Relacje z pracownikami
 

Pracownicy to podstawa funckjonowania naszego modelu biznesowego. Dlatego dbamy o ich kompetencje, dajemy narzędzia i możliwość rozwoju.

Koncentrujemy się na wdrażaniu nowych, elastycznych metod pracy. Dbamy o pracowników, podejmujemy inicjatywy w ramach Programu Well-beING, które mają na celu promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia. Najważniesze aspekty, na które zwracamy uwagę w Programie to przede wszystkim zdrowie pracowników, dobre samopoczucie, a także równowaga między pracą i odpoczynkiem. Wynikiem programu Well-beING są dodatkowe dni wolne oferowane pracownikom oraz unikatowy na rynku Program Profilaktyki Onkologicznej.

Kim są nasi pracownicy

Markę ING Banku Śląskiego każdego dnia tworzy ponad osiem tysięcy osób. Zatrudniamy nie tylko finansistów. W naszej nowoczesnej strukturze organizacyjnej jest miejsce dla różnych zawodów oraz dla pracowników o zainteresowaniach i pasjach, które przyczyniają się do zwiększania efektywności, wzrostu zaangażowania w wykonywaną pracę, dążenia do rozwoju oraz innowacyjności. Aż 67% pracowników naszego banku stanowią kobiety. Większość jest w wieku pomiędzy 30 a 50 lat. Panie obejmują 50% stanowisk kierowniczych.

31 grudnia 2019 roku Grupa Kapitałowa ING Banku Śląskiego zatrudniała 8 135 osób. W stosunku do grudnia poprzedniego roku liczba pracowników zwiększyła się o 49 osób (tj. o 0,6%). Na koniec grudnia 2019 roku ING Bank Śląski zatrudniał 7 690 osób, czyli o 25 osób więcej w porównaniu z grudniem 2018 roku.

Przyszłość naszego banku zależy od pracowników. To ich zaangażowanie, kreatywne pomysły i innowacyjne idee stanowią o sukcesie biznesowym.

Wiemy, jak oceniają nas pracownicy

Podstawą naszego rozwoju są zaangażowani pracownicy. Systematycznie pytamy ich o to, co najbardziej wpływa na ich pracę i czego potrzebują, by osiągać pełną satysfakcję. Zapraszamy do udziału w cyklicznych i anonimowych badaniach: WPC (Badanie Zaangażowania Pracowników), OHI (Badanie Zdrowia Organizacji) oraz Pulse Check. Badanie OHI sprawdza, jak potrafimy dostosowywać się do zmieniającego się otoczenia i osiągać dobre wyniki. WPC koncentruje się na badaniu zaangażowania pracowników w danym okresie. OHI pokazuje znacznie szerszy obraz organizacji i jej zdrowia.

Pulse Check uzupełnia badania OHI i WPC. Dzięki niemu trzymamy „rękę na pulsie" i na bieżąco obserwujemy ING – nasze zaangażowanie, zdrowie organizacji i inne obszary.

WPC i OHI realizujemy naprzemiennie, raz w roku. Pulse Check jest badaniem kwartalnym. Po każdym badaniu wspólnie analizujemy jego wyniki i rozmawiamy o tym, jak udoskonalać naszą organizację, aby wzmacniać nasze mocne strony i rozwijać obszary, które wymagają usprawnienia. Na tej podstawie przygotowujemy plany działań i raportujemy ich realizację.

Pakiet świadczeń związanych z niepełnosprawnością

Zarząd banku podjął decyzję o wprowadzeniu od stycznia 2019 roku miesięcznych stałych dodatków finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności oraz wychowujących dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wspierając osoby opiekujące się najbliższymi z orzeczonym umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, oferujemy możliwość skorzystania z dodatkowych 2 dni wolnych od pracy. Dbając o naszych pracowników z lekkim stopniem niepełnosprawności, oferujemy dodatkowe 3 dni wolnego.

Różnorodność i równość szans

„W ING promujemy różnorodność – nie tylko dlatego, że jest to właściwe postępowanie. Promujemy różnorodność, ponieważ takie podejście zapewnia realizację naszej strategii” – takimi słowami rozpoczyna się Deklaracja Różnorodności ING, którą przyjęliśmy w 2016 roku. Wierzymy, że przyjmowanie różnych perspektyw jest motorem innowacyjności, wspiera wzrost, pomaga podejmować właściwe decyzje i osiągać lepsze wyniki.

Przez Deklarację chcemy dać wyraz naszej otwartości i odpowiedzialności, a także świadomie wpływać na tworzenie kultury opartej na wzajemnym szacunku. Chcemy być miejscem pracy, w którym wszyscy mogą czuć się sobą. Doświadczenia, które płyną m.in. z różnic związanych z płcią, wiekiem, pochodzeniem czy przekonaniami religijnymi umożliwiają nam stawianie czoła wyzwaniom.

W ING konsekwentnie realizujemy przyjętą Strategię Różnorodności. Potwierdzeniem dobrych praktyk w tym zakresie jest dołączenie do grona Sygnatariuszy Karty Różnorodności. Karta Różnorodności jest pisemną deklaracją pracodawcy, w której zobowiązuje się on do wprowadzenia polityki równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy. Kartę podpisało dotychczas ponad 250 organizacji - firm, urzędów miast i uczelni. Karta Różnorodności to międzynarodowa inicjatywa wspierana przez Komisję Europejską. Koordynatorem w Polsce jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Jesteśmy także w składzie pierwszej edycji Diversity&Inclusion Rating. Diversity&Inclusion Rating to nowa inicjatywa Forum Odpowiedzialnego Biznesu, która powstała przy współpracy ekspertów Deloitte. Skupia podmioty czerpiące siłę z różnych wymiarów różnorodności, pozwala na ocenę poziomu dojrzałości firmy w zarządzaniu różnorodnością oraz kulturą organizacyjną i stanowi podsumowanie działań w tym obszarze. Kwestionariusz, który wypełniały spółki, składał się z 4 części: podstaw zarządzania, programów i działań, budowania zaangażowania oraz wskaźników rezultatów.

O relacjach z pracownikami przeczytasz także w Zintegrowanym Raporcie Rocznym

Dowiedz się więcej