Środowisko naturalne
 

ING Bank Śląski - środowisko naturalne

W dobie obecnego kryzysu klimatycznego troska o środowisko to nie tylko dobra wola, a obowiązek i nieodłączny element prowadzenia biznesu. Dlatego realizujemy postanowienia z naszej Deklaracji Ekologicznej.

Wiemy, że każdy aspekt naszej działalności ma wpływ na środowisko. Wspieramy biznesy proekologiczne i rezygnujemy z finansowania tych, które szkodzą środowisku. Sami również ograniczamy nasz negatywny wpływ na planetę.

Deklaracja Ekologiczna

Pod koniec 2017 roku ogłosiliśmy Deklarację Ekologiczną, w której zobowiązaliśmy się m.in. do wspierania obszarów, takich jak:

  • projekty w zakresie odnawialnych źródeł energii realizowane przez grupy energetyczne
  • projekty wspierające rozwój nowoczesnej infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii
  • projekty ESCO, polegające na oferowaniu finansowania dla rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną, gdzie spłata pochodzi ze strumienia oszczędności finansowych i zmniejszenia zużycia energii
  • projekty wspierające elektromobilność
  • inne projekty mające na celu zapobieganie zanieczyszczeniom oraz zwiększanie możliwości recyklingu.

Relacje z klientami

W działalności biznesowej naszym priorytetem są projekty realizowane z troską o środowisko naturalne. Stopniowo zmniejszamy ekspozycję produktową i kredytową dotyczącą działalności wysokoemisyjnej. Od 2015 roku nie finansujemy nowych elektrowni węglowych, z wyłączeniem naszych wcześniejszych zobowiązań kontraktowych wobec tych podmiotów.

Ponadto, Zarząd ING Banku Śląskiego postanowił, że:

  • najpóżniej do końca 2025 roku zakończymy współpracę z podmiotami, które nie spełniają kryterium polityki środowiskowej, w szczególności w zakresie spalania węgla
  • po 2025 roku nie będziemy finansować Klientów, których działalność jest zależna od węgla energetycznego w stopniu wyższym niż 5%. Jednocześnie możemy wspierać klientów, którzy zrealizują plan odejścia od węgla, w ich transformacji energetycznej
  • dopuszczamy nawiązywanie relacji z klientami, których działalność jest zależna od węgla energetycznego w stopniu nie wyższym niż 10%, o ile posiadają strategię zmniejszenia tego udziału do poziomu bliskiego zeru w 2025 roku.

Mniejsze zużycie energii

Podejmujemy działania proekologiczne, których celem jest m.in. zmniejszenie zużycia energii. W wyniku zakupu świadectw pochodzenia - 100% energii elektrycznej zużywanej w banku pochodzi ze źródeł odnawialnych. Aby zminimalizować wpływ, jaki na środowisko wywiera działalność operacyjna, w tym biura, oddziały i centra komputerowe, dążymy do zmniejszania zużycia energii i emisji dwutlenku węgla, ograniczamy zużycie papieru i generowanie odpadów elektronicznych. Prowadzimy również akcje informacyjne, które wpływają na ograniczenie zużycia zasobów naturalnych oraz zwiększają świadomość proekologiczną pracowników.

Działalność proekologiczna

W roku 2019 kontynuowaliśmy działania zgodnie z Deklaracją Ekologiczną oraz ze Strategią Zrównoważonego Rozwoju i priorytetami: Bank zielonych inwestycji oraz Bank świadomy ekologicznie. Udzieliliśmy finansowania dla projektów poprawiających efektywność energetyczną i obejmujących inwestycje w nowe źródła zielonej energii wiatrowej i fotowoltaikę. Kontynuowaliśmy wsparcie elektromobilności oraz oferowanie ekopożyczki dla klientów detalicznych.

Naszą uwagę przyciągają również postępy w pracach nad zrównoważonym finansowaniem (ang. sustainable finance) na poziomie Unii Europejskiej. W połowie 2019 roku Komisja Europejska opublikowała propozycje taksonomii zrównoważonych działań, standardów zielonych obligacji UE oraz ujawniania wskaźników klimatycznych i czynników ESG (środowisko, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny). Pod koniec roku kraje członkowskie UE i instytucje unijne osiągnęły kompromis polityczny w sprawie taksonomii, która definiuje „zielone” inwestycje w poszczególnych sektorach gospodarki.

Zmniejszamy nasz wpływ środowiskowy

Nasze własne działania również wpływają na środowisko, m.in. poprzez zużywanie zasobów przez pracowników, systemy IT i podróże służbowe. Zobowiązujemy się ograniczać ten wpływ i ściśle współpracujemy z klientami i dostawcami, aby wykorzystać możliwości w ramach niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki przyszłości. Nasze podejście środowiskowe opisuje, w jaki sposób zarządzamy naszym bezpośrednim wpływem na środowisko. Przyjmując cele na 2020 rok dotyczące poprawy efektywności ekologicznej, zobowiązaliśmy się, że:

  • zredukujemy emisję gazów cieplarnianych o 84% do 2020 roku (rok bazowy 2014). Do 2019 zredukowaliśmy emisję o 89%
  • zredukujemy zużycie wody o 20% do roku 2020 (rok bazowy 2014). Do 2019 zredukowaliśmy zużycie o 9%.

O podejściu do środowiska przeczytasz także w Zintegrowanym Raporcie Rocznym

Dowiedz się więcej