Zarządzamy wpływem na środowisko, w którym działamy

Naszym obowiązkiem, jako instytucji mającej znaczący wpływ na życie gospodarcze w Polsce, jest odpowiedzialny i aktywny udział w inicjatywach poprawiających jakość życia. Dlatego proaktywnie wspieramy i promujemy rozwiązania związane z ochroną środowiska naturalnego. Podejmujemy inicjatywy na rzecz tworzenia i oferowania nowych produktów, wspierania przedsięwzięć proekologicznych, kształtowania świadomości proekologicznej oraz zarządzania ryzykiem środowiskowym i społecznym. Zarząd ING Banku Śląskiego przyjął w grudniu 2017 roku Deklarację ekologiczną ING Banku Śląskiego. Pełna treść Deklaracji znajduje się  poniżej. 

 

Chronimy środowisko

Na początku 2016 roku ING Bank Śląski wraz z innymi spółkami Grupy ING przystąpił do Environmental Programme, a w maju przyjął Deklarację środowiskową ING. Dokument obliguje nas do podjęcia działań, które zminimalizują nasz bezpośredni i pośredni negatywny wpływ na środowisko naturalne. W zarządzaniu bezpośrednim wpływem na środowisko Bank koncentruje się na następujących obszarach: energia, podróże służbowe, kompensacja emisji dwutlenku węgla, zużycie wody, zużycie papieru i zarządzanie odpadami. 

W 2016 roku nasze działania skoncentrowane były w dużej mierze na redukcji śladu węglowego (o 50 proc. do 2020 roku) oraz zmniejszeniu zużycia energii i wody (o 20 proc. do 2020 roku). W trakcie tego roku zmniejszyliśmy nasz ślad węglowy o ponad 70 proc. Przeprowadziliśmy analizę zużycia wody dla budynków centrali i regionów. Na tej podstawie opracowaliśmy nowe standardy modernizacji budynków. W 2016 roku zmniejszyło się zużycie wody w banku o 3,24 proc. w stosunku do 2015 roku. 

Z kolei zasady Polityki Ryzyka Środowiskowego i Społecznego (ESR, ang. Environmental & Social Risk Policy) umożliwiają nam identyfikację ryzyka społecznego i środowiskowego. Przy ich pomocy dokonujemy właściwej oceny transakcji i, w razie potrzeby, ograniczamy ryzyko. To jedna z dróg minimalizowania naszego pośredniego wpływu na środowisko naturalne.

W maju 2016 roku obiekt centrali w Warszawie przy ul. Puławskiej 2 został ponownie poddany niezależnej ocenie pod kątem zastosowanych rozwiązań technicznych oszczędzających energię elektryczną, ciepło, wodę, papier oraz związanych z segregacją odpadów. W wyniku pozytywnej oceny budynek otrzymał prestiżowy Certyfikat Zielonego Biura. Podobny certyfikat rok wcześniej przyznano budynkom centrali w Katowicach (przy ul. Sokolskiej 34 i przy ul. Chorzowskiej 50). 

Kontynuowaliśmy wdrażanie nowych technologii związanych z oszczędzaniem energii elektrycznej. Zmodernizowaliśmy instalację elektryczną w 52 oddziałach oraz na 6 piętrach budynków centrali banku w Katowicach. Dodatkowo wykonaliśmy nowe energooszczędne instalacje elektryczne w 12 relokowanych obiektach. Przyjęte nowe standardy techniczne spowodowały zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przez instalację oświetleniową o około 40%. W 64 modernizowanych oraz przebudowanych oddziałach wprowadziliśmy oświetlenie reklamy zewnętrznej w technologii LED. Obecnie 202 oddziałów ma reklamy zewnętrzne oświetlane w tej technologii. 

Mając na względzie podpisaną Deklarację środowiskową ING, Bank szukał sposobów na realizacje celu dotyczącego zmniejszenia śladu węglowego, który w Polsce ma najwyższy procent. Ostatecznie w wyniku zakupu certyfikatów pochodzenia energii elektrycznej, w 2016 roku 100 % energii zużywanej w banku pochodzi ze źródeł odnawialnych. Zakup zielonej energii będzie ponawiany w kolejnych latach. Pozytywnym działaniem wynikającym z zakupu zielonej energii jest zmniejszenie śladu węglowego w 2016 roku o ponad 70% w porównaniu z danymi z 2014 roku. 

Bank wprowadził w ubiegłym roku nowy standard oświetlenia w oddziałach i centrali: oprawy w technologii LED. Oprawy w tej technologii zamontowano m.in. na remontowanych piętrach w centrali na ul. Sokolskiej i ul. Chorzowskiej, a także w nowym oddziale detalicznym w Katowicach na ul. Sokolskiej oraz w oddziale banku na terenie Dworca Centralnego w Warszawie. Wcześniej technologię LED wykorzystaliśmy m.in. w oświetleniu reklamy zewnętrznej. Oprawy LED będą systematycznie montowane przy okazji kolejnych modernizacji. 

W garażu budynku przy ul. Sokolskiej w Katowicach, zamontowaliśmy LED-owe oświetlenie podążające (strefowe czujki). Oświetlenie włącza się w reakcji na ruch (człowieka, auta) i gaśnie przy bezruchu. Dzięki takiemu rozwiązaniu ograniczamy zużycie energii elektrycznej. Podobne oświetlenie jest zastosowane na klatkach schodowych i łącznikach w Katowicach na ul. Sokolskiej.

W 2016 roku Bank podjął decyzję o wprowadzeniu dla sanitariatów i kuchni nowego standardu wyposażenia uwzględniającego aspekt wodooszczędności. W oddziałach i biurach banku będą stosowane m.in. spłuczki dwuspłukowe i baterie wodooszczędne. Energooszczędne i wodooszczędne zmywarki będą standardowym wyposażeniem kuchni w budynkach centrali i regionów. Wymiana będzie następowała na bieżąco, przy kolejnych remontach pomieszczeń kuchennych i łazienek. Przy okazji kolejnej akcji Kultury OFFowej będziemy promować m.in. korzystanie ze zmywarek w kuchniach oraz rozsądne gospodarowanie wodą.

W ramach projektu Ekosfera 2015 w 64 placówkach zdemontowaliśmy i wymieniliśmy stare urządzenia klimatyzacyjne zawierające czynnik R22 z freonem. W ich miejsce zamontowaliśmy nowoczesne klimatyzatory zawierające bezpieczny dla środowiska czynnik chłodniczy. 

W listopadzie 2015 roku obiekty centrali w Katowicach (przy ul. Sokolskiej 34 i ul. Chorzowskiej 50) zostały poddane niezależnej ocenie pod kątem zastosowanych rozwiązań technicznych oszczędzających energię elektryczną, ciepło, wodę, papier oraz związanych z segregacją odpadów. W jej wyniku budynki otrzymały prestiżowy Certyfikat Zielonego Biura. Podobny certyfikat rok wcześniej przyznano budynkowi centrali w Warszawie (przy ul. Puławskiej 2). 

W trosce o środowisko naturalne kontynuowaliśmy wprowadzanie dodatkowej segregacji wytwarzanych odpadów w podziale na frakcje: papieru, szkła, plastiku, metalu, baterii. Obecnie rozwiązanie to funkcjonuje w centrali w Katowicach i Warszawie. We wszystkich naszych placówkach oprócz obowiązkowej segregacji odpadów odrębnie są zbierane i utylizowane papier oraz makulatura.

W połowie 2015 roku zmianie uległa nasza polityka w zakresie samochodów służbowych, czego konsekwencją było wykluczenie możliwości leasingowania samochodów typu SUV charakteryzujących się wysoką pojemnością silników i wysoką emisją spalin CO2. Standardowa pojemność silników opiera się na obowiązujących normach emisji spalin Euro5 oraz Euro6. Z kolei wprowadzenie zapisów zmieniających zasady korzystania z samochodów służbowych i umożliwienie korzystania z nich większej liczbie pracowników spowodowało wzrost mobilności i ograniczenie ilości leasingowanych samochodów.

 

Angażujemy pracowników

W 2016 roku wprowadziliśmy w banku Kulturę OFFową – projekt wspierający działania związane z Environmental Programme. Jego celem jest zachęcenie pracowników do aktywnego udziału w zrównoważonym zarządzaniu przestrzenią biurową.

Projekt podzieliśmy na 4 etapy. Latem tematem była klimatyzacja. Nad regulatorami temperatury pojawiła się naklejki, które zwracały uwagę na to, jak optymalnie ustawiać temperaturę w biurze. W kolejnym etapie zwrócono uwagę na ekomarnotrastwo wody i energii elektrycznej oraz czasu – w aneksach kuchennych, na czajnikach i dystrybutorach wody, pojawiła się informacja o nalewaniu i gotowaniu takiej ilości wody, jaka jest potrzebna. W przekazaniu treści pomogło parafrazowanie słów znanych osób – Johna Lennona i Alberta Einsteina. W okresie jesienno-zimowym tematem akcji było prawidłowe korzystanie z ogrzewania. Przy regulatorach temperatury pojawiły się naklejki z parafrazą znanych cytatów, ale również informacje o tym, jakie są korzyści z racjonalnego korzystania z ogrzewania i jakie temperatury są odpowiednie do pracy w biurze.

Każda odsłona Kultury Offowej poza elementem zaskoczenia, jakim są nalepki z cytatami wzmacniana jest również aktualnością w intranecie. Ostatni etap projektu przewidziany jest na 2017 rok i będzie poświęcony wodzie.

Od 2014 roku wszyscy pracownicy centrali banku w Warszawie oraz Katowicach korzystają z systemu wydruku podążającego. W 2016 roku system został wprowadzony w kolejnych lokalizacjach banku. Rozwiązanie to umożliwia wydruk dokumentu dopiero po przyłożeniu karty identyfikacyjnej pracownika do drukarki. W konsekwencji w ubiegłym roku nie zostało wydrukowanych ponad milion kartek papieru w formacie A4.

W 2016 roku bank wycofał papierową wersję dwumiesięcznika wewnętrznego dla pracowników centrali w Katowicach i Warszawie. Ograniczyliśmy również – o 70% - nakład papierowy gazety dla pracowników sieci detalicznej i korporacyjnej. Ponadto zmniejszeniu uległa ilość prasy codziennej prenumerowanej w wersji papierowej, którą pracownicy mogą zamówić na 2017 rok – na rzecz elektronicznej.

Podczas Tygodnia Zrównoważonego Transportu w Banku promowaliśmy wśród pracowników carpooling – wspólne dojazdy do pracy. W wewnętrznym magazynie przytoczone zostały argumenty za i przeciw tego typu rozwiązaniu. Udostępniliśmy również bazę, w której każdy pracownik może zaoferować wspólną podróż (jako pasażer lub kierowca). W serwisie zgłoszone zostało 29 najpopularniejszych wspólnych tras, którymi podróżują nasi pracownicy.

W ramach inicjatywy Pomarańczowy rower przy naszych placówkach sukcesywnie montujemy stojaki rowerowe dla pracowników i klientów Banku. W 2016 roku zamontowaliśmy 162 nowe stojaki w 53 lokalizacjach oraz udostępniliśmy pracownikom kolejne pomarańczowe rowery. Od początku trwania akcji mamy już 501 stojaków w 145 lokalizacjach oraz 60 rowerów w 12 biurach regionu i centralach w Katowicach i Warszawie.

W 2016 roku pracownicy dostali możliwość wyboru samochodów służbowych z silnikiem hybrydowym. Rozpoczęliśmy też – wraz z leasingodawcą – analizę możliwości wprowadzenia samochodów elektrycznych do floty ING. Równocześnie rozpatrujemy lokalizacje, w których będzie możliwe zamontowanie punktów szybkiego ładowania samochodów elektrycznych. Wyniki analizy będą dostępne w 2017 roku.

Wśród akcji edukacyjnych adresowanych w 2016 roku do naszych pracowników, a dotyczących zrównoważonego rozwoju, w gazecie wewnętrznej znalazły się następujące artykuły:

  • Zrównoważony transport – tematem było powiązanie pomiędzy działaniami banku w kwestii transportu a ochroną środowiska. Autorzy przypomnieli o obowiązującej polityce samochodowej, która ogranicza rodzaj leasingowanych samochodów m.in. pod względem typu czy pojemności silników; o możliwości użytkowania pomarańczowych rowerów udostępnianych pracownikom centrali oraz większości biur regionu; promowali carpooling jako bardziej ekonomiczny i ekologiczny sposób podróżowania.
  • Ekozarządzanie nieruchomościami – tekst dotyczy wdrożonych technologii ograniczających zużycie energii elektrycznej, modernizacji klimatyzacji i demontażu urządzeń zawierających szkodliwy dla środowiska czynnik R22 z freonem. Informuje o pozytywnym zakończeniem zewnętrznego audytu Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001. Prezentuje również cele środowiskowe, związane z zarządzaniem nieruchomościami.
  • Nasz cel: zrównoważone zarządzanie biurem – traktuje o korzyściach dla Banku jak i dla środowiska, jakie przynosi zrównoważone zarządzanie biurem. Ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko ma w Banku miejsce poprzez zrównoważone zarządzanie zużyciem energii i wody, zrównoważone korzystanie z zasobów biurowych oraz gospodarowanie odpadami biurowymi. Prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów (w centralach), zbierana jest makulatura, komputery wymieniane na sprzęt nowszej generacji, zrezygnowano z plastikowych naczyń (kubków i sztućców jednorazowego użytku).
  • Dajcie się ponieść Kulturze OFFowej – autorzy ostrzegają przed ekomarnotrastwem, czyli działaniami, które powodują stratę naturalnych zasobów i mają negatywny wpływ na środowisko. Zachęcali też pracowników do zmiany zachowań i nawyków na bardziej przyjazne dla środowiska.
  • Wyrzucamy odpowiedzialnie – przypomina rodzaje frakcji poddanych segregacji oraz do jakich pojemników należy je wrzucać. Poza odpadami wyrzucanymi do pojemników w aneksach kuchennych, w Banku zbierana jest również makulaturę oraz baterie.
  • Potrójna odpowiedzialność – w ostatnim numerze w 2016 roku podsumowane zostały całoroczne eko-działania. Były to projekty minimalizujące negatywny wpływ na środowisko naturalne i stwarzając optymalne warunki środowiskowe dla samych pracowników. Działania realizowane są zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju, czyli opierając się na zasadzie potrójnej odpowiedzialności: ekologicznej, ekonomicznej i społecznej.

W 2016 roku na intranetowej społeczności Aktywni ING + przeprowadziliśmy też fotograficzny Konkurs ekologiczny. Miał on na celu promowanie ekologicznych sposobów na odpoczynek oraz ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko w okresie urlopowym. Dziesięć nagrodzonych osób zgromadziło w sumie 391 lajków.