Ład korporacyjny 

ING Bank Śląski S.A. informuje, że Zarząd i Rada Nadzorcza podjęły stosowne uchwały w sprawie przyjęcia treści "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016" wydanych przez Giełdę Papierów Wartościowych Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.

I.Z.1.1. Podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności statut spółki Sprawdź
I.Z.1.2. Skład Zarządu i Rady Nadzorczej spółki oraz życiorysy zawodowe Członków tych organów wraz z informacją na temat spełniania przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności  
I.Z.1.3. Schemat podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy Członków Zarządu Pobierz
I.Z.1.4. Aktualna struktura akcjonariatu, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce – na podstawie informacji przekazanych spółce przez akcjonariuszy zgodnie z obowiązującymi przepisami Sprawdź
I.Z.1.5. Raporty bieżące i okresowe oraz prospekty emisyjne i memoranda informacyjne wraz z aneksami, opublikowane przez spółkę w okresie co najmniej ostatnich 5 lat  
I.Z.1.6. Kalendarz zdarzeń korporacyjnych skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, kalendarz publikacji raportów finansowych oraz innych wydarzeń istotnych z punktu widzenia inwestorów – w terminie umożliwiającym podjęcie przez inwestorów decyzji inwestycyjnych Sprawdź
I.Z.1.7. Opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii spółki oraz jej wyników finansowych Sprawdź
I.Z.1.8. Zestawienia wybranych danych finansowych spółki za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców Sprawdź
I.Z.1.9. Informacje na temat planowanej dywidendy oraz dywidendy wypłaconej przez spółkę w okresie ostatnich 5 lat obrotowych, zawierające dane na temat dnia dywidendy, terminów wypłat oraz wysokości dywidend - łącznie oraz w przeliczeniu na jedną akcję Pobierz
I.Z.1.10. Prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji. Zarząd Banku nie publikował prognoz w zakresie wyników Spółki. Sprawdź
I.Z.1.11. Informacja o treści obowiązującej w spółce reguły dotyczącej zmieniania podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, bądź też o braku takiej reguły Sprawdź
I.Z.1.12. Zamieszczone w ostatnim opublikowanym raporcie rocznym oświadczenie spółki o stosowaniu ładu korporacyjnego Sprawdź
I.Z.1.13. Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w niniejszym dokumencie, spójną z informacjami, które w tym zakresie spółka powinna przekazać na podstawie odpowiednich przepisów Pobierz
I.Z.1.14. Materiały przekazywane Walnemu Zgromadzeniu, w tym oceny, sprawozdania i stanowiska wskazane w zasadzie II.Z.10, przedkładane walnemu zgromadzeniu przez Radę Nadzorczą Sprawdź
I.Z.1.15.

Informacja zawierająca opis stosowanej przez spółkę polityki różnorodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów; opis powinien uwzględniać takie elementy polityki różnorodności, jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, a także wskazywać cele stosowanej polityki różnorodności i sposób jej realizacji w danym okresie sprawozdawczym; jeżeli spółka nie opracowała i nie realizuje polityki różnorodności, zamieszcza na swojej stronie internetowej wyjaśnienie takiej decyzji

Bank od lat stosuje dobre praktyki wspierające różnorodność, promujące równe traktowanie i zapobiegające dyskryminacji. Dotychczas wiele elementów praktyk znajdowało się w różnych procedurach lub procesach. We wrześniu 2016 r. Zarząd Banku zatwierdził Politykę Różnorodności, która definiuje obszary i określa sposób zarządzania różnorodnością w ING Banku Śląskim. Jej celem jest zintegrowanie wszystkich działań, w tym procesów, procedur i innych dokumentów, które mają związek z zarządzaniem różnorodnością w ING Banku Śląskim tak aby wszystkim pracownikom i kandydatom do pracy zapewnić równe traktowanie oraz przyjazne środowisko pracy. Zarządzanie różnorodnością jest elementem realizacji strategii Banku.
Polityka służy budowaniu świadomości organizacji, w której stosuje się zasady równego traktowania w miejscu pracy, co oznacza niedyskryminowanie w jakikolwiek sposób, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio ze względu na: płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, orientację seksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia, formę, zakres, i podstawę zatrudnienia, pozostałe typy współpracy oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne. Polityka różnorodności znajduje zastosowanie w stosunku do wszystkich pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska, ze szczególnym uwzględnieniem władz Banku i kluczowych managerów. Zarządzanie różnorodnością dotyczy wszystkich szczebli organizacji, a zaczyna się już w chwili procesu rekrutacyjnego.
W swojej strategii, procesach i działaniach Bank dba o równe traktowanie a zasady te znajdują odzwierciedlenie w szczegółowych regulacjach oraz procesach. Dodatkowo regularnie w cyklach sześciomiesięcznych monitorowane są ustalone wskaźniki pokazujące sposób realizacji Polityki Różnorodności.

Pobierz
I.Z.1.16. Informacja na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia, nie później niż w terminie 7 dni przed datą Walnego Zgromadzenia Sprawdź
I.Z.1.17. Uzasadnienia do projektów uchwał Walnego Zgromadzenia dotyczących spraw i rozstrzygnięć istotnych lub mogących budzić wątpliwości akcjonariuszy – w terminie umożliwiającym uczestnikom Walnego Zgromadzenia zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem Sprawdź
I.Z.1.18.

Informacja na temat powodów odwołania Walnego Zgromadzenia, zmiany terminu lub porządku obrad, a także informacja o przerwie w obradach Walnego Zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy

Zdarzenie takie nie wystąpiło

Sprawdź
I.Z.1.19. Pytania akcjonariuszy skierowane do zarządu w trybie art. 428 § 1 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, wraz z odpowiedziami zarządu na zadane pytania, bądź też szczegółowe wskazanie przyczyn nieudzielenia odpowiedzi, zgodnie z zasadą IV.Z.13 Sprawdź
I.Z.1.20. Zapis przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia, w formie audio lub video Sprawdź
I.Z.1.21. Dane kontaktowe do osób odpowiedzialnych w spółce za komunikację z inwestorami, ze wskazaniem imienia i nazwiska oraz adresu e-mail lub numeru telefonu Sprawdź