Ład korporacyjny 

W ING Banku Śląskim S.A. („Bank”) stosowane są „Zasady ładu korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” wprowadzone uchwałą nr 218/2014 Komisji Nadzoru Finansowego z 22 lipca 2014 roku (Dz. Urz. KNF poz. 17) („ZŁK”). ZŁK zostały przyjęte w Oświadczeniu Zarządu Banku z 30 grudnia 2014 roku, którego treść jest dostępna poniżej. W związku ze zmianami w Statucie Banku wprowadzonymi Uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z 31 marca 2015 roku - w Banku stosowane są wszystkie zasady określone w ZŁK. Jednocześnie, Uchwałą Nr 25 z 31 marca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku zaakceptowało Oświadczenie Zarządu Banku z 30 grudnia 2014 roku oraz zadeklarowało gotowość stosowania ZŁK w części odnoszącej się do akcjonariuszy oraz do relacji Banku jako instytucji nadzorowanej z jego akcjonariuszami, na zasadach określonych w tej uchwale. Tekst uchwały dostępny jest na stronie internetowej Banku . Od 2020 roku, w związku z przeprowadzaniem Walnego Zgromadzenia z możliwością elektronicznego udziału, Bank stosuje również w pełni zasadę wynikającą z § 8 ust. 4 ZŁK.

ING Bank Śląski S.A. informuje, że Zarząd i Rada Nadzorcza podjęły stosowne uchwały w sprawie przyjęcia treści "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021" wydanych przez Giełdę Papierów Wartościowych Uchwałą Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29 marca 2021 r.

ING Bank Śląski S.A. stosuje Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021 w zakresie wskazanym poniżej:

1. POLITYKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI
W interesie wszystkich uczestników rynku i swoim własnym spółka giełdowa dba o należytą komunikację z interesariuszami prowadząc przejrzystą i rzetelną politykę informacyjną.

1.1. Spółka prowadzi sprawną komunikację z uczestnikami rynku kapitałowego, rzetelnie informując o sprawach jej dotyczących. W tym celu spółka wykorzystuje różnorodne narzędzia i formy porozumiewania się, w tym przede wszystkim korporacyjną stronę internetową, na której zamieszcza wszelkie informacje istotne dla inwestorów.

a) podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności takie jak statut spółki, regulamin Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej, Zarządu, przyjęte polityki czy zasady dobrych praktyk 
Sprawdź

b) skład Zarządu, Rady Nadzorczej i Komitetów Rady Nadzorczej, życiorysy zawodowe członków tych organów wraz z informacją na temat spełniania przez członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności, posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a także wiedzy z zakresu branży, w której działa spółka 

c) informacje na temat programu motywacyjnego realizowanego w spółce i realizacji poprzednich programów motywacyjnych
Sprawdź

d) zestawienia wybranych danych finansowych spółki (bilans, RZiS, CF wraz z notami) za ostatnie 5 lat działalności, w formacie umożliwiającym przetwarzanie tych danych przez ich odbiorców 
Sprawdź

e) aktualną prezentację zawierającą co najmniej omówienie ostatnich opublikowanych wyników spółki i aktualnej sytuacji otoczenia rynkowego dla branży, w której działa spółka, podstawowe informacje korporacyjne dotyczące struktury grupy kapitałowej spółki (podmiot dominujący i podmioty zależne), liczby wyemitowanych akcji, składu akcjonariatu, polityki dywidendowej, ostatnich i nadchodzących zdarzeń istotnych dla akcjonariuszy
Sprawdź

f) opublikowane przez spółkę materiały informacyjne na temat strategii, działalności i wyników finansowych spółki, przygotowane np. na otwarte spotkania z inwestorami, dla mediów czy w celach promocyjnych

g) opublikowane rekomendacje i analizy na temat spółki
Sprawdź

h) informacje dotyczące zmian w kapitale zakładowym i wszelkich operacji na akcjach spółki
Sprawdź

i) kalendarz zdarzeń korporacyjnych skutkujących nabyciem lub ograniczeniem praw po stronie akcjonariusza, kalendarz publikacji raportów finansowych, spotkań z inwestorami i konferencji prasowych oraz innych wydarzeń istotnych z punktu widzenia inwestorów 
Sprawdź

j) zapis czatów z inwestorami, nagrania audio/wideo ze spotkań inwestorskich 
Sprawdź 

k) sekcję pytań zadawanych spółce zarówno przez akcjonariuszy, jak i osoby niebędące akcjonariuszami, wraz z treścią odpowiedzi udzielonych przez spółkę
Sprawdź 

l) informacje bieżąceokresowe, a także informacje na temat stosowania zasad ładu korporacyjnego, publikowane na podstawie Regulaminu Giełdy

m) informację na temat kanałów komunikacji ze spółką, z podaniem numeru telefonu i adresu email, a także wskazanie trybu i zwyczajowych terminów udzielania odpowiedzi
Sprawdź

1.4. W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii biznesowej spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej strategii, mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz postępów w jej realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych i niefinansowych. Informacje na temat strategii w obszarze ESG powinny m.in.:

1.4.2. przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, obliczanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z    uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz przedstawiać informacje o działaniach podjętych w celu likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do równości
Sprawdź

W ING Banku Śląskim S.A. („Bank”) obowiązuje Polityka podatkowa wprowadzona Zarządzeniem Prezesa Zarządu Banku z dnia 23 grudnia 2021 r., regulująca zasady, którymi kieruje się Bank w odniesieniu do kwestii podatkowych.

W tym miejscu publikowane są informacje i ogłoszenia dotyczące spółki wymagane przez przepisy prawa, które nie zostały zamieszczone w innych miejscach na stronie internetowej Banku, w tym: