Inwestycje portfelowe

  • Inwestujesz w formie polisy
  • Wybierasz spośród różnorodnych, gotowych strategii inwestycyjnych
  • Możesz przenosić pieniądze pomiędzy portfelami
  • Możesz je wykorzystać do sukcesji majątku

Oferta Inwestycji Portfelowych

UFK Portfel Oszczędnościowy

Inwestycje realizowane są poprzez alokację w starannie dobierane instrumenty dłużne emitowane m.in. przez skarb państwa, samorządy oraz duże przedsiębiorstwa.

Pobierz informator

UFK Portfel Dłużny

Inwestycje realizowane są głównie na polskim rynku obligacji: skarbowych, korporacyjnych, komunalnych. Strategia dopuszcza maks. 50% alokację w zagraniczne instrumenty dłużne.

Pobierz informator

UFK Portfel Konserwatywny

Strategia, w której udział akcji w portfelu wynosi maks. 20% a min. 0%. W części akcyjnej, inwestycja może być realizowana w całości na polskich lub zagranicznych rynkach. W części dłużnej, dopuszczalna jest maks. 50% ekspozycja na rynkach zagranicznych.

Pobierz informator

UFK Portfel Emerytalny Plus

Strategia, w której udział akcji w portfelu wynosi maks. 60% a min. 35%. W części akcyjnej, inwestycja może być realizowana w całości na polskich lub zagranicznych rynkach. W części dłużnej, dopuszczalna jest maks. 50% ekspozycja na rynkach zagranicznych.

Pobierz informator

UFK Portfel Globalny Alternatywny

Strategia ta jest odpowiednia dla inwestorów, którzy chcą lokować kapitał płynnie w globalne fundusze alternatywne, dla zainteresowanych dywersyfikacją inwestycji (strategie w portfelu: Long/short, Global Macro, Relative Value, Event Driven).

Pobierz informator

UFK Portfel Aktywnej Akumulacji Majątku

Strategia inwestycyjna opiera się na inwestowaniu w spółki o niskiej wycenie względem ich aktywów netto, dynamicznej alokacji w akcje 0-70%, aktywnym wykorzystaniu kontraktów terminowych do zmian alokacji i zabezpieczaniu portfela oraz budowie skoncentrowanego portfela – mniej niż 30 spółek.

Pobierz informator

UFK Portfel Akcji

Strategia głównie inwestująca w akcje - maksymalnie 100% a minimalnie 70%. Strategia dopuszcza maks. 30% ekspozycję na rynku dłużnym.

Pobierz informator

Skorzystaj z indywidualnej oferty


Kontakt z doradcą

lub zostaw numer, oddzwonimy.

Informacje i dokumenty

ING Bank Śląski S.A. na podstawie umowy agencyjnej zawartej z Nationale-Nederlanden Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie SA jest upoważniony, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, do zawierania umów ubezpieczenia w imieniu i na rzecz Ubezpieczyciela.

Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne Inwestycje Portfelowe.

Prezentowane zyski i straty mają charakter szacunkowy i nie odnoszą się do indywidualnej sytuacji Klientów. Uwzględniają one wartość wszystkich wpłaconych do i wypłaconych z Funduszu środków oraz ostatnie wartości jednostek uczestnictwa otrzymane od towarzystwa ubezpieczeniowego. Wyliczenia nie uwzględniają wpływu podatku od zysków kapitałowych na finalną wartość inwestycji, ani zmiany wartości pieniądza w czasie. Bank nie ma wpływu na kolejność realizacji dyspozycji, datę w jakiej zostaną zrealizowane dyspozycje o wypłatę, ani na wycenę po jakiej zostaną zrealizowane transakcje. Ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa, Bank nie udostępnia szczegółowych algorytmów do wyliczeń zysków i strat.

Kto może skorzystać z oferty Private Banking?

Kto może skorzystać z oferty Private Banking?

Oferta Private Banking skierowana jest do klientów, którzy zgromadzą w naszym banku aktywa powyżej 1 mln zł lub zainwestują min. 500 tys. zł (lub równowartości tych kwot w walucie wymienialnej). Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą dla klientów Premium i klientów indywidualnych.

Zrównoważony rozwój w usłudze wykonywania pośrednictwa ubezpieczeniowego świadczonej przez ING Bank Śląski

Zrównoważony rozwój jest kluczowym elementem strategii Grupy ING. Jako instytucja finansowa odgrywamy istotną rolę w jego wspieraniu przez finansowanie zmian, dzielenie się wiedzą i świadomością, że mamy na niego wpływ. Zarządzamy nie tylko własnym bezpośrednim i pośrednim wpływem, ale też pomagamy swoim klientom, jak radzić sobie z ryzykiem i szansami, jakie stwarzają wyzwania środowiskowe i społeczne. Polityka wynagrodzeń pracowników Banku nie zachęca do podejmowania przez nich ryzyka w odniesieniu do czynników dla zrównoważonego rozwoju.

Świadczymy usługę wykonywania pośrednictwa ubezpieczeniowego dotyczącego indywidualnego ubezpieczenia inwestycyjnego Inwestycje Portfelowe. Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. w ramach produktu Inwestycje Portfelowe dywersyfikuje portfel funduszy przez uwzględnienie różnego rodzaju aktywów, takich jak akcje czy obligacje. Analiza i dobór konkretnych aktywów do funduszu odbywa się w oparciu o czynniki finansowe, ale również coraz częściej jest poszerzana o kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem.

Jednak jako bank, obecnie nie mamy wystarczających informacji od Nationale-Nederlanden Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie S.A., które emituje fundusze i analizuje aktywa w ich portfelach. Dlatego nie możemy zapewnić, że uwzględniamy ryzyka oraz czynniki związane ze zrównoważonym rozwojem w usłudze wykonywania pośrednictwa ubezpieczeniowego w rozumieniu Ustawy o dystrybucji ubezpieczeń na rzecz Towarzystwa. Oczekujemy, że Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. wkrótce dostarczy nam niezbędne informacje, które pozwolą nam uwzględniać je w usłudze wykonywania pośrednictwa ubezpieczeniowego.

Zasady uwzględniania czynników ryzyka dla zrównoważonego rozwoju mogących mieć wpływ na wartość inwestycji

Na obniżenie wartości Twoich inwestycji mogą mieć wpływ czynniki ryzyka dla zrównoważonego rozwoju rozumiane jako kwestie środowiskowe, społeczne lub związane z ładem korporacyjnym.

Na przykład: Firmy zajmujące się wydobyciem węgla kamiennego mogą być obciążone dodatkowym podatkiem węglowym, który ma wpłynąć na obniżenie emisji gazów cieplarnianych. Taki czynnik może mieć negatywny wpływ na wartość rynkową tych firm.

W tym momencie, jako bank, nie bierzemy pod uwagę czynników ryzyka dla zrównoważonego rozwoju, kiedy świadczymy usługę wykonywania pośrednictwa ubezpieczeniowego. Nie analizujemy też ich wpływu na stopę zwrotu z inwestycji.

Nieuwzględnianie głównych niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych dla czynników zrównoważonego rozwoju

Decyzje inwestycyjne mogą mieć niekorzystny wpływ na czynniki zrównoważonego rozwoju, jak np. inwestowanie w działalności, które mają negatywny wpływ na środowisko, kwestie społeczne i pracownicze, poszanowania praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji i przekupstwu.

Na przykład: Firmy zajmujące się produkcją i przetwórstwem mogą mieć negatywny wpływ na środowisko emitując zanieczyszczenia oraz dwutlenek węgla, który przyczynia się do powstania efektu cieplarnianego. Dodatkowo te firmy mogą mieć negatywny wpływ na swoich pracowników, wynagradzając ich poniżej poziomu umożliwiającego egzystencję odpowiadającą godności ludzkiej.

W tym momencie, jako bank, nie bierzemy pod uwagę wpływu niekorzystnych skutków decyzji inwestycyjnych na czynniki zrównoważonego rozwoju, kiedy świadczymy usługę wykonywania pośrednictwa ubezpieczeniowego.