Odpowiedzialność społeczna i edukacja finansowa
 

Prowadzimy działania społeczne i charytatywne w priorytetowych obszarach, zgodnie ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju ING Banku Śląskiego na lata 2019-2021.

W 2019 roku działania były skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Służyły rozwojowi przedsiębiorczości, edukacji finansowej, a także społecznościom lokalnym. Realizowaliśmy programy samodzielnie, we współpracy z partnerami społecznymi oraz ze swoimi fundacjami korporacyjnymi. Wspieraliśmy także inicjatywy pracowników (wolontariat, zbiórki charytatywne), angażowaliśmy się jako partnerzy społeczni w projekty ogólnopolskie i lokalne.

Zaangażowanie społeczne i wolontariat

W ramach naszego programu Wolontariat ING zachęcamy pracowników do włączania edukacji finansowej i przedsiębiorczości w projekty na rzecz lokalnej społeczności. Wolontariat ma formułę otwartą i każdy może znaleźć dogodny sposób zaangażowania. W naszym banku na każdego pracownika przypada 8 godzin w roku, które może przeznaczyć na wolontariat. Wolontariusze Banku ściśle współpracują z Fundacją ING Dzieciom.

Liczba godzin przeznaczonych przez pracowników na wolontariat w 2019 roku wyniosła 7 283. Było to o 2 062 godziny więcej niż w 2018 roku.

Darowizny

W 2019 roku przekazaliśmy 36 charytatywnych darowizn o charakterze finansowym i rzeczowym.

Darowizny były przekazywane na podstawie Polityki darowizn ING Banku Śląskiego S.A., która została zaktualizowana w 2019 roku. Polityka określa te cele, które bank wspiera w ramach darowizn, w wybranych obszarach inwestycji społecznych:

  • działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
  • nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania (szczególnie w obszarze edukacji finansowej)
  • ochrony zdrowia i profilaktyki
  • wsparcia finansowego w przypadku zdarzeń szczególnych, w których ucierpiał pracownik lub członek (członkowie) jego rodziny.

W 2019 roku przekazaliśmy również darowizny rzeczowe w postaci wycofywanego z użytku sprzętu IT (w dobrym stanie technicznym) oraz mebli biurowych. Przekazywanie darowizn rzeczowych odbywało się na podstawie Procedury odsprzedaży/darowizn/utylizacji majątku w ING Banku Śląskim S.A. Darowizny rzeczowe otrzymały w większości przedszkola, szkoły, szpitale i organizacje charytatywne.

Sponsoring

W 2019 roku zaangażowaliśmy się w działania sponsoringowe skierowane do przedsiębiorców, ludzi młodych, działania związane z ekologią, elektromobilnością, jak również w działania skierowane do właścicieli i kadry zarządzającej firmami średniej i dużej wielkości. Ich celem było inspirowanie i motywowanie ludzi, by byli o krok do przodu w życiu i w biznesie.

Najważniejszymi ze sponsorowanych wydarzeń były:

  • Europejski Kongres Gospodarczy w Katowicach
  • European Startup Days w Katowicach
  • Biegnij Warszawo
  • Open Eyes Economy w Krakowie
  • Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu w Katowicach.

Fundacja ING Dzieciom

ING Bank Śląski - Fundacja ING Dzieciom

Fundacja ING Dzieciom jest jedną z najstarszych fundacji korporacyjnych w Polsce. Realizuje misję społeczną ING, wspierając rozwój, edukację i samodzielność dzieci i młodzieży. Poprzez autorskie programy dąży do wyrównywania szans życiowych młodych ludzi, których start w dorosłość z różnych powodów jest utrudniony.

Przejdź na stronę Fundacji ING Dzieciom

Fundacja Sztuki Polskiej ING

ING Bank Śląski - Fundacja Sztuki Polskiej ING

Fundacja powstała 20 lat temu. Wierzymy, że tworząc dobrą kolekcję sztuki, przyczynimy się do promocji artystów i artystek oraz sztuki współczesnej. Chcemy upowszechniać tradycję kolekcjonowania sztuki. Nasza działalność jest finansowana z corocznych darowizn spółek Grupy ING w Polsce.

Przejdź na stronę Fundacji Sztuki Polskiej ING

O odpowiedzialności społecznej przeczytasz także w Zintegrowanym Raporcie Rocznym

Dowiedz się więcej