Naszą strategię biznesową realizujemy w sposób odpowiedzialny i zrównoważony

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest wpisana w codzienną działalność zarówno biznesową, jak i pozabiznesową ING Banku Śląskiego. Coraz częściej mówimy jednak o zrównoważonym rozwoju, który stanowi nieodłączny element strategii biznesowej banku. Przez zrównoważony rozwój rozumiemy nasze działania w wielu, istotnych dla społeczeństwa i gospodarki obszarach oraz naszą odpowiedzialność i troskę za efekty tych działań. Dotyczy to nie tylko samego biznesu, ale również naszych pracowników z ich rodzinami, społeczności lokalnych, z którymi współpracujemy oraz środowiska naturalnego, z którego korzystamy i którego częścią jesteśmy.

W swojej działalności przestrzegamy międzynarodowych standardów – Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka oraz Global Compact ONZ. Stosujemy Zasady Dobrej Praktyki Bankowej. Bank dba również o równe traktowanie wszystkich akcjonariuszy oraz przykłada wagę do szerokiego dostępu do informacji i efektywnej komunikacji z uczestnikami rynku kapitałowego. Jesteśmy obecni w RESPECT Index, indeksie spółek odpowiedzialnych społecznie, notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank jest jedyną spółką z branży finansowej, która jest obecna w indeksie od pierwszego notowania w 2009 roku.

Przejrzyste i etyczne relacje z interesariuszami są naszym priorytetem. Nasi pracownicy działają zgodnie z Pomarańczowym Kodem, na który składają się Wartości ING (jesteśmy uczciwi, jesteśmy rozważni/kierujemy się zdrowym rozsądkiem, jesteśmy odpowiedzialni) oraz Zachowania ING (podejmujesz inicjatywę i działasz skutecznie, pomagasz innym osiągać sukcesy, jesteś zawsze o krok do przodu).

W połowie 2017r., po zrealizowaniu założeń z poprzednich Strategii CSR, Zarząd przyjął nową Strategię zrównoważonego rozwoju ING Banku Śląskiego S.A. na lata 2017-2019, którą od razu zaczęliśmy wdrażać. Po pół roku podsumowaliśmy pierwsze efekty. Okazało się, że cele postawione do 2019 roku, udało nam się w większości osiągnąć już w ciągu kilku miesięcy. Dlatego zamiast stawiania nowych celów postanowiliśmy zrewidować całą strategię. Po konsultacjach powstała nowa Strategia zrównoważonego rozwoju na lata 2018-2021 z nowymi długoterminowymi kierunkami i celami.

Kierunki i cele są spójne z naszymi wieloletnimi działaniami. Nowe wyznaczone kierunki to:

  1. Bank dla przedsiębiorczych
  2. Bank równych szans
  3. Bank zielonych inwestycji
  4. Bank świadomy ekologicznie

W związku z tym, że zrównoważony rozwój stanowi nieodłączny element naszych działań, również biznesowych, postanowiliśmy nową Strategię zrównoważonego rozwoju włączyć w strategię biznesową.

W maju 2018 roku tygodnik POLITYKA i firma Deloitte przyznali nam po raz kolejny Srebrny listek CSR. Nagrody rozdawane są od 7 lat, a bank jest obecny w zestawieniu od pierwszej edycji badania. Swoimi doświadczeniami dzielimy się również podczas Targów CSR, organizowanych przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, w których co roku uczestniczymy jako wystawca.

Przeczytaj Zintegrowany Raport Roczny ING Banku Śląskiego 2017 i dowiedz się więcej.