Konto lokacyjne dla Uchodźców

 • Bezpieczne przechowanie większej kwoty w złotych (PLN)
 • Bez opłat za założenie i korzystanie z konta
 • Oprocentowanie (zmienne, obliczane w skali roku) wynosi 0,5%
 • Konto zakładane na czas określony (12 miesięcy)
 • Bez zaświadczeń o zamieszkaniu i dochodach w Polsce

Przygotuj dokumenty i odwiedź naszą placówkę

Przygotuj jeden z poniższych dokumentów. Może to być:

 • paszport biometryczny
 • paszport tradycyjny
 • karta pobytu
 • dowód osobisty
 • ukraiński dowód osobisty w wersji plastikowej
 • ukraiński dowód osobisty w wersji papierowej (książeczka) + potwierdzenie nadania PESEL
 • zaświadczenie tożsamości obywatela Ukrainy, wydawane przez ukraińskie placówki dyplomatyczne
 • albo w przypadku braku powyższych dokumentów: moduł Diia w aplikacji mObywatel wraz z potwierdzeniem nadania numeru PESEL

Dla uchodźców z obywatelstwem innym niż ukraińskie, którzy nie posiadają ukraińskiego dokumentu tożsamości - wymagane jest przedstawienie dowodów potwierdzających, że ich ośrodek życia znajdował się w Ukrainie przed 23 lutym br.

Dodatkowo należy złożyć dwa oświadczenia:

 • zadeklarowanie adresu pobytu na terenie Polski (wskazany jako adres zamieszkania i korespondencji – może to być adres, pod którym przebywasz tymczasowo, np. adres rodziny/znajomych w Polsce lub ośrodek dla uchodźców)
 • oświadczenie CRS, gdzie konieczne jest podanie numer identyfikacji podatkowej (tzw. TIN lub NIP, lub unikalny numer ewidencyjny nadany przez organ ukraiński)

Konto lokacyjne dla Uchodźców otworzysz w placówce bankowej.

Znajdź najbliższą

Jak otworzyć i korzystać z konta

Sprawdź też, jak skorzystać z oferty standardowej

Jak skorzystać z oferty standardowej

Oferta standardowa to dostęp do pełni możliwości Mojego ING i innych produktów banku. W ofercie oszczędności mamy m.in.: Otwarte Konto Oszczędnościowe w ofercie specjalnej „Bonus na start”, Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus, rachunek Smart Saver, który umożliwia sprytne odkładanie pieniędzy przy okazji zakupów i płatności oraz Cele oszczędnościowe. Zobacz ofertę standardową oszczędności

Żeby skorzystać z oferty standardowej, musisz mieć paszport oraz następujące dokumenty:

a) dokumenty uprawdopodobniające pobyt (wiza, karta pobytu, itp.)

b) dokumenty potwierdzające zamieszkanie w Polsce (umowa najmu mieszkania, zaświadczenie o zameldowaniu)

c) dokumenty uprawdopodabniające środki / dochód (umowa o pracę, zaświadczenie o uzyskiwaniu stypendium lub zasiłku, potwierdzenie prowadzenia działalności gospodarczej)

Gdy zbierzesz potrzebne dokumenty, odwiedź naszą placówkę

Jak założyć konto

x
1

Przygotuj dokumenty

Potrzebujesz jednego ze wskazanych dokumentów.

Zobacz listę dokumentów
 • paszport biometryczny
 • paszport tradycyjny
 • karta pobytu
 • dowód osobisty
 • ukraiński dowód osobisty w wersji plastikowej
 • ukraiński dowód osobisty w wersji papierowej (książeczka) + potwierdzenie nadania PESEL
 • zaświadczenie tożsamości obywatela Ukrainy, wydawane przez ukraińskie placówki dyplomatyczne
 • albo w przypadku braku powyższych dokumentów: moduł Diia w aplikacji mObywatel wraz z potwierdzeniem nadania numeru PESEL

Dla uchodźców z obywatelstwem innym niż ukraińskie, którzy nie posiadają ukraińskiego dokumentu tożsamości - wymagane jest przedstawienie dowodów potwierdzających, że ich ośrodek życia znajdował się w Ukrainie przed 23 lutym 2022 r.


Dodatkowo należy złożyć dwa oświadczenia.

Co to za oświadczenia
 • zadeklarowanie adresu pobytu na terenie Polski (wskazany jako adres zamieszkania i korespondencji – może to być adres, pod którym przebywasz tymczasowo, np. adres rodziny/znajomych w Polsce lub ośrodek dla uchodźców)
 • oświadczenie CRS, gdzie konieczne jest podanie numer identyfikacji podatkowej (tzw. TIN lub NIP, lub unikalny numer ewidencyjny nadany przez organ ukraiński)

Nie wymagamy udokumentowania zamieszkania oraz dochodów w Polsce.

2

Odwiedź placówkę

Konto założysz w dowolnej placówce bankowej ING Banku Śląskiego.

Znajdź placówkę

3

Otwórz Konto lokacyjne dla Uchodźców

Nasz specjalista przekaże Ci dokumenty związane z kontem.

Możesz mieć podgląd Konta lokacyjnego w bankowości internetowej, jeśli założysz też Konto dla Uchodźców.

Jak korzystać z konta

x

Jak korzystać z konta

 • Na konto możesz dokonać jednej wpłaty. Wypłata gotówki z konta też jest jedna i oznacza zamknięcie rachunku. Wpłatę i wypłatę możesz zrealizować w punkcie obsługi kasowej, tylko w formie gotówki - nie ma możliwości zlecania przelewów.
 • Maksymalna kwota środków wpłaconych/przechowywanych na rachunku wynosi równowartość 200 000 EUR w PLN. Kwota ta jest przeliczana przy zastosowaniu średniego kursu EUR ogłaszanego przez NBP, obowiązującego w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym nastąpiła wpłata.
 • Do konta nie udostępniamy systemu bankowości internetowej (Moje ING). Możesz mieć podgląd Konta lokacyjnego w Moim ING, tylko jeśli założysz Konto dla Uchodźców (konto z kartą i dostępem do bankowości internetowej).
 • Do konta nie wydajemy karty płatniczej. Jeśli chcesz mieć konto z kartą - załóż też Konto dla Uchodźców
 • Konto lokacyjne jest otwierane na czas określony (12 miesięcy).

Pytania o Konto lokacyjne dla Uchodźców

Chcesz otworzyć Konto lokacyjne dla Uchodźców?

Odwiedź naszą placówkę

Masz więcej pytań? Zapytaj na infolinii w języku rosyjskim:

+48 32 357 00 69

Infolinia czynna w dni robocze, od 9:00 do 17:00. Koszt połączenia wg stawek operatora.

Zobacz także

Portfel z serduszkiem w kolorach ukraińskiej flagi symbolizuje konto dla uchodźców uciekających z Ukrainy.

Konto dla Uchodźców

Z kartą do konta i dostępem do bankowości internetowej. 

Serduszko w kolorach ukraińskiej flagi kieruje do strony z informacjami o działaniach banku w trakcie wojny

Wojna w Ukrainie - informacje dla klientów

Sprawdź, co robimy jako bank w związku z trwającym konfliktem.

Ważne! Niniejsze materiały mają wyłącznie informacyjny, marketingowy i instruktażowy charakter. Prezentują wybrane produkty i usługi oferowane przez ING Bank Śląski S.A. („bank”).

UWAGA! Aby skorzystać z produktów i usług oferowanych przez bank, konieczne jest zapoznanie się z wzorcami umownymi i zawarcie z bankiem umowy.

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Polecenie przelewu SEPA – to przelew europejski - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)
 • Polecenie przelewu w walucie obcej – to - przelew walutowy - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to - kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.
 • Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – to - wyciąg z konta - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.