Konto lokacyjne dla Uchodźców wycofane z oferty

Jeśli masz takie konto lub potrzebujesz odłożyć w banku większą ilość pieniędzy, zobacz co możesz zrobić.


 Українська версія / Wersja ukraińska

Co jeśli masz już Konto lokacyjne

Zgodnie z umową tego konta zamkniemy je po roku. Jeśli masz na nim pieniądze, możesz je wypłacić w dowolnym Punkcie Obsługi Kasowej - bez dodatkowych opłat.

Zobacz dokumenty do Konta lokacyjnego dla Uchodźców

Po zamknięciu Konta lokacyjnego możesz skorzystać z oferty standardowej i mieć Otwarte Konto Oszczędnościowe. 

Oferta standardowa - dlaczego warto i jak skorzystać

Oferta standardowa to bezterminowy dostęp do pełni możliwości Mojego ING i innych produktów banku. W ofercie oszczędności mamy m.in.: Otwarte Konto Oszczędnościowe w ofercie specjalnej „Bonus na start”, Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus, rachunek Smart Saver, który umożliwia sprytne odkładanie pieniędzy przy okazji zakupów i płatności oraz Cele oszczędnościowe. Zobacz ofertę standardową oszczędności

Jak skorzystać z oferty standardowej

Zabierz telefon i potrzebne dokumenty, i odwiedź najbliższą placówkę bankową - miejsce spotkań.

Co to za dokumenty

Jakie dokumenty wziąć ze sobą

1. Dokumenty, które potwierdzają tożsamość (wystarczy jeden z nich):

 • paszport biometryczny
 • paszport tradycyjny
 • karta pobytu
 • dowód osobisty
 • Ukraiński Dowód Osobisty Identity Card

2. Dokumenty, które potwierdzają pobyt (wystarczy jeden z nich):

 • karta pobytu wydana w Polsce
 • zaświadczenie o wnioskowanie o kartę pobytu (pieczątka w paszporcie lub kopia wniosku z datą)
 • wiza polska (naklejka w paszporcie o nr 04, 05a, 05b, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 17a, 18-22a, 23)
 • zezwolenie na pobyt w Polsce
 • zaświadczenie o nadaniu numeru PESEL

3. Dokumenty, które potwierdzają zamieszkanie w Polsce - jeśli nie ma tych danych na dokumencie pobytu (wystarczy jeden z nich):

 • zaświadczenie z urzędu miasta / gminy o zameldowaniu (dokument opatrzony pieczątką z Urzędu Miasta / Urzędu Gminy)
 • umowa najmu mieszkania (musisz być najmującym lub wskazany jako zamieszkujący)
 • umowa użyczenia lokalu
 • zaświadczenie CFR-1 z Urzędu Skarbowego
 • zaświadczenie od pracodawcy / uczelni o zakwaterowaniu pracownika / studenta (dokument opatrzony pieczątką pracodawcy / uczelni)

4. Dokumenty, które potwierdzają Twoje dochody (wystarczy jeden z nich):

 • umowa o pracę / umowa-zlecenie / umowa o dzieło
 • potwierdzenie stypendium naukowego lub szkolnego
 • potwierdzenie prowadzenia własnej działalności (odpis z CEIDG, umowa spółki)
 • potwierdzenie otrzymywania świadczeń pomocowych/socjalnych, np. przelew z ZUS na dotychczasowe konto zasiłku 500+

Pamiętaj: dokumenty muszą mieć datę ważności nie starszą niż 3 miesiące od dnia, w którym składasz wniosek o nowe konto.

Рахунок депозитний для Біженців знято з пропозиції

Якщо у вас є такий рахунок або вам потрібно покласти більше грошей у банк, подивіться, що ви можете зробити.

Що робити, якщо маєш Депозитний рахунок для біженців?

Відповідно до договору обслуговування ми закриємо його через рік. Якщо у вас є на ньому кошти, ви можете зняти їх у будь-якому пункті касового обслуговування без додаткових комісій.

Переглянути облікові документи

Після закриття Депозитного рахунку ви можете скористатися стандартною пропозицією та відкрити Ощадний рахунок.

Як використовувати стандартні пропозиції

Стандартна пропозиція — це доступ до всіх можливостей Moje ING та інших банківських продуктів. Ощадна пропозиція включає, серед іншого: Otwarte Konto Oszczędnościowe у спеціальній пропозиції "Bonus na start", Otwarte Konto Oszczędnościowe Bonus, рахунок Smart Saver, який дозволяє розумно відкладати гроші під час покупок і оплати, а також цілі заощаджень. Дивіться стандартну пропозицію заощаджень

Як скористатися стандартною пропозицією

Візьміть вказані документи, номер телефону, який буде використовуватися для авторизації та прийдіть у відділення для зустрічі.

Які документи будуть потрібні

Які документи будуть потрібні

1. Документи, що підтверджують особу (одного достатньо):

 • біометричний паспорт
 • звичайний паспорт
 • посвідка на проживання
 • посвідчення особи
 • Українське посвідчення особи (Identity Card)

2. Документи, що підтверджують перебування (одного достатньо):

 • посвідка на проживання в Польщі
 • довідка про звернення за посвідкою на проживання (штамп у паспорті або копія заяви з датою)
 • польська віза (наклейка в паспорті № 04, 05а, 05б, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 17а, 18-22а, 23)
 • дозвіл на проживання в Польщі
 • довідка про присвоєння номеру PESEL

3. Документи, що підтверджують проживання в Польщі – якщо ці дані не вказані в документі на проживання (одного достатньо):

 • довідка з міської / гмінної канцелярії про реєстрацію (документ з печаткою міської / гмінної канцелярії)
 • договір оренди квартири (ви маєте бути орендодавцем або зазначені як мешканець)
 • договір надання приміщення
 • довідка CFR-1 з податкової служби
 • довідка від роботодавця/ВНЗ про проживання працівника/студента (документ з печаткою роботодавця/ВНЗ)

4. Документи, що підтверджують ваш дохід (одного достатньо):

 • трудовий договір / договір доручення / договір підряду
 • підтвердження наукової чи шкільної стипендії
 • підтвердження ведення власної підприємницької діяльності (витяг з CEIDG, договір компанії)
 • підтвердження отримання допомоги/соціальних виплат, наприклад, переказ із ZUS на поточний рахунок виплат 500+

Пам'ятайте – термін дії документів повинен складати не більше 3 місяців на дату, коли Ви подаєте заявку на новий рахунок.

Ważne! Niniejsze materiały mają wyłącznie informacyjny, marketingowy i instruktażowy charakter. Prezentują wybrane produkty i usługi oferowane przez ING Bank Śląski S.A. („bank”).

UWAGA! Aby skorzystać z produktów i usług oferowanych przez bank, konieczne jest zapoznanie się z wzorcami umownymi i zawarcie z bankiem umowy.


Ці матеріали мають виключно інформаційний, маркетинговий і навчальний характер. Представляють вибрані продукти і послуги, які пропонує ING Bank Śląski S.A. («банк»).

УВАГА! Для того, щоб користуватися продуктами і послугами, пропонованими банком, обов'язково необхідно ознайомитися з прикладами договорів та укласти договір з банком.

Na tej stronie znajdziesz informacje o używanych przez nas nazwach handlowych usług banku i terminach, które im odpowiadają zgodnie z przepisami prawa.

Rozwiń
 • Prowadzenie konta – to - prowadzenie rachunku płatniczego – usługa polegająca na prowadzeniu rachunku płatniczego na rzecz konsumenta, umożliwiająca przechowywanie środków pieniężnych konsumenta oraz wykonywanie transakcji płatniczych, łącznie z usługą otwarcia lub zamknięcia rachunku płatniczego konsumenta.
 • Przelew krajowy – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Przelew wewnętrzny – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Stałe zlecenie – to - zlecenie stałe – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na cyklicznym przekazywaniu środków pieniężnych w określonej wysokości z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy.
 • Przelew przez system bankowości internetowej Moje ING na Twoje konto osobiste w ING Banku Śląskim – to - polecenie przelewu wewnętrznego – usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych między rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę.
 • Przelew na Twoje konto w dowolnym banku – to - polecenie przelewu - usługa, o której mowa w art. 3 ust. 4 ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem polecenia przelewu wewnętrznego, polecenia przelewu SEPA i polecenia przelewu w walucie obcej.
 • Polecenie przelewu SEPA – to przelew europejski - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków pieniężnych w euro z rachunku płatniczego płatnika na rachunek płatniczy odbiorcy, jeżeli obaj dostawcy lub jeden z dostawców wykonują działalność na obszarze jednolitego obszaru płatności w euro (SEPA)
 • Polecenie przelewu w walucie obcej – to - przelew walutowy - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na umożliwieniu przekazania środków z krajowego rachunku płatniczego płatnika u dostawcy na krajowy rachunek płatniczy odbiorcy u dostawcy w walucie innej niż złoty oraz euro
 • Płatności kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności bezgotówkowych – usługa polegająca na wykonywaniu bezgotówkowych transakcji płatniczych przy użyciu karty debetowej na terytorium innego państwa członkowskiego z fizycznym wykorzystaniem karty oraz bez fizycznego wykorzystania karty.
 • Wypłaty kartą za granicą – to - transgraniczna transakcja płatnicza przy użyciu karty debetowej do płatności gotówkowych – usługa polegająca na wypłacie środków pieniężnych z rachunku płatniczego konsumenta na terytorium innego państwa członkowskiego za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wpłata gotówkowa – to - wpłata gotówki – usługa polegająca na wpłacie gotówki na rachunek płatniczy konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wpłatę lub w placówce dostawcy.
 • Wypłata gotówkowa – to - wypłata gotówki – usługa polegająca na wypłacie gotówki z rachunku płatniczego konsumenta za pomocą urządzenia umożliwiającego taką wypłatę lub w placówce dostawcy.
 • Bankowość internetowa Moje ING lub system bankowości internetowej, Aplikacja Moje ING lub aplikacja Moje ING mobile – to - usługa bankowości elektronicznej – usługa polegająca na dostępie do rachunku płatniczego przez Internet, umożliwiająca sprawdzenie salda rachunku płatniczego, zmianę limitów dla płatności bezgotówkowych i transakcji dokonywanych przy użyciu karty debetowej lub złożenie innego rodzaju dyspozycji do rachunku.
 • Limit zadłużenia w koncie – to - kredyt w rachunku płatniczym - usługa polegająca na udzieleniu kredytu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, który umożliwia dysponowanie środkami pieniężnymi w wysokości przekraczającej saldo zgromadzone na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym konsumenta.
 • Sporządzenie zestawienia transakcji płatniczych – to - wyciąg z konta - usługa inicjowana przez płatnika polegająca na sporządzeniu przez dostawcę prowadzącego rachunek płatniczy zestawienia transakcji wykonanych w ramach rachunku płatniczego w danym okresie, w postaci papierowej albo elektronicznej.