.V. posiada 6 979 212 akcji, co daje ING Bank N.V. tyle samo głosów na WZA BSK SA oraz stanowi 75,37% ogólnej liczby akcji BSK SA i tyle samo procent ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

23 kwietnia
Zakończenie wezwania, w wyniku którego ING Bank N.V. kupuje dodatkowo 1 365 782 akcji. Udział ING wynosi 74,73% ogólnej liczby akcji BSK S.A. i tyle samo procent ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.

9 marca
Ogłoszenie wezwania do sprzedaży akcji BSK S.A. przez ING Bank N.V.

20 lipca
Marian Czakański obejmuje stanowisko Prezesa Zarządu Banku.

24 lipca
ING kupuje 1 937 000 akcji stając się posiadaczem 54,08% kapitału akcyjnego. W dniu 31.12.1998 r. ING Bank N.V. jest posiadaczem 54,98% kapitału akcyjnego.

18 lipca
ING kupuje 671 184 akcje.

22 maja
Brunon Bartkiewicz obejmuje stanowisko Prezesa Zarządu Banku.

25 maja
Brunon Bartkiewicz obejmuje stanowisko I Zastępcy Prezesa Zarządu Banku.

25 stycznia
Akcje BSK S.A. notowane są po raz pierwszy na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych uzyskując rekordową cenę 675 zł.

13 stycznia
ING nabywa 2,4 mln akcji Banku, co stanowi 25,9% kapitału akcyjnego.

3 września
Komisja Papierów Wartościowych wyraża zgodę na wprowadzenie akcji Banku Śląskiego S.A. do publicznego obrotu.

18 października
Bank Śląski przekształca się z banku państwowego w spółkę akcyjną (100% własność Skarbu Państwa).

8 października
Marian Rajczyk obejmuje stanowisko Prezesa Zarządu Banku.

1 lutego
Bank Śląski w Katowicach rozpoczyna działalność.

11 kwietnia
Rada Ministrów wydaje rozporządzenie w sprawie utworzenia Banku Śląskiego w Katowicach.