Fundusze inwestycyjne

 • Inwestuj w fundusze inwestycyjne i korzystaj z naszej wiedzy i analiz w ramach usługi doradztwa inwestycyjnego
 • Masz do wyboru ponad 100 funduszy inwestycyjnych o globalnym zasięgu i z różnymi klasami aktywów
 • Kontrolujesz i zarządzasz inwestycjami w Moim ING i aplikacji mobilnej
 • Bez prowizji za zakup, zmianę i sprzedaż funduszy

Inwestuj wygodnie 

Notowania funduszy inwestycyjnych

W każdej chwili możesz sprawdzić wyniki funduszy. Na naszej stronie internetowej i w Moim ING.

Znajdziesz tam potrzebne dokumenty i informacje o strategii inwestycyjnej funduszy.

Sprawdź notowania

Regularne inwestowanie

 • Wybierasz kwoty, które regularnie inwestujemy w wybrany przez Ciebie fundusz lub portfel.
 • Ograniczasz ryzyko wahań kursów jednostek. Gdy spadają – kupujesz więcej. Gdy rosną – wzrasta wartość Twoich inwestycji.
 • Regularne inwestowanie możesz zakończyć w dowolnym momencie.

Więcej o regularnym inwestowaniu

Podgląd inwestycji i portfele funduszy

 • Masz pełną informację o swoich funduszach i ich wynikach
 • Z podsumowania możesz wejść do szczegółowej analizy wyników
 • Grupujesz swoje fundusze i widzisz ich sumaryczny wynik
 • Możesz dodać do 10 funduszy do jednego portfela
 • Możesz stworzyć tyle portfeli, ile chcesz i nadać im własne nazwy
 • Zyskujesz porządek w inwestycjach

Więcej o podglądzie inwestycji

Więcej o portfelach funduszy

Investo

 • Robot, który pomoże Ci stworzyć portfel funduszy na podstawie wyników Twojej ankiety inwestycyjnej.
 • Działa automatycznie i regularnie inwestuje w Twoim imieniu – zgodnie z Twoimi oczekiwaniami.
 • Automatycznie dopasowuje skład portfela, aby utrzymać oczekiwany i akceptowalny poziom ryzyka.

Więcej o Investo

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

1 Liczba funduszy w prezentowanym okresie.

Dotychczasowe wyniki funduszu są historyczne - nie możemy zagwarantować, że się powtórzą w przyszłości.

Źródło: Analizy Online
W powyższym porównaniu bierzemy pod uwagę jedynie fundusze inwestycyjne otwarte dostępne w ofercie ING Banku Śląskiego S.A.
Kategorie funduszy są zgodne z naszą rekomendacją.

Odpowiedzialne inwestowanie (ESG)

Prowadzenie odpowiedzialnego, świadomego biznesu polega na włączeniu do działalności czynników, które dotyczą zrównoważonego rozwoju.

E jak environment (środowisko)

 • zmiany klimatu
 • zużycie energii
 • ograniczenie emisji gazów cieplarnianych (GHG)
 • zmniejszające się zasoby naturalne
 • gospodarka odpadami
 • emisja zanieczyszczeń
 • wylesienie.

S jak social responsibility (przedsiębiorczość i równe szanse)

 • poszanowanie praw człowieka
 • propagowanie równości i różnorodności wśród pracowników
 • inwestowanie w ludzi w postaci szkoleń
 • zapewnienie godnych warunków pracy
 • zdrowie i bezpieczeństwo
 • konflikty i kryzysy humanitarne.

G jak governance (etyka i zgodność z regulacjami)

 • prawa akcjonariuszy
 • zwalczanie korupcji i nieuczciwych praktyk, przekupstwa
 • struktura zarządu
 • zróżnicowanie i wyłączenie społeczne
 • uczciwa strategia podatkowa
 • przejrzysty system wynagradzania.

Więcej o odpowiedzialnym inwestowaniu

W inwestycjach zwracamy coraz większą uwagę na „zielone” fundusze. Warto zwrócić uwagę, czy firmy w portfelu mają pozytywny wpływ na społeczeństwo i środowisko. Modele biznesowe takich firm są bardziej stabilne i lepiej przystosowane do długoterminowego wzrostu. Zrównoważone inwestowanie ma sens inwestycyjny, ale również i społeczny.

Jeżeli korzystasz z: 

 • usługi przyjmowania i przekazywania zleceń dotyczących funduszy inwestycyjnych
 • usługi doradztwa inwestycyjnego 
 • robota inwestycyjnego
 • inwestycji portfelowych 

w pierwszej kolejności zbadamy, jak ważny jest dla Ciebie zrównoważony rozwój. Na podstawie wyników ankiety przedstawimy Ci naszą ofertę lub przygotujemy rekomendację inwestycyjną.

Regulacje wprowadzają konieczność badania Twoich preferencji ESG. Zadamy Ci pytania w ankiecie inwestycyjnej, które dotyczą zrównoważonego rozwoju. Twoje odpowiedzi pomogą określić, jaki udział Twojego portfela mają stanowić inwestycje, które:

 • wspierają cele środowiskowe i społeczne
 • uwzględniają możliwy negatywny wpływ na środowisko i społeczeństwo
 • inwestują w sposób odpowiedzialny środowiskowo.

Możesz zdecydować, czy udział zrównoważonych inwestycji w twoim portfelu ma być znaczny, niewielki, czy też nie ma wpływu na podejmowane przez Ciebie decyzje. 

Na podstawie odpowiedzi w ankiecie oznaczymy fundusze, które spełniają Twoje oczekiwania. W przypadku usługi doradztwa i robota inwestycyjnego przygotujemy rekomendację portfela, która uwzględni Twoje preferencje ESG. Jeżeli nie będziemy w stanie przedstawić Ci oferty – poinformujemy Cię o tym.

Naszą działalność prowadzimy w sposób etyczny i zrównoważony. Wierzymy, że tylko firmy z takim podejściem do biznesu mają szansę na długoterminową aktywność.

Dowiedz się więcej o naszej strategii ESG

Aktualności dla o funduszach inwestycyjnych

Aktualności o funduszach inwestycyjnych

Sprawdź
Kto może skorzystać z oferty Private Banking?

Kto może skorzystać z oferty Private Banking?

Oferta Private Banking skierowana jest do klientów, którzy zgromadzą w naszym banku aktywa powyżej 1 mln zł lub zainwestują min. 500 tys. zł (lub równowartości tych kwot w walucie wymienialnej). Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą dla klientów Premium i klientów indywidualnych.

Zasady świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego

Bank świadczy Usługę doradztwa inwestycyjnego w sposób zależny. Oznacza to, że Bank oferuje fundusze określonych w Komunikacie Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych, będących w ofercie Banku na podstawie odrębnych umów dystrybucji. Za pośrednictwo w dystrybucji funduszy Bank otrzymuje wynagrodzenie – jest to świadczenie pieniężne i niepieniężne określone w Komunikacie.

Informacje o ryzyku

Niektóre fundusze mogą być niezgodne z Twoimi: wiedzą, doświadczeniem, sytuacją finansową, tolerancją ryzyka lub celami inwestycyjnymi.
Inwestując w fundusze inwestycyjne, ryzykujesz utratę zainwestowanego kapitału. Wartości tytułów uczestnictwa funduszy mogą się zmieniać w zależności od sytuacji rynkowej. Zanim zainwestujesz, zapoznaj się z następującymi dokumentami:

 • Prospektem informacyjnym ING Konta Funduszowego SFIO,
 • Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów,
 • Informacją dla Klienta Alternatywnego Funduszu Inwestycyjnego
 • Ostatnim zaudytowanym rocznym lub półrocznym sprawozdaniem finansowym.

Dokumenty te znajdziesz na stronach internetowych towarzystw funduszy inwestycyjnych zarządzających Funduszami oraz w naszych oddziałach i na stronie www.ing.pl/notowania.

Wyniki funduszy, które prezentujemy, są historyczne. Nie możemy zagwarantować, że powtórzą się w przyszłości.

Informacja o opodatkowaniu

Zyski osiągnięte z inwestycji w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych mogą być obciążone podatkiem od dochodów kapitałowych. Opodatkowanie zależy od indywidualnej sytuacji inwestującego i może ulec zmianie w przyszłości.

Regulacje

Aby przystąpić do funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem Banku, zgodnie wymogami prawa, konieczne jest podpisanie Umowy pośrednictwa oraz wypełnienie ankiety inwestycyjnej.

Tabela Opłat dostępna jest na stronie www.ing.pl/fio