ING BANK ŚLĄSKI

ING Bank Śląski - nasza odpowiedzialność

Jako instytucja finansowa zaangażowana we wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia o krok do przodu w życiu i w biznesie oraz promowanie zrównoważonego rozwoju, włączamy się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ promujących zrównoważony wzrost gospodarczy sprzyjający włączeniu społecznemu (cel 8) oraz w zrównoważoną konsumpcję i produkcję (cel 12)

Oprócz działań bezpośrednich przyczyniamy się również pośrednio do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ poprzez swoich klientów. Oferujemy im usługi finansowe i konkretne projekty, które finansujemy lub z finansowania których świadomie rezygnujemy. Dodatkowo inspirujemy oraz edukujemy klientów, aby dokonywali lepszych wyborów w kontekście zrównoważonego rozwoju.

Równolegle do swojego zaangażowania w realizację celu 12 oraz celu 8, zarówno Grupa ING jak i ING Bank Śląski aktywnie działa na rzecz wypełniania również wielu innych Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Wykonanie zadań wspiera m.in. Strategia Zrównoważonego Rozwoju ING Banku Śląskiego „Nasza odpowiedzialność”.

Realizujemy strategię zrównoważonego rozwoju zgodnie z czterema wyznaczonymi priorytetami:

bank dla przedsiębiorczych

bank równych szans

Priorytet bank dla przedsiębiorczych oraz bank równych szans wspiera realizację celu wzrost gospodarczy i godna praca (cel 8) , ale także dobra jakość edukacji (cel 4), innowacyjność, przemysł, infrastruktura (cel 9), mniej nierówności (cel 10) oraz partnerstwa na rzecz celów (cel 17).

bank zielonych inwestycji

bank świadomych ekologicznie

Priorytet bank zielonych inwestycji oraz bank świadomy ekologicznie przyczyniają się do realizacji celu odpowiedzialna konsumpcja i produkcja (cel 12) ale także czysta i dostępna energia (cel 7) oraz działania w dziedzinie klimatu (cel 13).