Deklaracja ekologiczna ING Banku Śląskiego S.A.

Ochrona środowiska naturalnego oraz zrównoważony rozwój stanowią ważny element naszej długoterminowej strategii. Jesteśmy świadomi zagrożeń płynących z nadmiernego korzystania z zasobów naturalnych i aktywnie staramy się im przeciwdziałać. Identyfikujemy ryzyka oraz odpowiedzialnie kształtujemy relacje z klientami oraz partnerami, którzy działają w obszarach wpływających na środowisko, w którym żyjemy.

Naszym obowiązkiem, jako instytucji mającej znaczący wpływ na życie gospodarcze w Polsce, jest odpowiedzialny i aktywny udział w inicjatywach poprawiających jakość życia. Dlatego proaktywnie wspieramy i promujemy rozwiązania związane z ochroną środowiska naturalnego. Podejmujemy inicjatywy na rzecz tworzenia i oferowania nowych produktów, wspierania przedsięwzięć proekologicznych, kształtowania świadomości proekologicznej oraz zarządzania ryzykiem środowiskowym i społecznym.

W myśl zatwierdzonej przez Zarząd Banku „Strategii zrównoważonego rozwoju ING Banku Śląskiego S.A. na lata 2017-2019” wspieramy klientów biznesowych i partnerów w prowadzeniu działalności w sposób zrównoważony. Dostrzegamy swoją rolę w zaangażowaniu w projekty proekologiczne m.in. w sektorze energetycznym. Firmy działające w tym obszarze muszą stawić czoła wyzwaniu związanemu z pogodzeniem rosnącego zapotrzebowania na energię z koniecznością zmniejszania negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. Chcemy pomagać klientom w transformacji energetycznej i w przechodzeniu na działalność niskoemisyjną.

Do obszarów, które będziemy wspierali, należą przede wszystkim:

  • Projekty w zakresie odnawialnych źródeł energii realizowane przez grupy energetyczne,
  • Projekty wspierające rozwój nowoczesnej infrastruktury przesyłu i dystrybucji energii,
  • Projekty ESCO, polegające na oferowaniu kompleksowych rozwiązań energetycznych, które przyczyniają sią do oszczędzania energii,
  • Projekty wspierające elektromobilność,
  • Inne projekty mające na celu zapobieganie zanieczyszczeniom oraz zwiększanie możliwości recyklingu.

Jednocześnie zamierzamy zwiększać swoje zaangażowanie w finansowanie projektów opartych o zieloną energię.

W działalności biznesowej naszym priorytetem są projekty realizowane z troską o środowisko naturalne. Dlatego będziemy stopniowo zmniejszali ekspozycję produktową i kredytową dotyczącą działalności wysokoemisyjnej. Od 2015 roku nie finansujemy nowych elektrowni węglowych, z wyłączeniem naszych wcześniejszych zobowiązań kontraktowych wobec tych podmiotów.

Ponadto, Zarząd ING Banku Śląskiego postanowił:

  • Do końca 2025 roku Bank będzie stopniowo zmniejszał (aż do całkowitej spłaty) dotychczasowe zaangażowania kredytowe, udzielone poszczególnym elektrowniom węglowym.
  • Po 2025 roku Bank nie będzie finansował Klientów, których działalność jest zależna od węgla energetycznego w stopniu wyższym niż 5%. Bank zamierza dalej finansować projekty nie związane z węglem, wspierając klientów w ich transformacji energetycznej.
  • Jednocześnie Bank będzie nawiązywał nowe relacje z klientami, których działalność jest zależna od węgla energetycznego w stopniu nie wyższym niż 10% oraz posiadającymi strategię dalszego zmniejszenia tego udziału do poziomu bliskiego zeru do końca 2025 roku.

Bank równolegle podejmuje wewnętrzne działania proekologiczne, których celem jest m.in. zmniejszenie zużycia energii. Obecnie w wyniku zakupu „zielonych certyfikatów” 100% energii zużywanej w Banku pochodzi ze źródeł odnawialnych. Aby zminimalizować wpływ, jaki na środowisko wywiera działalność operacyjna, w tym biura, placówki i centra komputerowe, Bank dąży do zmniejszania emisji dwutlenku węgla, zużycia energii, papieru i odpadów elektronicznych. Prowadzi również akcje informacyjne, które wpływają na ograniczenie zużycia zasobów oraz zwiększają świadomość proekologiczną pracowników.

W ING Banku Śląskim działamy zgodnie z naszymi Wartościami – jesteśmy uczciwi, odpowiedzialni, rozważni, kierujemy się zdrowym rozsądkiem. Stosujemy je wobec siebie, klientów, a także środowiska naturalnego.
Czyny znaczą więcej niż słowa, dlatego nie chcemy biernie obserwować negatywnych zmian w naszym otoczeniu. Będziemy działać w sposób zrównoważony, budować świadomość wagi i konsekwencji właściwych wyborów środowiskowych. Będziemy również zachęcać innych do wspólnych przedsięwzięć, aby nasze środowisko było czystsze, lepsze, bardziej przyjazne. W trosce o zdrowie nas samych i przyszłych pokoleń.

Zarząd i Pracownicy ING Banku Śląskiego S.A.